Jak sobie radzimy z bólem?

Cierpimy na ból krzyża i nie zdajemy sobie sprawy jak wiele od nas zależy. Od naszej wiedzy i świadomości, że niepełnosprawność związana z bólem jest ściśle powiązana ze sposobem naszego rozumienia bólu. Oto obszerne fragmenty pracy badawczej na ten temat.

Artykuł na: 29-37 minut
Zdrowe zakupy

Ból krzyża (ang. low back pain, LBP) jest najbardziej rozpowszechnionym schorzeniem układu mięśniowo-szkiele­towego i znajduje się w pierwszej dziesiątce wszystkich schorzeń odpowiedzialnych za niepełnosprawność na całym świecie.

Poznanie istoty bólu i sposób postrzegania bólu oraz możliwości jego kontrolowania mogą wyjaśniać, w jaki sposób LBP prowa­dzi do niepełnosprawności.

Poprawa poczu­cia własnej skuteczności w zakresie zarządza­nia bólem i sposobu postrzegania choroby, wydają się wyjaśniać sposób działania metod leczniczych, stosowanych w przypadku bólu mięśniowo-szkieletowego. Wpływ wiedzy i osobistego doświadczenia pacjentów na inicjowanie i osiąganie zmian w radzeniu sobie z chorobą, bazuje na dwóch modelach teoretycznych. Są to: model zdrowego roz­sądku i teoria poczucia skuteczności.

Model zdrowego rozsądku opi­suje, w jaki sposób przekonania na temat choroby wpływają na nasze zachowania zdrowotne, w tym na to, jak postrzegamy zagrożenie związane z objawami i etykietą diagnostyczną. Sposoby te wydają się sensowne, ponieważ opierają się na naszym rozumieniu choroby. Jeśli, na przykład, rozumiesz zwyrodnienie dysku jako coś, co pogarsza się poprzez poruszanie kręgosłu­pem, sensowne jest, aby mniej się ruszać. Przynajmniej tak podpowiada ci twój „zdrowy rozsądek”.

Poczucie własnej skuteczności to przekonanie ludzi o zdolności do wpły­wania na wydarzenia, które kształtują ich życie. Opisano cztery główne źródła, będące podstawą rozwoju poczucia własnej sku­teczności: osobiste doświadczenie – mówi nam, czy zadanie lub sytuacja jest możliwa do wykonania; zastępcze doświadcze­nia – wynikają z obserwacji innych osób w podobnej sytuacji, które sobie z nią radzą; perswazja werbalna – zależy od wiarygod­ności źródła, np. jeśli klinicysta jest uwa­żany za godnego zaufania przez pacjenta; interpretacja reakcji fizjologicznych i emocjonalnych – np. zwiększone tętno lub prowokacja bólu mogą wpływać na zaufanie jednostki do wykonania zadania.

Duńskie badania na temat bólu

Program badawczy

Te ramy teoretyczne stanowiły podstawę uruchomionego w Danii, szeroko zakrojonego programu, pod nazwą GLA:D® Back. Był to 10-tygodniowy grupowy program edukacji i ćwiczeń, który przekłada zalecenia zawarte w wytycznych na program proponowany przez lekarza, w celu promowa­nia samodzielnego zarządzania bólem u osób z trwałym lub nawracającym LBP. Został on opracowany w celu osiągnięcia zmiany przekonań i zachowań pacjentów, związanych z LBP, poprzez pomocne wyjaśnienia bólu i wskazówki dotyczące przywrócenia normalnych i zróżnicowanych ruchów, a także pewności siebie w ruchu i aktywności fizycznej.

fizjoterapeuta

Program GLA:D® Back był oferowany przez fizjoterapeutów i kręgarzy w prywatnych klinikach podstawowej opieki zdrowotnej w całej Danii. Do końca 2020 roku wzięło w nim udział około 4 tysiące pacjentów. Większość uczest­ników stanowiły kobiety zgłaszające LBP od ponad 1 roku, a około 45% z nich miało wyższe wykształcenie. Średnio uczestnicy wskazywali na umiarkowane natężenie bólu i umiarkowany poziom niepełnosprawności w momencie rejestracji. Decyzję o udziale w badaniu pacjenci podejmo­wali na drodze dialogu z lekarzem, co wiązało się odpłat­nością. Więcej informacji na temat programu GLA:D® Back można znaleźć na stronie https://gladinternational.org

Budowanie skuteczności programu

Celem niniejszego artykułu była ocena stopnia skuteczno­ści programu GLA:D® Back. Aby uzyskać próbę badawczą o zróżnicowanych doświadczeniach, odzwierciedlonych w zadowoleniu z udziału w programie, dokonano celo­wego doboru próby, zapraszając zarówno uczestników niezadowolonych, jak i zadowolonych, zgodnie z ich wyni­kami w 5-punktowym badaniu satysfakcji. Badanie zostało zaprojektowane zatem w taki sposób, aby uzyskać reprezentację różnorodności wyników interwencji w zakresie samokontroli i żywych doświadczeń, związanych z leczeniem bólu. W sumie przeprowadzono wywiady z 15 uczestnikami w wieku 26–62 lat.

kobieta przed biurkiem

Wyniki

Analiza danych ujawniła cztery kluczowe tematy, z których każdy charakteryzuje grupę pacjentów inaczej postrzega­jących i radzących sobie z LBP, po wzięciu udziału w pro­gramie GLA:D® Back. Przedstawiając je, pozostajemy blisko sformułowań używanych przez uczestników, dotyczących ich doświadczeń i sposobu, w jaki radzą sobie z bólem po zakończeniu programu. Kluczowe tematy zostały odpo­wiednio przedstawione pod nagłówkami: „Poczucie bycia źle obsadzonym”, „Utrzymywanie się sceptycyzmu”, „Zma­ganie się z nawykami” i „Zrządzanie bólem”.

Czuję się źle obsadzony

W przypadku uczestników z grupy „czującej się źle obsa­dzony”, rozumienie bólu wydawało się być niezmienione po udziale w GLA:D® Back. Ci trzej uczestnicy, którzy byli nie­zadowoleni z programu GLA:D® Back, rozumieli przewlekły ból jako groźną oznakę poważnego uszkodzenia tkanek lub urazu i zgłaszali strach przed bólem oraz związanym z nim cierpieniem, co wiązało się z ograniczeniem strategii radzenia sobie z bólem, prowadzącym do unikania ruchów i aktywności wywołujących ból. Program GLA:D® Back nie zmienił ich postrzegania bólu. Czuli się niewłaściwie umieszczeni lub źle obsadzeni w programie, a intensywność ich bólu była, w ich ocenie, niedoszacowana.

ból pleców
P14: To może być dobry program, ale w moim przypadku jest kompletnym niewypałem. Nie został stworzony dla ludzi, takich jak ja. Nie jestem w stanie robić tych rzeczy, za bardzo cierpię.
Czuli, że bardzo trudno jest im poradzić sobie i zna­leźć nowe strategie adaptacyjne, aby prowadzić aktywne fizycznie życie. Pojawiały się także porównania z bezpro­blemowym ciałem, co wywoływało u nich negatywne stany emocjonalne, w tym uczucie frustracji i beznadziei:
P13: To nie jest takie życie, jakie miałem wcześniej, zanim dopadł mnie ból pleców. Wcześniej byłem bardzo aktywny, zawsze uprawiałem sport.
P15: To strach przed większym uszkodzeniem mojego kręgo­słupa, bo jeśli go uszkodzę, nie będę mógł chodzić, nie będę mógł bawić się z moim dzieckiem, a co, jeśli będę niepełno­sprawny i nie będę mógł nic zrobić?
P13: Co, jeśli nie będę mógł wykonywać swojej pracy? To mnie przeraża. Nie wiem, czy będę w stanie poradzić sobie z tym fizycznie w przyszłości. Myślę tylko o tym, jak bardzo mnie boli i czy to cierpienie kiedykolwiek się skończy.
Z powodu codziennego bólu, uczestnicy ci zgłaszali, że nie można na nich polegać w kwestii wykonywania codzien­nych czynności, wymagających aktywności fizycznej. Ze względu na swój stan czuli się inni niż pozostali ludzie. Unikali także pewnych aktywności z powodu obawy przed nasileniem bólu podczas lub po aktywności fizycznej:
P14: Tak, z pewnością unikam niektórych sytuacji z obawy przed nasileniem bólu. Tak, zdecydowanie! Mamy cztero­piętrowy dom, więc staram się planować swój dzień tak, aby uniknąć konieczności wchodzenia po schodach zbyt wiele razy. Staram się również unikać odkurzania, ponieważ powo­duje to zbyt duży ból.

ból pleców

Ponadto uczestnicy zgłaszali brak zaufania do swoich możliwości fizycznych oraz obawę, że nie będą w stanie poradzić sobie z sygnałami, jakie daje im ciało, podczas aktywności fizycznej. Inwentaryzacja możliwości fizycznych wymagała od nich ustalenia priorytetów i zaplanowania aktywności z dużym wyprzedzeniem. Większość uczestni­ków brała udział tylko w bardzo szczególnych lub bardzo ważnych zajęciach, co można postrzegać jako aktywny i refleksyjny wybór:
P13: Kiedyś byłem bardzo aktywny. Ale teraz... Jeśli coś chcę zrobić, zawsze muszę się zastanowić: czy ta aktywność fizyczna naprawdę jest tego warta?
Uczestnicy posiadali wiedzę na temat korzyści zdrowot­nych wynikających z aktywności fizycznej i często rozwa­żali wady bycia nieaktywnym fizycznie, w rzeczywistości pragnęli bowiem żyć życiem, w którym byliby zdrowsi i bardziej aktywni fizycznie. Pomimo tej wiedzy, wskazywali jednak na wiele przeszkód w podjęciu aktywności fizycznej i wyrażali silną nieufność wobec przyszłych planów aktyw­ności. Poczucie posiadania niesprawnego ciała, któremu nie ufali, przyćmiewało ich uwagę poznawczą i emocjonalną:
P13: Myślę, że to problematyczne. Mam cukrzycę, więc aktywność fizyczna jest ważna. Ale po prostu nie mogę tego robić – powoduje to zbyt duży ból. Tak, teraz moje ciało jest problematyczne. Nie mogę uczestniczyć w rzeczach, które robią inni ludzie i które są ważne dla mojego stanu zdrowia. Cały czas mam to z tyłu głowy.
P15: Chciałbym wykonywać ćwiczenia, ale po prostu przy­dzielili mnie do złej grupy. To naprawdę frustrujące. Ten program nie jest stworzony dla ludzi, takich jak ja. Nie jestem fizycznie w stanie wykonywać tych ćwiczeń. To zbyt bolesne. Nie jest mądrze je wykonywać, kiedy tak bardzo bolą.
Uczestnicy zastanawiali się również nad strachem przed byciem ciężarem dla swoich bliskich lub innych osób. Bycie tak niezależnym, jak to tylko możliwe, postrzegali jako ostateczny cel. Ze względu na zmieniające się okoliczności życiowe, uczestnicy ci czuli, że ich życie stało się kruche, a nawet, że wymknęło się im spod kontroli, a ciała unie­możliwiały im prowadzenie normalnego życia. Fizyczna niezdolność do wykonywania pracy lub konieczność przejścia na zwolnienie lekarskie lub wcześniejszą emery­turę z powodu choroby, powodowały poczucie niższości i oderwania od społeczeństwa.

Podsumowując, uczestnicy tej grupy nie zmienili sposobu rozumienia swojej choroby. Czuli raczej, że są przypadkami, które nie pasują do sposobu postrzegania LBP, przed­stawionego przez GLA:D® Back. Po udziale w programie interwencyjnym nie zwiększyli aktywności fizycznej ani nie odzyskali poczucia kontroli nad swoim życiem.

ból pleców

Utrzymywanie się sceptycyzmu

Dwóch uczestników, niezadowolonych z programu GLA:D® Back, przedstawiło swoje doświadczenia związane z bólem, kwestionując jednocześnie sensowność ruchu, jako ważnej strategii radzenia sobie z LBP. Nie byli oni w stanie włączyć propozycji zawartych w programie do swojego zachowania, co pokazuje, że niepewność może wynikać z osobistych interpretacji własnych doświadczeń. Ci dwaj uczestnicy wydają się doświadczać rozbieżności między otrzymanymi wiadomościami dotyczącymi LBP, a zdarzeniami związa­nymi z odczuwaniem bólu:
P11: Zdarzają się sytuacje, kiedy wykonuję ćwiczenia i nagle zaczynają boleć mnie plecy. Nie zrobiłem nic nadzwyczaj­nego, ale ból się pojawił. Wtedy zaczynam mieć wątpliwości: a co, jeśli to wcale nie jest dobre?
P12: Zrobiłem wszystko, co mi kazali, ale ból wciąż powraca. Nie ma żadnej poprawy. Wiem, że to mnie nie zabije, ale... jakoś nie wydaje mi się, żeby lekarze wiedzieli, czym jest ból.

Próbowali uwzględnić nową wiedzę na temat bólu podczas oceny swojej sytuacji, ale trudno było im się na tym skupić, ponieważ nowe doświadczenia bólowe wywoływały scep­tyczne nastawienie do sposobu zrozumienia bólu, przedsta­wionego w programie.
Podsumowując, uczestnicy tej grupy wydają się być otwarci na zmianę swojego rozumienia choroby związanej z LBP. Mogli oni do pewnego stopnia rozwinąć nowe rozumienie LBP, ale jeśli nawet tak się stało, nie wpłynęło to na ich postrzeganie bólu i na stworzenie nowych strategii radzenia sobie z bólem. Pacjenci ci nie wskazali również, że ich poczucie własnej skuteczności wzrosło.

fizjoterapeuta

Zmaganie się z nawykami

Sześciu uczestników, zadowolonych lub w pewnym stop­niu zadowolonych z GLA:D® Back, zdołało przyswoić nowe rozumienie LBP, ale nie byli w stanie zmienić swojego zacho­wania. Wiele z ich zachowań związanych z bólem opisano jako nawykowe i zautomatyzowane. Uczestnicy wiedzieli, że korzystna byłaby zmiana ich zachowania, ale stanęli przed trudnym wyzwaniem zmiany swoich nawyków:
P01: Teraz wiem, że ból, który odczuwam, nie jest niebez­pieczny, ale unikanie sytuacji, które mogą go wywołać, stało się pewnego rodzaju nawykiem. Nie dlatego, że boję się krzywdy, ale dlatego, że unikanie pewnych ruchów i czynno­ści stało się dla mnie tak naturalne, że już o tym nie myślę. Trudno jest zmienić to zachowanie.
P06: Siedzący tryb życia mi nie pomaga, ale naprawdę trudno mi się zmotywować. Z jakiegoś powodu kanapa zawsze wydaje się bardziej atrakcyjna.
P09: Odczuwam ból pleców, ale z moim ciałem nie dzieje się nic złego. To raczej bariera psychiczna, przez którą unikam aktywności fizycznej. Nie jest to szkodliwe, wręcz przeciw­nie, jest korzystne, ale ból, który temu towarzyszy, jest nadal bardzo nieprzyjemny, więc go unikam.

Podsumowując, uczestnicy ci zrozumieli, że LBP nie powinno powstrzymywać ich od aktywności, a także to, że mogą wpływać na swoją sytuację, zatem wykazują naj­wyraźniej wysoki poziom poczucia własnej skuteczności. Wiedzą, co powinni zrobić i czują, że mogą to zrobić. Jed­nak na tym etapie nie udaje im się zmienić faktycznego zarządzania aktywnością fizyczną w życiu codziennym, ponieważ nawykowe zachowania mają tendencję do unie­ważniania tego zrozumienia.

nordic walking

Zarządzanie bólem

W przypadku czterech uczestników transformacja była ogromna i byli oni bardzo zadowoleni z programu GLA:D® Back. Przeszli oni od postrzegania LBP jako szkodliwego dla dobrego życia przed uczestnictwem w programie, do postrzegania go jako mniej istotnego po programie.
P02: Zdałem sobie sprawę, że nie można pozwolić, aby ból zdominował nasze życie. Trzeba po prostu iść dalej.
P04: Jeśli przewlekły ból nie oznacza większej szkody i nie ma żadnych magicznych medycznych remediów, co pozostaje do zrobienia? Zaakceptować ból jako nową normę, dostosować się do niego i nauczyć się radzić sobie z nim.
Uczestnicy ci wyrazili, że potrzebują aktywności fizycz­nej, a co ważniejsze, czuli, że są teraz w stanie wykonywać czynności fizyczne pomimo bólu. Uczestnicy ci uważali, że ważne jest, aby zademonstrować samym sobie, że ich ciało funkcjonuje. Wspomnieli o chęci wzięcia udziału w zaję­ciach fizycznych:
P03: Staram się chodzić każdego dnia, nawet jeśli boli mnie ciało. Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale ruch pomaga mi zmniejszyć ból i poprawia kondycję.
P02: Teraz naprawdę lubię jeździć na rowerze, mimo że może to boleć. Będąc w stanie odróżnić ból ostry od bólu przewlekłego, zmieniłem sposób, w jaki reaguję na ból pleców, przestając się go obawiać.
Widoczne było pełne nadziei nastawienie i chęć do angażo­wania się w codzienne czynności. Skupiali się oni głównie na aktywnym „ja” i sprawnym ciele. Utrzymanie aktywności fizycznej było przez nich postrzegane jako ważny element, przyczyniający się do poprawy zdrowia i samopoczucia:
P05: Jeśli widzę najmniejszą szansę, by to zrobić, to robię to! W przeszłości unikałem pewnych sytuacji, ale już o tym nie myślę! Zamiast tego zastanawiam się teraz nad dobrymi rzeczami! Zawsze sobie przypominam: To może boleć, ale cię nie zabije.
P04: Udział w programie pomógł mi zacząć żyć własnym życiem, radzić sobie z bólem, prowadzić dom, opiekować się rodziną i pracować na pół etatu.
Kładli nacisk na ciągłą ocenę tego, co działało dobrze. Koncentrowali się na opracowywaniu zindywidualizowa­nych strategii, które najlepiej sprawdzały się w określonych sytuacjach, umożliwiając im aktywność:
P03: Po co utrudniać sobie życie? Na przykład podnoszenie dużych ciężarów pogarsza mój ból. Zamiast więc dźwigać ciężki ładunek za jednym razem, dzielę go na lżejsze ładunki i wykonuję kilka kursów.

Podsumowując, grupa ta zmieniła sposób, w jaki LBP wpływa na ich codzienne życie. Zmienili swoje rozumienie LBP, a także zyskali poczucie kontroli w sposobie, w jaki odnoszą się do aktywności fizycznej i angażują się w nią. Co ważne, kiedy wykorzystują to nowo zdobyte zrozu­mienie w swoim codziennym życiu, ich postrzeganie bólu i doświadczenia potwierdzają sposób rozumienia istoty LBP. W ten sposób mogła zostać zainicjowana pozytywna pętla zmienionego zrozumienia i zachowań.

Jakie wyniki wyszły z badań?

Cztery kluczowe wątki, zidentyfikowane w analizie tema­tycznej podkreślają, że pacjenci interpretują i wykorzystują oparte na dowodach wiadomości dotyczące LBP w różny sposób, w zależności od zdobytych doświadczeń oraz ich indywidualnych interpretacji. Wpłynęły one na sposób rozumienia LBP i radzenia sobie z nim, po uczestnictwie w ustrukturyzowanym programie edukacji pacjentów i ćwi­czeń, mających na celu zwiększenie samokontroli.

Podczas wywiadów wszyscy uczestnicy podkreślali, że aktywność fizyczna jest ważna. Z różnym naciskiem podkreślali znaczenie aktywności fizycznej dla ich ogól­nego stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i/lub jakości życia. Podkreślali również, że LBP uniemożliwiło im swobodne uczestniczenie w codziennych czynnościach, wymagających aktywności fizycznej, co doprowadziło do poczucia zamknięcia i izolacji, a niektórym uczestnikom towarzyszyło ciągłe także poczucie bezradności. Niektó­rzy uczestnicy obawiali się, że będą ciężarem dla bliskich i stracą pracę. Takie obawy pojawiały się, mimo że badanie zostało przeprowadzone w kontekście skandynawskiego systemu opieki społecznej, w którym osoby niezdolne do pracy otrzymują wsparcie finansowe i mogą wskazywać, że uczestnictwo w pracy jest ważną częścią tożsamości oso­bistej oraz tworzy więzi ze społeczeństwem. Wcześniejsze badania opisywały, w jaki sposób osoby z dolegliwościami bólowymi, wpływającymi na zdolność do pracy, wyrażają postrzegane zagrożenie dla poczucia własnej wartości i poczucie, że zawodzą swoich kolegów.

Przed wzięciem udziału w programie GLA:D® Back wszyscy uczestnicy opisali, że koncentrowali się na swoim słabym stanie fizycznym i emocjonalnym, jednocześnie zgłaszając chęć bycia bardziej aktywnym fizycznie.

W przypadku pacjentów z grup c i d („Zmagający się z nawykami” i „Zarządzający bólem”) program GLA:D® Back ułatwił przejście od postrzegania LBP jako zagrożenia i nieprzystosowawczej świadomości ciała do dostrzeżenia braku zagrożenia oraz adaptacyjnej świadomości ciała. W przypadku tych dwóch grup interwencja doprowadziła do zmniejszenia doświadczenia strachu. Zaś w odniesieniu do uczestników z grupy d wydaje się, że udział w GLA:D® Back zaowocował nowymi umiejętnościami radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, a aktywność była wynikiem nowego postrzegania ich choroby. To połączenie jest przed­stawione w modelu zdrowego rozsądku.

Jednak wyniki ujawniły również, że niektórzy uczestnicy (grupa a „Czuję się źle obsadzony” i b „Utrzymywanie się sceptycyzmu”) nie doświadczyli tego, że ruch jest korzystny lub że są w stanie zaangażować się w nowe działania. Pacjenci ci albo w ogóle nie zmienili swojego rozumienia LBP (grupa a), albo nie potrafili pojawia­jącej się zmiany wzmocnić osobistym doświadczeniem (grupa b). Pomiędzy uczestnikami prezentującymi ogromne pozytywne zmiany, a tymi, którzy prezentowali brak zmian, znalazła się grupa c „Zmagający się z nawy­kami”, czyli pacjenci, którzy zmienili swoje rozumienie LBP, ale nie udało im się zmienić swojego zachowania.

W związku z tym wydawało się, że rozwinęli oni bardziej pozytywne postrzeganie LBP i poczucie własnej skuteczności w radzeniu sobie z cho­robą, ale nie byli w stanie przełożyć tego na zmianę zachowania, co ilustruje, że zmiana zachowania zależy nie tylko od zdolności, ale także od innych aspektów, takich jak motywacja i możliwości. Proporcjonalna repre­zentacja pacjentów w grupach od a do d nie odzwierciedlała populacji pacjen­tów GLA:D® Back, ponieważ wybrali­śmy zbyt dużą liczbę pacjentów, którzy byli niezadowoleni, aby zapewnić dostrzeżenie ich perspektywy. Dwie trzecie badanej próby było zadowolo­nych, podczas gdy zadowolenie zgłasza ośmiu na dziesięciu pacjentów, w peł­nej populacji osób uczestniczących w programie GLA:D® Back.

Podczas wywiadów uczestnicy powta­rzali wiadomości przedstawione przez klinicystów w programie. Zrozumie­nie i zaufanie otrzymanych przez nich informacji były różne. Niektórzy uczestnicy byli w stanie przyswoić wiadomości (c i d). Inni (a i b) powta­rzali je, nie będąc w stanie przełożyć ich na zmianę zachowania, a niektórzy nawet dystansowali się od otrzyma­nych komunikatów.

Kluczową zaletą tego badania jest włączenie zarówno uczestników z pozytywnymi, jak i negatywnymi doświadczeniami oraz postawami wobec programu GLA:D® Back. Celowy dobór próby został ustawiony tak, aby wyniki reprezentowały sze­rokie spektrum poglądów pacjentów, a nie koncentrowały się na ogólnych dominujących poglądach lub najbar­dziej wartościowych wynikach.

Najwyraźniej nie wszyscy pacjenci otrzymali to, co odpowiadało ich potrzebom i ograniczenia. Jest praw­dopodobne, że ten rodzaj interwencji nie jest skuteczny dla wszystkich pacjentów, nawet jeśli spełniają oni medyczne kryteria włączenia, lub być może realizacja interwencji nie była wystarczająco dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Zindy­widualizowane podejście poznaw­cze do wspierania pacjentów z LBP w odzyskaniu zaufania do aktywności fizycznej, okazało się ostatnio bardziej skuteczne niż program grupowy, bez indywidualizacji.

Program GLA:D® Back ma co prawda opcje indywidu­alizacji w ramach struktury grupowej, ale nie wiadomo, w jaki sposób były one stosowane podczas realizacji pro­gramu w poszczególnych klinikach. Zarówno GLA:D® Back, jak i zindy­widualizowane podejście poznawcze, mają na celu pomóc ludziom w budo­waniu poczucia własnej skuteczności, potencjalnie poprzez wykorzystanie zastępczych i spersonalizowanych doświadczeń, jako źródeł. Program grupowy zapewniłby lepsze moż­liwości dostarczania zastępczych doświadczeń, ale może mieć mniej czasu na pomoc indywidualnym pacjentom w refleksji nad ich osobi­stymi doświadczeniami i reakcjami emocjonalnymi. W tym momencie nie wiadomo, jak potencjalnie zidentyfi­kować pacjentów, którzy z większym prawdopodobieństwem skorzystają z jednego lub drugiego podejścia.

Bibliografia
  • https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-022-00416-6
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny