Czy statyny mogą powodować chroniczne zmęczenie?

Leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi wydają się obniżać coś jeszcze – poziom energii. Jak sobie radzić z chronicznym zmęczeniem?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Przyczyny zespołu chronicz­nego zmęczenia

Naukowcy przypuszczają, że do rozwoju choroby mogą przyczyniać się zarówno traumy przeżyte w dzieciństwie, jak i dys­funkcje nadnerczy, mitochondriów lub układu odpornościowego. Wiadomo również, że CFS bywa czasem skutkiem przebytej infekcji (np. mononukleozy, CMV, odry, opryszczki) lub towarzyszy cho­robie autoimmunologicznej. Zdarza się też, że jest pokłosiem alkoholizmu lub efektem ubocz­nym chemioterapii, radioterapii, leczenia immunosupresyjnego i... – jak się ostatnio okazało – przeciwmiażdżycowego.

Statyny a stres - badania

Chociaż w wielu raportach obser­wacyjnych wiązano zmęczenie ze stosowaniem statyn, to jednak odbywało się to niejako na margi­nesie prowadzonych badań. Z tego względu zespół uczonych Uni­wersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UCSD) postanowił przyj­rzeć się tej korelacji dokładniej1. Kalifornijczycy przeanalizowali dane ze studium, w którym wzięło udział 1 016 osób (692 mężczyzn i 324 kobiety z poziomem LDL wyno­szącym 115-190 mg/dl, bez chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy). Ochotników podzielono na 3 grupy.

Jedna przez pół roku zażywała 40 mg prawastatyny (statyny lipo­filnej), druga 20 mg simwastatyny (statyny hydrofilowej), a trzecia otrzymywała placebo. Na początku uczestnicy oceniali zasoby energii i zmęczenie podczas ćwiczeń na skali od 0 do 10 (w ten sposób badacze wyznaczyli wartość bazową). Po 6 mie­siącach określono poziom energii/zmę­czenia podczas aktywności w 5-punk­towej skali, gdzie -2 oznaczało znaczny spadek, a +2 znaczny wzrost w porównaniu do punktu wyjścia.

W wielu raportach obser­wacyjnych wiązano zmęczenie ze stosowaniem statyn.

Wyniki tego pierwszego rando­mizowanego badania potwierdziły niekorzystny wpływ statyn na poziom energii u ok. 15% pacjen­tów zażywających te leki. Okazało się, że uczestnicy przyjmujący statyny odczuwali też silniejsze wyczerpanie w czasie ćwiczeń. Co więcej, skutki zaobserwowano w generalnie zdrowej próbie i przy umiarkowanych dawkach leku. Prowadząca badanie dr Beatrice Golomb podkreśliła, że ten efekt uboczny dotyczy w większym stop­niu kobiet poddawanych statynote­rapii (4 na 10 z nich doświadczyło zmęczenia i utraty energii po aktyw­ności). Ponadto osoby w wieku 70-75 lat, zwłaszcza jeśli zdia­gnozowano u nich chorobę serca, częściej doświadczały tych działań niepożądanych. Uczona zauwa­żyła też, że zmęczenie pojawia się u sporej części pacjentów po jakimś czasie od rozpoczęcia zażywa­nia leków, co sprawia, że lekarze nie zawsze wiążą CFS z zażywa­nymi statynami2. Z tych wzglę­dów zespół z UCSD postuluje ograniczenie przepisywania tych leków tylko do osób należących do grupy wysokiego ryzyka3.

Dlaczego statyny wysysają z nas energię? Badacze przypuszczają, że leki mogą powodować uczucie zmęczenia, ponieważ odgrywają rolę w zmniejszaniu ilości energii dostar­czanej do komórek w mięśniach.

Skutki uboczne przyjmowania statyn

Uczucie osłabienia to niejedyny efekt uboczny związany ze sto­sowaniem statyn. Najczęstszym działaniem niepożądanym są bóle mięśni i skurcze. Zgłasza je ok. 15-20% pacjentów, przy czym – choć nikt nie wie dla­czego – kobiety robią to częściej. Część medyków przypuszcza, że może się to wiązać z fak­tem, iż płeć piękna częściej niż panowie ma niezdiagnozowany niski poziom hormonu tarczycy, co zwiększa ryzyko działań niepo­żądanych tych medykamentów.

Obecnie istnieją 2 teorie wyja­śniające mechanizm działania statyn na mięśnie. Pierwsza zakłada, że obniżają one poziom koenzymu Q10, substancji, która pomaga mięśniom wytwarzać energię. Gdy zaczyna go brako­wać, komórki mięśniowe mogą nie być w stanie działać prawidłowo4. W efekcie czynności, które kiedyś były proste, takie jak wchodzenie po schodach lub spacer, mogą powo­dować dyskomfort i zmęczenie.

Druga teoria, przedstawiona przez naukowców z University of Leeds w Wielkiej Brytanii oraz Karolinska Institute w Szwecji, zakłada, że sta­tyny powodują spontaniczne i nie­regularne wycieki wapnia z komór magazynowych w komórkach mię­śniowych. W normalnych warun­kach skoordynowane uwalnianie z nich tego pierwiastka powoduje kurczenie się mięśni. Natomiast nie­uregulowane wycieki wapnia mogą powodować uszkodzenie komórek mięśniowych, prowadząc do bólu i osłabienia mięśni, a także wyzwa­lać sygnały śmierci komórkowej.Brytyjczycy i Szwedzi wyka­zali, że zmianom, które prowadzą do wycieków wapnia, może zapo­biegać umiarkowana aktywność fizyczna. Za pomocą biopsji oceniali wpływ statyn na mięśnie ludzi przyjmujących je od długiego czasu oraz szczurów, którym podawano je tylko przez 4 tygodnie. Okazało się, że statynoterapia zaburzała pracę receptorów rianodynowych, które kontrolują uwalnianie wapnia z komór magazynowych w komór­kach mięśniowych. Ponadto zarówno w mięśniach pacjentów, jak i gryzoni sygnały śmierci były podwyższone.

Jednak badacze zauważyli, że regularny umiarkowany trening może temu przeciwdziałać – gdy gryzoniom umożliwiono swo­bodny dostęp do koła do ćwiczeń, zmiany związane z przyjmowa­niem statyn już nie występowały, a sygnały śmierci komórkowej nie były podwyższone w mięśniach5. Szczególnym przypadkiem dokuczliwego bólu mięśni jest rabdomioliza, czyli rozpad tkanki mięśniowej. To rzadki efekt uboczny stosowania statyn, który może powodować zagrażające życiu uszkodzenie mięśni6. Ponadto zda­rza się, że prowadzi do uszkodze­nia wątroby, niewydolności nerek i, w rzadkich przypadkach, śmierci.

Co jeszcze ma wpływ na zmęczenie?
Uczucie zmęczenia i senność nie zawsze są symptomami zespołu przewlekłego zmę­czenia. Czasem ich przyczyny można łatwo wytropić i usunąć. Zatem nim zaczniesz się denerwować, sprawdź, czy nie popełniasz któregoś z poniższych błędów.

kawa
 • Odwodnienie organizmu – brak odpowiedniego nawodnienia może powodować spa­dek energii, bóle głowy i senność. Jak temu zaradzić? Pij ok. 1,5 l płynów dziennie, najlepiej wody, naparów ziołowych oraz świeżo wyciskanych soków.
 • Nieodpowiednia ilość snu może skutkować ospałością, spowolnieniem reakcji, zabu­rzeniami pamięci i koncentracji. Jak temu zaradzić? Staraj się wysypiać, minimum to 7 godz. dziennie. Dbaj także o to, by kłaść się i wstawać o tych samych porach.
 • Nadmiar kofeiny – jeżeli pijesz więcej niż 2 filiżanki kawy dziennie, licz się z tym, że możesz poczuć zmęczenie. Jak temu zaradzić? Ogranicz ilość wypijanej kawy, her­baty oraz innych napojów pobudzających.
 • Przewlekły stres – jeżeli zbyt długo pozostajesz w stanie napięcia, organizm wyczer­pie rezerwy i nie tylko poczujesz osłabienie psychiczne, ale również dokuczać Ci będzie brak energii. Jak temu zaradzić? Stosuj techniki relaksacyjne i staraj się minimalizować stresory.
 • Niskie ciśnienie – jeżeli wartość Twojego ciśnienia wynosi poniżej 90/60 mm Hg, to możesz odczuwać ciągłe zmęczenie nawet po dobrze przespa­nej nocy. Mogą mu towarzyszyć zawroty głowy, mroczki przed oczami, drętwienie kończyn i ich szybkie marznięcie oraz trudności z koncentracją. Jak temu zaradzić? Jednym ze sposobów na naturalne podniesienie ciśnienia krwi jest odpowiednie nawadnianie organizmu i regularne spożywanie posiłków. Warto doprawiać je rozgrze­wającymi przyprawami, jak imbir czy pieprz cayenne. Pomocne będą też aktywność fizyczna, herbatki z głogu i yerba mate oraz zioła (tymianek, guarana, lukrecja i żeń­-szeń). Jednak nim po nie sięgniesz, skonsultuj się z wykwalifikowanym naturopatą.
 • Niedoczynność tarczycy – jeżeli gruczoł szwankuje, mogą pojawiać się kłopoty z kon­centracją, brak energii, ospałość, wahania nastroju, zmęczenie oraz ciągłe uczucie chłodu. Jak temu zaradzić? Na początek zbadaj poziom hormonów tarczycy oraz selenu, jodu i żelaza. Być może wystarczy uzupełnienie brakujących składników odżywczych, by gruczoł podjął pracę. Jeśli tak się nie stanie, konieczne będzie podjęcie odpowiedniego leczenia hormonalnego.
 • Anemia – niedokrwistość również może objawiać się uczuciem ciągłego zmęczenia oraz nadmierną sennością w ciągu dnia. Jak temu zaradzić? Skuteczne będzie przyj­mowanie większych ilości żelaza zarówno w pożywieniu (wątróbka, czerwone mięso, rośliny strączkowe), jak i w postaci suplementów diety.
 • Bezdech senny powoduje niedotlenienie organizmu, a to z kolei sprawia, że sen nie przy­nosi oczekiwanej regeneracji. Jak temu zaradzić? Jeżeli chrapiesz i czujesz się zmęczony, to znak, że warto pomyśleć o diagnostyce i leczeniu bezdechu.

Jak pozbyć się zmęczenia?

CFS i towarzyszące mu osłabienie znacząco obniżają komfort życia. Istnieje kilka metod leczenia, które wybiera się w zależności od przy­czyny choroby. Najczęściej pacjen­tom zaleca się terapię poznaw­czo-behawioralną oraz stopniową rehabilitację ruchową. Ma to na celu zmniejszenie poziomu zmęczenia, lęku, a także negatywnego samo­poczucia po wysiłku fizycznym. Leczenie koncentruje się na 2 sfe­rach: poznawczej i behawioralnej. W przypadku pierwszej dotyczy zmiany negatywnego sposobu myślenia, rozwiązania problemów osobistych i społecznych, które wpływają na obniżenie jakości funkcjonowania pacjenta. Nato­miast w aspekcie zachowań terapia ukierunkowana jest na stopniowe wznowienie aktywności chorego przy użyciu jasno zdefiniowanych, niewielkich i przewidywalnych celów7 oraz nauczenie go technik relaksacyjnych8. Stopniowe wzno­wienie aktywności jest tutaj klu­czowe. Program ćwiczeń powinien być dostosowany indywidualnie, monitorowany przez terapeutę i modyfikowany zależnie od potrzeb.

 

W przeprowadzonym na dużą skalę badaniu przeglądowym stwier­dzono, że u pacjentów poddanych terapii poznawczo-behawioralnej istniało większe prawdopodo­bieństwo, że będą czuć się mniej zmęczeni pod koniec leczenia niż u osób, które objęte były zwykłą opieką lekarza pierwszego kontaktu9. Wniosek ten wysunięto na pod­stawie badań Cochrane, w których brało udział 1 043 chorych na zespół przewlekłego zmęczenia. Wyniki badań wskazały, że 40% osób udało się wyleczyć dzięki terapii beha­wioralno-poznawczej. Przytoczyć tutaj można również badania She­eresa i współpracowników, w któ­rych u 55-70% z tym syndromem zauważono poprawę kondycji.

Sam stosunek podejść terapeutycz­nych i ich procentowa skuteczność przedstawiają się w następujący spo­sób: 48% skuteczności terapii beha­wioralno-poznawczej i 27% pozosta­łych wypróbwanych metod terapii10. Jak pokazuje praktyka, psy­choterapię i aktywność fizyczną dobrze jest uzupełnić zmianą nawyków żywieniowych, prze­myślaną suplementacją oraz medytacją, jogą lub modlitwą.

Test - Czy masz zespół chronicznego zmęczenia?

 • Twój sen nie przynosi Ci odpoczynku.   
 • Skarżysz się na brak energii.    
 • Ciągle czujesz się zmęczony/a.
 • Często odczuwasz senność.  
 • Masz bóle stawowe, którym nie towarzyszą opuchlizna ani zaczerwienienia.    
 • Masz poważne problemy z pamięcią krótkotrwałą i koncentracją.    
 • Dręczą Cię bóle głowy o nieznanej przyczynie.    
 • Przez ponad 25 godz. po wysiłku utrzymuje się uczucie zmęczenia.  
 • Męczą Cię bóle mięśniowo-stawowe.
 • Twoje węzły chłonne na szyi są wrażliwe na dotyk.   
 • Odczuwasz ból gardła.


Jeżeli co najmniej 4 z tych objawów współwystępują równocześnie, możemy mówić o zespole przewlekłego zmęczenia. Stan taki musi się utrzymywać lub nawracać przez minimum 6 miesięcy. Uczucie to nie może ustępować po odpoczynku.

Dieta a chroniczne zmęczenie

Jako że występowanie chronicz­nego zmęczenia wiąże się ze stłu­mionym działaniem układu immu­nologicznego, jednym z pierwszych kroków powinno być wzmacnianie odporności. W tym celu warto sięgnąć po adaptogeny, takie jak ashwaganda, traganek (Astraga­lus), maca (Lepidium meyenii) czy pyłek pszczeli11. Wszystkie one mają właściwości rewitalizujące, korzystnie wpływają na wzmocnie­nie układu odpornościowego oraz pomagają zapobiegać zmęczeniu. Możesz spożywać łyżeczkę sprosz­kowanej macy lub pyłku pszczelego do śniadania. Jeśli wolisz traganek, do szklanki gotującej się wody wrzuć 2 łyżki zioła, a następnie przykryj i odstaw do ostudze­nia. Pij napar 2 razy dziennie.

Jedną z przyczyn chronicznego zmęczenia może być niski poziom niezbędnych nienasyconych kwa­sów tłuszczowych (NNKT). Dowody na to, czy stosowanie tych suple­mentów może rzeczywiście złago­dzić objawy, są sprzeczne, chociaż w jednym z ostatnich doniesień stwierdzono, że przy podawaniu kwasów omega-3 poprawa nastę­puje w przeciągu 8-12 tygodni12.

Chorzy na CFS powinni zwięk­szyć przyjmowanie NNKT poprzez wprowadzenie do diety większej ilości tłustych ryb, siemienia lnianego lub portulaki, będącej dobrym roślinnym źródłem kwa­sów tłuszczowych omega-3. Wiele z objawów choroby pokrywa się z symptomami, jakie daje deficyt magnezu. Dlatego najpierw warto sięgnąć po suple­menty tego pierwiastka13. W kilku przeprowadzonych na niewielką skalę badaniach wykazano, że gdy osobom z niedoborem magnezu, które cierpiały na zespół chro­nicznego zmęczenia, podawano go doustnie lub w postaci zastrzy­ków, objawy uległy złagodzeniu14. Kolejne na liście do uzupeł­nienia powinny być L-karnityna i koenzym Q10, które są paliwem dla naszych mitochondriów. Jak pokazują badania, gdy mamy ich za mało, dochodzi do zaburzenia działania mitochondriów, czego skutkiem są ogólne zmęczenie, ból mięśni oraz osłabienie15.

Jako, że występowanie chronicz­nego zmęczenia wiąże się ze stłu­mionym działaniem układu immu­nologicznego, jednym z pierwszych kroków powinno być wzmacnianie odporności.

W jednym z badań podawanie chorym na CFS L-karnityny przy­niosło statystycznie istotną poprawę już po 8 tygodniach stosowania16. Warto także rozważyć przyj­mowanie zastrzyków z wita­miną B12. W jednym z badań stosowanie jej co 2. lub co 3. dzień w dawkach 2500-5000 μg przynio­sło poprawę u 80% pacjentów15.

Minerały i witaminy na stres

Dinukleotyd nikotynoamidoade­ninowy (NADH), koenzym lub czynna forma witaminy B3, bierze udział w wytwarzaniu adenozy­notrifosforanu (ATP), źródła energii dla ciała, dlatego suplementacja NADH może okazać się pomocna – tak jak w przypadku niemal 30% pacjentów, którzy wzięli udział w jednym z badań17. Jako że część badaczy winą zami, warto uzupełnić swoją dietę w produkty bogate w przeciwutleniacze, takie jak witaminy C i E, selen, glutation, N-acetylocysteina, kwas alfa-lipo­nowy i oligomery proantocyjanidy­nowe (OPC)13. Istnieją doniesienia, że duże dawki witaminy C nie tylko działają przeciwwirusowo, ale też pomagają naprawić uszkodzone przez mikroby mitochondria, a tym samym usunąć objawy wyczerpania. Z kolei mumio w sanskrycie nie bez kozery nazywane jest shilajit, co zna­czy „władca gór i niszczyciel słabo­ści”. Substancja ta podnosi poziom energii, zwiększa wydolność fizyczną oraz zwiększa odporność na stres.

Masaż i sauna kontra chroniczne zmęczenie

Jak wynika z doniesień nauko­wych, również masaż i wizyta w saunie mogą poprawić stan cierpiących z powodu przewle­kłego zmęczenia. Pierwszy łagodzi większość objawów CFS, takich jak ból, depresja, lęk i problemy ze snem. W chińskim badaniu jedna z jego wersji orientalnych, zwana „inteligentnym masażem żółwia”, nie tylko koiła fizyczne objawy chronicznego zmęczenia, lecz także poprawiała działanie układu odpornościowego18. Z kolei pobyt w saunie pozwala pozbyć się toksyn obciążających organizm. Akademicy stwierdzili, że seria zabiegów suchej sauny z zastosowaniem promieni podczerwonych przy temperaturze 60°C może przynieść ulgę w naj­powszechniejszych objawach (zmę­czeniu, bólu, kłopotach ze snem a nawet przy niewielkiej gorączce)19. Zgodnie z przeglądem istotnych badań również akupunktura może być skuteczna w walce z zespo­łem przewlekłego zmęczenia20. Zatem nawet jeśli musisz przyjmować statyny, dysponu­jesz sporym arsenałem, który pozwoli Ci zachować energię.

Bibliografia
 • Arch Intern Med. 2004;164 (2):153-162
 • Pharmacotherapy. 2010; 30(6):541-553;
 • Am J Cardiovasc Drugs. 2008;8 (6):373-418
 • Arch Intern Med. 2011;171(17):1594
 • JAHA 2018;7:e009835,
 • JACC: Basic to Translational Science, 2019; 4 (4): 509
 • Ann Intern Med, 150 (2009), pp. 858-68
 • Journal of Psychosomatic Research, 42(6): 615-24
 • Cox, L. (2000). Occupational Therapy and Chronic Fatigue Syndrome. London i Philadelphia: Whurr
 • Cochrane Database Syst Rev, 2008; 3: CD001027
 • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18646067
 • Alternative and Complementary Therapies 2003 9:6, 327-31
 • Acta Neurol Scand, 1990; 82: 209-16; Acta Neurol Scand, 1999; 99: 112-6; Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2004; 70: 399-401
 • Altern Med Rev, 2001; 6: 450-9
 • Lancet, 1991; 337: 757-60; Lancet, 1992; 340: 426
 • Altern Med Rev, 2000; 5: 93-108
 • Neuropsychobiology, 1997; 35: 16-23
 • Ann Allergy Asthma Immunol, 1999; 82: 185-91
 • J Tradit Chin Med, 2009; 29: 24-8
 • J Psychosom Res, 2005; 58: 383-7
 • Zhen Ci Yan Jiu, 2009; 34: 421-8
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny