Tlenoterapia - nowa nadzieja w leczeniu schorzeń mózgu

Tlenoterapię hiperbaryczną stosuje się w leczeniu szeregu schorzeń mózgu – od udaru po zaburzenia poznawcze. Sprawę bada Celeste McGovern.

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

2 lata temu w trakcie podróży z RPA do Izra­ela Karen Trebelsi, 46-letnia matka 2 dzieci i dyrektor zarządzająca międzynarodową firmą kosmetyczną, źle się poczuła. Przed lądowaniem samolotu było z nią już „napraw­dę niedobrze”. Mąż zawiózł ją prosto do szpitala, w którym kobietę przyjęto z powodu udaru nie­dokrwiennego prawej strony mózgu. Karen doznała paraliżu lewej strony ciała, a rokowanie po 3-go­dzinnej operacji – jak wspomina – nie było dobre.

W miesiącach, które nastąpiły po udarze, paraliż ramienia i nogi stawał się mniej nie­pokojący niż zmiany, które kobieta zauwa­żyła w funkcjonowaniu swego umysłu. To było prawie tak, jakby grał w ping-ponga. Cały czas czułam się taka głupia. Wypełnianie formularza w sieci było straszną mordęgą – wspomina Karen. Ko­bieta zastanawiała się, jak kiedykolwiek będzie mogła wrócić do pracy i normalnego funkcjonowania. – My­ślałam sobie: „O mój Boże, jak poradzę sobie w życiu?”. To było bardzo, bardzo przerażające – opowiada.

Na szczęście tak się składa, że Karen zna dr. Sha­iego Efratiego – profesora izraelskiej Akademii Medycznej Sacklera Uniwersytetu Telawiwskiego, głównego badacza w dziedzinie podwyższania stę­żenia tlenu u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Jest on również dyrektorem i założycielem Centrum Medycyny Hiperbarycznej i Badań Sagola, w którym każdego dnia poddaje się tlenoterapii hiperbarycznej do 200 osób. Dr Efrati zastosował ją także u Karen.

Na czym polega tlenoterapia?

Jeśli ktoś kiedykolwiek leciał samolotem, był w komorze hiperbarycznej – wyjaśnia dr Edward Fo­garty, amerykański radiolog z Dakoty Północnej, autor publikacji na temat zastosowania HBOT w leczeniu uszkodzeń mózgu. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku HBOT oddycha się w 100% tlenem.

Quote icon
Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) polega na ekspo­zycji na czysty tlen w komorze ciśnieniowej. Różni się to od podawania gazu z maski tlenowej w szpi­talu. Ciśnienie sprawia bowiem, że do osocza krwi i tkanek organizmu przenika większa ilość gazu.

Podwyższone ciśnienie w komorze poprawia dopływ tlenu do komórek, dzięki czemu HBOT to niezwykle skuteczna metoda leczenia np. zatrucia tlenkiem węgla. Wzrost ciśnienia tlenu powoduje również kompresję pęcherzyków. HBOT od dziesięcioleci stosuje się w le­czeniu schorzeń, takich jak choroba dekompresyjna, czyli kesonowa, gdy u pacjentów występują niebez­pieczne bańki powietrza. W tkankach organizmu tworzą się wówczas potencjalnie śmiertelne pęcherzyki azotu.

Jednak w ciągu ostatniej dekady liczne badania wykazały, że tlen, który oddziałuje zarówno na ok­sydacyjny, jak i antyoksydacyjny układ organizmu, inicjuje szereg reakcji przeciwzapalnych. Powodu­je to szybki wzrost liczby komórek macierzystych oraz szeregu innych czynników przyspieszających proces leczenia1. Wśród wielu działań HBOT od­notowuje się stymulację rozwoju nowych naczyń krwionośnych, czyli angiogenezy. Terapia ta pobudza też wydzielanie neurotroficznego czynnika pocho­dzenia mózgowego (BDNF), który na nowe neurony mózgowe działa jak nawóz na świeżo posadzone rośliny. Przyspiesza metabolizm mózgowy, poprawia przepuszczalność bariery krew-mózg, wymusza pro­dukcję glutationu, który jest superantyoksydantem organizmu2, a także zwiększa insulinowrażliwość3.

Wykazano nawet, że HBOT wydłuża telomery, czyli struktury na końcach wszystkich chromosomów, któ­rych długość świadczy o starzeniu się komórek. Innymi słowy: terapia ta spowalnia starzenie się komórek4. To prawie jak prowadzenie na drodze do wy­zdrowienia ferrari w porównaniu z jazdą poobija­nym starym samochodem. Mój fizjoterapeuta nie mógł uwierzyć, jak szybko poprawiał się mój stan. W końcu pewnego dnia po prostu mogłam chodzić, z balkonikiem, ale stałam i mogłam chodzić – opo­wiada Karen. Obecnie każdego dnia pokonuje 4 km.

Niektóre zmiany były kompletnie nieoczekiwa­ne. Kobiecie powiedziano np., że nigdy nie odzyska czucia w lewej dłoni. Jednak po tlenoterapii hiper­barycznej pewnego dnia podczas mycia naczyń po­czuła, jak wyślizgują się jej z rąk i czucie zaczyna wracać. Wkrótce Karen mogła pisać na klawiaturze. Jednak ważniejszy był dla niej po­wrót zdolności poznawczych. Wysiłek kobiety prawdopodobnie opłacił się dłu­gotrwałymi korzyściami, które nie ograniczały się wyłącznie do usprawnienia pracy mózgu. Ponieważ udar znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia de­mencji, w tym alzheimera, tlenoterapia mogła za­pobiec poważnym zaburzeniom w przyszłości5.

Tlenoterapia
Tlenoterapia to medyczne stosowanie czystego tlenu w celu leczenia lub łagodzenia objawów różnych schorzeń i dolegliwości, poprawiając poziom tlenu we krwi i tkankach organizmu.

Co można leczyć tlenoterapią?

Wiele większych szpitali ma komory do tlenote­rapii hiperbarycznej, które stosuje się wyłącznie w leczeniu 13 konkretnych schorzeń zatwier­dzonych przez amerykańską Agencję Żywno­ści i Leków (FDA). Należą do nich: choroba dekompresyjna, urazy zmiażdżeniowe, ciężka anemia, dotkliwe oparzenia, uszkodzenia spo­wodowane radioterapią onkologiczną, gangrena i nagłe łysienie. Udaru mózgu i wielu innych zaburzeń tego narządu na tej liście brakuje.

Za to niedawno FDA dopisała do niej niegojące się owrzodzenia cukrzycowe6. Wykorzystanie tle­nu w leczeniu ran ma kilkudziesięcioletnią historię i – jak się okazuje – jest skuteczne nawet w przy­padku 33% uporczywych głębokich zakażeń. W ba­daniu, którego wyniki opublikowano w kwietniu, przebadano łącznie 774 cukrzycowe rany, które poddawano HBOT. 472 (61%) zagoiły się całkowicie, 177 (22,9%) częściowo, stan 41 (5,3%) pogorszył się, a w przypadku ok. 10% konieczna była amputacja7.

W Wielkiej Brytanii ok. 60 tys. osób zmaga się tzw. stopą cukrzycową (w Polsce ok. 250 tys.). W la­tach 2015-2018 w ramach brytyjskiego systemu ochro­ny zdrowia – National Health Service – amputowano blisko 27,5 tys. dotkniętych owrzodzeniem kończyn dolnych i palców stóp8. Jednak tamtejsi eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego wciąż twierdzą, że przed zatwierdzeniem tlenoterapii czekają na wię­cej dowodów potwierdzających jej skuteczność.

Tlenoterapia hiperbaryczna
Tlenoterapia może być stosowana do leczenia wielu schorzeń i stanów, takich jak choroby układu oddechowego, obrzęk mózgu, zatrucia tlenkiem węgla, owrzodzenia, a także w terapii pooperacyjnej i przyspieszaniu gojenia ran

Jest to, niestety, stanowisko więk­szości przedstawicieli medy­cyny głównego nurtu wobec HBOT. Ponieważ tlenu nie można opatentować, tleno­terapia nie ma patronatu firm farmaceutycznych, a w wyższych szkołach me­dycznych rzadko się o niej wspomina. Szpitalne komory hiperbaryczne są zarezerwowa­ne głównie dla rzadkich schorzeń, takich jak choroba dekompresyjna, oraz traktowane poniekąd jako ostatnia deska ratunku w przypad­ku tylko najbardziej „opornych na leczenie” ran.

Pojawiające się w literaturze medycznej dowo­dy wskazują na to, że HBOT może leczyć szeroki zakres schorzeń. Wspomaga powrót do zdrowia po udarze mózgu i zawale serca oraz przywracanie funkcjonowania mózgu u dzieci po wypadkach, w wyniku których prawie utonęły, a także cofanie zaburzeń poznaw­czych, w tym nawet zdiagnozowa­nej choroby Alzheimera. U zwierząt HBOT wspiera rekonwalescencję po uszkodzeniu rdzenia kręgowego9. Najnowsze badania wskazują na za­sadność jej zastosowania w leczeniu covid-19, w tym długo utrzymującego się wpływu śmiercionośnego białka kolca, jak również fibromialgii, a nawet dziecięcej traumy.

Pojawiły się nowe badania potwierdzające sku­teczność wieloletniej praktyki zastosowania tleno­terapii hiperbarycznej w leczeniu uzależnień oraz uszkodzeń spowodowanych zażywaniem leków i nadużywaniem alkoholu, którą Wielka Brytania zawdzięcza szczególnie pionierowi w dziedzinie hiperbarii dr. Philipowi Jamesowi10. Wspomnia­ny specjalista, profesor honorowy medycyny na Uniwersytecie Dundee w Liverpoolu, przez dziesięciolecia badał i propagował HBOT i jest światowej sławy ekspertem w tej dziedzinie.

W USA komory hiperbaryczne do indywidualnego użytku domowego lub w ramach prywatnej praktyki sprzedaje wiele firm. Jednak na północ od amerykań­skiej granicy jest zupełnie inaczej. Kanadyjska agen­cja rządowa Health Canada tak ściśle reguluje tego rodzaju urządzenia, że prawie niemożliwe jest ich zastosowanie. W całej Kanadzie jest mniej komór hi­perbarycznych niż w amerykańskim stanie Floryda.

Tlenoterapia
W prywatnych praktykach HBOT stosuje się w leczeniu różnych zaniedbywanych w szpi­talach schorzeń. Należą do nich rany, mózgo­we porażenie dziecięce, stwardnienie rozsiane, urazy po wybuchach u weteranów, wstrząśnie­nie mózgu i zespół stresu pourazowego.

Tlenoterapia hiperbaryczna w sporcie

Towarzystwa sportowe, np. National Football League (NFL) z USA, wykorzystują komory do tle­noterapii hiperbarycznej w ramach regeneracji potreningowej. Wielu zawodników ma własne urządzenia do użytku domowego. Mistrz te­nisa Novak Djoković przywiózł nawet swoją komorę na turniej tenisowy US Open w 2019 r. Była gwiazda footballu Joe Namath przysięgał, że HBOT uratowała jego mózg po wielokrot­nych uderzeniach w głowę, których przez lata doznawał na boisku. Tlenoterapię hiperba­ryczną wychwalali również mistrz pływacki Michael Phelps i bokser Evander Holyfield.

Amerykańska sportowa stacja telewizyjna ESPN odrzuciła „dyskusyjną” tlenoterapię Namatha oraz jego powrót do zdrowia jako efekt placebo. Jednak jedną z wywołujących największe emocje rozwijających się dziedzin jest jej wykorzystanie w leczeniu skutków udaru, urazowych uszkodzeń mózgu, zaburzeń poznawczych i chorób neurodegeneracyjnych, które są ze sobą powiązane.

Dr Shai Efrati z Uniwersytetu Telawiwskiego w Izraelu wiele z tych schorzeń postrzega jako „biologiczne rany” – różnica polega na tym, że „skaleczeń” na mózgu nie moż­na dostrzec gołym okiem. Dzięki zawansowanym technikom obrazowania, w tym tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) i badaniu perfuzji mózgowej metodą rezo­nansu magnetycznego, które ukazują dopływ krwi do mó­zgu, z łatwością można zobaczyć obszary uszkodzonej tkanki mózgowej. Na zwykłych zdjęciach wykonanych me­todą rezonansu magnetycznego wyglądają one normalnie.

W przypadku owrzodzenia w przebiegu cukrzycy wo­kół obszarów martwej, nekrotycznej tkanki znajduje się żywa, aktywna tkanka bliznowata. Podobnie w mózgu obserwuje się ciemne nieaktywne obszary martwicy, któ­rych nie można ożywić. Niemniej są one otoczone żywą tkanką z potencjałem do odnowy. W leczeniu ran na cie­le, takich jak owrzodzenie cukrzycowe, stosuje się zalew tlenem, tak by komórki macierzyste wkroczyły na scenę i rozwinęły się nowe naczynia krwionośne zasilające pro­blematyczny obszar. Tak samo jest z ranami w mózgu.

W jednym z jego przełomowych badań sprzed dekady dr Efrati wraz ze współpracownikami, w tym prof. Eshe­lem Ben-Jacobem z Akademii Fizyki i Astronomii Uniwer­sytetu Telawiwskiego oraz Akademii Neuronauki Sagola w Izraelu, zrekrutowali do HBOT pacjentów po udarach mózgu, których stan przestał się poprawiać. 74 osoby, któ­re 6-36 miesięcy wcześniej doznały udaru, podzielono na 2 grupy. Pierwszą poddano kuracji w postaci 40-90-mi­nutowych sesji HBOT, które odbywały się 5 razy w ty­godniu od początku badania. Drugiej nie leczono przez 2 miesiące, po czym nastąpił 2-miesięczny okres terapii.

Badania obrazowe wykazały zwiększenie aktywności mózgu po HBOT w porównaniu z okresami po kontroli. Co więcej, pacjenci zgłaszali poprawę, w tym ustępowanie paraliżu, nasilenie czucia i polepszenie zdolności w zakre­sie mowy. To pokazuje, że nawet po wielu latach po wy­stąpieniu udaru mózgu mogą rozwinąć się nowe neurony, a skutki urazu można złagodzić11. Zmiany, które HBOT wyzwala w mózgu, mogą mieć radykalny wpływ na życie pacjenta. Cindy Parsons rozpoczęła tę terapię w Klinice Aviv – niedawno otwartej filii izraelskiej placówki dr. Efratiego – 4 lata po doznaniu udaru i w końcu była w stanie popra­wić mowę, czesać sobie włosy i prowadzić wózek golfowy.

Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu urazów mózgu i zaburzeń poznawczych

Izraelscy naukowcy potwierdzili swoje odkrycia w kolejnym badaniu w 2015 r. Wzięło w nim udział 91 pacjentów po udarze krwotocznym lub niedokrwien­nym, do którego doszło 3-180 miesięcy przed wdro­żeniem HBOT. Po terapii wystąpiła u nich znacząca poprawa w zakresie wszystkich wskaźników dotyczą­cych pamięci, co korelowało z widoczną w badaniach obrazowych poprawą metabolizmu mózgu12.

Od tego czasu leczenie urazów mózgu i zaburzeń poznaw­czych z wykorzystaniem HBOT dokumentowano w coraz większej liczbie badań i opisów przypadków. Jeden z ostat­nich opublikowali w 2018 r. wiodący amerykański specjalista w tej dziedzinie dr Paul Harch z Akademii Medycznej Uniwersytetu Stanowego Luizjany oraz wspomniany już radiolog dr Edward Fogarty z Uni­wersytetu Dakoty Północnej. 58-letnią kobietę, u której zdiagnozowano szybko postępującą chorobę Alzheimera, 5 razy w tygodniu przez 2 miesiące pod­dawano 50-minutowej tlenoterapii hiperbarycznej.

Czynnikiem wpływającym na rozwój demencji i związanego z wiekiem obniżenia funkcji poznawczych jest upośledzenie mikrokrążenia krwi w mózgu, które powiązano z otępieniem naczyniowym. Pomocne może być przywrócenie dopływu krwi dzięki napełnieniu organizmu tlenem

Przed kuracją i po jej zakończeniu wykonano ob­razowanie mózgu z wykorzystaniem znakowanej radioizotopem fluoru deoksyglukozy (18FDG) oraz pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), które wyraźnie wykazało nawet 38-procentowe przyspie­szenie metabolizmu w wybranych obszarach mózgu i całym narządzie. Zmianom tym wydawała się towarzyszyć poprawa zdolności do wykonywania zadań umysłowych i fizycznych, a także samopoczu­cia i jakości życia. W artykule odnotowano, że był to „pierwszy zgłoszony przypadek” cofnięcia choroby Alzheimera dzięki HBOT, który udokumentowano z wykorzystaniem obrazowania PET, co sugeruje „wpływ na całościową patologię” tego zaburzenia13.

Izraelscy naukowcy wciąż dostarczają nowych danych w tej dziedzinie. Po demonstracji wyzdro­wień po urazowych uszkodzeniach mózgu, które są podobne do tych powstających w wyniku udaru14, w 2020 r. opublikowali wyniki kolejnego kluczo­wego badania. Przeprowadził je dr Amir Hadanny i tym razem dotyczyło ono zaburzeń poznawczych.

Niedrożność niewielkich naczyń krwionośnych, podobna do tej, która może rozwinąć się w rurach starego domu, to dominujący element procesu starzenia się człowieka. Odkry­liśmy, że HBOT spowodowała znaczące nasilenie dopływu krwi do mózgu, co korelowało z poprawą zdolności poznawczych i stanowiło potwierdze­nie naszej teorii – komentuje dr Efrati15.
Chińscy uczeni potwierdzi­li te odkrycia własnym badaniem z 2020 r. Wzięli w nim udział pacjenci z chorobą Alzheimera, których pod­dawano zaledwie 30-dniowej „łagod­nej” HBOT. Se­sje trwały krócej niż godzinę dziennie. W porównaniu z grupą kontrolną tleno­terapia hiperbaryczna znacząco popra­wiła zdolności poznawcze uczestników badania – znacznie bardziej niż wio­dący obecnie lek donepezyl – co wyka­zano w czasie miesięcznej obserwacji. Jednak efekt ten z czasem ustępował.

U pacjentów z łagodnymi zaburze­niami poznawczymi poprawa spraw­ności umysłowej po zastosowaniu HBOT utrzymywała się jednak dłużej. Wyniki dotyczące pamięci i funkcji kognitywnych uległy znaczącej po­prawie w ciągu 1- i 6-miesięcznej ob­serwacji. Badania obrazowe wykazały również polepszenie metabolizmu glu­kozy w obszarach mózgu związanych z funkcjami językowymi i pamięcią. Efekt ten wydawał się silniejszy u pa­cjentów z zaburzeniami poznawczymi niż u tych z chorobą Alzheimera. To zaś doprowadziło naukowców do wniosku, że „tlenoterapia hiperba­ryczna może stanowić strategię pro­filaktyki dzięki blokowaniu progresji [łagodnego upośledzenia funkcji po­znawczych do choroby Alzheimera]”16.

Jakie suplementy wspierają pracę i zdrowie mózgu?

Odpowiednio dobrane suplementy diety nie tylko wspierają pracę mózgu, chronią go przed wolnymi rod­nikami, ale także pomagają powrócić do zdrowia.

 • Koenzym Q10 jest nośnikiem elektronów w łańcu­chu oddechowym, występującym naturalnie w ludzkich mitochondriach, organellach obecnych w każdej komórce ciała. Suplementacja tego związku okazuje się wysoce skuteczna w leczeniu różnych chorób neurodegeneracyj­nych, w tym alzheimera, parkinsona, stwardnienia zanikowego bocz­nego, stwardnienia rozsianego, padaczki, depresji, ataksji Friedreicha oraz choroby afektyw­nej dwubiegunowej. Ten silny przeciwutleniacz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym17.
 • Resweratrol wykazuje istot­ne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwapop­totyczne i przeciwnowotworowe. Związek ten wspiera funkcjonowanie mitochondriów oraz chroni je przed nie­korzystnym wpływem czynników stresogen­nych. Hamuje produkcję reaktywnych form tlenu, stymuluje biogenezę mitochondriów oraz usprawnia produkcję energii w komórkach. Jest szczególnie ważny dla komórek mózgu (zarówno neuronalnych, jak i gle­jowych), które ze względu na duże zapotrzebowanie na trójfosforan adenozyny (ATP) i wysokie zużycie tlenu, są narażone na duże ilości wolnych rodników tlenowych oraz związane z nimi zaburzenia pracy mitochondriów18.
 • Fosfatydyloseryna jest niezbędna do właściwego przebiegu procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w ludzkim mózgu oraz prawidłowego funkcjonowania tego narządu. Ponadto warunkuje zdrowie błon komórek nerwowych i mieliny. Wspo­maga funkcje poznawcze, w tym tworzenie pamięci krótkotrwałej i utrwalanie długotrwałej. Poprawia zdolność skupienia uwagi i koncentracji, rozumowania i rozwiązywania problemów, sprawność językową, zdol­ności komunikacyjne oraz funkcje lokomotoryczne19.
 • Magnez bierze udział w regulacji metabolizmu i utrzy­maniu homeostazy wszystkich tkanek organizmu. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania mózgu: harmonizuje przekazywanie sygnałów nerwowych i dba o zachowanie integralności bariery krew-mózg. Niedobór tego pierwiastka może powodować rozwój ogólnoustrojowych stanów zapalnych, będących wspól­nym mianownikiem większości chorób, zwiększa też ryzyko rozwinięcia się chorób neurodegeneracyjnych20.
Bibliografia
 • Undersea Hyperb Med, 2014; 41(3): 247-52; Biomolecules, 2020; 10(6): 958
 • Christopher J. Buckley and Jeffrey S. Cooper, Hyperbaric Oxygen Effects on Angiogenesis (StatPearls, 2023)
 • Diving Hyperb Med, 2015; 45(1): 30-6
 • GeroScience, 2023; 45(2): 747-56
 • Neurology, 2004; 62(12): 2193-97
 • Food and Drug Admin, “Hyperbaric Oxygen Therapy: Get the Facts,” July 26, 2021, fda.gov
 • Adv Skin Wound Care, 2023; doi: 10.1097/01.ASW.0000922696.61546.31
 • Diabetes UK, “Why We’re Urging NHS England to Invest in Diabetes Foot Care,” Feb 27, 2020, diabetes.org.uk
 • Asian Pac J Trop Med, 2015; 8(6): 468-73
 • J Addict Nurs, 2022; 33(1): 27-36
 • PLOS One, 2013; 8(1): e53716
 • Neuropsychology, 2015; 29(4): 610-21
 • Med Gas Res, 2018; 8(4): 181-84
 • PLOS One, 2013; 8(11): e79995
 • Aging (Albany NY), 2020; 12(13): 13740-61
 • Alzheimers Dement (N Y), 2020; 6(1): e12030
 • Medicine (Baltimore), 2018; 97(9): e0029
 • PLOS One, 2023; 18(3): e0282406
 • Front Psychol, 2018; 9: 2495
 • J Clin Med, 2023; 12(6): 2270; Nat Med, 2022; 28(11): 2406-15
 • ClinicalTrials.gov, NCT04842448
 • Sieroń A., Cieślara G., Kawecki M., „Zarys medycyny hiperbarycznej”, wydanie II, Wyd. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 200
 • Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2021 Nov;394(11):2197-2222
 • Mol Neurobiol. 2018 Mar;55(3):2085-2101
 • Nutrition. 2015 Jun;31(6):781-6
 • Int J Mol Sci. 2022 Dec 23;24(1):223
Autor publikacji:
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą 8/2023
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą
Kup teraz
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny