Statyny a nowotwory - co mówią badania naukowe?

Jak się okazało, statyny - wspaniały, uniwersalny środek zapobiegający wzrostowi poziomu cholesterolu – wywołuje raka prostaty.

Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Statyny, złoty standard walki z cholesterolem, stały się cudownym reme­dium naszych czasów. Lekarze przepisują je na wszystko, od osteoporozy po otępienie star­cze, ponieważ wczesne badania sugerowały, że mogą one mieć działanie zapobiegawcze. Dziś wiadomo już, że ten kij ma stanowczo dwa końce.

Czy statyny są szkodliwe dla zdrowia?

Gdy wczesne dowody laborato­ryjne wykazały, że statyny wywo­łują apoptozę (śmierć komórek) i zmniejszają wzrost i rozprzestrze­nianie się komórek raka prostaty1, medycyna uznała, że leki te są silnym środkiem zapobiegającym rozwojowi guzów2. Wówczas bada­nia poparły ten pogląd, przynosząc wstępne dowody, że długotrwałe stosowanie statyn może zapobiegać nowotworom piersi, prostaty, krwi i jelita grubego. Analizy populacji z rakiem prostaty wykryły powią­zania tych medykamentów z zapo­bieganiem bardziej zaawansowa­nym formom tej choroby3. Lekarze nabrali szczególnego entuzjazmu, gdy badanie kliniczno-kontro­lne wykazało obniżenie ryzyka raka o 20% za sprawą statyn4.

Obecnie reputacja statyn jako silnego leku zapobiegającego nowotworom została nadwątlona w wyniku odkrycia, że mogą one wręcz wywoływać raka prostaty u mężczyzn z nadwagą. Naukowcy z ośrodka onkologicznego Fred Hutchinson Cancer Research Cen­ter w Seattle w stanie Waszyng­ton odkryli to powiązanie, gdy badali ponad 1 000 przypadków raka prostaty, zdiagnozowanych w 2002-2005 r., w porównaniu do grupy kontrolnej o zbliżonym wieku i liczebności. Chociaż nie było ryzyka rozwoju tej choroby u mężczyzn o prawidłowej wadze ciała przyjmujących te leki, nawet tych, którzy brali je przez ponad 10 lat, to panowie z nadwagą – o wskaźniku masy ciała wyż­szym niż 30 kg/m2 – zwiększali swe ryzyko 1,5 raza w porównaniu do kolegów z nadwagą, którzy nie stosowali statyn. Ryzyko to wzra­stało do 1,8 raza przy użyciu tych leków przez 5 lub więcej lat5.

Statyny a nowotwory

Lecz dowody z Seattle nie są jedynymi, które podważyły mit o zapobieganiu rakowi. Dokonany na uniwersytecie w Atenach prze­gląd 19 badań epidemiologicznych nie zdołał odnaleźć dowodów na ochronne działania statyn, a nawet zasugerował, że wcześniej­sze dowody na obniżenie ryzyka były jedynie dziełem przypadku6. W trakcie bardziej szczegółowych analiz stwierdzono rzadsze występo­wanie zaawansowanego nowotworu, ale brak było obniżenia ryzyka ogólnego raka prostaty3. Jeszcze większa metaanaliza 35 randomi­zowanych badań z grupą kontrolną wykazała powiązanie między lekiem a występowaniem raka, uzależnione od wieku pacjenta: im starszy był mężczyzna, tym większe było praw­dopodobieństwo, że rozwinie się u niego nowotwór7. Kolejna meta­analiza prawastatyny u pacjentów w podeszłym wieku potwierdziła związek między tym lekiem a podwyższonym ryzykiem raka wraz ze starzeniem się8.

Odnosząc się do innych rodzajów nowotworów, zespół z katedry farmako­logii wydziału medycznego uniwersytetu w Atenach doko­nał systematycznego badania i połączenia wszystkich dowo­dów dotyczących użycia statyn i występowania raka. Ich przegląd 14 prac nie potwierdził, by stoso­wanie statyn mogło chronić przed nowotworami złośliwymi krwi, takimi jak białaczka9. Naukowcy nie znaleźli również dowodów na to, by leki te mogły znacząco obniżać ryzyko raka jelita grubego, chociaż wyrazili pogląd, że może istnieć pewien wpływ w przypadku więk­szych dawek10. Ta sama metodolo­gia nie wykazała także, aby środki te mogły obniżać ryzyko zarówno nowotworów trzustki, jak i piersi11.

Inny zespół badawczy, tym razem z wydziału epidemiologii i badań obserwacyjnych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego, stwierdził, że ani krótko-, ani długo­trwałe (5 lat lub dłużej) stosowanie statyn nie zapobiega rakowi jelita grubego12. Podobnie, w badaniu Boston University, obejmującym ponad 3,6 tys. pacjentów z Mas­sachusetts, nie zdołano wykryć działania ochronnego innego niż obniżone ryzyko stadium IV raka (zaawansowanego, z przerzutami) wśród użytkowników statyn, a i to powiązanie wymaga, zda­niem autorów, potwierdzenia13.

Ostateczny cios zadała metaana­liza wydziału farmacji University of Connecticut, obejmująca blisko 90 tys. uczestników wszystkich badań donoszących o działaniu ochronnym wobec wszystkich rodzajów raka. Także i w tym przypadku dane wskazują, że uży­cie statyn nie wywiera wpływu na żaden z typów nowotworu14. Poza dowodami obalającymi pogląd o roli statyn w zapobie­ganiu rakowi, najnowsze bada­nia przynoszą także potwier­dzenie, że nie zapobiegają one złamaniom kości ani cukrzycy typu 215. Obala to kilka filarów, na których opierała się reputacja statyn jako leku zapobiegawczego.

Bierz tak mało, jak tylko się da

Jeżeli musisz przyjmować lek statynowy, bierz najmniejszą możliwą dawkę. Nowe dowody pokazują, że nawet minimalna dawka dzienna 20 mg wywo­łuje potencjalnie śmiertelny ból i osłabienie mięśni – i może nawet prowadzić do całkowitego rozpadu tkanki mięśniowej16. Wyższe dawki lub przyjmowa­nie statyn wraz z innymi lekami miało działanie potęgujące ten efekt, wywo­łując znacznie większy odsetek miopatii niż wykazują dane oficjalne.

Bibliografia
 • Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2008; 17: 88-94
 • J Natl Cancer Inst, 2006; 98: 1819-25
 • Curr Opin Urol, 2008; 18: 333-9)
 • J Clin Oncol, 2004; 22: 2388-94)
 • Am J Epidemiol, 2008; 168: 250-60
 • Int J Cancer, 2008; 123: 899-904
 • J Clin Oncol, 2006; 24: 4808-17
 • CMAJ, 2007; 176: 649-54
 • Br J Clin Pharmacol, 2007, 64: 255-62
 • J Clin Oncol, 2007; 25: 3462-8
 • Am J Gastroenterol, 2008; 103: 2646-5
 • J Clin Oncol, 2005; 23: 8606-12
 • J Natl Cancer Inst, 2006; 98: 69-72
 • J Natl Cancer Inst, 2007; 99: 32-4014. JAMA, 2006; 295: 74-80
 • Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2007; 16: 627-40; Curr Med Res Opin, 2008; 24: 1359-62
 • N Engl J Med, 2008; 359: 789-99
Autor publikacji:
Wczytaj więcej