Nowe technologie w walce z nowotworami - innowacyjne narzędzie polskich naukowców

Polscy naukowcy stworzyli miniaturową platformę do testowania leków. To może być przełom w terapii nowotworów!

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Medycyna wciąż posuwa się do przodu, zwyciężając choroby dawniej uznawane za nieule­czalne. Niestety, niektóre leki zwalczające poważne schorzenia jednocześnie oddziałują nieko­rzystnie na organizm pacjenta. Brak możliwości bezpiecznego testowania na żywych organi­zmach nowych terapii z wy­korzystaniem niestosowanych dotąd medykamentów o trud­nych do przewidzenia efektach ubocznych jest hamulcem po­stępu. A może raczej był, bo roz­wiązaniem tego problemu może okazać się wynalazek polskich naukowców, zaprezentowany w ramach programu Top 100 In­nowacji Politechniki Śląskiej.

Przełom w terapii nowotworów: polska innowacja w testowaniu leków

Projekt noszący nazwę „Mi­kroukład do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach” umożliwia badanie wpływu leków na komórki nowotworowe oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym reakcji na terapię. Dzięki temu pacjent onkologicz­ny ma pewność, że lek faktycz­nie zwalcza komórki nowotwo­rowe. Jest to szczególnie ważne, gdyż medykamenty stosowane w chemioterapii przeważnie wywierają negatywny wpływ na organizm. Wynalazek może służyć również do wykrywa­nia komórek nowotworowych we krwi oraz mieć zastosowanie np. w diagnostyce niepłod­ności1. Mikroukład w lipcu 2022 r. został zaprezentowany mediom na pierwszym z serii cyklicznych spotkań z inicja­tywy Politechniki Śląskiej pod nazwą „Top 100 Innovations”, przedstawiających nowatorskie rozwiązania o dużych szansach na wdrożenie. Jest dziełem interdyscyplinarnego zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Sebastiana Studenta z Politechniki Śląskiej, który został za to uhonorowany prestiżową Śląską Nagrodą Na­ukową w kategorii pracownik2.

Jak to działa?

Mikroukład do hodowli sfero­idów komórkowych w hydroże­lach to miniaturowe urządzenie laboratoryjne wykorzystujące technologię mikroprzepływową połączoną z obserwacją mikro­skopową. Jest to układ mikro­naczyń wypełnionych termore­aktywnymi hydrożelami. Samo urządzenie mikroprzepływowe nie jest niczym nowym, tego typu konstrukcje pojawiły się już w latach 80. XX w. i obec­nie są powszechnie wyko­rzystywane w biochemii, biotechnologii oraz biologii molekularnej, m.in. do ana­lizy kwasów nukleinowych, hodowli tkankowych albo badania zachowania i metabo­lizmu komórek bakteryjnych3.

Quote icon
Innowacyjność projektu polskich naukowców polega na zastosowaniu w platformie mikroprzepływowej hydrożelu o specjalnie opracowanym skła­dzie oraz systemu stałego prze­pływu pożywki.

Dzięki temu platforma w warunkach in vitro odwzorowuje kluczowe cechy warunków in vivo: komórki są osadzone w sztucznym trój­wymiarowym mikrośrodowisku, gdzie następuje ciągła dyfuzyjna wymiana substancji odżyw­czych i produktów przemiany materii. To prawdziwy przełom! Większość powszechnie stoso­wanych technik długotrwałych hodowli komórkowych wymaga okresowej wymiany pożywki ze względu na wyczerpywa­nie składników odżywczych i gromadzenie się metabolitów. Wymiana pożywki oznacza gwałtowną zmianę składu śro­dowiska otaczającego komórki, co naraża je na szok i wyklucza możliwość ich długoterminowe­go badania w stabilnych warun­kach. Tymczasem w przypadku polskiego symulatora jedynym ograniczeniem dla długoter­minowej hodowli komórek jest pojemność mikrokomór.

W platformie mikroprzepły­wowej zastosowano hydrożel na bazie poli-(N-izopropyloakry­loamidu), wzbogacony w takie składniki, jak cukier trechaloza. Ten termoczuły polimer imi­tuje macierz pozakomórkową (ECM – extracellular matrix), czyli substancję wypełniającą przestrzeń między komórkami żywego organizmu. Konstrukcja mikroukładu pozwala unieru­chomić w matrycy hydrożelowej niewielkie populacje komórek, a nawet pojedyncze komórki. Poszczególne mikrokomory są połączone z kanałem za­pewniającym stały przepływ świeżej napowietrzanej pożywki utrzymywanej w kontrolowa­nej temperaturze 37°C. Takie rozwiązanie odwzorowuje naturalną wymianę substancji odżywczych i produktów przemiany materii między płynem zewnątrzkomórkowym a naczy­niami włosowatymi, odbywającą się na drodze ciągłej dyfuzji.

Badacze mogą sterować róż­nymi parametrami: temperaturą, składem gazu i dostarczaną po­żywką, w ten sposób precyzyjnie ustalając konkretne warunki nie­zbędne do prowadzenia hodowli komórek i testowania na nich leków. I tak autorom projektu udało się stworzyć sztuczne trójwymiarowe mikrośrodowi­sko pozwalające na prowadzenie długotrwałych mikroskopowych obserwacji dynamiki wzrostu pojedynczych komórek w wa­runkach zbliżonych do panu­jących w żywym organizmie.

Dzięki platformie mikroprze­pływowej lekarze zyskają moż­liwość weryfikacji działania danego medykamentu na komórki wybranego nowotworu przed podaniem go pacjentowi onko­logicznemu osłabionemu walką z chorobą. Platforma może zna­leźć zastosowanie zarówno w te­rapii, jak i diagnostyce, w wielu różnych działach medycyny.

Innowacyjny mikroukład uda­ło się z sukcesem wykorzystać m.in. do hodowli komórek raka szyjki macicy. Przebieg ekspery­mentu dokumentowano za pomo­cą mikroskopu fluorescencyjnego rejestrującego co godzinę po 2 ob­razy z każdej z 96 mikrokomór symulatora1. Według prof. Seba­stiana Studenta stymulator mi­kroukładu do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach znajdzie zastosowanie zwłaszcza w pierwszych fazach badań nad lekami, gdy unika się sprawdza­nia skuteczności działania sub­stancji na żywych organizmach. W przyszłości ów wynalazek może się okazać rozwiązaniem etycznego problemu testowania leków na zwierzętach i ludziach. Dzięki platformie mikroprze­pływowej lekarze zyskają moż­liwość weryfikacji działania danego medykamentu na komórki wybranego nowotworu przed podaniem go pacjentowi onko­logicznemu osłabionemu walką z chorobą. Platforma może zna­leźć zastosowanie zarówno w te­rapii, jak i diagnostyce, w wielu różnych działach medycyny.

Quote icon
Mikrosymulator umożliwia prowadzenie długotrwałej hodowli i mikroskopowych obserwacji dynamiki wzrostu pojedynczych komórek w warunkach zbliżonych do panujących w żywym organizmie

Siła współpracy - nowe możliwości

Tworzenie tak złożonego i no­watorskiego projektu było moż­liwe dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności specjalistów z wielu różnych dziedzin pozor­nie ze sobą niezwiązanych. Kie­rownik zespołu, prof. Sebastian Student, jest pracownikiem Katedry Inżynierii i Biologii Systemów Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki Elek­troniki i Informatyki, a jedno­cześnie dyrektorem Centrum Biotechnologii. Pozostałymi członkami są prof. Ilona Wan­dzik i prof. Małgorzata Milewska reprezentujące Katedrę Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym, prof. Ziemowit Ostrowski i prof. Maria Gracka – pracownicy Katedry Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także dr inż. Kazimierz Gut z Katedry Optoelektroniki na Wydziale Elektrycznym. Należy podkre­ślić, iż projekt mogący stać się przełomem w medycynie został opracowany przez naukowców specjalizujących się w dziedzi­nach inżynieryjno-technicznych i biotechnologicznych zasilają­cych kadry Politechniki Śląskiej.

Według prof. Studenta współ­czesna medycyna nie może istnieć bez inżynierii biome­dycznej. Inżynierowie zajmujący się biotechnologiami dostar­czają medykom m.in. technik precyzyjnej oceny różnych parametrów oraz technologii pozwalających odwzorować procesy zachodzące w żywych komórkach. Kierownik projektu za szczególnie mocny obszar techniki medycznej uznaje bioinformatykę4. Prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk już podczas pierw­szej publicznej prezentacji mikroukładu podkreślał, że Po­litechnika Śląska jako ambitna uczelnia badawcza prowadzi liczne badania nad innowacyj­nymi rozwiązaniami na rzecz społeczeństwa i gospodarki, w tym medycyny. Uczelnia współpracuje m.in. z pobliskim Narodowym Instytutem Onkolo­gii. Przykładami jednostek Po­litechniki Śląskiej z pogranicza technologii, inżynierii i medy­cyny są Centrum Biotechnologii oraz funkcjonujące od niedawna Europejskie Centrum Innowacyj­nych Technologii dla Zdrowia.

Nowe kierunki rozwoju

Mikroukład do hodowli komó­rek to pierwszy, ale z pewnością nie ostatni z innowacyjnych wynalazków opracowanych przez naukowców Politechniki Śląskiej, których prezentacja jest planowana w ramach cy­klu „TOP 100 Innovations”. Baza projektów jest prowa­dzona i nadzorowana przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Ślą­skiej (CITT). Ta jednostka uczel­ni ma za zadanie wyłanianie rozwiązań mających najwyższy potencjał do komercjalizacji lub mogących szczególnie zainteresować biznes, a jedno­cześnie charakteryzujących się odpowiednim poziomem goto­wości technologicznej według skali TRL, co umożliwia ich zastosowanie rynkowe. Do obo­wiązków CITT należy również odpowiednie ukierunkowanie i zabezpieczanie od strony prawnej dóbr intelektualnych uczelni, zanim trafią na rynek. Onkologia obliczeniowa i sper­sonalizowana medycyna, w któ­rych zakres wchodzą prace nad symulatorem do hodowli komó­rek, to jeden z 6 priorytetowych obszarów badawczych, w jakich specjalizuje się Politechnika Śląska. Pozostałe to sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, materiały przyszłości, inteligentne miasta i mobilność przyszłości, automatyzacja procesów i przemysł 4.0 oraz ochrona środowiska i klima­tu, nowoczesna energetyka.

Bibliografia
  • MaterSciEng C MaterBiolAppl. 2021 Feb; 119:111647.
  • https://silesion.pl/rozdano-slaskie-nagrody-naukowe-za-2022-rok/
  • Science. 2009 Jan 2; 323(5910): 133-8; Nanomedicine (Lond). 2010 Apr; 5(3): 469-84; IntegrBiol (Camb). 2017 May 22; 9(5): 383-405.
  • https://forumakademickie.pl/badania/symulator-do-badan-na-komorkach-nowotworowych­
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny