Enzymy w medycynie - potencjał terapeutyczny w walce z nowotworami

Medycyna zaczęła badać i wykorzystywać enzymy nie tylko w terapii niedoborów metabolicznych, ale także w leczeniu nowotworów oraz chorób układu krążenia.

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Enzymy - co to takiego?

To grupa związków, bez których nie moglibyśmy żyć. Przy­spieszają (katalizują) w spo­sób selektywny i skuteczny, podstawowe reakcje biochemiczne1. Biorą udział w setkach stopniowych reakcji metabolicznych, zachowując i przekształcając energię chemiczną oraz wytwarzając makrocząsteczki biologiczne z prekursorów. Enzymy są wszechobecne w ludzkim organizmie, a ich działanie zależy od genów.

Dlatego, w wielu chorobach spowodowanych mutacjami genowymi, aktywność enzymów może być upo­śledzona2. Ma to miejsce np. w choro­bach Gauchera, Fabry’ego, Battena czy Pompego oraz w zespołach Huntera, Hurlera, Morquio typu A, Maroteaux-La­my’ego, Sly’a, do których prowadzi brak lub niedobór konkretnych enzymów. Ich leczenie najczęściej polega na podawaniu leków ukierunkowa­nych na dysfunkcyjne enzymy3. Jednak już pod koniec XIX w. na­ukowcy pomyśleli: „a gdyby tak, zamiast leków bezpośrednio podawać choremu brakujący mu enzym”? I czym prędzej przetestowali ten koncept, podając cierpiącym na niestrawność pepsynę4.

Jednak na kolejne próby trzeba było poczekać prawie 100 lat. W 1987 r. Food and Drug Administration (FDA) za­twierdziła w Stanach Zjednoczonych użycie alteplazy – pierwszego rekombi­nowanego leku enzymatycznego do le­czenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu ze względu na jego zdolność rozpuszczania skrzepów i przywracania ukrwienia tkanek5. W Polsce od wielu lat jest on jedynym dostępnym lekiem fibrynolitycznym. Stosuje się go w le­czeniu niedrożności tętnic wieńcowych, masywnej zatorowości płucnej, za­krzepicy żył głębokich oraz u chorych z ostrym niedokrwieniem kończyn6.

Enzymy - kluczowe związki biochemiczne i ich rola w organizmie

Zdolność do usuwania zwłóknień ma nie tylko alteplaza. Naukowcy za­uważyli już jakiś czas temu, że degra­dację białkowych złogów w różnych typach tkanek warto pozostawić en­zymom peptydazowym. Szczególnie sprawdzają się tu kolagenozy i żelaty­nazy, szybko więc stały się obiektem zainteresowania badaczy w kontek­ście leczenia różnych schorzeń.

Enzymy są specjalnymi białkami, które pełnią kluczową rolę w organizmach żywych, w tym także w organizmie ludzkim. Są one rodzajem biokatalizatorów, czyli substancji, które przyspieszają zachodzenie reakcji chemicznych bez uczestnictwa w nich. Dzięki enzymom, podstawowe reakcje biochemiczne zachodzą w sposób selektywny i skuteczny, co pozwala na utrzymanie życia

Ta pierwsza ma specyficzną zdolność do trawienia kolagenu. I tak miejscowe podawanie przez cewnik preparatu kolagenazy bakteryjnej otrzymywanej z Clostridium histolyticum (CCH) pozwa­la oczyścić światło tętnicy wieńcowej z blaszek kolagenowych7, a w przykur­czu Dupuytrena usunąć powięź włók­nistą znajdującą się pod skórą dłoni i palców8. CCH jest też nadzieją dla męż­czyzn cierpiących z powodu choroby Peyroniego, w której przebiegu dochodzi do zaburzeń w obrębie tkanki łącznej prącia, co prowadzi do jego skrzywienia. Enzym pozyskany z bakterii trawi odpo­wiedzialne za to struktury włókniste9.

Natomiast podanie go do oczu może zmniejszać lub usuwać zwłóknienia po operacji filtracji jaskry. Z kolei chondroitynaza, hialuronidaza, nat­tokinaza czy okryplazmina pozwalają na nieinwazyjne usunięcie ciała szkli­stego10. Zabieg ten bywa konieczny np. w leczeniu odwarstwienia siat­kówki lub retinopatii cukrzycowej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że – jak wykazali uczeni z Boston Uni­versity i Creighton University School of Medicine – kolagenazy i metalo­peptydazy macierzy są bezpieczne i skuteczne w redukcji bliznowców11.


Wykorzystanie enzymów w terapii nowotworów i chorób układu krążenia

Jednak nie można tak powiedzieć o wszystkich enzymach. Zwłasz­cza gdy na arenę wkracza rak. Wiele typów nowotworów indukuje metabo­liczne przeprogramowanie komórek w celu uzyskania energii i składników odżywczych potrzebnych komórkom do proliferacji i przetrwania w nie­skończoność. Swoje 3 grosze dorzucają geny kodujące konkretne białka. Leucyna, izoleucyna oraz walina, które tworzą grupę tzw. aminokwasów rozgałęzionych, w ludzkim organizmie mogą być poddane działaniu enzymu – transferazy aminokwasów rozgałę­zionych (ang. branched-chain amino acid transferase, BCAT). Dzięki temu możliwe jest ich późniejsze wykorzysta­nie w komórkowym cyklu oddechowym.

Jednak – jak odkryli naukowcy z Szanghaju – chorym na raka trans­feraza aminokwasów rozgałęzionych nie tylko może szkodzić, ale wręcz jest dla nich śmiertelnie niebezpieczna. Już w 2017 r. Niemcy stwierdzili jej podejrzanie wysokie poziomy w komór­kach macierzystych ostrej białaczki szpi­kowej (AML), które są oporne na terapię. Zdaniem badaczy to właśnie BCAT1 od­grywa w tym kluczową rolę, a jego nadprodukcja zwiększa agresywność przerzutowych guzów mózgu i piersi12. Z kolei w przypadku raka wątro­bowokomórkowego BCAT1 promuje proliferację komórek i zmniejsza ich wrażliwość na cisplatynę – jeden z najskuteczniejszych leków chemio­terapeutycznych szeroko stosowany w leczeniu nowotworów. Co cieka­we, uzyskuje to poprzez indukowa­nie autofagii w komórkach guza13. Tak oto mechanizm mający słu­żyć ochronie organizmu zostaje obrócony przeciwko niemu.

suplementy diety
Enzymy działają jako czynniki regulujące tempo reakcji chemicznych w komórkach, dzięki czemu organizm utrzymuje homeostazę - wewnętrzną równowagę, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania.

Inhibitor kontra katalizator

Nasz organizm działa na zasadzie ze­stawiania ze sobą przeciwieństw – zgi­nacz ma swój prostownik, zwiększenie poziomu jednego hormonu, aktywuje jego antagonistę (np. wzrost glukagonu uruchamia wydzielanie insuliny) i nie inaczej rzecz ma się w przypadku enzy­mów – one mają swoje inhibitory. Są to substancje chemiczne, które powodują zwolnienie lub zatrzymanie reakcji che­micznej, mogą też obniżać aktywność katalizatorów. Regulują aktywność wielu szlaków metabolicznych w komórce, dzięki czemu utrzymują wewnętrz­ną równowagę, zwaną homeostazą. Polimeraza poli(ADP-rybozy) – PARP to rodzina enzymów zdolnych do do­łączania rozgałęzionych łańcuchów ADP-rybozy do białek. Istnieje 16 genów kodujących te strukturalnie spokrew­nione białka14. Enzymy te przenoszą dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD+) na reszty glutaminianu i lizyny w białkach akceptorowych, modyfiku­jąc ich właściwości funkcjonalne15.

Już przed ponad 30 laty wykaza­no, że pęknięcia w nici DNA akty­wują PARP16. Naukowcy stwierdzili, że PARP odgrywają nie tylko istotną rolę w naprawie DNA, ale również utrzyma­niu stabilności genomu oraz apoptozie (czyli zaprogramowanej śmierci komór­ki)17. PAPR1 jest szybko rekrutowana do różnych uszkodzeń w DNA. Jeśli jest ono poważnie uszkodzone, w trakcie syntezy poli(ADP-rybozy) komórka zu­żywa znaczące ilości NAD+, co może prowadzić do indukcji różnych odmian śmierci komórkowej. Z takim zjawi­skiem mamy do czynienia np. w przy­padku incydentów niedokrwiennych18.

Niestety, w przebiegu wielu no­wotworów dochodzi do nadekspresji PARP na poziomie mRNA, białka i re­gulacji aktywności enzymu w guzach19. Największe różnice zaobserwowano w rakach piersi, jajnika, trzonu ma­cicy, płuc, skóry, chłoniakach nie­ziarniczych, białaczkach oraz raku wątrobowokomórkowym. Naukowcy porównali zdrowe tkanki z nacie­czonymi nowotworem. Okazało się, że poziom mRNA genu PARP1 jest wyższy w tkankach zmienionych no­wotworowo niż w prawidłowych20.

To spostrzeżenie legło u podstawy nowej strategii terapeutycznej. Ucze­ni doszli do wniosku, że hamowanie aktywności tego enzymu zmusi chore komórki do uruchomienia apoptozy. Kolejne badania dowiodły, że wyko­rzystanie inhibitorów PARP może nasilać działanie leków cytotok­sycznych i uwrażliwiać nowotwór na działanie radioterapii21, co więcej pozwala na ograniczenia uszkodzeń wynikających z niedokrwienia. Zdaniem międzynarodowego ze­społu naukowców pomocny może tu też być enzym deubikwitynujący USP15, który – jak udowodnili – jest w stanie modyfikować odpowiedź ko­mórek rakowych na inhibitory PARP.

kobieta z nowotworem
Niektóre badania sugerują, że enzymy mogą wspomagać układ immunologiczny w zwalczaniu komórek nowotworowych. Na przykład, niektóre enzymy mogą wpływać na regulację odpowiedzi immunologicznej, co może pomóc w aktywacji układu odpornościowego do atakowania guza.

Jak tłumaczą autorzy publikacji, in­hibitory PARP selektywnie zabijają raki piersi i jajnika z defektami rekombinacji homologicznej spowodowanymi muta­cjami BRCA1/2. Istnieją również dowo­dy kliniczne na ich użyteczność w no­wotworach tych narządów u osób bez mutacji BRCA, choć mechanizmy leżące u podstaw tej zależności nie są jasne. Jednocześnie wskazują, że „istnieje ciągłe zapotrzebowanie na poszukiwa­nie biomarkerów, które mogą skutecznie identyfikować guzy, które z najwięk­szym prawdopodobieństwem zareagują na leczenie inhibitorami PARP”.

Uczeni z Chin i USA dokonali dwóch interesujących obserwacji. Po pierwsze, atlas genomu raka wskazuje, że delecje (mutacje polegające na utracie fragmen­tu DNA) w genie kodującym enzym USP15 występują w 16% przypadków raków piersi i 5% przypadków nowo­tworów trzustki. Po drugie, zwiększają one wrażliwość komórek rakowych na działanie inhibitorów PARP. Ozna­cza to, że USP15 może być stosowany jako biomarker w leczeniu z ich udzia­łem raków piersi, trzustki i jajnika22.

Enzymy kontra aminokwasy

Komórki rakowe próbują wykorzy­stywać różne źródła paliwa, aby utrzymać szybką i nieprawidłową proliferację23. Dlatego też niekiedy mikrośrodowisko guza charakteryzu­je się podwyższonym metabolizmem aminokwasów. Jednak niektóre ko­mórki nowotworowe tracą zdolność syntezy określonych aminokwasów, takich jak asparagina, arginina i metionina (czyli stają się auksotro­ficzne)24. To zaś pozwala medykom na zastosowanie kolejnej strategii antyrakowej. Polega ona na pozba­wieniu guza – za pomocą enzymów – tych aminokwasów, których sam nie umie zsyntetyzować, co skutkuje zahamowaniem i upośledzeniem jego wzrostu.

Quote icon
Dziś metaboliczna terapia raka obejmuje wiele innych: glutaminaza, metionaza, oksydaza lizynowa, liaza amoniakalna feny­loalaniny, do leczenia nowotworów złośliwych, deiminaza argininowa i rekombinowana ludzka arginaza zostały opracowane w badaniach klinicznych jako potencjalne środki terapeutyczne przeciwnowotwo­rowe do leczenia nowotworów auksotroficznych argininy

Podczas gdy normalne komórki są utrzymywane w dobrym stanie ze względu na swoją zdolność do syntezy tych specyficznych ami­nokwasów poprzez syntezę endo­genną. Zabieg ten fachowo określany deprywacją aminokwasów25 może być doskonałym podejściem terapeu­tycznym w leczeniu raka złośliwego. L-asparaginaza była pierwszym enzymem rozkładającym aminokwa­sy, zatwierdzonym przez amerykań­ską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej26.

Niestety ta metoda leczenia nie­sie pewne problemy. Otóż coraz więcej prac naukowych ujawnia, że autofagię można wywołać w od­powiedzi na stres metaboliczny spowodowany pozbawieniem ami­nokwasów. Jedną z największych przeszkód napotykanych przez medycynę jest rozwój oporności guza na leki. Wiele wskazuje na to, że jest ona powiązana właśnie z au­tofagią – procesem katabolicznym odpowiedzialnym za degradację dysfunkcyjnych białek i organelli. Nic więc dziwnego, że mani­pulacja autofagią w połączeniu z enzymami rozkładającymi ami­nokwasy jest aktywnie badana jako potencjalne podejście terapeutyczne w testach przedklinicznych. Onko­lodzy są zgodni: rzucenie światła na sposób, w jaki autofagia napędza metabolizm guza podczas depry­wacji aminokwasów, umożliwi więcej potencjalnych kombinowa­nych strategii terapeutycznych27.

Zespół rozpadu guza (TLS) to stan, w którym na skutek gwałtownego rozpadu komórek nowotworowych i uwolnienia dużych ilości skład­ników wewnątrzkomórkowych do przestrzeni pozakomórkowej do­chodzi do zaburzeń biochemicznych we krwi chorego. Konsekwencją tego może być hiperurykemia, czyli nadmiar kwasu moczowego. Enzym oksydaza moczanowa, który katali­zuje utlenianie kwasu moczowego do 5-hydroksyizouranu, oraz jego rekombinowana wersja, rasburyka­za, są stosowane w leczeniu TLS28.

Quote icon
Enzym, PEG-KINaza, nie zabija bezpośrednio komórek nowotwo­rowych, ale powoduję degradację kinureniny oraz stymuluje układ immunologiczny do samodzielnego usuwania niechcianych komórek

Enzmymy na wzmocnienie odporności

Naukowcy z University of Texas w Austin opracowali nowe podejście do leczenia raka za pomocą terapii enzymatycznej. Wyszli z założenia, że zdrowy, w pełni funkcjonujący układ immunologiczny może samo­dzielnie zwalczać rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych i eli­minować nowotwory. Jednak guzy ewoluowały na wiele sposobów i nauczyły się tłumić układ odpor­nościowy, prowadząc do wzrostu i przerzutów komórek nowotwo­rowych. Jedną z takich strategii, jest wydzielanie kinureniny, która blokuje działanie komórek odpor­nościowych i utrudnia im nadzór. Enzym, PEG-KINaza, nie zabija bezpośrednio komórek nowotwo­rowych, ale powoduję degradację kinureniny oraz stymuluje układ immunologiczny do samodzielnego usuwania niechcianych komórek29. Teraz badacze chcą rozpocząć ba­dania kliniczne, aby sprawdzić bez­pieczeństwo i skuteczność enzymu. 

Enzymoterapia - terapia z potencjałem

Enzymy rozpuszczają zwłóknienia i złogi, pozbawiają guzy aminokwa­sów, usuwają toksyczne metabolity powstałe w wyniku ich rozpadu, degradują szkodliwe aminokwa­sy (jak w przypadku kinureniny), zmuszają komórki do apoptozy, uwrażliwiają komórki rakowe na cy­tostatyki – to potężne leki, które, działając na wielu płaszczyznach, otwierają przed nami całkowicie nowe możliwości terapeutyczne, pod warunkiem, że nauczymy się, jak je kontrolować, tak by zachować sku­teczność i bezpieczeństwo leczenia.

Bibliografia
 • Scientifica (Cairo). 2016; 2016: 9828672
 • Curr Opin Struct Biol. 2007 Dec; 17(6): 674-9
 • Dig Dis. 2018; 36(2): 98-105
 • Am J Cardiol. 1990 Feb; 15;65(7): 401-7; J Am Coll Cardiol. 1987 Nov;10(5 Suppl B): 11B-5B
 • Acta Angiol, 2022, Vol. 28, No. 1
 • Circulation. 2003 Sep 9; 108(10):1259-62
 • J Hand Surg Am. 2000 Jul; 25(4):629-36; Rheumatol Ther. 2016 Jun; 3(1):43-51
 • Ther Adv Urol. 2019 Feb 11; 11:1756287218823671
 • Dev Ophthalmol. 2016; 55:357-64
 • Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 Jul 8; 3(6):e425; Dermatol Surg . 2014 May; 40(5):519-24
 • Nature . 2017 Nov 16; 551(7680): 384-8
 • Org Biomol Chem. 2021 Jan 6;19(1): 37-45
 • Cell Death Dis. 2021 Feb; 12(2): 169
 • Front Biosci 2008; 13: 3046-82; Mol Cell 2008; 32: 57-69
 • J. Natl. Cancer Inst. 2000, 92, 564; Clin. Adv. Hematol. Oncol. 2010, 8, 629
 • Nature 1979;282: 740-1
 • J Biol Chem 1980; 255: 10493-501
 • Current Opinion in Oncology 2010, 22: 567-72
 • Tumori 2010, 96, 875
 • Genes Cancer 2010,1, 812
 • J. Hematol. Oncol. 2010, 27, 42
 • Nat Commun 10, 1224 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-09232-8
 • Cell. 2017 Feb 9;168(4): 657-69
 • Canc. Res. 67, 309-17. doi:10.1158/0008-5472.can-06-1945; Expet Opin. Biol. Ther. 10, 833-9; Nature. 2019 Aug; 572(7769): 397-401
 • J Hematol Oncol. 2017 Jul; 27;10(1): 144; Appl Microbiol Biotechnol. 2020 Apr; 104(7):2857-69
 • Leukemia. 2013 Mar; 27(3):553-9
 • Front Pharmacol. 2020; 11: 582587
 • Int J Med Sci. 2007 Mar 2; 4(2):83-93
 • Nat Biotechnol 2018 Jul, 36, 758-64
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny