Technologia 5G - co to jest i jak na nas wpływa?

Niepohamowany rozwój superszybkiej sieci telefo­nii 5G spotkał się z prze­szkodą natury prawnej w brytyjskich sądach - a może to mieć też skutki ogólnoświatowe. Jeżeli obiekcje prawne pozostaną w mocy, to możliwe, że rządy nie będą mogły opierać się wyłącz­nie na instytucjach zdrowotnych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w ocenie bezpie­czeństwa tej techniki, lecz poniosą bezpośrednią odpowiedzialność za zdrowie swych obywateli.

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Co to jest 5G?

5G jest 100 razy szybsze niż 4G i ma 1000 razy więk­szą przepustowość. Może wspierać znacznie więcej urządzeń, takich jak sa­mochody samosterujące, zestawy do wirtualnej rze­czywistości, telemedycyna, zdalny nadzór i telechirurgia. Technika 5G, uruchomio­na w 2019 r., wykorzystuje wyższe częstotliwości pro­mieniowania elektromagne­tycznego niż wcześniejsze sieci, a mianowicie promie­niowanie o częstotliwości radiowej (RFR).

Jest to pro­mieniowanie niejonizujące, które nie wywiera wpływu na komórki. Stanowi ono rodzaj promieniowania ni­skoenergetycznego, które nie posiada wystarczającej energii, by usunąć elektron (cząstkę naładowaną ujem­nie) z atomu lub cząsteczki. Promieniowanie niejoni­zujące obejmuje światło widzialne, podczerwone i ultrafioletowe, mikrofale, fale radiowe oraz energię o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych. RFR wytwarza obszar znany jako pole elektromagnetycz­ne (EMF), a pola takie mogą wprawiać cząsteczki w wi­bracje, prowadząc do moż­liwych skutków cieplnych w tkankach narażonych na ich działanie. Częstotliwości te lokują się znacznie powy­żej zakresu częstotliwości ultrawysokich (UHF), z cen­tymetrowymi długościami fal w zakresie częstotliwości 3-30 GHz, a milimetrowymi - w zakresie 30-300 GHz.

Rozwój technologii 5G
5G jest pierwszą generacją z adaptacyjnym kształtowa­niem charakterystyki pro­mieniowania, dzięki któremu wysyła dane bezpośrednio do urządzeń, podczas gdy poprzednie generacje wysy­łały sygnały we wszystkich kierunkach. Pomimo swej mocy technika 5G działa skutecznie tylko na krót­kie odległości, wymagając znacznie więcej anten, rozlo­kowanych co 10-12 domów.

Obowiązek informowania o możliwych zagrożeniach zdrowotnych

Rządy będą miały prawny obowią­zek zachowania ostrożności, zmu­szający je do wskazania wszystkich możliwych zagrożeń zdrowotnych (nawet jeśli nie zostały udowod­nione), jakie stwarza sieć 5G (piątej generacji), do objaśnienia, jak obywa­tele mogą zmniejszyć swe narażenie na jej wpływ oraz do stworzenia systemu monitorowania przypad­ków zachorowań, które mogły zostać spowodowane przez promienio­wanie o częstotliwości radiowej (RFR), emitowane przez tę sieć. Chociaż zastrzeżenie skierowane jest konkretnie przeciwko rządowi brytyjskiemu, to decyzja sądu stwo­rzy precedens prawny, który może z powodzeniem odbić się echem w całej Europie i reszcie świata.Brytyjski Królewski Trybunał Sprawiedliwości uważa, że rząd brytyjski ponosi winę za niedo­pełnienie obowiązku ostrożności publicznej, a w rezultacie - za złamanie Ustawy o Prawach Czło­wieka z 1998 r. oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka1. Sędzia Mary Stacey zezwoliła w lutym, podczas sądowej kon­troli zgodności prawnej ustaw, na procedowanie zastrzeżenia po odrzuceniu argumentów rządu brytyjskiego, że promieniowanie o częstotliwości radiowej nie po­woduje problemów zdrowotnych według wniosków Międzynaro­dowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) z ramienia WHO. Jak twierdził przedstawiciel gabi­netu, rząd nie był zobowiązany do ostrożności wykraczającej poza stosowanie się do wytycznych grup ekspertów, takich jak ICNIRP.

A ponieważ 5G nie stwarzało zagrożeń zdrowotnych, rządowe agencje zdrowia nie musiały mo­nitorować żadnych niepożąda­nych reakcji na tę sieć podczas jej rozprzestrzeniania się w kraju. Występując w imieniu wniosko­dawców, Action Against 5G, grupy lobbingowej, której sprzeciw sądo­wy sfinansowany został z darowizn publicznych, czołowy prawnik zajmujący się prawami obywatelski­mi, Michael Mansfield, dowodził, że ICNIRP nie stwierdziła kate­gorycznie, że 5G jest bezpieczne. Uznała, że nie ma dostatecznej liczby badań o odpowiedniej jako­ści, by wydać definitywny osąd.

Technologia 5G - jakie niesie zagrożenia?

W swym raporcie z 2020 r. ICNIRP zidentyfikowała 3 potencjalne zagro­żenia zdrowia, stwarzane przez pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej:

 • stymulację nerwów,
 • zmia­ny w błonach komórkowych
 • moż­liwe skutki podgrzewania komórek.

Ponieważ promieniowanie 5G jest znacznie silniejsze niż promieniowa­nie poprzedniej sieci 4G, zaniedba­niem ze strony rządu jest zakładanie, że nie istnieją zagrożenia zdrowot­ne. Rządy powinny mówić swym obywatelom o wszystkich ryzykach stwarzanych przez promieniowanie o częstotliwościach radiowych (RFR), czy to udowodnionych, czy też nie, i o sposobach ochrony przed nimi. Jak twierdził Mansfield, szczegól­nie zagrożone przez RFR są osoby wrażliwe na pola elektryczne, małe dzieci i osoby z metalowymi implan­tami, m.in. z rozrusznikami serca.

Quote icon
Dr Henry Lai z University of Washington stwierdził, że 263 z 290 badań opublikowanych od 1997 r., czyli 91%, donosiło o statystycznie znaczącym wpływie promieniowania o częstotliwości radiowej na procesy komórkowe związane z wolnymi rodnikami, a tylko 27 badań (9%) nie wykazało znaczących skutków

W wy­tycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej EURO­PAEM dotyczących EMF stwierdza się, że istnieją mocne dowody na to, że długotrwała ekspozycja na pewne pola elektromagnetyczne jest czyn­nikiem ryzyka w chorobach takich, jak niektóre rodzaje raka, choroba Alzheimera i męska niepłodność3. W największym na świecie badaniu RFR naukowcy z Narodowego Pro­gramu Toksykologii zauważyli „staty­stycznie znaczący wzrost” zapadalno­ści na raka mózgu i serca u zwierząt płci męskiej, narażonych na działanie pól elektromagnetycznych, miesz­czących się poniżej poziomu bezpie­czeństwa określonego przez ICNIRP4. W przeglądzie 94 prac naukowych stwierdzono, że 80% badań in vivo (w realnym życiu) i 58% in vitro (laboratoryjnych) „wykazywało skutki [...] lecz nie dostarczyło odpowiednich informacji dla sen­sownej oceny bezpieczeństwa”5.Dr Henry Lai z University of Wa­shington podsumował swój nie­opublikowany przegląd dowodów wnioskiem, iż 263 z 290 badań opublikowanych od 1997 r., czyli 91%, donosiło o statystycznie zna­czącym wpływie RFR na procesy komórkowe związane z wolnymi rodnikami, a tylko 27 badań (9%) nie wykazało znaczących skutków.Twierdzi on, że ekspozycja na RFR konsekwentnie zmienia status komórki pod względem wol­nych rodników, a efekt ten może występować przy niskich współ­czynnikach absorpcji swoistej czy gęstościach energii ekspozycji. Po dokonaniu przeglądu 70 badań ekspozycji o niskiej intensywno­ści stwierdził, że 68 (91%) z nich odnotowało, iż RFR ma znaczący wpływ na procesy komórkowe po­wiązane z wolnymi rodnikami6.

Głosy przeciwko 5G

Action Against 5G nie jest jedyną grupą lobbingową, którą niepokoją zdrowotne skutki tej sieci. Grupa 5G Appeal w Unii Europejskiej, zło­żona ze 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów, nawołuje do przyjęcia moratorium na rozwijanie sieci 5G „do czasu pełnego zbadania po­tencjalnych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i środowiska przez naukow­ców niezależnych od przemysłu”.

Grupa przytacza zasadę ostrożności jako najmądrzejsze podejście do nie­sprawdzonej dziedziny techniki, ta­kiej jak 5G. Zasada ta, przyjęta przez Unię Europejską w 2005 r., mówi, iż w razie niepewności co do wpływu na ludzkie zdrowie „należy podej­mować działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia takich szkód”. Grupa ta dowodzi również, że rozwijanie sieci 5G jest sprzecz­ne z własną rezolucją Unii nr 1815, która wymaga od insty­tucji regulacyjnych, „aby podjęły wszelkie rozsądne kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pola elek­tromagnetyczne [...], a szczególnie ekspozycji dzieci i młodych osób, które prawdopodobnie są najbar­dziej zagrożone guzami głowy”.

Chociaż ICNIRP zwróciła uwagę na kilka potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, to jednak nadal postrzegana jest przez niektó­rych niezależnych badaczy jako „NGO (organizacja pozarządowa) lojalna wobec przemysłu”. Wielu spośród jej członków powiązanych jest z firmami przemysłu teleko­munikacyjnego, a 5 z 6 członków Międzynarodowego Projektu EMF (pól elektromagnetycznych), oce­niającego długofalowe ryzyko sieci 5G, jest również członkami ICNIRP. Mieszane przekazy na temat zagro­żeń sieci mobilnych są rezultatem konfliktu interesów wśród członków ICNIRP i ich powiązań z firmami telekomunikacyjnymi, jak twierdzi Lennart Hardell, wykładowca wy­działu medycyny i zdrowia na uni­wersytecie Orebro w Szwecji2.

W 2011 r. Międzynarodowa Agen­cja Badań nad Rakiem (IARC) oceniła ryzyko raka wywoływanego przez promieniowanie o częstotliwości ra­diowej i sklasyfikowała je jako ryzyko grupy 2B, czyli czynnik możliwie rakotwórczy u ludzi. Mimo to, jak twierdzi Hardell, „zrobiono niewiele lub nie zrobiono nic, by zmniejszyć narażenie na jego działanie i edu­kować ludzi w zakresie zagrożeń zdrowotnych, stwarzanych przez promieniowanie o częstotliwości radiowej. Wręcz przeciwnie, jego poziomy w środowisku wzrosły”.

Rozwój technologii 5G

Pomimo tych obaw 5G przypomina pociąg, nad którym maszynista utracił kontrolę i nie jest w stanie go zatrzymać. Przewiduje się, że firmy telekomunikacyj­ne zainwestują w nową sieć 57 mld do­larów, zwiększając jej gęstość, dodając większe zakresy i ulepszając sprzęt. Ba­dacze branży spodziewają się, że pełny potencjał i monetyzację nowa technika osiągnie na przestrzeni następnej dekady.

Rząd brytyjski, daleki od zaprzestania działań w wyniku jakiejkolwiek sądowej kontroli, przygotowuje się już na kolejną generację - 6G. Przekazał 3 brytyjskim uniwersytetom 28 mln funtów dofinan­sowania państwowego na rozwój sieci 6G w powiązaniu z Nokią, Ericssonem i Samsungiem. Kolejne 80 mln fun­tów sfinansowało najnowocześniejsze laboratorium UK Telecoms Lab, te­stujące nowe urządzenia sieciowe.

Sytuacja, w której przemysł telekomu­nikacyjny nastawiony jest na czerpanie zysków z nowej sieci, a jednocześnie sam powołuje osoby badające jej bezpieczeń­stwo, nasuwa niektórym obserwatorom paralele z przemysłem tytoniowym. Chociaż naukowcy uważali tytoń za jedną z głównych przyczyn raka płuc już w latach 40., to przemysłowa machina propagandowa, obejmująca marketing i opłacane przez producentów badania, była tak skuteczna, że nawet w 1969 r. 1/3 amerykańskich lekarzy wciąż była przekonana, że takiego po­wiązania nie udało się potwierdzić. Niezależni badacze obawiają się, że 5G jest „nowym tytoniem”.

Jak chronić się przed 5G?

 • Z domowym routerem łącz się za pomocą kabli, a nie wi-fi.
 • Staraj się ograniczyć rozmowy przez telefon komórkowy, a jeśli już to robisz, używaj słucha­wek lub zestawu głośnomówiącego. Kiedy to możliwe, pisz SMS-y.
 • Nie przykładaj komórki do skroni, kiedy czekasz na połączenie, ani nie umieszczaj jej podczas jego użytkowania na sobie.
 • Pamiętaj, im mniejszy masz zasięg w telefonie, tym więcej energii będzie potrzebował do po­łączenia i wyemituje więcej szkodliwego promieniowania.
 • Wyłączaj komórkę na noc, lub przynajmniej przestawiaj ją na tryb samolotowy. Trzymaj też urządzenie z dala od łóżka.
 • Jeżeli mieszkasz w pobliżu nadajników, rozważ zaopatrzenie się w folie ekranujące na szyby i zewnętrzne rolety aluminiowe oraz pomalowanie ścian zewnętrznych farbami zabezpieczają­cymi przed polem elektromagnetycznym – to powinno wytłumić je do bezpiecznych poziomów.
Bibliografia
 • Philip Rule, “Judicial Review Heard,” Feb 7, 2023, actionagainst5g.org
 • Int J Oncol, 2017; 51(2): 405-13
 • Rev Environ Health, 2016; 31(3): 363-97
 • bioRxiv, 2018; doi: 10.1101/055699
 • Int J Environ Res Public Health, 2019; 16(18): 3406
 • Joel M. Moskowitz, “The Effects of Radio Frequency Radiation Exposure on Free Radical-Related Cellular Processes (290 studies),” Feb 6, 2023, saferemr.com
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny