Zaćma - czym się objawia i jak ją leczyć?

Zaćma może pojawić się, nawet jeśli do tej pory nie było żadnych problemów ze wzrokiem. Niestety, choroba ma charakter postępujący i często konieczna jest operacja oka. Jakie są przy­czyny zaćmy? Czy jest jakiś sposób, żeby pokonać chorobę bez interwencji chirurgicznej albo chociaż opóźnić utratę wzroku?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Zaćma - jakie daje objawy?

Zaćma, inaczej katarakta, to poważna choroba oczu. Prowadzi do zmętnienia soczewki, która w efekcie traci przezroczystość i wła­ściwości optyczne. Wraz z rozwojem choroby przez soczewkę przedostaje się coraz mniej światła, więc widzenie staje się nieostre. Z biegiem czasu postępują­ca zaćma może powodować całkowitą utratę wzroku. Jej objawy są początkowo mało uciążliwe w codziennym życiu, ale w żadnym razie nie należy ich lekcewa­żyć. Zaćma jest na całym świecie uznawana za głów­ną przyczyną ślepoty1.

Zmniejszenie przezierności soczewki zachodzi stopnio­wo, więc ostrość wzroku obniża się powoli i nie towarzyszą temu żadne dolegliwości bólowe. Staty­stycznie zaćma jest diagno­zowana częściej u kobiet niż u mężczyzn, a ryzyko rozwinięcia się choroby wzrasta wraz z wiekiem2. Według badań zaćma doty­czy 23% osób w wieku 65-75 lat i 43% osób powy­żej 75. roku życia3. Obecnie prawie 1 mln Polaków na nią choruje (2,4% całej populacji), a według pro­gnoz w związku ze starze­niem się społeczeństwa liczba przypadków tej choroby w 2030 r. wzro­śnie do ok. 1,3 mln osób4.

Nawet w początkowych stadiach zaćma może poważ­nie utrudniać życie pacjentów i komplikować im wykony­wanie codziennych czynno­ści, takich jak czytanie albo prowadzenie samochodu, czy wręcz uniemożliwiać normalną pracę zawodową.

 • Początkowo zachodzi jedy­nie do zmętnienia obwodo­wej części soczewki – jest to tzw. zaćma korowa.
 • Zaćma podtorebkowa tylna powsta­je w tylnej części soczewki i bardzo szybko powoduje pogorszenie widzenia.
 • Zaćma jądrowa rozpoczyna się zmęt­nieniem centralnej części soczewki. Co ciekawe, począt­kowo taki stan może u pacjen­tów z nadwzrocznością lub bez wady wzroku poprawiać widzenie z bliska.

Jednak wraz z postępem choroby po­garsza się intensywność wi­dzenia barw, obraz się rozma­zuje, a w przypadku istnienia 2 ognisk zmętnienia w jądrze soczewki obraz wydaje się po­dwójny. W bardziej zaawan­sowanych stadiach choroby uwidacznia się zmiana koloru źrenicy z czarnego na szaro­biały. Zależnie od stopnia za­awansowania choroby (czyli stopnia zmętnienia soczewki oka) wyróżnia się postać po­czątkową, bardziej zaawanso­wane stadium objawiające się zmętnieniem całej soczewki nazywane jest zaćmą dojrzałą, a ostatnim etapem jest zaćma przejrzała (Morgagniego), w której dochodzi do całko­witego zniszczenia soczewki. Jest to wynikiem rozpływu jej masy, obkurczania mas korowych oraz przemieszcze­niem stwardniałego jądra5.

Rodzaje zaćmy: wrodzona i nabyta

Lekarze wyróżniają 2 pod­stawowe rodzaje tej choro­by:

 • wrodzoną, występującą od pierwszych chwil życia (stosunkowo rzadką)
 • nabytą, która jest najczęściej związana z naturalnym proce­sem starzenia się organizmu.

Zaćma nabyta w dużej mierze wynika ona z nagromadzenia przez całe życie uszkodzeń oksydacyj­nych. Tym samym za bezpo­średnią przyczynę zmętnie­nia soczewki można uznać niszczące działania wolnych rodników tlenowych powsta­jących na skutek naturalnych reakcji fotochemicznych zachodzących w oku. Wolne rodniki powodują degrada­cję kwasów nukleinowych, białek i lipidów. Uszkodze­nia kumulują się z biegiem lat, a problem narasta wraz z obniżającym się poziomem antyutleniaczy w siatków­ce w starszym wieku6.

Co przyspiesza rozwój zaćmy?

 • Podeszły wiek jest główną, ale nie jedyną przyczyną cho­roby. Zmętnienie soczewki może być wynikiem wielu innych czynników i określane jest wówczas mianem zaćmy wtórnej7. Należą do nich m.in. uszkodzenia soczewki spowodowane przez uraz me­chaniczny bądź siły fizyczne (promieniowanie, prąd elek­tryczny, środki chemiczne). Nieperforujący uraz oka może skutkować zmętnieniem so­czewki zarówno bezpośrednio po incydencie, jak i po pew­nym czasie. Zaćma powstała wskutek stłuczenia może obejmować całą soczewkę lub tylko jej część. Rany per­forujące soczewki prowadzą do zmętnienia kory w miejscu pęknięcia. Zwykle postępują gwałtownie aż do całkowitej utraty przezierności soczewki.
 • Choroby metaboliczne Na prawdopodobieństwo zaćmy dodatnio wpływają choroby i zaburzenia meta­boliczne, przede wszystkim wieloletnia i nieprawidłowo leczona cukrzyca oraz zwią­zany z nią wysoki poziom glukozy we krwi. Hiperglike­mia zaburza szlak przemian metabolicznych, których jedną z konsekwencji jest odkładania się sorbitolu w soczewce oka. Wyniki badań wykazały, że wyj­ściowy poziom glukozy we krwi na czczo powyżej 6 mm przyspiesza rozwój zaćmy o 10 lat, ponadto każ­dy wzrost stężenia glukozy na czczo o kolejne 1 mm wią­że się z 5-10-letnią progresją zaćmy8. U osób z cukrzycą typu 1 zaćmę diagnozowa­no o ok. 20 lat wcześniej w porównaniu z pacjentami bez słodkiej choroby9. Zmęt­nieniu soczewki sprzyja też galaktozemia, charakte­ryzująca się niezdolnością przemiany glukozy w ga­laktozę. U 75% cierpiących na tę przypadłość dochodzi do niej, zwykle w ciągu kilku pierwszych tygodni po uro­dzeniu. Częstość występowa­nia zaćmy wzrasta również u pacjentów z chorobą nie­dokrwienną serca. Co cie­kawe, może do niej również prowadzić jakikolwiek stan wywołujący obniżenie stę­żenie wapnia we krwi.
 • Palenie papierosów Ryzyko rozwinięcia się zaćmy znacząco zwiększa palenie tytoniu, powodujące wzrost liczby wolnych rodników w organizmie10. Przegląd 27 badań – dokonany przez naukowców z Bolton Hospi­tals NHS Trust w Wielkiej Brytanii – dowodzi, że pale­nie 3-krotnie podnosi ryzyko rozwoju zaćmy jądrowej11.
 • Promieniowanie jonizujące Czynnikiem istotnie zwięk­szającym ryzyko choroby jest promieniowanie jonizujące, przy czym od momentu eks­pozycji do wyraźnego zmęt­nienia soczewki może minąć nawet 20 lat. Opóźnienie skutków urazu jest uzależ­nione od dawki promienio­wania oraz wieku pacjenta. Osoby młodsze są wrażliwsze na promieniowanie ze wzglę­du na aktywny wzrost komórek ich soczewek.
Chcesz zadbać o oczy? Koniecznie rzuć palenie. Badania dowodzą, że pale­nie tytoniu 3-krotnie podnosi ryzyko rozwoju zaćmy jądrowej.

Promieniowanie jonizujące w zakresie promieniowa­nia rentgenowskiego może u niektórych osób wywołać zaćmę już po jednorazowej dawce 200 radów. Pamię­tajmy jednak, iż rutynowe zdjęcia rentgenowskie wiążą się napromieniowa­niem zaledwie 0,1 rada.

Liczne badania wykazały podatność soczewki na uszko­dzenia wywołane działaniem promieniowania ultrafio­letowego w zakresie UVB o długości fali 290-320 nm. Badania epidemiologiczne wskazują, że długotrwałe narażenie na nawet niewiel­kie dawki promieniowania słonecznego UVB zwiększa ryzyko rozwoju zaćmy pod­torebkowej oraz korowej. Należy podkreślić, iż okulary słoneczne lub soczewki ko­rekcyjne pochłaniające pro­mieniowanie ultrafioletowe redukują transmisję UV nawet do 80%, a noszenie kapelusza z szerokim rondem lub czapki z daszkiem zmniejszają ekspozycję oka na światło słoneczne o 30-50%12.

 • Sterydy Zaćma może być skutkiem ubocznym przewlekłego stosowania leków. Najwyż­sze względne ryzyko że do tego dojdzie występuje u pacjentów długotrwale przyjmujących statyny, mio­tyki, neuroleptyki, takie jak chlorpromazyna, suplementy diety zawierające retinol i/lub likopen bądź sterydy13.
  W przypadku tych ostat­nich znaczenie ma forma stosowania leku: sterydy podawane doustnie, pozaje­litowo lub wziewnie częściej powodują zaćmę niż te sto­sowane miejscowo: do nosa, uszu czy na skórę. W związku ze stosowaniem leków stery­dowych zaćma diagnozowana jest częściej u pacjentów z astmą, przewlekłym zapa­leniem oskrzeli bądź choro­bami immunologicznymi14. Posterydowa postać cho­roby (podtorebkowa tylna) u osób nadwrażliwych na działanie sterydów może wystąpić nawet po pierwszej, pojedynczej dawce leku15. Zaćma jest diagnozowana u ok. 25% pacjentów z ato­powym zapaleniem skóry. Najczęściej objawia się już w 2. lub 3. dekadzie życia i występuje obustronnie16.

Jak spowolnić rozwój zaćmy?

Związek między sposobem odżywiania się a rozwojem zaćmy budzi pewne kon­trowersje. Dane epidemio­logiczne dotyczące prepa­ratów witaminowych oraz suplementów białkowych przyniosły sprzeczne wyniki i nie udało się jednoznacznie potwierdzić ich protekcyjnego wpływu. Istnieją liczne do­niesienia o możliwości wy­dłużenia prawidłowego funk­cjonowania soczewki poprzez optymalną podaż przeciwu­tleniaczy w diecie. Wśród związków mogących opóźniać fotooksydacyjne uszkodzenia białek soczewki wymieniane są m.in. askorbinian, karote­noidy, tokoferol oraz tauryna. Dotychczas jedynymi karo­tenoidami stwierdzonymi w ludzkiej soczewce są lute­ina i zeaksantyna. Badania wskazują, iż wzrost częstotli­wości przyjmowania luteiny zawartej w pożywieniu może w pewnym stopniu zmniej­szyć ryzyko rozwoju zaćmy. Do pokarmów bogatych w nią należą m.in. szpinak, brokuły, papryka, pomidory, marchew, jaja kurze oraz pomarańcze17.

Rozważ też przyjmowanie:

 • Kwasu askorbinowego Pro­wadzone w Australii przez 10 lat badanie na grupie 2 400 dorosłych powyżej 49 lat wykazało, że spo­żywanie wysokich dawek witaminy C (w jedzeniu lub pod postacią suplementów diety) bądź różnych kom­binacji antyoksydantów (witaminy A, C, E, beta-ka­rotenu i cynku) znacząco redukowało rozwój zaćmy18.
 • Witaminy E (alfa-tokofe­rolu) Była ona testowana na wysokiej jakości próbie 50 pacjentów z zaćmą starczą. W zestawieniu z grupą otrzy­mującą placebo, po miesiącu zażywania witaminy E, za­uważono znacznie mniejszy wzrost w rozmiarze katarak­ty korowej na zewnętrznej krawędzi soczewki oka. Sugerowana dawka: 100 mg 2 razy dziennie.
 • N-acetylokarnozyny (NAC) Zawarta w kroplach do oczu, wykazuje duży potencjał w leczeniu katarakty. Próba przeprowadzona na 49 pa­cjentach wykazała, że po 6 miesiącach przyjmowa­nia ich 2 razy dziennie, 90% badanych wykazywało się większą ostrością wi­dzenia, a 89% zauważyło lepszy kontrast, podczas gdy większość pacjentów z gru­py kontrolnej wykazywała znaczne pogorszenie wzroku po 2 latach. Być może jednak tak wspaniałe rezultaty wyni­kają z faktu, że badanie zo­stało przeprowadzone przez IVP Innovative Vision Pro­ducts, czyli firmę, która wpro­wadziła te krople na rynek.
 • Borówki zawierają dużą licz­bę fitochemikaliów, w tym liczne pigmenty antocyja­nowe. Badania epidemio­logiczne wiążą regularne, umiarkowane spożycie jagód i/lub antocyjanów ze zmniej­szonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, śmierci i cukrzycy typu 2 oraz z lepszym utrzymaniem wagi i neuroprotekcją. Czarne jago­dy bogate są w antocyjanozy­dy, czyli silne przeciwutlenia­cze, które szczególnie dobrze wpływają na wzrok. Ponadto potwierdzono ich korzystny wpływ na funkcje naczynio­we. Mieszanka garści owoców czarnych jagód (zawierająca zwykle 25% antyoksydantów) oraz witaminy E przyjmowa­na regularnie przez 4 mie­siące doprowadziła do zasto­powania rozwoju katarakty w przypadku 96% leczonych pacjentów w porównaniu z 76 z grupy kontrolnej19. Sugerowana dawka: 180 mg czarnych jagód.
borówki
Czarne jago­dy bogate są w antocyjanozy­dy, czyli silne przeciwutlenia­cze, które szczególnie dobrze wpływają na wzrok.

Czy operacja zaćmy jest konieczna?

Nie zwlekaj z zabiegiem! W przypadku zaćmy czas ma decydujące znaczenie. Im wcześniej choroba zosta­nie wykryta i im szybciej roz­pocznie się jej leczenie, tym terapia będzie skuteczniejsza i obarczona mniejszym ryzy­kiem powikłań. Osoby zdro­we mogą unikać czynników potęgujących ryzyko powsta­nia zaćmy. Należy pamiętać, że profilaktyka nie wyklucza możliwości rozwoju choroby, a jedynie zmniejsza jej praw­dopodobieństwo. Niemniej gdy zaćma już się pojawi, jest za późno na prewencję. Ani okulary korekcyjne, ani środki farmakologicz­ne nie pomogą: nie istnieje żaden sposób bezinwazyj­nego cofnięcia choroby.

Jedyną skuteczną metodą jej leczenia jest operacja usu­nięcia zmętniałej soczewki oka i wszczepienie sztucznej. Obecnie wykonuje się ten za­bieg techniką mikrochirurgii oka przy użyciu ultradźwię­ków, nazywaną fakoemulsyfi­kacją. W tej metodzie stosuje się niewielkie cięcie operacyj­ne – rzędu 0,7-1,0 mm. Umoż­liwia to wprowadzenie miękkiej soczewki wewnątrz­gałkowej i zamknięcie rany bezszwowo, co zapewnia szybsze gojenie pooperacyjnej rany rogówki. Operacja za­ćmy jest wykonywana w znie­czuleniu miejscowym. Pacjent ma zachowaną świadomość, natomiast pozbawiony jest całkowicie czucia okolicy oczodołowej operowanego oka – tym samym zabieg jest całkowicie bezbolesny. Opera­cja zajmuje 7-20 min. Zabieg jestprzeprowadzany w trybie chirurgii jednego dnia, więc pacjent może wrócić do domu już po kilku godzinach.

Odsuwanie w czasie operacji, zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz wiąże się z dłuższą rekonwalescencją. Wraz z czasem trwania i rozwoju choroby zwiększa się gęstość soczewki, a tym samym jej twardość. Wiąże się to z ko­niecznością zastosowania większej ilości ultradźwięków podczas operacji, co skutkuje wzrostem ryzyka powikłań. Ponadto zbyt długa zwłoka może prowadzić do rekcji autoimmunologicznych organizmu na własną so­czewkę, wtórnej jaskry oraz wewnątrzgałkowych stanów zapalnych. Są to schorzenia mogące prowadzić do cał­kowitej utraty widzenia20.

Lekarz wypisujący skierowa­nie na zabieg operacyjnego usunięcia zaćmy powinien udzielić pełnej informacji na temat rodzaju soczewek, jakie mogą zostać wszczepio­ne. Jest ich wiele rodzajów, m.in. jednoogniskowe, wie­loogniskowe (inaczej progre­sywne) oraz z filtrem UV. Do­datkową korzyścią związaną z operacyjnym usunięciem zaćmy jest możliwość likwi­dacji wady wzroku istniejącej przed zabiegiem poprzez do­bór soczewki o odpowiedniej mocy skupiającej. Soczewki wieloogniskowe zapewniają dodatkowe punkty ostrości i ostrość widzenia z bliska i z daleka, a także na odległo­ści pośrednie. Dzięki temu po operacji okulary korekcyj­ne nie są już potrzebne21.

Oszczędzaj się po zabiegu

Chorzy powinni zgodnie z zaleceniami lekarza zmini­malizować wysiłek fizyczny w dniu zabiegu. Niewskazane jest podnoszenie przedmio­tów o wadze powyżej 5 kg. Należy unikać dotykania, pocierania, mycia i mocze­nia opatrunku. Schylanie się oraz duży wysiłek fizyczny mogą nadmiernie podnieść ciśnienie wewnątrzgałko­we, w związku z tym nale­ży je ograniczyć na okres ok. 3 miesiący po operacji. Nie można też prowadzić pojazdów mechanicznych aż do momentu powrotu ostrego widzenia w ope­rowanym oku. Należy też przyjmować krople z anty­biotykiem i steroidami przez 3-4 tygodnie po operacji22.

Bibliografia
 • Curr Opin Ophthalmol. 2017 Jan;28(1): 98-103
 • Indian J Ophthalmol. 2021 Jun;69(6): 1575-8
 • Mulak Małgorzata, Choroby okulistyczne starszego wieku – najczęstsze problemy, [w:] Współczesna geriatria: nowe perspektywy dla pacjentów / Sobieszczańska Małgorzata, Pirogowicz Iwona (eds.), 2017, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe
 • Atla 2, ISBN 978- 83-65071-27-9, s. 41-53
 • OphthaTherapy. Therapies in Oph-thalmology. 2021(2)
 • Cantor L. B., Liesegang T.J., Skuta G.L., Soczewka i Zaćma. Seria Basic and Clinical Science Course (bcsc11). 2007. Edra Urban & Partner. ISBN 978-83-89581-64-8, ss. 284
 • Int J Biochem Cell Biol. 2003 Nov;35(11): 1500-4
 • Lancet. 2005 Feb; 365(9459):599-609
 • Acta Ophthalmol. 2011 Aug; 89(5):e434-8
 • Acta Ophthalmol. 2011 Feb; 89Thesis 1: 1-19
 • Acta Ophthalmol. 2011 Mar; 89(2):e167-73
 • J Cataract Refract Surg. 2005Dec;31(12): 2395-404
 • FreeRadicBiolMed 44: 1108-19
 • Epidemiology. 2000 Nov; 11(6): 620-3; Ophthalmology. 2008 Apr; 115(4): 599-607.e1; Am J ClinNutr. 2010 Feb; 91(2): 487-93
 • Br J Ophthalmol. 2003 Oct; 87(10): 1247-51
 • Acta Ophthalmol. 2013 Aug; 91(5): 395-405
 • Acta Derm Venereol. 1996 Jul; 76(4): 314-8; Hosp Med. 2003 Aug; 64(8): 484-7; Mannis, Macsai, Huntley 1996. Eye and Skin
 • Disease.Dermatology Online Journal, vol. 1, No. 2 Philadelphia: Lippincott--Raven
 • NutrRev. 2014 Jan; 72(1): 30-47; J
 • Am CollNutr. 1993 Apr; 12(2): 138-46; EXS. 1992; 62: 266-79
 • Am J Clin Nutr, 2008; 87: 1899-905
 • Adv Nutr. 2020 Mar; 11(2): 224-36
 • Kański J. J., Bowling B., Bolek K., Izdebska J., Nischal K. K., Pearson A., & Szaflik J. 2013. Okulistyka kli-niczna. Elsevier Urban & Partner
 • https://scop.org.pl/aktualizacja--wytycznych-scop-dot-operacji--zacmy/
 • Malewicz K., Musialska M. 2021.Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaćmą – studium przypadku.PolishNursing/Pielegniarstwo Polskie, 81(3)
 • https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/
 • https://www.kpk.nfz.gov.pl
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny