Przewlekłe zapalenie migdałków u dzieci - jak sobie z nim poradzić?

Odkąd pamię­tam, moja obecnie 10-letnia córka co chwila łapała infekcje, a większość z nich kończyła się anginą i koniecznością zastosowa­nia antybiotyków. Już jako 7-latka miała zdiagnozo­wane przewlekłe zapalenie i przerost migdałków, ale lekarze nie zdecydowali się na ich usunięcie, tłu­macząc mi, że najgorszy okres już za nami i wkrótce migdałki zaczną się obkur­czać, zatem operacja nie jest potrzebna. Czy można ten problem tak po prostu pozostawić czasowi do roz­wiązania? Czy są naturalne sposoby na poradzenie sobie z przerostem i zapa­leniem migdałków?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Przypadek Twojej córki wcale nie jest odosobniony – lekarze szacują, że 20-30% dzie­ci ma przerośnięty trzeci migdał oraz migdałki pod­niebienne. Choroba prze­biega zazwyczaj według schematu: posyłamy dziecko do żłobka lub przedszkola, maluch często przecho­dzi infekcje lub anginy, wskutek których dochodzi u niego do powiększenia i przerostu migdałków, a to generuje niekończące się problemy z zapaleniami gardła. Niestety, częste infekcje to jedynie czubek góry lodowej, bowiem struk­tury te, choć małe, mogą być przyczyną poważnych problemów na całe życie.

Jaką funkcję pełnią migdałki?

Migdałki to skupiska tkan­ki limfatycznej – utworzone z niej grudki chłonne ukła­dają się w listewki oddzie­lone bruzdami i otoczone są łącznotkankową torebką. Te podniebienne widać po otwarciu ust po obu stronach gardła, u nasady języka znajduje się migdałek językowy, a głębiej w gardle mamy parzyste migdałki trąbkowe, usytuowane tuż obok ujść trąbek Eustachiu­sza. Tzw. trzeci migdał lub migdałek gardłowy znajduje się w części nosowej gardła na górnej stronie podniebie­nia miękkiego. Także rozsia­ne na tylnej ścianie gardła grudki chłonne i pasma boczne tkanki limfatycz­nej uznaje się za należące do migdałków. Wszystkie te struktury razem tworzą tzw. pierścień Waldeyera, który w okresie dzieciństwa zapewnia nam ochronę przed patogenami (grzyba­mi, wirusami, bakteriami) i alergenami wnikającymi do organizmu poprzez drogi oddechowe i jamę ustną.

Zapalenie migdałków - objawy

Migdałki mają też swoje krypty, czyli zagłębienia, których zadaniem jest zwiększanie powierzchni narządu i to w nich bytują białe krwinki – powierzch­nia migdałków przypomina gąbkę o sporych oczkach. Pobudzone obecnością pa­togenu narządy te ulegają powiększeniu, ponieważ rozrastają się tworzące je grudki chłonne – ma to na celu zwiększenie dopływu ilości białych krwinek. Mi­gdałki stają się wtedy czer­wone, obrzmiałe i tkliwe. Te widoczne po otwarciu ust wysuwają się z łuków podniebiennych w kierunku gardła. Zasiedlające je lim­focyty T rozpoznają zagro­żenie, a licznie bytujące w kryptach limfocyty B wy­twarzają przeciwciała prze­ciwko patogenom. Inten­sywne namnażanie białych krwinek i nasilone złuszcza­nie szybko odnawiającego się nabłonka krypt towa­rzyszące infekcji skutkuje często zatkaniem krypty – tworzy się na niej nie­wielki, ale bolesny ropień – mówimy wtedy o anginie.

Podczas infek­cji w migdałkach powstają także komórki pamięci immunologicznej, aby przy kolejnym kontakcie z pato­genem odpowiedź układu odpornościowego mogła być szybsza. Po ustąpieniu infekcji wszystkie migdałki powinny wrócić do swoich pierwotnych rozmiarów, ale potrzebują na to czasu. I to właśnie jego brak leży m.in. u podstaw problemów Two­jej córki oraz ok. 80% dzieci w wieku do 7 lat. Dzieje się tak dlatego, że przedszkola i szkoły to istne wylęgarnie wszelkich zarazków, w tym wywołujących infekcję układu oddechowego wi­rusów i bakterii.

przedszkole
Układ odpornościowy (a w tym także migdały) przedszko­laków i uczniów podstawó­wek nie ma zatem lekko, ledwo bowiem rozprawi się z jedną infekcją, a już musi walczyć z następną.

Migdałki nie mają wtedy czasu potrzebnego na ustą­pienie stanu zapalnego i powrotu tkanek do pier­wotnej wielkości. Można to porównać do balonika, który co jakiś czas trochę pompujemy, ale nie mamy czasu, by spuścić z niego nieco powietrza – z czasem stanie się on całkiem du­żym balonem. W przypadku migdałków przewlekły stan zapalny i pobudzenie tkan­ki limfatycznej prowadzi dodatkowo do przebudowy łącznotkankowej tych na­rządów, na której skutek nie są one już w stanie powrócić do wyjściowych rozmiarów. Tak dochodzi do ich przewlekłego za­palenia i powiększenia1.

Angina - ostre zapalenie migdał­ków podniebiennych

W tym miejscu warto wspomnieć o anginie, czyli ostrym zapaleniu migdał­ków podniebiennych. Cho­roba ta ma najczęściej pod­łoże bakteryjne i wywołują ją paciorkowce (zwłaszcza Streptococcus pyogenes), gronkowce oraz pneumoko­ki, ale mogą ją powodować także wirusy, a zwłaszcza rinowirusy, koronawirusy i wirusy grypopodobne. Przy czym u dorosłych częściej mówimy o anginie wirusowej – to aż 95% przy­padków, podczas gdy u dzieci wirusowe podłoże ma ok. 70-85% przypad­ków, natomiast pozostałe to infekcje bakteryjne.

Choroba przenosi się drogą kropelkową, ma nagły po­czątek i charakteryzuje się wysoką gorączką, bardzo silnym bólem gardła, cza­sami uniemożliwiającym przełykanie, powiększeniem węzłów chłonnych podżu­chwowych, nudnościami i wymiotami oraz bólami głowy. Czasami, zwłaszcza w anginie wirusowej, po­jawia się także ból mięśni i stawów, zapalenie spojó­wek katar i kaszel. Leczenie jest objawowe i nie zawsze wymaga podania antybio­tyku. Aby uniknąć niepo­trzebnej antybiotykoterapii, najlepiej wykonać wymaz z migdałków na obecność Streptococcus pyogenes – to prosty test płytkowy, moż­liwy do wykonania w przy­chodni. Na jego wynik cze­kamy zaledwie kilka minut. Jeśli test da wynik dodatni, trzeba będzie podać anty­biotyk, bowiem gronkowiec ten zagraża całemu orga­nizmowi – może wywołać zapalenie zatok, uszu, a na­wet zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych i nerek lub uszkodzić serce.

Częste anginy uważa się za jedną z głównych przy­czyn przewlekłego zapa­lenia migdałków, któremu towarzyszy zazwyczaj ich powiększenie2. Objawem tego stanu rzeczy jest ból gardła, który może utrzy­mywać się nawet przez kilka tygodni lub nawracać – jako kryterium diagno­styczne przyjmuje się utrzymywanie tego objawu przez minimum 3 miesiące. Ponadto chory może mieć trudności z przełykaniem i uskarżać się na uczucie przeszkody (tzw. kluski) w gardle oraz mieć stale powiększone podżuchwowe węzły chłonne.

Jego migdał­ki będą pokryte białawym nalotem, a w ich powięk­szonych kryptach może gromadzić się złuszczony nabłonek i resztki pokarmu, które gnijąc, wydzielają nieprzyjemny zapach i dają niesmak w ustach. Czasami na migdałkach mogą po­wstawać białe czopy. Nie są one wypełnione ropą, a twardą wydzieliną, złożo­ną głównie ze złuszczonych komórek i białych krwinek – to tzw. kamienie migdał­kowe, które można usunąć, delikatnie wyciskając je pa­tyczkami higienicznymi. U niektórych chorych po­zornie bez powodu pojawia się raz na jakiś czas także stan podgorączkowy3.

Czym grozi zapalenie migdałków?

Przewlekłego zapalenia i towarzyszącego mu po­większenia migdałków nie można bagatelizować. Cho­roba ta może mieć bowiem poważne konsekwencje. Infekcja paciorkowcami hemolizującymi w skrajnych przypadkach może skończyć  się nawet sepsą. Częstym powikłaniem są także na­wracające zapalenia ucha środkowego, które nie tylko upośledzają słuch dziecka i mogą niekorzystnie wpły­wać na rozwój jego mowy oraz zdolność uczenia się (u dzieci dyslektycznych ob­serwuje się często zaburze­nia przetwarzania słuchowe­go, których jedną z przyczyn mogą być zaburzenia słuchu związane z przewlekłym stanem zapalnym ucha środkowego), ale także mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu!

Powiększone migdałki zamykają także światło dróg oddechowych, a to sprawia, że organizm nie otrzymuje odpowiedniej ilości tlenu, a na jego nie­dobór najbardziej wraż­liwy jest mózg. Objawy niedotlenienia są bardzo niespecyficzne i mało kto łączy je z przewlekłym zapaleniem migdałków. Są to bóle głowy, trudności z koncentracją i proble­my z nauką, a zwłaszcza czytaniem i rozumieniem ze słuchu, przewlekłe zmęczenie i rozdrażnienie. Wiele maluchów zamiast w gabinecie laryngologa ląduje u szkolnego pedagoga i z uwagi na charakter zabu­rzeń otrzymuje skierowanie na diagnozę psychologicz­no-pedagogiczną z podejrze­niem dysleksji rozwojowej.

Powiększenie trzeciego migdałka - przyczyny i objawy

Niezwykle groźne jest powiększenie zwłaszcza trzeciego migdałka, któremu wcale nie musi towarzy­szyć powiększenie podnie­biennych, dlatego często pozostaje ono niezauwa­żone. Tymczasem daje ono całkiem wyraźne objawy, takie jak chrapanie, brzydki zapach z ust, bezdech senny i nadmierne ślinienie się. Dziecko śpi z otwartymi ustami – tak organizm broni się przed brakiem powietrza. Z czasem, na skutek powięk­szenia trzeciego migdałka, oddychanie przez nos staje się prawie niemożliwe, zatem organizm dokonuje modyfikacji, których celem jest ułatwienie pobierania powietrza do płuc.

Są to nie­stety zmiany patologiczne, z których każda ma swoje konsekwencje. Zaczynają się one od oddychania przez usta, na którego skutek dochodzi do zmian w usta­wieniu języka względem podniebienia i położenia żuchwy – ma to na celu wytworzenie przestrzeni do oddychania między ję­zykiem a podniebieniem, która u zdrowej osoby nie występuje. Sam język ulega spłaszczeniu i rozkłada się na zębach, co generuje m.in. problemy z prawidłowym artykułowaniem głosek. Brak szczelnego wypełnienia językiem podniebienia zabu­rza także układ sił w twarzo­czaszce i zwiększeniu ulega nacisk mięśni policzków na szczękę (u zdrowych osób siłę te równoważy język wypełniający łuk podniebienia). Skutkuje to deformacją kości szczęki, która zaczyna przybierać kształt litery V, a to z kolei powoduje zaburzeniami mowy i trudności w żuciu pokarmów, co też ma swoje konsekwencje – dochodzi do deformacji zgryzu.

Patologiczne zmiany za­chodzą również w stawie skroniowo-żuchwowym, po­nieważ wytworzenie dodat­kowej przestrzeni oddecho­wej w jamie ustnej wymaga przesunięcia żuchwy i to ge­neruje stały przykurcz mię­śni tego stawu – pokłosiem tego są m.in. napięciowe bóle głowy. Ponadto u nie­których dzieci cofnięcie żuchwy zmniejsza światło dróg oddechowych, zatem organizm podejmuje kolejną próbę udrożnienia gardła i zmienia ustawienie kręgo­słupa szyjnego – a to pierw­szy krok do poważnych wad postawy oraz bólów pleców i ramion. Z czasem te wszystkie niefizjologicz­ne zmiany utrwalają się i dziecko zaczyna chodzić stale pochylone, zgarbione, z głową uniesioną do góry, a jego twarz ulega nieodwra­calnym zmianom – mówi się o gapowatym lub wiecznie zdziwionym wyglądzie, określanym jako tzw. twarz adenoidalna. Wszystkie wymienione problemy i ich konsekwencje, związane z przewlekłym zapaleniem migdałków i ich powięk­szeniem, dotykają także dorosłych, u których prze­rośnięte migdałki nie uległy inwolucji wraz z wiekiem.

Jakie są wskazania do operacji i usunięcia migdałków?

Pomimo tak poważnych konsekwencji zdrowot­nych i rozwojowych wielu lekarzy niechętnie kieruje obecnie dzieci na operacje usuwania migdałków, choć kiedyś usuwano je niemal bez opamiętania, przy najmniejszych zmianach, uważając, że bez tych na­rządów można się obejść. Dziś nie zaleca się usuwania migdałków do 3. r.ż. z uwagi na ich ochronną rolę. W ko­lejnych latach życia dziecka wszystko zależy od oceny lekarza, choć zazwyczaj wskazaniem do zabiegu są:

  • zajęcie ponad 75% światła gardła,
  • trudności w oddycha­niu (bezdech senny oraz w trakcie czuwania),
  • ropień okołomigdałkowy.

Przeprowadzenie operacji rozważa się także w przy­padku nawracających sta­nów zapalnych migdałków  (5-7 epizodów w ciągu roku) oraz przewlekłego zapale­nia tych struktur, które nie mija w ciągu 6 miesięcy. Wskazaniem jest także roz­przestrzenienie się stanu zapalnego na okoliczne węzły chłonne i zaburzenia połykania. Jednak usuwa­nie migdałków traktuje się jako ostateczność, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, i być może właśnie dlate­go odstąpiono od zabiegu w przypadku Twojej córki. Tym bardziej że szczyt po­większenia migdałków przy­pada na ok. 7. r.ż., po czym ulegają one stopniowej inwolucji, czyli zanikowi. Warto zatem, abyś wobec braku wskazań do operacji wypróbowała naturalne sposoby na przewlekłe zapalenie migdałków i ich obkurczenie2. Pierwszym z nich jest wzmocnienie odporności – jak to zrobić?

Jak naturalnie łagodzić stan zapalny migdałków?

Wzmocnij odporność dziecka

Najważniejsze w przypad­ku przewlekłego zapalenia migdałków jest wzmocnie­nie odporności. Zalecenia te dotyczą nie tylko dzieci, ale także młodzieży i doro­słych borykających się z tym problemem. Ciągła walka z patogenami w obrębie migdałków i przewlekły stan zapalny tych narządów upośledza bowiem ogólną odporność organizmu i wy­czerpuje zasoby układu immunologicznego, który stale zaangażowany w jed­nym miejscu nie radzi sobie z obroną na pozostałych polach oraz nie ma czasu na regenerację. Dlatego tak ważna jest rekonwalescen­cja, czyli czas, jakiego orga­nizm potrzebuje do uporania się ze skutkami infekcji i od­budowania rezerw białych krwinek.

Nie posyłaj dziecka do szkoły zaraz po ustąpie­niu objawów lub zakończe­niu antybiotykoterapii, ale daj córce jeszcze kilka dni na wzmocnienie i odpo­czynek. Częstą przyczyną nawracających zakażeń migdałków jest bowiem zbyt szybki powrót do szkoły czy pracy, zanim układ odporno­ściowy odzyska siły i będzie zdolny do skutecznej walki z nowymi zagrożeniami.

Usuń niechcianych lokatorów

Wyniki badań są bezlitosne, większość z nas choć raz w życiu miała robaczycę. Oczywiście, odsetek dzie­ci cierpiących z powodu zakażenia parazytami jest wyższy niż w przypadku do­rosłych. Jednak bez względu na wiek pasożyty bardzo osłabiają odporność gospo­darzy. Jako że badania kału często dają wynik fałszywie ujemny, trzeba wykonać je co najmniej kilka razy w tygodniowych odstępach czasu. Możesz też kupić w aptece (bez recepty) lek przeciwpasożytniczy i zasto­sować go zgodnie z instruk­cją na ulotce. Po kuracji, aby zapobiec ponownemu zaka­żeniu, wprowadź do jadło­spisu domowników nasiona dyni i olejki: z oregano, czosnkowy lub goździkowy.

Zmień dietę

Zadbaj o to, by w menu córki nie zabrakło świeżych warzyw i owoców, zawierają one bowiem zwalczające sta­ny zapalne antyoksydanty (witaminy A, C i E, polife­nole), konieczne do pra­widłowej pracy układu odpornościowego, oraz witaminę D, której doskona­łym źródłem (prócz słońca) jest nabiał, ryby i jaja.

kiszon­ki
W diecie dziecka nie może też zabraknąć regulujących prace układu odpornościo­wego probiotyków, które znajdują się m.in. w kiszon­kach warzywnych i przetwo­rach mlecznych oraz błonni­ka będącego pokarmem dla mikrobioty. W celu szybkie­go uzupełnienia niedoborów tych składników możesz sięgnąć po suplementy.

Zadbaj o spokojny sen

Niezwykle ważny dla od­porności jest także efek­tywny nocny wypoczynek, dlatego dobrze wywietrz jej sypialnię i postaraj się, by córka kładła się o sta­łych porach. Postaraj się nakłonić ją także do odło­żenia telefonu lub tabletu na 2 godz. przed zaśnięciem. Zadbaj o to, by kolacje nie były zbyt ciężkie – za duży lub zbyt ciężkostraw­ny posiłek może utrudnić zasypianie. Zwróć też uwagę, jak wiele słodyczy Twoje dziecko je w ciągu dnia, gdyż nadmiar cu­kru również szkodzi.

Sama też nie odwlekaj udania się na spoczynek. Literatura przedmiotu nie zostawia złudzeń: skrócenie snu o 40% osłabia układ odpornościowy aż o po­łowę – o tyle spada liczba komórek NK (naturalnych zabójców), które są odpo­wiedzialne za walkę z wiru­sami. Po 2 nieprzespanych nocach organizm jest tak osłabiony jak po grypie, a wtedy gorzej niż zwykle znosi wilgoć, chłód i wiatr.

Jak wynika z badań na­ukowców z Yale School of Medicine, rozregulowa­ny cykl dobowy prowadzi do wyłączenia jednego z klu­czowych dla prawidłowego działania układu immunolo­gicznego genów. Akademicy dowodzą, że odporności najbardziej służy przesypa­nie 8 godz. zdrowym, głę­bokim snem. Regularny nocny wypoczynek pozwoli Ci odzyskiwać siły, pobudza­jąc działanie układu odpor­nościowego i nerwowego4.

Nie bój się chłodu

Nic tak nie poprawia odporno­ści jak hartowanie organizmu, z którego często, a niepotrzeb­nie, rezygnują rodzice dzieci chorowitych lub cierpiących właśnie na przewlekłe zapa­lenie migdałków. Im więcej Twoja córka będzie przebywa­ła na świeżym powietrzu, tym lepiej dotleni swój organizm, a różnice temperatur pobu­dzą jej układ odpornościowy do działania. Chłodne powie­trze ma także tę zaletę, że ob­kurcza obrzęknięte migdałki i udrażnia drogi oddechowe5.

przeciwzapalne zioła.
Zastosuj przeciwzapalne zioła.Tymianek, krwawnik, szałwia, prawoślaz, ru­mianek i nagietek oraz także kwiaty fiołka won­nego, nasturcji i akacji doskonale sprawdzą się w zmniejszaniu stanu zapalnego i obkurczaniu powiększonych migdał­ków. Napary z nich stosuj do płukania jamy ustnej i gardła. Rób to kilka razy dziennie. Wypróbuj także naturalne pastylki do ssania zawierające wyciągi z tych roślin. Ponadto stosuj wyciągi z roślin o działaniu ścią­gającym, w tym ekstrakty z łupin lub liści orzecha włoskiego i korę dębu.

Naturalne antybiotyki na pomoc migdałkom

Miód, cebula, czosnek i imbir to Twoi nieocenieni sprzymierzeńcy. Badacze z Uniwersytetu w Pizzie ustalili, że bakteriobójcze właściwości czosnku są sil­niejsze od wankomycyny. Substancje czynne zawarte w jego ząbkach potrafią po­konać nawet bakterie oporne na ten mocarny antybiotyk. Jeśli nie możesz przekonać rodziny do jego smaku, sięgnij po suplementy. W badaniu przeprowadzo­nym na 146 ochotnikach stwierdzono, że jedna kapsułka dziennie prepa­ratu czosnku zawierają­cego allicynę zmniejszyła o 63% liczbę przeziębień i skróciła czas ich trwania o 70% w porównaniu z gru­pą przyjmującą placebo6. Sugerowane dawkowanie: 180 mg allicyny/dzień

miód
Podobnie działają także propolis i miód, a zwłaszcza miód manuka i polecane w infekcjach dróg oddecho­wych miody: nawłociowy, lipowy, gryczany, wrzosowy, spadziowy czy akacjowy.

Wypróbuj srebro koloidalne

Jony srebra hamują namna­żanie bakterii i niszczą je, dlatego preparaty ze srebrem koloidalnym doskonale sprawdzają się w leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków. Zmniejszają stan zapal­ny i odkażają gardło, ale niestety jednocześnie je wysuszają, dlatego warto stosować preparaty wzbogacone o działający nawilżająco glicerol lub pantenol, albo pomiędzy płukaniam ssać pastylki z wyciągiem z glonów lub porostu islandzkiego5.

Znieczulaj bolące migdałki

Przy uporczywym i utrud­niającym przełykanie bólu wypróbuj sok z aloesu. Ma on działanie przeciw­bakteryjne, przeciwza­palne i przeciwbólowe oraz nawilża przesuszoną oddychaniem przez usta błonę śluzową gardła. Podobnie działa płukanka z soli kuchennej – rozpuść 2 łyżeczki soli w szklance letniej wody i płucz gardło 2 razy dziennie. Sól do­skonale odkaża migdałki i zmniejsza ich obrzęk oraz łagodzi ból. Podobnie dzia­ła także soda oczyszczona (pół łyżeczki na szklankę wody). Możesz także wy­próbować żucie goździków – zawarty w nich eugenol ma działanie przeciwbak­teryjne i ściągające oraz na długo znieczula błonę śluzową gardła – lub lukre­cji, która zmniejsza obrzęk gardła, działa przeciwza­palnie i przeciwbólowo7.

Bibliografia
  • M. Modrzyński, E. Zawisza, U. Samolińska-Zawisza, Układ chłon­ny gardła – ogólna charakterystyka, Nowa Medycyna 1/1999, s. 19-26
  • BMJ Clin Evid. 2014 Jul 22;2014: 0503.
  • Przewodnik Lekarza, 8/2006 vol. 9, s. 28-9
  • Immunity. 2012 Feb 24; 36(2): 251- 261; Am J Clin Exp Immunol. 2017; 6(6): 92-96
  • B. Kalicki, J. Milart, A. WachnickaBąk, M. Placzyńska, A. Jung, (2012), Ból gardła–kiedy leczenie objawowe jest wystarczające?, Pediatria i Medycyna Rodzinna, 8(2), 107-110
  • Adv Ther. 2001 Jul-Aug;18(4): 189-93
  • I. Kiljańska, H. Mojkowska, Zielnik polski, Wyd. Interpress, 1988.
Autor publikacji:
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą 8/2023
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą
Kup teraz
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny