Groźne efekty uboczne popularnych leków przeciwbólowych

Jeden z najpopularniejszych na świecie leków przeciwbólowych dramatycznie zwiększa ryzyko zawału i udaru

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Czy leki mogą zwiększać ryzyko zawału serca?

Przyjmowany przez miliony osób na całym świecie lek może być równie groźny dla serca jak zdyskredytowany Vioxx – który, jak się ocenia, spowodował ok. 140 tys. zawałów i 60 tys. zgonów, zanim wycofano go z rynku. Duże międzynarodowe badanie ujawniło, że diklofenak – czyn­nik przeciwzapalny, występujący w dziesiątkach leków, zarówno na receptę, jak i ogólnie dostęp­nych, takich jak Cataflam i Vol­taren – zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, włącznie z zawałami i udarami, o 40%.

Vioxx, lek przeciwartretyczny, wycofany z rynku w 2004 r. w obli­czu dowodów, na to, że wywołuje on zawały, miał tylko nieco wyż­szy wskaźnik ryzyka, wynoszący 45%. Co więcej, diklofenak może podwyższać ryzyko poważnych problemów kardiologicznych nawet w dawkach dostępnych bez recepty1. Zarówno diklofenak, jak i Vioxx (znany też pod nazwą generyczną rofekoksyb) należą do rodziny nie­steroidowych leków przeciwzapal­nych – grupy farmaceutyków, które również działają przeciwbólowo i przeciwgorączko. NLPZ, używane powszechnie do łagodzenia bólu krzyża, artretyzmu i grypy, należą do leków najszerzej stosowanych na świecie. W Wielkiej Brytanii diklofenak był w 2006 r. naj­częściej przepisywanym lekiem i wypisano na niego niemal 6 mln recept – do tego należy dodać medy­kamenty kupione bez recepty.

Tak szerokie użycie NLPZ ozna­cza, że niepożądane skutki uboczne tych leków również stają się coraz częstsze. Główne działanie niepo­żądane, wiązane z NLPZ, wynika z ich wpływu na przewód pokar­mowy, lecz coraz większy niepokój budzi także ich ryzyko sercowo­-naczyniowe, o którym po raz pierwszy ostrzegano pod koniec lat 90. XX w.2. Od tamtej pory ryzyko stało się ono jednym z najszerzej badanych niepożądanych skutków ubocznych leków w historii.

Niepokojąca lista zagrożeń

Przegląd literatury, obejmujący kontrolowane badania obserwa­cyjne, dokonany przez Patricię McGettigan z Hull York Medical School w Hull w Wielkiej Brytanii i przez Davida Henry’ego z Insty­tutu Klinicznych Nauk Ewaluacyj­nych w Toronto w Kanadzie zebrał prace naukowe, obejmujące ponad 2,7 mln osób, poddanych działa­niu tych leków. W odróżnieniu od wcześniejszych przeglądów, ten zawiera aktualne szacunkowe oceny ryzyka sercowo-naczynio­wego wszystkich dostępnych obec­nie NLPZ (jak również wycofanego Vioxx) i porównuje bezpośrednie zagrożenie ze strony każdego z nich. Zawiera także analizę ryzyka sercowo-naczyniowego przy niskich dawkach odpowied­nich leków w celu przybliżenia możliwych skutków stosowania NLPZ dostępnych bez recepty.

Analiza badań McGettingan i Henry’ego wykazały, że wśród najszerzej zbadanych leków Vioxx odznaczał się najwyższym ogólnym ryzykiem dla układu krążenia, lecz tuż za nim plasował się diklofenak. Niepokojące jest to, że nawet niskie dawki diklofenaku powiązane były z 22-procentowym wzrostem ryzyka, a odsetek ten rósł wraz ze zwiększa­niem dawki. Oprócz tego, ibupro­fen, popularny lek przeciwbólowy dostępny bez recepty, powiązano z 18-procentowym ogólnym wzro­stem ryzyka zawału lub udaru, cho­ciaż dalsze analizy wykazały, że pod­nosiły je tylko wyższe dawki leku (ogólnie powyżej 1,2 g dziennie).

Jednakże badacze zauważyli także, że „większą dawkę ibuprofenu (z wyższym ryzykiem) można osią­gnąć stosunkowo łatwo, szczególnie przy użyciu preparatów 400-miligra­mowych, jakie są dostępne w niektó­rych krajach”. Ibuprofen w dawkach powyżej 1,2 g dziennie zwiększał ryzyko sercowo-naczyniowe względ­nie o 78%. Dla porównania, naprok­sen, również dostępny bez recepty, powiązany był z 9-procentowym zwiększeniem ogólnego ryzyka ser­cowo-naczyniowego, bez zmiany tej wartości przy zwiększeniu dawki.

Niebezpieczne dla serca NLPZ

 • Etorykoksyb (Arcoxia),
 • Etodolak (Lodine, Etopan),
 • Rofekoksyb (Vioxx),
 • Diklofenak (Voltaren, Anuva, Diclon, Clofast),
 • Indometacyna (Indocin, Indocid),
 • Meloksykam (Movalis, Melox),
 • Ibuprofen (Advil, Nurofen).

Wśród mniej przebadanych NLPZ znalazł się etorykoksyb, now­szy typ leku znanego jako inhibitor cyklooksygenazy-2 (COX-2). Powią­zano go z 2-krotnie wyższym ryzy­kiem problemów z sercem. Chociaż dane dotyczące tego leku są nie­liczne, to jednak nawet jego dolna granica zaufania (LCL) – innymi słowy, jak niski może być jego rze­czywisty wpływ – przekraczała war­tości cechujące inne leki. W oparciu o LCL stwierdzono, że etorykoksyb w istocie podwyższał ryzyko zdarze­nia sercowego o 45% – co odpowia­dało wielkości ryzyka w przypadku zabójczego Vioxx (rofekoksyb), który również był inhibitorem COX-2.

Co ciekawe, producent Vioxx, Merck Sharp & Dohme (MSD) produkuje również etorykoksyb, sprzedawany pod nazwą Arcoxia i szeroko reklamowany jako następca Vioxx. Chociaż dopuszczono go już do użycia w ok. 70 krajach na całym świecie, włącznie z Wielką Bryta­nią, to Amerykańska Agencja Żyw­ności i Leków (FDA) wystosowała w odpowiedzi do MSD list o braku aprobaty dla Arcoxii, wskazując, że firma musi dostarczyć dodat­kowe dane na potwierdzenie profilu ryzyka i korzyści leku, jeżeli pragnie uzyskać dla niego zezwolenie. Niepokoje FDA znalazły poparcie w rezultatach wspomnianego prze­glądu, który pokazał, że lek ten może być nawet bardziej niebezpieczny niż zdyskredytowany już Vioxx.

NLPZ a zwiększone ryzyko zawału i udaru

Chociaż nowe analizy oparte są raczej na badaniach obserwa­cyjnych niż na randomizowanych z grupą kontrolną, autorzy przeglądu są przekonani, że jego rezultaty są znaczące, ponieważ „znaczna wielkość badań w nim ujętych oraz obecność konsekwentnych związków między dawką a odpo­wiedzią i ogólna zgodność z rezul­tatami badań randomizowanych dają zaufanie do wyników.”

Jak dodają: „naszym zdaniem, rezultaty są wystarczająco mocne, by stanowić podstawę dla decyzji klinicznych i regulacyjnych”. Jakie są jednak dokładnie implikacje tych wyników dla naszego zdro­wia? Zdaniem Patricii McGettigan, o ile młodzi, zdrowi ludzie biorący te leki nie muszą się nimi zbytnio martwić, to już osoby z podwyż­szonym ryzykiem problemów z ser­cem mają powód do niepokoju. Jak mówi McGettigan: „Pacjent z wcze­śniejszymi problemami z sercem, nadciśnieniem i cukrzycą ma w tle roczne ryzyko zawału w wysoko­ści ponad 5%. Użycie diklofenaku zwiększy to ryzyko o 40%, dając roczne ryzyko ponad 7%. Innymi słowy, 1 na 50 takich chorych może doznać zawału serca, którego mógłby uniknąć. Dla porównania, u zdrowej młodej kobiety roczne ryzyko zawału serca wynosi mniej niż 0,1% – doświadczy ona więc pomijalnego wzrostu ryzyka ser­cowo-naczyniowego, stosując któ­rykolwiek z popularnych NLPZ”.

Jak bardzo ryzykowne mogą być NLPZ dla osób z istniejącymi już problemami z sercem pokazało badanie duńskie, opublikowane w czasopiśmie Circulation, oficjal­nym wydawnictwie Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W badaniu przeanalizowano dane blisko 84 tys. osób po przebytym zawale serca, z których 42% stoso­wało NLPZ dostępny na receptę. Badacze z uniwersytetu kopen­haskiego w Gentofte odkryli, że nawet krótkotrwałe leczenie większością NLPZ powiązane było ze zwiększonym ryzykiem śmierci i ponownego zawału. 

W tym raporcie diklofenak powią­zany był z najwyższym ryzykiem. Osoby przyjmujące ten lek były ponad 3-krotnie bardziej narażone na kolejny zawał serca w ciągu tygodnia od wystąpienia pierw­szego. Jak podsumowali to badacze: „W tej populacji nie jest zalecane ani krótko- ani długotrwałe leczenie NLPZ i każde użycie leków z tej grupy powinno być ograniczone z punktu widzenia bezpieczeń­stwa sercowo-naczyniowego”3. W innym badaniu, tym razem u amerykańskich pacjentów z cho­robą wieńcową i z podwyższonym ciśnieniem krwi, stwierdzono, że zgłaszane przez nich długotrwałe użycie NLPZ powiązane było z dra­matycznie podwyższonym ryzykiem śmierci, zawału serca i udaru4.

Skuteczność leków kontra bezpieczeństwo

Dowody łączące popularne NLPZ z ryzykiem kardiologicznym są obecnie niezaprzeczalne, a szcze­gólnie niepokojące jest ryzyko zwią­zane z użyciem diklofenaku i eto­rykoksybu. Dotychczasowe badania uwydatniają poważne zaniedbania osób z sektora zdrowia publicznego, odpowiedzialnych za bezpieczeń­stwo naszych leków, podkreślając jednocześnie znaczenie właściwej oceny bezpieczeństwa medykamen­tów w odpowiednich badaniach klinicznych. By uniknąć kolejnej katastrofy typu tej związanej z Vioxx, należy nadać priorytet określaniu bezpieczeństwa, a nie skuteczno­ści wszelkich farmaceutyków.

Bibliografia
 • PLoS Med, 2011; 8: e1001098
 • J Pharmacol Exp Ther, 1999; 289: 735-41
 • Circulation, 2011; 123: 2226-35
 • Am J Med, 2011; 124: 614-20
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny