Wypalenie zawodowe - jak się objawia i jak sobie z nim radzić?

Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy. Najczęściej jest reakcją na długotrwały nadmiar obowiązków, zbyt odpowiedzialne oraz trudne zadania, a także wyczer­pującą i monotonną pracę. Jak go unikać i jak sobie radzić, gdy już się pojawi?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Co to jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to poważne zjawisko, które może dotknąć osoby pracującej w różnych dziedzinach i zawodach. Polega ono na chronicznym uczuciu zmęczenia, braku satysfakcji oraz utracie motywacji w pracy. Wypalenie zawodowe może prowadzić do negatywnych skutków zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji, w której pracuje. Ważne jest, aby rozpoznać te objawy i podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania i zarządzania wypaleniem zawodowym.

Można przyjąć, że wypalenie zawodowe (ang. professional bur­nout) to odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy. Najczęściej jest reakcją na długotrwały nadmiar obowiązków, zbyt odpowiedzialne oraz trudne zadania, a także wyczer­pującą i monotonną pracę. O wypa­leniu zawodowym możemy mówić, gdy praca, która kiedyś sprawiała nam przyjemność, przestaje dawać satysfakcję i zauważamy, że prze­staliśmy się rozwijać zawodowo. Możemy czuć się bardzo przepra­cowani albo śmiertelnie znudzeni. O wypaleniu zawodowym świad­czy poczucie bezradności wobec narastającej frustracji, a także niemożność pełnego zaangażowa­nia się w zawodowe aktywności.

3 rodzaje wypalenia zawodowego

Przemęczenie, znudzenie, bezradność. Oto najczęstsze przyczyny braku satysfakcji z pracy. Na Uniwersytecie w Saragossie pod kątem wypalenia zawodowego przebada­no 429 pracowników. Okazało się, że możemy wyróżnić trzy odmiany tego syndromu, a u źródeł każdego z nich leży inna przyczyna.

 • Wypalenie zawodowe z powodu przeciążenia pracą Przyczyną jest nadmiar obowiązków zawodowych. Jeśli pracownik nie potrafi postawić granic, pracuje coraz więcej i ciężej, i bardziej gorączkowo, i coraz dotkliwiej opada z sił. Motywuje go albo ambicja, żeby za wszelką cenę osiągnąć sukces, albo lęk przed utratą pracy, a często bywa, że jedno i drugie. Osoby, które podczas hiszpańskiego eksperymentu badawczego znalazły się w tej kategorii wypalenia, deklarowały gotowość do zaryzykowania swoim zdrowiem i jakością życia osobistego, żeby mieć pracę. Ich sposobem na stres było rozładowywanie trudnych emocji w kontaktach z innymi. Mieli najwyższy poziom gniewu, a także byli najbardziej konfliktowi i naj­gorzej radzili sobie z komunikacją.
 • Wypalenie zawodowe wynikające z braku wyzwań Objawia się przede wszystkim znudzeniem oraz sfrustrowaniem, a także gotowością do buntu. Osoby w tej grupie deklarowały, że czują się niedoceniani i skarżyli się na brak możliwości nauki i rozwo­ju w miejscu pracy. U nich poziom satysfakcji z pracy był najniższy i byli najbardziej zniecierpliwieni. Te osoby wykazały się też dużym brakiem zaangażowania w pracę, a także obojętnością, która przeradzała się z cynizm. W pracy jak ognia unikali odpo­wiedzialności i byli bardzo krytyczni wobec kompetencji przełożonych i współpracow­ników. Mieli wysokie wymagania wobec pracodawcy, wobec siebie i w ogóle wobec życia. Byli najbardziej pewni siebie spośród badanych pracowników, jak również skłonni do podjęcia ryzyka. Jednocześnie charakteryzowali się wysoką emocjonalno­ścią i kreatywnością. Deklarowali niechęć do struktur.
 • Wypalenie zawodowe, u którego źródła leży poczucie bezradności W tej grupie znaleźli się najbardziej zniechęceni oraz zrezygnowani, a jednocześnie bierni pracownicy. Mieli najniższą samoocenę, określali się jako niekompetentni i niespełniający wymagań pracodawcy. Byli również najbardziej zdemotywowani, najmniej asertywni i odznaczali się najwyższym poziomem lęku. Deklarowali, że kiedy napotkali przeszkody w pracy, poddali się i teraz tkwią w miejscu, w którym nie chcą być, ale nie mają dość sił, żeby szukać innego zatrudnienia. Byli najmniej świadomi swoich potrzeb i przyznawali się, że nie potrafią obronić swojego punktu widzenia ani powiedzieć „nie”. Ich odpowiedzi na pytanie, jak widzą swój rozwój kariery, były najmniej konkretne, a swoje życie osobi­ste określali jako najmniej udane15.

Niepokojące statystyki 

Według raportu Hays Poland „Nadgo­dziny” aż 75% z nas pracuje więcej niż 40 godz. tygodniowo. Jednocze­śnie pracujemy w dużym stresie. Z raportu ADP „The Workforce View in Europe wynika, że wśród przebadanych pracowników z 8 różnych państw w Europie, Polacy są najbardziej zestresowani. Aż 22% każdego dnia doświadcza stresu w pracy, a połowa często lub bardzo często1. 31% pracowni­ków umysłowych w Polsce uważa, że są wypaleni zawodowo, zaś wśród osób z dłuższym (5-8-let­nim) stażem pracy aż 41% – jak wynika z badania Gumtree.pl zrealizowanego przy współpracy z Randstad Polska.

Co czwarty Polak cierpi na wypalenie zawodowe, a aż 70% firm zmaga się z tym problemem wśród pracowników. Jedną z przyczyn może być brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Nawet wśród większej części badanych, którzy nie uważają się za wypalonych zawodowo, spora grupa dostrzega u siebie symptomy mogące pro­wadzić z czasem do wypalenia. Co piąty z badanych twierdzi, że jest stale zmęczony a podobny odsetek odczuwa przygnębienie i brak wiary we własne możliwości. Nie jest to bynajmniej polski pro­blem – w USA prawie trzy czwarte millenialsów odczuwa objawy wypalenia zawodowego, z czego 28% często lub stale

Najczęstsze przyczyny wypalenia zawodowego to:

 • zbyt wysokie wymagania wobec samego siebie przy ograniczonym wpływie na zewnętrzne okolicz­ności,
 • działania sprzeczne z wyznawany­mi wartościami,
 • niezdrowy styl życia,
 • perfekcjonizm i nadmierna odpo­wiedzialność,
 • zaniedbywanie rozwoju zawodo­wego,
 • brak partnerskich relacji i systemu wsparcia,
 • nieodpowiednia organizacja czasu.

Jak objawia się wypalenie zawodowe?

Objawy wypalenia zawodowego mają wpływ nie tylko na naszą karierę oraz codzienność w pracy, ale również na życie prywatne: relacje ze znajomymi, związki partnerskie i rodzinę. Bezpośrednio oddziałują też na naszą psychikę oraz zdrowie. Diagnostyka wypalenia zawodowego nie jest jasno sprecyzowana, ale badania medyczne pokazują, że ist­nieje związek między wypaleniem zawodowym a zespołem chronicz­nego zmęczenia a także, że wypale­nie jest czynnikiem rozwoju depre­sji. Wszystkie te jednostki chorobowe mają wspólne objawy2.

Istnieją także dowody naukowe, że wypalenie zawodowe wiąże się z chorobami układu mięśniowo-szkieleto­wego u kobiet i układu krążenia u mężczyzn. Związków tych nie wyjaśniają złe nawyki zdrowotne, poziom zamożności ani depresja3. Inne badania wskazują, że długo trwające wypalenie zawodowe może być czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 24 i hiperlipidemii5. Mechanizmy neurobiologiczne leżące u podstaw fizycznych skutków wypalenia zawodowego są nadal nieznane, ale w kilku bada­niach udowodniono związek między wypaleniem a funkcjonowaniem osi podwzgórze-przysadka-nadnercza6. Psychiatrzy wypalenie zawodowe definiują jako syndrom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i poczucia niskiego osobistego spełnienia, co prowadzi do obni­żenia efektywności w pracy7.

Symptomy wypalenia zawodowego

Czerwona lampka powinna nam się zapalić, jeśli zauważamy u siebie tzw. syndrom poniedziałku, objawiający się spadkiem nastroju w niedzielę wieczorem i silną nie­chęcią pójścia do pracy po weekendzie, która może objawiać się bólem żołądka lub utratą apetytu. O wypaleniu świadczy dotkliwe poczucie przepracowania, objawiające się przewlekłym zmęczeniem oraz brakiem chęci do pracy. Mamy wówczas awersję do odbierania telefonów, zebrań, spotkań z klientami czy rozmów ze współpracowni­kami, wobec których nasza postawa staje się nieprzyjazna. Często towarzyszy temu uczucie zawodu wobec siebie oraz poczucie winy.

Stajemy się poirytowani i zaczyna brakować nam cierpliwości. Wypalenie zawodowe z czasem zatacza coraz szerszy krąg i zaczyna dotyczyć sfer życia poza pracą. Objawia się poczuciem osamotnienia spowodowanym wycofaniem się z relacji nie tylko zawodowych, ale i osobistych. Życia zaczyna jawić się jako przytłaczające, a my obojętniejemy i tracimy odwagę oraz im­pet. Obniża się odporność, więc możemy zacząć często łapać infekcje, a także cierpieć na bóle somatyczne, na przykład głowy, gardła czy żołądka. Wypaleniu zawodowemu często towarzyszy bezsenność lub apatia11.

5-stopniowy model prowadzący do wypalenia zawo­dowego

Jak do tego dochodzi, że często wymarzone albo przynajmniej satysfakcjonujące zajęcie staje się przyczyną poważnych dolegliwo­ści natury psychicznej i fizycznej? Herbert J. Freudenberger, urodzony w Niemczech amerykański psycho­log, opracował 5-stopniowy model prowadzący do wypalenia zawo­dowego.

 • Pierwszy etap zaczyna się od miesiąca miodowego i charak­teryzuje się entuzjazmem. Szybko jednak okazuje się, że praca oznacza w różnym stopniu zmaganie się ze stresem. Jeśli nie zastosujemy strategii radzenia sobie z nim, już w tym momencie narażamy się na ryzyko wypalenia.
 • Drugą fazę poznajemy po tym, że praca zaj­muje więcej czasu niż inne obszary życia – rodzina, związki, pasje zostają zaniedbane. Objawami stresu na tym etapie są najczęściej nerwowość, kłopoty z koncentracją, nadmierna emocjonalność.
 • Następ­nie – w trzecim etapie – rozwija się stan chronicznego stresu, który prowadzi do frustracji i bezsilności. Brak wystarczającego uznania jest przyczyną poczucia bycia niekompe­tentnym i nieadekwatnym.
 • To z kolei prowadzi do etapu apatii, w którym pojawia się rozpacz i rozczarowanie. Ludzie nie widzą wyjścia z sytuacji, stają się zrezygnowani i obojętni.
 • Ostatnim etapem wypalenia jest niemożność wykonywania pracy, kiedy konieczna jest pomoc psy­chologiczna lub psychiatryczna8.

Reakcja na okoliczności

Patrycja Załuska, konsultant kariery oraz właścicielka serwisu polkaprzedsiebiorcza.pl, w książce „reStart kariery. Zbuduj swoją prze­wagę na rynku pracy” wyróżnia dwa rodzaje wypalenia zawodowego. Aktywne wywołane jest przez nie­korzystne warunki pracy, takie jak na przykład nadmierne wymagania, niekorzystną organizację czasu pracy czy toksyczne relacje ze współ­pracownikami lub szefem. Nato­miast wypalenie bierne związane jest z naszymi reakcjami na wyżej wymienione przyczyny. Pewne cechy osobowości predysponują do wypalenia, a należną do nich przede wszystkim: bierność, defen­sywność, zależność oraz niska samo­ocena.

Wskazuje jeszcze na tendencję do unikania trudności, która wiąże się z niskim poczuciem skuteczności, a także bra­kiem wiary we własne możliwości. Z drugiej strony wyjątkowo szybko wypalają się perfekcjoniści, którzy są przekonani, że wiele – jeśli nie wszystko – zależy wyłącznie od nich. Również osoby konfliktowe oraz te, które mają problemy z komunika­cją, mogą stosunkowo łatwo stracić przyjemność z pracy i przestać się w niej rozwijać. A co z kreatywnymi, innowacyjnymi, błyskotliwymi? Czy oni sobie lepiej radzą? Nie w każ­dych warunkach.

Wypalenie zawodowe może prowadzić do negatywnych skutków zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji, w której pracuje.

Jeśli pracownik z dużym potencjałem twórczym spotka się w pracy z rutyną pozba­wioną możliwości szukania kre­atywnych rozwiązań, również może go dotknąć wypalenie i to dotkliwe. Bo ten typ osobowości odznacza się dodatkowo wysokim poziomem wrażliwości. Także zderzenie się ze skostniałą strukturą organizacyjną może się dla kogoś takiego okazać bolesne w skutkach, a będzie nim powoli objawiające się wypalenie zawodowe z wieloma fazami.

Nie bez znaczenia są także oko­liczności zewnętrzne, czyli śro­dowisko pracy. To, w jaki sposób i w jakim otoczeniu żyjemy, może budować, ale może też niszczyć. Wiele zależy od stylu zarządzania. Jeśli na przykład pracownik nie otrzymuje pełnych informacji, jak ma wykonywać swoje zadania, szybko się zniechęca. Raczej nie powinien być pozostawionym samemu sobie, bo brak zaangażo­wania szefostwa przekłada się na to samo u podwładnych. Jeszcze wyżej na liście winowajców wypalenia stoją dominacja oraz nadmierna kontrola, będące oznaką braku zaufania do podwładnych. Ten styl zarządzania najbardziej demoty­wuje. Wypaleniu sprzyjają również: presja czasu, nadmierna biurokra­tyzacja, chaos w zarządzaniu, brak informacji zwrotnych, sprzeczność między własnymi wartościami a celami organizacji, niedostosowa­nie środków do zleconych zadań9.

Czy w związku z wypaleniem zawodowym można pójść na L4?

W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizowała swoją Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD-11), w której wypalenie zawodowe zostało zdefiniowane jako zjawisko związane z chronicznym stresem w miejscu pracy. Jednakże, WHO podkreśla, że wypalenie zawodowe jest zjawiskiem związanym z doświadczeniem zawodowym, a nie stanem zdrowia jako takim. Dlatego nie jest ono traktowane jako medyczna przyczyna zwolnienia lekarskiego.

W Polsce wypalenie zawodowe nie jest uznawane za stan medyczny ani jednostkę chorobową, a co za tym idzie, nie jest podstawą do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Wypalenie zawodowe nie jest również uznawane za chorobę zawodową i nie figuruje w wykazie chorób zawodowych. Mimo że wypalenie zawodowe może mieć poważny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników, na gruncie obowiązujących regulacji prawnych wystawienie zwolnienia lekarskiego pracownikowi, u którego rozwinął się inny stan medyczny niż jednostka chorobowa – którą nie jest syndrom wywołujący schorzenie – jest podstawą do podważenia zasadności L4. Bez zmian w literze prawa żaden lekarz nie może bez ryzyka zakwestionowania wystawić zwolnienia lekarskiego osobie ze stwierdzonym wypaleniem zawodowym. Zwolnienie takie może bowiem zostać zakwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Być może w dopiero 2024 r. zajdą zmiany prawne w tym obszarze14.

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Patrycja Załuska podpowiada, żeby w sytuacji, kiedy nasza praca nie przynosi nam już zadowole­nia, zatrzymać się, by poszukać przyczyn tego stanu rzeczy. Jeśli podejrzewamy u siebie wypale­nie zawodowe, warto poszukać pomocy. Jest wielu specjalistów zajmujących się tym syndromem, którzy mogą udzielić nam sku­tecznego wsparcia. Podczas terapii zwykle okazuje się, że przyczyna wypalenia zawodowego leży głę­biej, bo na przykład swoje niskie poczucie wartości  i traumy kryjemy pod perfekcjonizmem albo nasza bierność objawia się nadmier­nym podporządkowaniem.

Co o wypaleniu zawodowym mówią badania naukowe?

W przeglądzie 17 badań 13 z nich udowodniło, że z wypaleniem zawodowym najlepiej radzi sobie terapia poznawczo-behawioralna. Dwa badania nad skutecznością terapii qigong nie przyniosły wyraźnych rezultatów, ale za to potwierdzono wysoką skutecz­ność suplementacji korzeniem różeńca górskiego12. Podczas badań wypalenia zawo­dowego w środowisku lekarskim okazało się, że pomaga koncentrowanie na relacjach – czas spędzany z rodziną i przyjaciółmi, ale też aktywne rozwijanie relacji z kolegami z pracy i wspólne zastanawianie się nad emocjonalnymi i egzystencjalnymi aspektami bycia lekarzem. Badania pokazują też, że wyjściu ze stanu wypalenia zawodowego pomaga praktyka duchowa lub wiara. Aż 34% osób wskazało ten aspekt jako ważny, a nawet istotny.

Kolejnym skutecznym elementem terapii okazało się odnalezienie głębszego sensu pracy przy jednoczesnym bardziej efektywnym planowaniu grafika. Sprawdzono, że pomaga pielęgnowanie osobistych zainteresowań, które wypełniają czas poza pracą i rodzinnymi obowiązkami. Ważne też są odpowiednie odżywianie i sen. Okazuje się, że rozwijanie pozytywnego podejścia do życia, w którym kładzie się nacisk na postępowanie z własnymi wartościami oraz zachowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym, są najlepszą profilaktyką wypalenia zawodowego13. Jeśli jednak objawy należą do ciężkich – tzn. uniemożliwiają kontynuację pracy – zale­ca się leki przeciwdepresyjne, najlepiej połączone z psychoterapią14.

Wypaleniu zawodowemu możemy też przeciwdziałać albo nie dopu­ścić do nasilania się jego objawów. Kiedy czujemy się przepracowani i zniechęceni swoimi zawodowymi obowiązkami, warto tak je przeor­ganizować, żeby nie wykonywać kilku w tym samym czasie. Sku­tecznie pomaga całkowite ode­rwanie się od spraw zawodowych – dobrze jest nauczyć się kończyć pracę o konkretnej godzinie i już się nią nie zajmować, weekendy całkowicie poświęcać na odpo­czynek lub wziąć dłuższy urlop.

Naj­krótsza i jednocześnie najlepsza rada brzmi: Zatrzymaj się i odpocznij.

Doskonałym remedium na wypa­lenie zawodowe jest praktykowanie asertywności – jasne określanie swoich granic, komunikowanie potrzeb, wyrażanie przekonań. Ważna też jest umiejętność odma­wiania oraz obrony swojego punktu widzenia. Przy wypaleniu zawodo­wym pomaga delegowanie zadań i odpowiedzialności jako wyraz odpuszczenia kontroli. Często trzeba się po prostu o siebie zatroszczyć i okazać sobie szacunek. Zawsze warto sięgnąć po sprawdzone sposoby na odstresowanie jakimi są: ruch na świeżym powietrzu, medytacja, kreatywne zajęcia czy po prostu ulubiona forma relaksu.

Patrycja Załuska pisze, że naj­krótsza i jednocześnie najbardziej sensowna rada brzmi: Zatrzymaj się i odpocznij. Cytuje Cypriana Kamila Norwida, który zauważył, że „odpocząć” znaczy „począć się na nowo”. Jednak odpo­cząć nie oznacza nicnierobienia – czytamy w „reStarcie kariery”. Odpocząć znaczy odnaleźć sie­bie. Począć się na nowo to jest odkryć, po co to wszystko robisz i po co chcesz to robić10.

W artykule wykorzystano fragmenty książki Patrycji Załuskiej „reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy” wydanej przez Poltext

Bibliografia
 • https://www.hays.pl/badania/raport/nadgodziny
 • Differential diagnosis of the burnout syndrome, 2010; 6:1861-3
 • Psychosom Res. 2006; 61:59-66
 • Psychosom Med. 2006; 68:863-9
 • J Occup Health Psychol. 1997;2:275-88
 • Psychoneuroendocrinology, 2006; 31: 793-804
 • Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press
 • The Burnout Syndrome, Park Ridge III: London House Press; 1982
 • Patrycja Załuska, reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy, Wydawnictwo Poltext - 9,10,11.
 • Therapy of the burnout syndrome GMS Health Technol Assess , 2012; 8
 • West J Med. 2001; 174 : 19-23
 • Dtsch Arztebl Int . 2011; 108 : 781-7
 • https://journals.plos.org/
 • https://gloswielkopolski.pl/wypalenie-zawodowe-przyczyny-objawy-czy-mozna-dostac-l4-jak-sobie-radzic-podpowiadamy/ar/c14-17195913
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny