ADHD u dorosłych. Ukryte zagrożenia i wpływ na zdrowie

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi nie dotyczy tylko dzieci. U osób dorosłych może objawiać się impulsywnością, skłonnością do używek i otyłości, a przede wszystkim nawet 3-krotnie zwiększa ryzyko zaburzeń poznawczych i przedwczesnej śmierci.­

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Izraela po analizie dokumentacji medycznej ponad 109 tys. osób, które obserwowano przez 17 lat, doszli do wniosku, że dorośli z ADHD mają prawie trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju demencji, w tym choroby Alzheimera, w porównaniu do zdrowych ludzi1. W chwili rozpoczęcia badania w styczniu 2003 r. uczestnicy mieli średnio 57,7 lat.

Jak nadpobudliwość wpływa na dorosłe życie?

Naukowcy spekulują, że ADHD u dorosłych może objawiać się jako proces neurologiczny, który zmniejsza ich zdolność do kompensowania pojawiających się z wiekiem skutków procesów neurodegeneracyjnych i naczyniowo-mózgowych. Innymi słowy: mózgi tych osób cechują się mniejszą rezerwą poznawczą, przez co mogą gorzej radzić sobie ze skutkami procesów starzenia i są bardziej podatne na demencję.

Już wcześniej mniejsze badania epidemiologiczne wykazywały istotny związek między ADHD a ryzykiem rozwoju demencji (zarówno alzheimera, jak i otępienia z ciałami Lewy’ego)2

Mechanizmy leżące u podstaw tych powiązań nie są jednoznaczne i wciąż wywołują liczne dyskusje. Naukowcy podkreślają, że kluczową rolę w obu przypadkach wydaje się odgrywać podłoże hipodopaminergiczne i noradrenergiczne.

Ponadto metaanalizy pozwoliły zidentyfikować kilka modyfikowalnych czynników ryzyka demencji, będących jednocześnie skutkami ADHD. Należą do nich depresja, nadciśnienie, palenie tytoniu, cukrzyca typu 2 oraz niski po­ziom edukacji i aktywności fizycznej3.

Co więcej, niektóre objawy zespołu nad­pobudliwości psychoruchowej z deficy­tem uwagi u dorosłych, jak kłopoty z pa­mięcią i koncentracją, są takie same, jak w przypadku demencji, co również poka­zuje wspólne mechanizmy obu chorób, ale i utrudnia rozpoznanie właściwej.

kłopot ze snem
Szacunkowo 25-50% dorosłych z ADHD doświadcza też kłopotów ze snem, takich jak zaburzenia oddy­chania (bezdech) i rytmu dobowego, zespół niespokojnych nóg, bezsenność i narkolepsja13. Oczywiście mogą one skutkować znacznymi upośledzeniami funkcjonalnymi, które wpływają na na­strój, uwagę, zachowanie, a ostatecznie na wyniki w szkole/pracy i jakość życia.

Co ciekawe w omawianym na począt­ku badaniu osoby leczone z powodu ADHD środkami psychostymulu­jącymi nie miały wyższego ryzyka demencji. Sugeruje to, że być może farmaceutyki modyfikują potencjalną trajektorię zaburzeń poznawczych, a nawet zapobiegają ich rozwojowi. Wcześniejsze doniesienia potwierdzały, że stosowany m.in. w ADHD mety­lofenidat byłby skuteczny w leczeniu apatii i zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera4.

Dlaczego mózg dorosłych z ADHD jest bardziej narażony na demencję?

Kłopoty poznawcze i wyższe ryzyko de­mencji to tylko jeden element codzien­nego funkcjonowania z ADHD. Badania pokazują, że choroba wpływa na wiele innych aspektów dorosłego życia.

Choroba przede wszystkim wiąże się ze zwiększoną częstotliwością zachowań ryzykownych, w tym nadużywaniem substancji psychoaktywnych, obja­daniem się, a także niebezpiecznymi zwyczajami seksualnymi (np. liczni partnerzy i brak antykoncepcji). Zagro­żenia te są bezpośrednio powiązane z deficytami neurokognitywnymi, a po­średniczy w nich także kaskada zabu­rzeń psychospołecznych i czynników stresogennych powodowanych przez ADHD na przestrzeni całego rozwoju5.

Przykładowo prowadzące do otyłości objadanie się jest w tej grupie pacjentów 3 razy częstsze niż w populacji ogólnej, a ryzyko uzależnienia od nikotyny, alko­holu, marihuany, kokainy i innych nar­kotyków – co najmniej 1,5 razy większe6. Co gorsza, mają oni tendencję do wcze­śniejszego wpadania w nałogi, szybszego ich postępu i wolniejszego ustępowa­nia zaburzeń związanych z używa­niem substancji psychoaktywnych7.

Uzależnienia, otyłość i choroby przenoszone drogą płciową są bezpo­średnio powiązane z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, ale rów­nież zwiększają liczbę przypadków impulsywnej przemocy i wypadków. W efekcie rośnie też śmiertelność. Jak odkryła grupa naukowców pod kierownictwem doktora Sorena Dal­sgaarda z duńskiego Uniwersytetu w Aarhus, ludzie, u których zdiagno­zowano nadpobudliwość psychoru­chową, znajdują się w grupie więk­szego ryzyka przedwczesnej śmierci – zwykle w wyniku wypadku samo­chodowego lub innego nieszczęśliwe­go zdarzenia8.

Ryzyko to było jeszcze wyższe w przypadku badanych, u któ­rych zdiagnozowano ADHD w wieku 18 lat lub później, być może z powodu ostrego przebiegu tych przypadków.

Szacunkowo 2-3% dorosłej populacji boryka się z nie zawsze zdiagnozo­wanym ADHD. Większość może być postrzegana po prostu jako niedosto­sowana społecznie i/lub impulsywna, ponieważ zaburzenie charakteryzuje się deficytami funkcji wykonawczych, które obejmują zdolność rozwiązywa­nia problemów, samoregulacji i hamo­wania impulsów oraz leżą u podstaw braku uwagi (dezorganizacji, roz­proszenia itp.) czy nadpobudliwości (nadmiernej energii, przerywania)9.
mężczyzna przed komputerem

Cechy te sprzyjają nie tylko popada­niu w uzależnienia i inne ryzykowne zachowania, ale również mogą powodo­wać kłopoty z organizacją czasu pracy, skupieniem na zadaniach, współpracą w grupie czy nawet budowaniem związ­ków. Notoryczne spóźnianie się, gubie­nie przedmiotów, zapominanie o co­dziennych zadaniach czy postępowanie wbrew instrukcjom nie musi wcale ozna­czać lenistwa lub niedbałości, a może świadczyć właśnie o ADHD typu nie­uważnego10. Z kolei osoby skupione, ale będące w ciągłym biegu, niecierpliwe, wchodzące innym w zdanie i podejmu­jące decyzje bez zastanowienia reprezen­tują typ nadpobudliwy. Jednak w więk­szości przypadków mamy do czynienia z połączeniem obu, a każdy sprawia, że osoba z ADHD łatwo może stać się obiektem żartów lub złości, kiedy noto­rycznie przyczynia się do opóźnień czy braku realizacji celów w pracy. Nietrud­no o łatkę zapominalskiego czy furiata ze względu ma porywczy temperament.

Zaburzenia snu i ich wpływ na osoby z ADHD

Każdy typ ADHD sprawia, że współpra­ca z innymi jest utrudniona, co prze­kłada się na stany lękowe, nadmierny stres, nerwicę, a nawet depresję. Badania dzieci i młodych dorosłych (<25 lat) wykazały, że osoby z zespo­łem nadpobudliwości psychorucho­wej są obarczone większym ryzykiem wystąpienia nawracającej depresji o wczesnym początku w porównaniu z ochotnikami bez ADHD11. Znaczenie mają tu czynniki genetyczne i cechy neurorozwojowe, ale również wspo­mniane stresujące relacje społeczne12.

Warto wesprzeć organizm, by zachował (lub odzyskał) równo­wagę. Doniesienia naukowe podkre­ślają bowiem rolę zmian w układzie odpornościowym, stanu zapalnego, regulacji ekspresji genów i stresu oksydacyjnego w uszkodzeniach neuronów i rozwoju ADHD. Po­twierdzają również, że modulująca te czynniki dieta bogata w antyok­sydanty i mikroelementy (głównie witaminy C i E, karotenoidy, cynk, żelazo, magnez, a zwłaszcza ome­ga-3) może mieć potencjał w leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych14. Część z tych składników odżywczych można wypróbować również w for­mie suplementów.

  sok marchewkowy

Doniesienia z ostatnich lat uświada­miają nam, jak bardzo ignorowany jest problem ADHD w dorosłej populacji. Tymczasem może on przekładać się na większe ryzyko uzależnień, niebez­piecznych zachowań, kłopotów w co­dziennym życiu społecznym, depresji, bezsenności, a nawet demencji i przed­wczesnej śmierci. Dlatego nie należy bagatelizować lekkich zaburzeń poznawczych, kłopotów z kon­centracją czy nadmiernej impulsyw­ności. Diagnozę ADHD coraz częściej stawia się dopiero w wieku dorosłym!

Bibliografia
 • JAMA Network Open. 2023;6(10):e2338088
 • J Atten Disord. 2019;23(9):995-1006; Eur J Neurol. 2011; 18(1):78-84; Eur Psychiatry. 2021; 65(1):1-19
 • Alzheimers Dement. 2022;18(6):1155-1163; Lancet Neurol. 2014;13(8):788-94; J Nerv Ment Dis. 2014;202(10):725-731; Clin Psychol Rev. 2013;33(2):215-28
 • Pharmacopsychiatry. 2020;53(3):109-14
 • J Pediatr Psychol. 2016 Aug; 41(7):735-40
 • Eating Behaviors 2013; 14:390-3; Clinical Psychology Review 2011; 31:328-41
 • Journal of Pediatric Psychology 2007; 32:1203-1213; Journal of Abnormal Psychology 2003; 112:497-507
 • Lancet. 2015 May 30; 385(9983):2132-3
 • J Child Psychol Psychiatry. 1996 Jan;37(1):51-87; J Pediatr Psychol. 2007 Nov-Dec;32(10):1203-13; J Abnorm Psychol. 2003 Aug;112(3):497-507
 • Brain Sci. 2020 May; 10(5):292
 • J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. 2008; 47:426-34
 • Psychol Med. 2021 Aug; 51(11):1890-1897; J Child Psychol Psychiatry. 2013 Oct; 54(10):1038-46
 • Nat Sci Sleep. 2018 Dec 14:10:453-480; Atten Defic Hyperact Disord. 2015; 7(1):1-18
 • Nutrients. 2018 Apr; 10(4):405
Autor publikacji:
Nasze magazyny