Nowe technologie w walce z nowotworami - innowacyjne narzędzie polskich naukowców

Polscy naukowcy stworzyli miniaturową platformę do testowania leków. To może być przełom w terapii nowotworów!

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Medycyna wciąż posuwa się do przodu, zwyciężając choroby dawniej uznawane za nieule­czalne. Niestety, niektóre leki zwalczające poważne schorzenia jednocześnie oddziałują nieko­rzystnie na organizm pacjenta. Brak możliwości bezpiecznego testowania na żywych organi­zmach nowych terapii z wy­korzystaniem niestosowanych dotąd medykamentów o trud­nych do przewidzenia efektach ubocznych jest hamulcem po­stępu. A może raczej był, bo roz­wiązaniem tego problemu może okazać się wynalazek polskich naukowców, zaprezentowany w ramach programu Top 100 In­nowacji Politechniki Śląskiej.

Przełom w terapii nowotworów: polska innowacja w testowaniu leków

Projekt noszący nazwę „Mi­kroukład do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach” umożliwia badanie wpływu leków na komórki nowotworowe oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym reakcji na terapię. Dzięki temu pacjent onkologicz­ny ma pewność, że lek faktycz­nie zwalcza komórki nowotwo­rowe. Jest to szczególnie ważne, gdyż medykamenty stosowane w chemioterapii przeważnie wywierają negatywny wpływ na organizm. Wynalazek może służyć również do wykrywa­nia komórek nowotworowych we krwi oraz mieć zastosowanie np. w diagnostyce niepłod­ności1. Mikroukład w lipcu 2022 r. został zaprezentowany mediom na pierwszym z serii cyklicznych spotkań z inicja­tywy Politechniki Śląskiej pod nazwą „Top 100 Innovations”, przedstawiających nowatorskie rozwiązania o dużych szansach na wdrożenie. Jest dziełem interdyscyplinarnego zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Sebastiana Studenta z Politechniki Śląskiej, który został za to uhonorowany prestiżową Śląską Nagrodą Na­ukową w kategorii pracownik2.

Jak to działa?

Mikroukład do hodowli sfero­idów komórkowych w hydroże­lach to miniaturowe urządzenie laboratoryjne wykorzystujące technologię mikroprzepływową połączoną z obserwacją mikro­skopową. Jest to układ mikro­naczyń wypełnionych termore­aktywnymi hydrożelami. Samo urządzenie mikroprzepływowe nie jest niczym nowym, tego typu konstrukcje pojawiły się już w latach 80. XX w. i obec­nie są powszechnie wyko­rzystywane w biochemii, biotechnologii oraz biologii molekularnej, m.in. do ana­lizy kwasów nukleinowych, hodowli tkankowych albo badania zachowania i metabo­lizmu komórek bakteryjnych3.

Quote icon
Innowacyjność projektu polskich naukowców polega na zastosowaniu w platformie mikroprzepływowej hydrożelu o specjalnie opracowanym skła­dzie oraz systemu stałego prze­pływu pożywki.

Dzięki temu platforma w warunkach in vitro odwzorowuje kluczowe cechy warunków in vivo: komórki są osadzone w sztucznym trój­wymiarowym mikrośrodowisku, gdzie następuje ciągła dyfuzyjna wymiana substancji odżyw­czych i produktów przemiany materii. To prawdziwy przełom! Większość powszechnie stoso­wanych technik długotrwałych hodowli komórkowych wymaga okresowej wymiany pożywki ze względu na wyczerpywa­nie składników odżywczych i gromadzenie się metabolitów. Wymiana pożywki oznacza gwałtowną zmianę składu śro­dowiska otaczającego komórki, co naraża je na szok i wyklucza możliwość ich długoterminowe­go badania w stabilnych warun­kach. Tymczasem w przypadku polskiego symulatora jedynym ograniczeniem dla długoter­minowej hodowli komórek jest pojemność mikrokomór.

W platformie mikroprzepły­wowej zastosowano hydrożel na bazie poli-(N-izopropyloakry­loamidu), wzbogacony w takie składniki, jak cukier trechaloza. Ten termoczuły polimer imi­tuje macierz pozakomórkową (ECM – extracellular matrix), czyli substancję wypełniającą przestrzeń między komórkami żywego organizmu. Konstrukcja mikroukładu pozwala unieru­chomić w matrycy hydrożelowej niewielkie populacje komórek, a nawet pojedyncze komórki. Poszczególne mikrokomory są połączone z kanałem za­pewniającym stały przepływ świeżej napowietrzanej pożywki utrzymywanej w kontrolowa­nej temperaturze 37°C. Takie rozwiązanie odwzorowuje naturalną wymianę substancji odżywczych i produktów przemiany materii między płynem zewnątrzkomórkowym a naczy­niami włosowatymi, odbywającą się na drodze ciągłej dyfuzji.

Badacze mogą sterować róż­nymi parametrami: temperaturą, składem gazu i dostarczaną po­żywką, w ten sposób precyzyjnie ustalając konkretne warunki nie­zbędne do prowadzenia hodowli komórek i testowania na nich leków. I tak autorom projektu udało się stworzyć sztuczne trójwymiarowe mikrośrodowi­sko pozwalające na prowadzenie długotrwałych mikroskopowych obserwacji dynamiki wzrostu pojedynczych komórek w wa­runkach zbliżonych do panu­jących w żywym organizmie.

Dzięki platformie mikroprze­pływowej lekarze zyskają moż­liwość weryfikacji działania danego medykamentu na komórki wybranego nowotworu przed podaniem go pacjentowi onko­logicznemu osłabionemu walką z chorobą. Platforma może zna­leźć zastosowanie zarówno w te­rapii, jak i diagnostyce, w wielu różnych działach medycyny.

Innowacyjny mikroukład uda­ło się z sukcesem wykorzystać m.in. do hodowli komórek raka szyjki macicy. Przebieg ekspery­mentu dokumentowano za pomo­cą mikroskopu fluorescencyjnego rejestrującego co godzinę po 2 ob­razy z każdej z 96 mikrokomór symulatora1. Według prof. Seba­stiana Studenta stymulator mi­kroukładu do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach znajdzie zastosowanie zwłaszcza w pierwszych fazach badań nad lekami, gdy unika się sprawdza­nia skuteczności działania sub­stancji na żywych organizmach. W przyszłości ów wynalazek może się okazać rozwiązaniem etycznego problemu testowania leków na zwierzętach i ludziach. Dzięki platformie mikroprze­pływowej lekarze zyskają moż­liwość weryfikacji działania danego medykamentu na komórki wybranego nowotworu przed podaniem go pacjentowi onko­logicznemu osłabionemu walką z chorobą. Platforma może zna­leźć zastosowanie zarówno w te­rapii, jak i diagnostyce, w wielu różnych działach medycyny.

Quote icon
Mikrosymulator umożliwia prowadzenie długotrwałej hodowli i mikroskopowych obserwacji dynamiki wzrostu pojedynczych komórek w warunkach zbliżonych do panujących w żywym organizmie

Siła współpracy - nowe możliwości

Tworzenie tak złożonego i no­watorskiego projektu było moż­liwe dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności specjalistów z wielu różnych dziedzin pozor­nie ze sobą niezwiązanych. Kie­rownik zespołu, prof. Sebastian Student, jest pracownikiem Katedry Inżynierii i Biologii Systemów Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki Elek­troniki i Informatyki, a jedno­cześnie dyrektorem Centrum Biotechnologii. Pozostałymi członkami są prof. Ilona Wan­dzik i prof. Małgorzata Milewska reprezentujące Katedrę Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym, prof. Ziemowit Ostrowski i prof. Maria Gracka – pracownicy Katedry Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także dr inż. Kazimierz Gut z Katedry Optoelektroniki na Wydziale Elektrycznym. Należy podkre­ślić, iż projekt mogący stać się przełomem w medycynie został opracowany przez naukowców specjalizujących się w dziedzi­nach inżynieryjno-technicznych i biotechnologicznych zasilają­cych kadry Politechniki Śląskiej.

Według prof. Studenta współ­czesna medycyna nie może istnieć bez inżynierii biome­dycznej. Inżynierowie zajmujący się biotechnologiami dostar­czają medykom m.in. technik precyzyjnej oceny różnych parametrów oraz technologii pozwalających odwzorować procesy zachodzące w żywych komórkach. Kierownik projektu za szczególnie mocny obszar techniki medycznej uznaje bioinformatykę4. Prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk już podczas pierw­szej publicznej prezentacji mikroukładu podkreślał, że Po­litechnika Śląska jako ambitna uczelnia badawcza prowadzi liczne badania nad innowacyj­nymi rozwiązaniami na rzecz społeczeństwa i gospodarki, w tym medycyny. Uczelnia współpracuje m.in. z pobliskim Narodowym Instytutem Onkolo­gii. Przykładami jednostek Po­litechniki Śląskiej z pogranicza technologii, inżynierii i medy­cyny są Centrum Biotechnologii oraz funkcjonujące od niedawna Europejskie Centrum Innowacyj­nych Technologii dla Zdrowia.

Nowe kierunki rozwoju

Mikroukład do hodowli komó­rek to pierwszy, ale z pewnością nie ostatni z innowacyjnych wynalazków opracowanych przez naukowców Politechniki Śląskiej, których prezentacja jest planowana w ramach cy­klu „TOP 100 Innovations”. Baza projektów jest prowa­dzona i nadzorowana przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Ślą­skiej (CITT). Ta jednostka uczel­ni ma za zadanie wyłanianie rozwiązań mających najwyższy potencjał do komercjalizacji lub mogących szczególnie zainteresować biznes, a jedno­cześnie charakteryzujących się odpowiednim poziomem goto­wości technologicznej według skali TRL, co umożliwia ich zastosowanie rynkowe. Do obo­wiązków CITT należy również odpowiednie ukierunkowanie i zabezpieczanie od strony prawnej dóbr intelektualnych uczelni, zanim trafią na rynek. Onkologia obliczeniowa i sper­sonalizowana medycyna, w któ­rych zakres wchodzą prace nad symulatorem do hodowli komó­rek, to jeden z 6 priorytetowych obszarów badawczych, w jakich specjalizuje się Politechnika Śląska. Pozostałe to sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, materiały przyszłości, inteligentne miasta i mobilność przyszłości, automatyzacja procesów i przemysł 4.0 oraz ochrona środowiska i klima­tu, nowoczesna energetyka.

Bibliografia
  • MaterSciEng C MaterBiolAppl. 2021 Feb; 119:111647.
  • https://silesion.pl/rozdano-slaskie-nagrody-naukowe-za-2022-rok/
  • Science. 2009 Jan 2; 323(5910): 133-8; Nanomedicine (Lond). 2010 Apr; 5(3): 469-84; IntegrBiol (Camb). 2017 May 22; 9(5): 383-405.
  • https://forumakademickie.pl/badania/symulator-do-badan-na-komorkach-nowotworowych­
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny