PQQ - substancja, która wspiera nasze mitochondria i przeciwdziała starzeniu się

Pirolochinolinochinon (PQQ) – mikroelement, który występuje we wszystkich gatunkach roślin na Ziemi, a nawet w… pyle gwiezdnym – może okazać się kluczem do przeciwdziałania starzeniu się i neurodegeneracji!

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Tak jak urządzenia mają baterie, tak komórki mają mitochondria – nawet 2-2,5 tys. sztuk! To nasze prywatne elektrownie, zaopatru­jące nas w potrzebną do życia energię, którą produkują z tlenu. Efektem ubocz­nym tej produkcji są wolne rodniki, które mogą uszkadzać mitochondria. Dzięki tak dużej liczbie tych organelli nawet gdy część z nich zostanie uszko­dzona, pozostałe przejmują obciążenia.

Z literatury przedmiotu wy­nika, że w mózgach osób mających powyżej 70 lat uszkodzenia mitochon­drialne są większe o 50% w porów­naniu do ludzi w średnim wieku.  Na szczęście nie musi tak być. Jak pokazują najnowsze badania, zwią­zek znajdujący się we wszystkich gatunkach roślin, które do dziś udało się przetestować – pirolochinolino­chinon (PQQ) – nie tylko poprawia produkcję energii w mitochondriach, ale też pozwala odwrócić za­burzenia mitochondrialne, a także pobudza wzrost nowych organelli w starze­jących się komórkach1!

starsza para

Jednak zasada jest prosta im więcej mamy dobrze funkcjonujących mi­tochondriów w organizmie, tym lep­szy jest ogólny stan naszego zdrowia i… tym mamy dłuższe życie. Coraz większa liczba badań dowodzi bo­wiem, że zaburzenia mitochondrialne mają związek z wszelkimi zarówno przewlekłymi, jak i śmiertelnymi chorobami, począwszy od wad serca, przez cukrzycę typu 2 po alzheimera. Jednak z wiekiem mitochondria słabną, a ich praca staje się mniej wydajna.

Quote icon
 PQQ jest 30-5 000 (!) razy bardziej sku­teczny w utrzymywaniu mito­chondrialnej produkcji energii niż inne przeciwutleniacze.

PQQ wpływa na ochronę mózgu

To dało naukowcom asumpt, to spraw­dzenia, jak PQQ będzie wpływać na nasz najbardziej energochłonny organ – mózg. Zakładali bowiem, że ze względu na zdolność tego związku do stymulowania wzrostu mitochon­driów powinien mieć on korzystny wpływ na funkcje poznawcze.

W ciągu naszego życia mito­chondria dzielą się samodzielnie, aby uzupełnić swoją liczbę – jest to niezwykły proces znany jako biogeneza. Jednak wraz z wiekiem proces ten ulega spowolnieniu.  W kolejnych eksperymentach udo­kumentowano, że biogeneza mito­chondriów ma kluczowe znaczenie w ochronie przed neurodegeneracją i pogorszeniem funkcji poznawczych2.

W jednym badaniu 41 zdro­wych osób w podeszłym wieku losowo przydzie­lono do grupy otrzymującej 20 mg PQQ dziennie przez 12 tygodni lub do grupy otrzymującej placebo. W porównaniu z placebo suplemen­tacja PQQ wiązała się ze znaczną poprawą uwagi i pamięci roboczej oraz związanym z tym wzrostem przepływu krwi w mózgu w płatach czołowych3. Z kolei u seniorów cier­piących na problemy z zapominaniem (zidentyfikowane przez siebie lub zi­dentyfikowane przez członka rodziny) ta sama dawka pirolochinolinochinonu doprowadziła do poprawy wyników w testach pamięci już po 8 tygodniach4.

Odnotowano też, że PQQ pobu­dza produkcję i uwalnianie czynnika wzrostu nerwów w komórkach, które pomagają w zachowaniu zdrowia mó­zgu, co w pewnym stopniu wyjaśnia, dlaczego suplementacja PQQ wywołała znaczną poprawę funkcji pamięciowych.

Naukowcy znaleźli także dowody na to, że PQQ może spowolnić postęp takich chorób neurodegeneracyjnych, jak alzheimer i parkinson, a nawet całkowicie im zapobiec5. Dzieje się tak dlatego, że oprócz wzmacniania funk­cji mitochondriów, PQQ zapobiega gromadzeniu się nieprawidłowych bia­łek (takie jak beta-amyloid i alfa-synu­kleina)6 oraz chroni neurony przed ich toksycznym działaniem. W jednym z badań leczenie PQQ radykalnie od­wróciło stres oksydacyjny wykazywa­ny przez komórki mózgowe narażone na działanie amyloidu, pomagając utrzymać ich żywotność i zdrowie7.

Wskazuje to na niezwykły potencjał PQQ w zakresie powstrzymywania rozwoju różnych rodzajów demencji. Uczeni wykazali również, że PQQ nie dopuszcza do autook­sydacji genu choroby Parkinsona, która jest pierwszym krokiem na dro­dze do rozwoju tego schorzenia.

PQQ - wsparcie dla udarowców

Niedokrwienie mózgu pozostaje główną przyczyną paraliżu, utraty pamięci oraz zamknięcia w domach opieki i przedwczesnej śmierci. Ucze­ni wykazali, że PQQ może odgrywać rolę w dalszej ochronie mózgu przed zniszczeniami spowodowanymi uda­rem. W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach związek ten zmniej­szał uszkodzenia niedokrwienne, potencjalnie poprawiając jakość życia po udarze. Natomiast u gryzoni, któ­re przed wywołaniem niedokrwienia przyjmowały PQQ, znacznie zmniejszy­ła się wielkość uszkodzonego obszaru tkanki mózgowej. Co zaskakujące, suplement wykazywał podobny efekt ochronny nawet wtedy, gdy był poda­wany po wywołaniu niedokrwienia8.

Z kolei w eksperymentalnych mo­delach urazowego uszkodzenia mózgu u gryzoni leczenie PQQ skutecznie zapobiegło śmierci komórek9, co było również powiązane z poprawą funk­cji mózgu i wydajności poznaw­czej, które po urazie głowy mogą być znacznie zmniejszone. Te efekty neuroprotekcyjne roz­ciągają się również na obwodowy układ nerwowy, który łączy mózg i rdzeń kręgowy z kończynami i narządami. Regeneracja uszko­dzonych nerwów obwodowych jest wspomagana przez podawa­nie pirolochinolinochinonu10.

PQQ i jego właściwości przeciwstarzeniowe

Co zrobić, by pobudzić organizm do wytwo­rzenia nowych mitochondriów? Naukowo potwierdzone metody po­budzenia biogenezy mitochondrialnej to utrzymywanie niskokalorycznej diety lub forsowna aktywność fizyczna. Niby proste, ale jednak z upływem lat coraz trudniej przychodzi nam intensywny wysiłek, a utrzymywanie restrykcyj­nej diety grozi niedożywieniem.

starsza kobieta patrząca w lustro
Coraz więcej naukowców uznaje zabu­rzenia mitochondrialne za kluczowy marker starzenia się.

Na szczęście mamy też PQQ. Sposób, w jaki związek ten pobudza wzrost mitochondriów, okazuje się mieć nie­zwykłe korzyści uboczne11. Suplemen­tacja PQQ włącza szlak ekspresji genów regulowany przez PGC-1a, dobrze znany aktywator biogenezy mitochondriów. Wydaje się, że można to osiągnąć po­przez aktywację SIRT1, białka sirtuiny. Badania wykazały, że sirtuiny po­magają regulować zdrowie komórek, chronią przed chorobami i utratą funkcji związaną z wiekiem oraz odgrywają rolę w zwiększaniu długowieczności12.

Pirolochi­nolinochinon wyjątkowo skutecznie usuwa szkodliwe wolne rodniki. Wiele innych składników odżywczych może stłumić stres oksydacyjny jedynie na krótki czas. Na przykład witami­na C może uczestniczyć w ok. 4 cy­klach korzystnego cyklu redoks. Dla porównania jedna cząsteczka PQQ może przejść 20000cykli13!                                                                                                                                                                                                                                      

Caenorhabditis elegans – wolno żyjący, niepasożytniczy nicień, o dłu­gości ok. 1 mm, bytujący w glebach klimatu umiarkowanego często służy naukowcom do badania długowiecz­ności ze względu na swoją stosunkowo krótką długość życia. 2 różne grupy akademików wykorzystały go do oceny wpływu PQQ na wydłużenie życia. Wy­niki obu eksperymentów były prawie identyczne, a średni wzrost długości życia nicieni wynosił 30-31%14.

PQQ - gdzie można go znaleźć?

PQQ jest syntetyzowany w niektó­rych najprostszych i najstarszych organizmach na Ziemi, takich jak bakterie glebowe. To doprowadziło naukowców do przekonania, że może to mieć kluczowe znaczenie dla samego powstania i istnienia ży­cia na naszej planecie. Spekulacje te podgrzały wyniki analizy składu chemicznego pyłu z ogona komety, które wykazały obecność PQQ15.

Niestety my – w przeciwieństwie do bakterii glebowych – nie potrafimy syntetyzować PQQ, co oznacza, że mu­simy dostarczać sobie tego mikroele­mentu wraz z pożywieniem lub poprzez suplementację. Do chwili obecnej w badaniach na ludziach na ogół stoso­wano dawki ok. 20 mg PQQ dziennie.

Na koniec warto wspomnieć, że w eksperymencie, w którym brali udział ludzie, okazało się, że ochotni­cy w średnim i starszym wieku, którzy przyjmowali takie dawki PQQ, oraz dodatkowo 300 mg/dzień ubichi­nolu (czyli zredukowanej formy Q10) mieli lepsze wyniki w testach wyższych funkcji kognitywnych niż ci, stosujący tylko pirolochinolino­chinon. I nic dziwnego, ponieważ ma on Ma podobne działanie do PQQ, jeśli chodzi o mitochondria.

Bibliografia
 • J Biol Chem. 2010 Jan 1;285(1):142-52; J Am Coll Nutr. 2018 May 1:1-11
 • J Neurosci Res. 2017 Oct;95(10):2025-9
 • Adv Exp Med Biol. 2016;876:319-25
 • Med Consult New Remedies. 2011;48:519-27
 • Neurosci Lett. 2018 Nov 20;687:104-10; J Cereb Blood Flow Metab. 2017 Jan;37(1):69-84; Heliyon. 2017 Apr;3(4):e00279
 • Biochem Biophys Res Commun. 2006 Oct 27;349(3):1139-44; Prion. 2010 Jan-Mar;4(1):26-31; Mol Neurodegener. 2010 May 20;5:20;
 • Neurosci Lett. 2009 Oct 30;464(3):165-9
 • Neuroscience. 1994 Sep;62(2):399-406
 • CNS Neurol Disord Drug Targets. 2017;16(6):724-36
 • Chin J Traumatol. 2005 Aug;8(4):225-9; Biochem Biophys Res Commun. 2015 Feb 20;457(4):507-13
 • Biochemistry. 2017 Dec 19;56(50):6615-25
 • Trends Cell Biol. 2014 Aug;24(8):464-71; Cell Metab. 2018 Mar 6;27(3):529-47
 • Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):268-77; Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Oct 23;115(43): 10836-44
 • J Cell Sci. 2017 Aug 1;130(15):2631-43; Exp Gerontol. 2016 Jul;80:43-50
 • Rapid Commun Mass Spectrom. 2004;18(1):103-11
Autor publikacji:
Wczytaj więcej