Zespół nagłej śmierci dorosłych - co to ma wspólnego z COVID-19 i szczepieniami?

Miliony ludzi na świecie donoszą o niespodziewanych reakcjach po szczepieniach przeciwko COVID-19. Celeste McGovern bada uwarunkowania poszczepiennych uszkodzeń oraz potencjalne metody ich leczenia.

Artykuł na: 49-60 minut
Zdrowe zakupy

W wyniku pandemii doszło do czegoś dziwnego. W atmosferze wszystkich pewnych prognoz i ogromnego zaufa­nia do szczepionek żaden z ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego nie przyznał, że po wygaśnięciu zarazy – i po najszerzej w historii świata zakrojonym wprowadzeniu na rynek „ratującego życie” preparatu – spodziewany jest dalszy wzrost liczby zgonów i osób chorych. Jednakże 2 lata później, gdy zanika wariant omikron koronawirusa, umiera coraz więcej ludzi – i to wyraźnie młodych i zdro­wych. Dzieje się to często, nagle i z tajemniczych „niecovidowych” przyczyn w krajach na całym świecie. Skala tego zjawiska przewyższa śmiertelność z powodu covid-19, a w międzyczasie gwałtownie wzrasta liczba przypadków chorób przewlekłych.

COVID-19 - niepokojące statystyki

Przyjrzyjmy się np. USA, gdzie według Sceptyka Etycznego – jak sam siebie określa były oficer wy­wiadu i strateg ds. skorumpowanych państw, który przyjrzał się danym z amerykańskiego Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia – coś powoduje trwający wzrost liczby nadmiarowych zgonów młodych ludzi. W maju 2021 r. odkrył on „dziwny sygnał” w rapor­tach diagnostycznych. Był to kod ICD (Międzynaro­dowej Klasyfikacji Chorób) – ROO-R99 – odpowia­dający zgonom osób z „nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych i laboratoryjnych, nigdzie indziej niesklasyfikowanymi” lub o nieznanej przyczynie.

Niezwykle wyraźnie widać, że obywatele USA nie tylko nadmiernie umierali przez koronawirusa, lecz także teraz odchodzili z tego świata z innego po­wodu, i to na skalę, która w końcu przewyższyła śmiertelność samej choroby” – napisał przed końcem 2021 r. Sceptyk Etyczny. Jak zauważył, „z przyczyn innych niż covid straciliśmy 372 tys. młodszych Amerykanów, którzy zmarli w sposób nienatural­ny w okresie od 3 kwietnia 2021 r. do 10 września 2022 r.”. Dodał,że aktualna liczba zgonów w tej kategorii ICD wynosi 5-6,7 tys. tygodniowo1.

O zjawisku zespołu nagłej śmierci dorosłych słyszy się już od 2022 roku.

Niemieckie badania o nadmiernej śmiertelności

Niemieckie badanie danych dotyczących nadmiernej śmiertelności, którego wyników jeszcze nie opu­blikowano i nie zrecenzowano, pokazuje, że liczba zgonów w 2020 r. (w szczycie pandemii) była bli­ska oczekiwaniom. Kiedy wszystkich zatrzymano w domach dla ich własnego bezpieczeństwa, nie odnotowano żadnych gwałtownych zmian. Jednakże w 2021 r. liczba zgonów nagle się zwiększyła – była o 2 empiryczne odchylenia standardowe wyższa od oczekiwanej. „Wysoka nadmierna śmiertelność w 2021 r. wynikała prawie wyłącznie ze wzrostu w grupach wiekowych 15-79 lat i zaczęła narastać tylko począwszy od kwietnia 2021 r.” – zauważyli naukowcy. Jak dodali, „podobny wzorzec zaobser­wowano w przypadku ciąż obumarłych, ze zwyżką o ok. 11% w drugim kwartale 2021 r.”.

Śmiertelność wzrosła we wszystkich grupach wiekowych powy­żej 15 r.ż., ale szczególnie wśród osób po czterdzie­stce. Zmarło ich o 9% więcej, niż oczekiwano2. Co stało się w kwietniu 2021 r.? Co doprowadzi­ło do gwałtownego i długotrwałego niezwykłego wzrostu śmiertelności ogólnej wśród młodszej po­pulacji Niemiec? „Ta data rozpoczęcia to żaden zbieg okoliczności. Pokrywa się również z kluczowym punktem przegięcia w zakresie konkretnej inter­wencji medycznej przeprowadzonej na większości amerykańskiej populacji” – napisał Sceptyk Etyczny.

Statystyki ze świata

W innych regionach nastąpiły takie same wzrosty śmiertelności z powodów innych niż covid-19. W 2021 r. w kanadyjskiej prowincji Alberta „nieznana etiologia” zastąpiła np. demencję jako głów­ną przyczynę śmierci. 3 362 tajemnicze nieoznaczone zgony prawie 2-krotnie przewyższyły te z powodu infekcji koronawirusem – choroby, która uplasowa­ła się w tym zestawieniu na 3. pozycji (1950)3.

W Izraelu eksperci medyczni byli zdziwieni licz­bą nadmiarowych zgonów z jakiejkolwiek przy­czyny w 2022 r. Było ich prawie 2 razy więcej niż w 2021 r., pomimo że kraj ten mógł się poszczycić jednym z najwyższych wskaźników wszczepienia przeciwko SARS-Cov-2 na świecie – połowa doro­słej populacji otrzymała 3 dawki szczepionki4.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski w marcu 2020 r.

W Anglii i Walii Biuro Statystyki Narodowej ob­serwowało o 1 000 niespowodowanych covidem zgonów tygodniowo więcej, niż można się było spo­dziewać5. W Szkocji liczba zmarłych wzrosła w sierp­niu o 11% i utrzymywała się z tygodnia na tydzień przez 26 tygodni6. Uważano, że „nowy cichy kryzys zdrowotny” stanowi tylko czubek góry lodowej nad­miarowych zgonów. Brytyjskie ministerstwo zdrowia zainicjowało badanie tego zjawiska.

Podejrzewano, że wzrost śmiertelności ma związek z opóź­nieniem leczenia chorób, w tym serca, nowo­tworów i cukrzycy, czyli niekorzystnym skutkiem, którego rządy nie brały pod uwagę, gdy nakazywały zamknięcia krajów w odpowiedzi na wirusa. Jednakże 2 lata to długi czas, jak na to by wzrost liczby zgonów był skutkiem zamknięcia. Wielu po­dejrzewa, że w grę wchodzi coś innego. W całej Eu­ropie kontynentalnej liczba nadmiarowych zgonów pozostaje wysoka, na długo po tym jak zaprzestano codziennego liczenia przypadków koronawirusa z 2020 r. Przez całe lato 2022 r. – okres, w którym śmiertelność zwykle się uspokaja – w większości eu­ropejskich krajów ciągle odnotowywano jej wzrost7.

Zespół nagłej śmierci dorosłych - co to jest?

W 2022 r. australijscy lekarze zaczęli rozpowszech­niać to pojęcie. Termin ten miał opisywać zjawisko narastające nie tylko w Australii i Nowej Zelandii, lecz także globalnie – bezprecedensową falę niespo­dziewanych zgonów młodych i zdrowych ludzi8. Utraty przytomności na boiskach do piłki nożnej wszędzie stawały się coraz bardziej powszechne. Wydawało się też, że problemy z sercem dotyka­ją młodych, zwłaszcza wysportowanych, osób.

 • 37-letni Rab Wardell zmarł zaledwie 2 dni po zdo­byciu elitarnego męskiego tytułu na kolarskich mistrzostwach Szkocji w kategorii MTB XC. Pochodzący z Glasgow sportowiec podróżował do Europy i Kanady, które jako warunku wstępu wymagały od ob­cokrajowców pełnego wyszczepienia.
 • 52-letni dr Sohrab Lutchmedial był kierownikiem oddziału kardiochirur­gii Centrum Kardiologicznego Nowego Brunszwiku w Kanadzie oraz wyspor­towanym i zdrowym trenerem hokeja, który całym sercem popierał szczepienia przeciwko covid-19. „Nie będę płakał na ich pogrzebie” – napisał na Twitterze o niezaszczepionych. Zmarł niespodzie­wanie we śnie 8 listopada 2021 r., zale­dwie 2 tygodnie po tym jak w mediach społecznościowych poinformował o przyjęciu 3. dawki przypominającej.
 • 26-letni Rory Nairn, hydraulik z Nowej Zelandii, zmarł nagle po serii nieregu­larnych ataków bólu klatki piersiowej, zdiagnozowanych później jako objawy zapalenia mięśnia sercowego. Jego na­rzeczona powiedziała, że zemdlał wie­czorem, kilka dni po przyjęciu 2. dawki szczepionki. Jak stwierdził patolog, prawdopo­dobnie spowodowała ona stan zapalny serca.
 • 27-letnia Candace Nayman była lekarką rezy­dentką w dziedzinie pediatrii w Szpitalu Dzie­cięcym McMastera w Hamilton w Kanadzie. W lipcu 2022 r., podczas udziału w triatlonie, straciła przytomność w czasie pływa­nia i 4 dni później zmarła w szpitalu.
 • 18-letnia Kasey Turner z Yorkshire w Wiel­kiej Brytanii zmarła nagle po „krzykach z bólu”, spowodowanych – jak to określili lekarze – „pio­runującym bólem głowy”, w lutym 2021 r. Jak odkryto, cierpiała na poszczepienną zakrzepową plamicę małopłytkową, która doprowadziła do za­krzepicy zatok mózgowych. Turner zaszczepiono w ramach szkolenia na ratownika medycznego.
 • 15-letni Kevaun Tomlin, 10-klasista z Jamajki, zmarł nagle 7 kwietnia 2022 r. – 2 dni po omdle­niu w szkole i diagnozie udaru mózgu.
 • 20-letni Eli Palfreyman, kapitan drużyny hoke­jowej z kanadyjskiej prowincji Ontario, zmarł w sierpniu 2022 r. po omdleniu w szatni pod­czas przerwy w grze. Kanadyjskie przepisy dotyczące covid-19 należą do najbardziej ry­gorystycznych na świecie. W większości re­gionów wymagają od uprawiającej sport młodzieży pełnego wyszczepienia.

Co prawda zawsze donoszono o na­głych zgonach – nawet wśród młodych ludzi. Trudno jednak wytłumaczyć zdu­miewający gwałtowny wzrost liczby tych raportów w następstwie wielkiego wejścia na rynek obowiązkowej i mocno reklamo­wanej eksperymentalnej szcze­pionki, która ma modyfikować DNA w celu wytworzenia szko­dliwego białka kolca koronawirusa i silnej modulacji układu odporno­ściowego. Tej interwencji medycznej i jej działań niepożądanych nie bierze się pod uwagę jako potencjalnej przyczyny zwiększenia śmiertelności. Zamiast tego lekarze twierdzą, że są „zdziwieni” nagłymi tajemniczymi zwyżkami. Z kolei media od­rzucają wszelkie sugestie dotyczące związku z zastrzykami jako „fałszywe informacje”. Zamiast tego suponują, że ludzie umiera­ją tłumnie z powodu skutków lockdowny, zmiany klimatu9 i zimnych pryszniców10.

Ciała obce w organizmie – od wiru­sów lub ich składowych po nanocząsteczki lipidowe i inne substancje, np. metale – mogą wprowadzać układ odporno­ściowy w tryb ataku. Kiedy części ciała obcego przypominają białka ludzkiego ustroju, te ludzkie białka również mogą zo­stać zaatakowane, co skutkuje pełną autoagresją.

Niepożądane skutki uboczne szczepień przeciwko COVID-19

Raporty VAERS Żaden z rządowych urzędników czy przed­stawicieli mediów głównego nurtu nie in­formuje opinii publicznej o tym, że miliony ludzi doniosły o działaniach niepożądanych szczepionek przeciwko SARS-Cov-2, w które wciąż są w fazie badań klinicznych, a o dzie­siątkach tysięcy zgonów po ich podaniu powiadomiono agencje rządowe. BBC i CNN nie zakomunikowały, że do 26 sierpnia tego roku ponad 30,6 tys. przypadków takich śmierci zasygnalizowa­no w ramach amerykańskiego rządowego systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych – Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)  

Media odrzucają te doniesienia jako niewiarygodne. Jed­nak badania wykazały, że liczba zgłoszonych do VAERS zdarzeń niepożądanych jest zaniżona i może odzwiercie­dlać tylko 1% prawdziwej częstości ich występowania. Globalna sytuacja popandemiczna jest bardziej bru­talna. Do 1 września 2022 r. u ponad 4 mln osób wy­stąpiły niepożądane reakcje na szczepionki przeciwko covid-19, które zgłoszono do rządowych systemów nadzoru monitorowanych przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO).

VigiBase (baza danych WHO na stronie internetowej vigiaccess. org) nie opisuje konsekwencji dla tych ludzi – nie za­wiera informacji, czy w pełni wrócili do zdrowia, zostali strasznie okaleczeni lub wycieńczeni dożywotnimi chorobami, czy też zmarli. Jest to po prostu szczegó­łowy wykaz różnych objawów niepożądanych, któ­re wystąpiły u ponad 4 mln osób po szczepieniu, i które ktoś gdzieś w agencji rządowej odnotował.

Schorzenia wątroby

Jak podkreślają urzędnicy, nie udowodniono, że te zdarzenia niepożądane zostały spowodo­wane przez szczepionki i trzeba je pojedynczo badać. Nie kładą nacisku na fakt, że zgłoszenia odzwierciedlają tylko część, być może zaledwie 1-10%, prawdziwych tego typu doświadczeń, o których powinno się zameldować. Odrzucają również indywidualne przeżycia ludzi, którzy cier­pią – lub umierają – jako konieczne straty uboczne w ich wojnie zdrowia publicznego z wirusem. Według bazy danych WHO np. u ok. 10 tys. osób po szczepieniu przeciwko koronawirusowi wystą­piły schorzenia wątroby. A ponieważ jest to część – 1% – odnotowanych zdarzeń, kategorię tę określono jako 0% ogółu opisywanych przypadków. W programie szczepień 10 tys. osób z zaburzeniami wątroby to nic.

Reakcje skórne

Szersze kategorie obejmują ponad 0,5 mln osób z reakcją skórną, którą – jak uznały – warto było po­kazać lekarzowi lub zgłosić – ujawnia baza danych WHO. W tej grupie znalazło się ponad 10 tys. pa­cjentów, którzy po szczepieniach zauważyli, że ich włosy zaczęły wypadać, oraz prawie 400, którzy do­świadczyli zagrażających życiu nagłych objawów dermatozy o nazwie zespół Stevensa-Johnsona lub zespół toksycznej nekrolizy naskórka. Jest to reak­cja na działanie środków farmakologicznych, która powoduje powstawanie na skórze pęcherzyków i łuszczenie jej, pieczenie oczu oraz potencjalnie zakażenie krwi, niewydolność narządową i śmierć.

4 TEORIE TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19

Osobom cierpiącym z powodu trwa­jących objawów po szczepieniach przeciwko COVID-19 trudno znaleźć pomoc w ramach medycyny głów­nego nurtu. Częściowo jest tak dlatego, że symptomy te są bardzo zróżnicowane i czasem niełatwe do zdiagnozowania. Lekarze raczej nie znajdą przyczyny, jeśli nie szukają jej we właściwym miejscu. Istnieją 4 główne teorie dotyczące mecha­nizmów, przez które szczepionki te są szkodliwe dla ludzi, chociaż z pewnością nie są to jedyne wyja­śnienia ich destrukcyjnego działania.

 • Białko kolca  Szczepionki mRNA firm Pfizer i Moder­na, dominujące na świecie preparaty przeciwko COVID-19, modyfikują DNA w organizmie, tak by produkowało białko kolca. To powoduje z kolei, że układ odpornościowy wytwa­rza przeciwko niemu przeciwciała, które mają chronić człowieka przed przyszłą infekcją koronawirusem. Jednakże białko to określa się jako najbardziej szkodliwy element wirusa, a organizmy zaszczepionych osób na­gle produkują je przez nieznany czas. Być może dlatego u tak wielu tysięcy ludzi niedługo po szczepieniu roz­wijają się tzw. infekcje przełomowe. Może to również wyjaśniać, dlaczego tak wiele objawów szkodliwości szczepionek przypomina skut­ki covid-19, w tym obecność zakrzepów prowadzących do zaburzeń narządowych i zmiany przewodnictwa elek­trycznego w sercu. Białko kolca może również za­wierać komórki odpornościo­we zwane monocytami i wyzwalać ciągły stan zapalny naczyń krwionośnych.
 • Immunosupresja Dr Marivic Villa z Florydy w USA za­częła leczyć długotermi­nową chorobę wywołaną koronawiru­sem, jej trwałe objawy, w 2021 r. Początkowo większość takich przypadków była skut­kiem naturalnej infekcji SARS-Cov-2. Jednak – jak twierdzi lekarka – od 2022 r. ob­serwuje ogromny napływ pacjen­tów, którzy przyjęli 3 lub 4 dawki szczepionki, ale wyglądają podobnie do tych zakażonych covidem.
  Od początku tego roku nastąpił duży napływ przypadków osób, któ­re w większości przyjęły 3-4 dawki szczepionki. – Najczęściej obserwuję, że profile oznak i objawów oraz obrazy kliniczne od umiarkowanej do ciężkiej długotrwałej naturalnej choroby oraz pacjentów zaszczepionych 3- lub 4-krotnie są prawie nie do odróżnie­nia. Następuje znaczący spadek liczby limfocytów CD4 i CD8 (komó­rek ochronnych układu odpornościowego), który skutkuje osłabieniem produkcji na­turalnie występujących przeciwciał (IgG), czyli niedoborem odporności. Od października 2021 r. częste i na­wracające infekcje u moich pacjen­tów stały się bardzo powszechne. W oczy rzuca się również reaktywacja utajonych lub wcześniej uśpionych zakażeń, np. herpeswirusami, prąt­kiem gruźlicy itd. – mówi dr Villa1.
 • Reakcje autoimmunologiczne Ciała obce w organizmie – od wiru­sów lub ich składowych (np. białka kolca) po nanocząsteczki lipidowe (takie jak te pokrywające szczepionkę mRNA) i inne substancje, np. metale – mogą wprowadzać układ odporno­ściowy w tryb ataku. Kiedy części ciała obcego przypominają białka ludzkiego ustroju (tzw. mimikra cząsteczkowa), te ludzkie białka również mogą zo­stać zaatakowane, co skutkuje pełną autoagresją. To uderzające, jak często poszczepienne schorzenia opisuje się jako „rzadkie” lub „niespotykane”. Nieznana jest prawdziwa częstość ich występowania. Każda taka choroba to niespotykane zdarzenie. Jednak łącznie stanowią one szeroko zakrojo­ne i rozproszone autoimmunologiczne skutki, przez które układ odporno­ściowy atakuje swego właściciela.
 • Toksyczność tlenku grafenu Obecność niezadeklarowanego tlen­ku grafenu (patrz „Grafen w szcze­pionce”) lub innych nieorganicznych składników szczepionek może wyzwalać szereg autoimmunologicz­nych i zapalnych kaskad lub innych chorobotwórczych ścieżek. Grafen powiązano z zapaleniem mięśnia sercowego, osierdzia oraz zaburze­niami sercowo-naczyniowymi u ryb2.

  Rafael Castillo, “Covid and Vaccine Injuries ‘Almost Indistinguishable’—US Expert,” July 5, 2022, lifestyle.inquirer.net  Environ Pollut, 2018; 243(Pt A)

Uszkodzenia układu nerwowego

Ponad 1,6 mln osób zgłosiło po szczepieniu przeciwko covid-19 schorzenia układu nerwowego. Obejmowały one zarówno drżenia i za­burzenia ruchowe, jak i ciężki obrzęk mózgu oraz paraliż. Ross Wightman, pilot i agent nieruchomości z Kolum­bii Brytyjskiej, w kwietniu 2021 r. przy­jął dawkę szczepionki firmy AstraZeneca. Po kilku dniach zaczął odczuwać nieznośny ból pleców, a następnie mrowienie po jednej stronie twarzy. Potem wystąpiły u niego paraliż całej twa­rzy, niezdolność do żucia i połykania jedzenia oraz niedowład od pasa w dół.

Zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrégo – chorobę układu nerwo­wego, która może osłabiać mięśnie, powodować porażenie, a nawet prowadzić do śmierci. Wight­man spędził 2 miesiące w szpitalu, po czym nie był w stanie wrócić do pracy czy nawet bawić się ze swoimi dziećmi na podwórku za domem. Mężczyzna był pierwszą osobą, której przyzna­no niewielki pakiet odszkodowawczy w ramach utworzonego niedawno przez kanadyjski rząd Programu Wsparcia Uszkodzeń Poszczepiennych11.

Uszkodzenia mięśni

Drugie co do częstości występowania po pro­blemach neurologicznych są „zaburzenia mię­śniowo-szkieletowe i tkanki łącznej”. Zgłosiło je po szczepieniu ponad milion osób. Objawy te obejmowały bóle mięśni i stawów, obrzęki oraz rabdomiolizę – ciężką chorobę prowadzącą do roz­padu uszkodzonych mięśni szkieletowych i po­wodującą trwałą niepełnosprawność lub śmierć.

Uszkodzenie serca

4 listopada 2021 r. 34-letni Brandon Watt z ka­nadyjskiej miejscowości Cobourg w prowincji Ontario napełnił wannę wodą do kąpieli swoich 2 małych córek. Następnie upadł tuż przed nimi i nie zdołano go reanimować pomimo wysiłków żony, ratowników medycznych i pracowników szpitala. „Leżę tu w łóżku i zastanawiam się, jak mam powiedzieć naszym pięknym córkom, że tego ranka nie zdołano pomóc ich tacie i on nie wraca do domu” – napisała 12 godzin później na Facebo­oku Chantelle, małżonka zmarłego mężczyzny.

3 miesiące później Biuro Koronera Ontario przy Szpitalu Ogólnym Kingston opublikowało wyniki sekcji zwłok. Wdowa napisała w me­diach społecznościowych, że wykazano rozległe uszkodzenie mięśnia sercowego mężczyzny. – Tkanki bliznowatej było tak dużo, że serce do­ słownie nie mogło dalej pompować krwi. Nie miałam żadnych szans na przywrócenie go do życia. Oficjalny raport wskazuje na uszkodze­nie całego narządu – nie tylko jednej komory czy pewnego obszaru – od góry do dołu. Całe serce było atakowane przez wiele miesięcy. Wi­rusem, który go zabił, była prawdopodobnie szczepionka mRNA – powiedziała wdowa12. Kolejne opisy przypadków również sugerowały związek pomiędzy chorobą a szczepieniem13.

Wśród ponad 206,9 tys. 2-krotnie za­szczepionych preparatem koncernu Pfizer chłop­ców w wieku 12-15 lat u 31 choroba serca rozwi­nęła się w ciągu tygodnia.

Chorób zapalnych serca – zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia – nie zgłaszano w pierwot­nych próbach klinicznych szczepionek przeciwko covid-19. Jednak od czasu ich wprowadzenia na rynek badania wykazały związek tych zaburzeń z opartymi na mRNA preparatami firm Moder­na i Pfizer. Dotyczy to osób od 5. do 49. r.ż., ale szczególnie wysportowanych młodych mężczyzn. Według danych zgłoszonych do systemu nadzoru amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób – Vaccine Safety Datalink – do 1 września 2022 r. wśród ponad 102 tys. chłopców w wieku 16-17 lat odnotowano 14 przypadków chorób zapalnych serca. Wystąpiły one w ciągu tygodnia od przyjęcia 2. dawki szczepionki firm Pfizer i BioNTech.

Wśród ponad 206,9 tys. 2-krotnie za­szczepionych preparatem koncernu Pfizer chłop­ców w wieku 12-15 lat u 31 choroba serca rozwi­nęła się w ciągu tygodnia. Innymi słowy: takich przypadków było ok. 150 na mi­lion 2. dawek w grupie wieko­wej 12-15 r.ż. i 137 na milion w grupie 16-17 r.ż. Liczba ta wzrosła do 188 na milion bezpośrednio po 1. dawce przypominającej14. Oznacza to, że na każde 100 tys. nastolet­nich chłopców przyjmujących 2. dawkę szczepionki firmy Pfizer przypada ok. 15, w przy­padku których w ciągu tygodnia można się spodziewać rozwoju potencjalnie śmiertelnej choro­by serca, powiązanej z długo­trwałym bliznowaceniem tkanki narządu i wielomiesięcznymi nieprawidłowościami o skut­kach co najmniej nieznanych15.

GRAFEN W SZCZEPIONCE?

W ramach ich najnowszego badania 3 włoscy chirurdzy wykorzystali mikrosko­pię w ciemnym polu do analizy krwi ponad tysiąca osób, u których wystąpiły objawy po przyjęciu szczepionki mRNA przeciwko covid-19 firm Pfizer/BioN­Tech lub Moderna. Swoje odkrycia opublikowali w sierpniu 2022 r. na łamach czasopisma International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. Jak się okazało, krew zaszczepionych osób zawierała „metaliczne cząstecz­ki przypominające tlenek grafenu i być może inne metaliczne związki che­miczne”, które powodowały nieprawidłowości związane z krzepnięciem1.
Wszyscy z ponad tysiąca pacjentów, 426 mężczyzn i 580 kobiet w wieku 15-85 lat, przyjęli 1 lub więcej dawek szczepionek firm Pfi­zer lub Moderna. Cała grupa poszukiwała też leczenia z powodu róż­nych objawów, które wystąpiły po szczepieniu. Tylko w przypadku 58 osób (5%) krew wyglądała pod światłem mikroskopu normalnie.
Krew 12 pacjentów zbadano i sfotografowano przed szczepieniem. Ujęcia powstałe przed procedurą i po niej są uderzające. Widać, że zdrowe – okrągłe i wyraźne – czerwone krwinki sprzed szczepienia zastępują różne formy komó­rek połączonych, ułożonych w stos lub krzepniejących, często o nienormalnych kształtach. Zauważalna jest również obecność dziwnie zbudowanych ciał obcych, których nie było na poprzednich zdjęciach. Obcy materiał łączył się w większe struktury. W niektórych przypadkach tworzył kryształopodobne formacje, a w in­nych długie włókna. Lekarze zasugerowali, że może to być grafen. Jego właściwo­ścią jest bowiem zdolność do skupiania się w większe struktury. Może on też mieć ładunek powierzchniowy wpływający na kształt i zachowanie krwinek. To wy­jątkowy 2-wymiarowy węgiel, który może układać się w przypominające plaster miodu płaskie 6-kątne warstwy lub struktury cylindryczne. Lekarze nie badali po­branych od zaszczepionych pacjentów próbek pod kątem jego obecności. Zwrócili jednak uwagę na podobieństwa do wykrytych we krwi struktur. Coraz więcej literatury medycznej, tysiące badań nad grafenem, dyskusja o jego zastosowaniu w medycynie i nanomedycynie – to dziedzina, która wykorzystuje nanotechnolo­gię w celu oddziaływania na fizjologię. Jednakże ani koncern Pfizer, ani firma Mo­derna nie umieściły grafenu – ani żadnego innego obcego elementu, który mógłby objawiać się w ten sposób – w wykazie składników swoich szczepionek mRNA.

Włoskie badania potwierdzają poprzednią pracę naukowców z Korei. Oni rów­nież odkryli metaliczne obiekty w odwirowanej krwi 8 zaszczepionych pacjentów. Porównali ją też z próbkami pobranymi od osób, które nie przyjęły preparatów przeciwko covid-19. Koreańscy badacze napisali, że na 8 zaszczepionych w ich badaniu „6 próbek osocza za­wierało wielowarstwowy krążek o nieokreślonym składzie; 3 – perliste spiralopodobne substancje; jedna – włóknistą wiązkę podobnie wyglądającego perlistego obcego ma­teriału; a inna grupa trzech próbek – kryształopodobne formacje obcego materiału”. „Różne kształty i rozmiary nieznanych substancji w odwirowanym osoczu krwi osób zaszczepionych bardzo przypominały te ob­serwowane wcześniej bezpośrednio w samych szczepionkach” – podsumowali naukowcy2.
– Obecność tlenku grafenu w szczepion­kach wyjaśnia wszystko, co obserwujemy. Tłumaczy zakrzepicę, zatory żylne i dziwne skutki neurologiczne – mówi dr Christiane Northrup, emerytowana ginekolog-położ­nik oraz specjalistka w dziedzinie zdrowia kobiecego. Występowanie tego związku w szczepionkach wyjaśnia również cho­roby zapalne i autoimmunologiczne, które rozwijają się po ich przyjęciu.

Int J of Vaccine Theory, Practice, and Research, 2022; 2(2); 385–444
Int J of Vaccine Theory, Practice, and Research, 2022; 2(1); 249–65


Wykazano, że preparaty firmy Moderna są jesz­cze bardziej niebezpieczne niż szczepionki kon­cernu Pfizer, zwłaszcza dla młodych mężczyzn. Rządy państw, np. Kanady, przestały zalecać je młodym dorosłym i dzieciom. Jednak nadal – pomimo wysokiego ryzyka sercowego – mocno namawiano do przyjmowania szczepionki firmy Pfizer. Amerykański Komitet Doradczy ds. Prak­tyk Immunizacyjnych, który przyjrzał się danym, również rekomendował dawki przypominające wszystkim osobom od 12 r.ż. – Zalecenie to wyni­kało z wszechstronnej naukowej oceny i solidnej naukowej dyskusji.

W przypadku osób upraw­nionych nie ma nieodpowiedniego momentu do przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwko covid-19 i zdecydowanie do tego za­chęcam – powiedziała 1 września 2022 r. Rochelle Walensky, dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób16. W tamtym cza­sie w VigiBase zarejestrowano ponad ćwierć miliona zgłoszeń dotyczących zaburzeń serca po szczepieniach przeciwko koronawirusowi.

Zaburzenia zakrzepowe i krwotoczne

27-letni Jack Last, inżynier z Suffolk w Anglii, którego opisywano jako „wysportowanego jak zwykle”, zmarł 20 kwietnia 2021 r., kilka dni po przyjęciu 1. dawki szczepionki przeciwko covid-19, z powodu zakrzepu w mózgu – wyka­zało dochodzenie. Tydzień po zaszczepieniu preparatem firmy AstraZeneca wystąpiły u niego bóle głowy i wymioty. Tomografia komputerowa ujaw­niła zakrzepicę zatok żylnych mózgu – śmiertelną chorobę, która odebrała mu życie17.

Ostrzeżenia ze strony Brytyjskiej Agencji Regulacyjnej ds. Leków i Opieki Zdrowotnej 

Jednym z pierwszych obser­wowanych po wprowadzeniu szczepionki przeciwko koro­nawirusowi na rynek zdarzeń niepożądanych były zabu­rzenia zakrzepowe. Brytyjska Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (Medici­nes and Healthcare Regulatory Authority, MHRA) ogłosiła w kwietniu 2021 r. (tydzień po tym jak Jack Last przyjął swój śmiertelny zastrzyk), że preparat firmy AstraZeneca ma związek z rodzajem zakrzepu, który go zabił, współistnie­jącym z małopłytkowością. Wzięto również pod uwagę inne zgłoszenia zdarzeń zakrzepowych wraz z małopłytkowością.

W maju 2021 r. ogłoszono, że wszystkie osoby, u których po­niższe objawy występują 4 dni lub później po szczepieniu, powinny pilnie szukać pomocy medycznej.
 Należą do nich:

 • silny ból głowy, który nie odpowiada na środki przeciwbólo­we lub nasila się w pozycji leżącej bądź przy pochylaniu się,
 • niewyraźne widzenie, splątanie, trudno­ści z mową lub napady padaczkowe,
 • wysypka, która wygląda jak małe siniaki lub krwa­wienie podskórne, poza miejscem wstrzyknięcia,
 • spłycenie oddechu, ból klatki piersiowej, obrzęk nóg lub uporczywy ból brzucha.


Ostrzeżenia te nie dotarły do byłego wokalisty rockowego z angielskiego hrabstwa Kumbria. U wcześniej wysportowa­nego i zdrowego Ziona XXX 8 dni po szczepieniu preparatem firmy AstraZeneca w maju 2021 r. wystąpił „nieznośny” ból głowy. Jak wykazało dochodzenie, mężczyzna szukał pomocy lekarskiej, ale w wieku 48 lat zmarł wskutek „poszczepiennej zakrzepowej plamicy małopłytkowej”. Narzeczona XXX – Vik­ki Spit – była pierwszą osobą, która – w lipcu 2022 r. – otrzy­mała odszkodowanie (w maksymalnej wysokości 120 tys. fun­tów) za śmierć po szczepieniu przeciwko covid-19.

Do 24 sierpnia 2022 r. brytyjska MHRA otrzymała Żółtą Kartę zgłoszeń 444 przypadków znacznych zakrzepów z to­warzyszącą małopłytkowością w Wielkiej Brytanii po szcze­pieniu preparatem firmy AstraZeneca18. Istnieje jednakże ryzyko, że agencja wciąż chce, by ludzie przyjmowali go dla własnego zdrowia. Przyznano, że pacjentom, u których występują „poważne” zdarzenia zakrzepowe po 1. dawce szczepionki firmy AstraZeneca, nie powinno się podawać kolejnych. Było już jednak za późno dla 80 osób, które zmar­ły wskutek zakrzepów po pierwszym zastrzyku. Według zaleceń rządowych nadal „w przypadku większości ludzi płynące ze szczepienia korzyści przewyższają zagrożenia”. Trudno, jeśli ktoś znajduje się w pechowej mniejszości.Jednakże epizody zakrzepowe stanowią tylko niewiel­ką część licznie zgłaszanych zdarzeń niepożądanych. Nie obejmują tysięcy przypadków paraliżu, napadów padacz­kowych, zaburzeń serca, układu oddechowego, uszu, oczu i menstruacyjnych, chorób psychicznych, żołądkowo-jeli­towych, jak również dolegliwości skórnych. Tysiące opisów przypadków znajdują się obecnie w serwisie internetowym PubMed. Obejmują szeroki zakres poszczepiennych proble­mów – od łysienia po wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Przedstawiciele ochrony zdrowia szybko przypominają opi­nii publicznej, że żadnego z tych raportów z bazy danych nie można bezpośrednio powiązać ze szczepionką. Jak twierdzą, nawet ostatni z nich mógł być zbiegiem okoliczności. Mają tendencję do odrzucania 99,99% z ponad 4 mln zgłoszeń, które same w sobie stanowią czubek znacznie większej góry lodowej szkód. – Nikt nie dostrzega, kto podejmuje decyzję, co sprawia wrażenie, że dotyczące szczepień zalecenia nic nie kosztują, ale tak nie jest. Ich koszt stanowią wszystkie osoby, którym zaszkodziły – powiedział ostatnio kanadyjskiemu por­talowi „Law Times” prawnik korporacyjny Daniel Freiheit19.

SAMOLECZENIE PO SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19

Wielu lekarzy zaleca poniższe protokoły wspomagająco w ramach ła­godzenia niepożądanych działań szczepień przeciwko koronawirusowi. Należy sprawdzić krzepliwość krwi i powiedzieć medykowi o chęci poddania się badaniu poziomu D-dimerów, które wskazują na obecność zakrzepów. W celu przeciwdziałania wpływom składników szczepionki, również tych niezadeklarowanych, powinno się zwiększyć spo­życie antyoksydantów, ze szczególnym uwzględnieniem witaminy C i prekursora glutationu – N-acetylocysteiny.

 • Kwas humusowy  Toksyczność tlenku grafenu szczegółowo bada­no na szeregu organizmów. Tymczasem niektóre z najnowszych badań wykazały, że kwas hu­musowy może łagodzić jego toksyczny wpływ1. Jest to substancja chemiczna produkowana przez rozkładającą się materię organiczną, np. roślin­ną, dostępna również w formie suplementu diety. Być może warto więc wypróbować ją w przypadku osób cier­piących z powodu trwających objawów poszczepiennych.

 • Homeopatia Południowoafrykański lekarz Jeremy Sherr, jeden z najwybit­niejszych homeopatów na świecie, opracował z innymi home­opatami protokół dostarczający sporo niepotwierdzonych do­wodów leczenia poszczepiennych uszkodzeń. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, można skontaktować się ze specjalistą za pośrednictwem adresu e-mail: dynamis@dynamis.edu.

 • Inne suplementy diety Dr Lee Merritt, operująca m.in. kręgosłupy chirurg ortopeda, która określa się mianem „medycz­nego buntownika” zaleca w celu leczenia po­szczepiennych uszkodzeń następujący protokół.
  Witamina C (najlepiej liposomalna) – sugerowana dawka: 0,5-1 g co godzinę do 6-7 g na dobę możli­wie najszybciej po szczepieniu, a następnie łącznie 2-4 g dziennie podzielonych równo w ciągu dnia.
  Greska’s Carbon-60 – ten suplement die­ty zawiera spożywcze cząsteczki czystego fule­renu C60 o wielkości bliskiej atomowej, które neutralizu­ją wolne rodniki i rzekomo oczyszczają organizm z toksyn. Sugerowana dawka: 1-2 kroplomierze na dobę.
  Witamina D – sugerowana dawka: 5 000-10 000 j.m. na dobę w przypadku doro­słych (przy dawce 10 000 j.m. na dobę nie od­notowano żadnych przedawkowań).
  Selen – sugerowana dawka: nie wię­cej niż 220 μg na dobę.
  N-acetylocysteina – sugerowa­na dawka: 0,6-1,2 g na dobę.
  Betaina – sugerowana dawka: 600 mg na dobę. Jej zamiennikiem jest aminokwas o nazwie dimety­loglicyna w dawce 150-200 mg – w kapsuł­kach lub proszku – 1-3 razy dziennie.
  Cynk – sugerowana dawka: 30-50 mg na dobę w przypadku dorosłych.
  Kwercetyna – sugerowana dawka: 500 mg na dobę.

  Environ Sci Technol, 2015; 49(16): 10147–54; Environ Sci Process Impacts, 2016; 18(6): 744–50; Sci Total Environ, 2019; 649: 163–71
Bibliografia
 • Ethical Skeptic, “Houston, We Have a Problem (Part 1 of 3),” Aug 20, 2022, TheEthicalSkeptic.com
 • Christof Kuhbandner & Matthias Reitzner, Excess Mortality in Germany 2020–2022, doi: 10.13140/RG.2.2.27319.19365
 • Nicole Di Donato, “Deaths with Unknown Causes Now Alberta’s Top Killer: Province,” July 6, 2022, calgary.CTVnews.ca
 • Pulse Wire, “Israel: Despite High Vaccination Rate, Covid Deaths & Excess Mortality Are Highestof the Pandemic,” March 24, 2022, ThePulse.one
 • Sarah Knapton, “Silent Crisis of Soaring Excess Deaths Gripping Britain Is Only Tip of the Iceberg,” Aug 18, 2022, telegraph.co.uk
 • Scottish Parliament, “Excess Deaths in Scotland since the Start of the Pandemic,” Dec 9, 2021, YourViews.parliament. scot
 • Eurostat, “Monthly Excess Mortality in June 2022,” Aug 9, 2022, ec.europa.eu
 • Frank Chung, “What Is SADS? Healthy Young People Dying from Sudden Adult Death Syndrome,” June 8, 2022, news. com.au
 • BBC News, “Canada Heatwave: Hundreds of Sudden Deaths Recorded,” July 1, 2021, bbc.com
 • Solen Le Net, “Heart Attack: The Shower Habit That Could ‘Precipitate’ a Heart Attack in the ‘Healthy,’” July 22, 2022, express. co.uk
 • Klaudia Van Emmerik, “‘What’s Done Is Done’: Okanagan Man One of the First in Canada to Be Compensated for Vaccine Injury,” June 8, 2022, globalnews.ca
 • Covid Blog, “Brandon Watt: Widow of 34-Year-Old Canadian Man Admits ‘I Was a Sheep’ before Her Fully-Vaccinated Husband Dropped Dead in Front of Their Baby Girls,” Feb 16, 2022, vaccineimpact.com
 • Am J Clin Pathol, 2022; 158(2):167–72
 • Tom Shimabukuro, “Covid-19Vaccine Safety Update: Primary Series in Young Children and Booster Doses in Older Children and Adults,” Sept 1, 2022, cdc.gov
 • Pediatr Int, 2022; 64(1): e15291
 • Centers for Disease Control, “CDC Recommends the FirstUpdated Covid-19 Booster,” Sept 1, 2022, cdc.gov
 • Chiara Giordano, “Engineer, 27, Died from Blood Clot on Brain Days after First Covid Jab, Inquest Hears,” June 30, 2022, independent.co.uk
 • BBC News, “Covid-19: ‘Very Rare’ Vaccine Complications Led to  Alston Man’s Death,” Aug 18, 2022, bbc.com
 • Annabel Oromoni, “Public ServiceAlliance Files Grievances against Mandatory Vaccine Policies for Federal Employees,” March 31, 2022, LawTimesNews.com
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny