13 sposobów na głębokie oczyszczanie ciała

Toksyny środowiskowe to jedna z głównych przyczyn raka. Dr Leigh Erin Connealy proponuje 13 sposobów na poprawę związanych z nimi nawyków.

Artykuł na: 29-37 minut
Zdrowe zakupy

Wpływ toksyn środowiskowych na zdrowie człowieka

Niestety wszyscy żyjemy za­nurzeni po uszy w chemi­kaliach. Badania wykazują, że codziennie stykamy się z kilkoma tysiącami substancji chemicznych o potencjalnie tok­sycznym wpływie na ludzki orga­nizm. Nic dziwnego, że wobec tych szkodliwych działań wzrasta liczba osób ze zdiagnozowanymi choroba­mi autoimmunologicznymi, nowo­tworowymi i innymi poważnymi schorzeniami przewlekłymi. Toksyny mają po prostu negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i dobrostan. Nie jest to jednak tak pesymi­styczne, jak się wydaje. Już dziś każdy z nas może podjąć kroki w celu eliminacji toksyn, które mogą zwiększać podatność na raka i inne choroby, z organizmu i środowiska. Wiele z tych strategii można łatwo zastosować w domu. Jednak bar­dziej ekstensywne terapie i zabiegi mogą wymagać pomocy dobrze obeznanego w detoksykacji prak­tyka wykwalifikowanego w dzie­dzinie medycyny integracyjnej.

Rakotwórcze toksyny

Typowi podejrzani „Znany wróg jest lepszy niż niezna­ny” – mówi afrykańskie przysłowie. A kilka znanych toksyn środo­wiskowych powiązano z rakiem. Przyjrzyjmy się niektórym z naj­powszechniejszych i najistotniej­szych z nich oraz omówmy kroki, jakie można podjąć w celu redukcji lub eliminacji ekspozycji na nie.

Quote icon
Chemikalia mogą powodować nowotwory na różne sposoby, w tym przez zaburzenia hormonalne, uszkadzanie DNA, wywoływanie stanu zapalnego tkanek oraz uruchamianie lub wyłączanie genów.

Pestycydy

Nic dziwnego, że substancje che­miczne stosowane do zabijania owadów, roślin i innych zwierząt są toksyczne i mogą zagrażać ludziom. Chemikalia te, wykorzy­stywane w przypadku większości konwencjonalnych płodów rol­nych, trafiają do organizmu czło­wieka podczas spożywania potrak­towanych nimi warzyw i owoców. Amerykańska sieć Pesticide Action Network (PAN) ma coś do powiedzenia o związku między pestycydami a rakiem. „Chemika­lia mogą powodować nowotwory na różne sposoby, w tym przez zaburzenia hormonalne, uszka­dzanie DNA, wywoływanie stanu zapalnego tkanek oraz urucha­mianie lub wyłączanie genów. Wiele pestycydów to znane lub prawdopodobne« kancerogeny, a – jak zauważa zespół ekspertów prezydenta USA – narażenie na nie jest powszechne” – twierdzi sieć.

Pestycydy szkodzą zwłaszcza dzie­ciom, ponieważ ich rozwijające się organizmy nie mogą poradzić sobie z toksycznym zalewem tych substancji chemicznych. Strona internetowa PAN (panna.org) do­starcza mnóstwa informacji na te­mat bezpiecznych naturalnych metod na utrzymanie owadów i szkodników z dala od domu i ogrodu. Znajdują się tam również wskazówki, jak przeciwdziałać pro­blematycznemu wpływowi szko­dliwych pestycydów na zdrowie.

Tworzywa sztuczne i ich negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu

To prawdopodobnie najbardziej zna­czące polutanty (odpady zawierające szkodliwe substancje i powodujące zanieczyszczenie) w środowisku i ciężko od nich uciec. Jest ich wie­le w przedmiotach codziennego użytku, takich jak butelki na wodę, pojemniki do przechowywania żywności i opakowania produk­tów spożywczych. Czają się też w miejscach, których można o to nie podejrzewać, takich jak meble, dziecięce zabawki czy samochody. Tworzywa sztuczne zaburzają funkcjonowanie organizmu na wiele sposobów. Wykazano, że uszkadzają, a nawet dezaktywują peroksysomy, czyli wspomagające detoksykację struktury komórkowe. Kiedy zosta­ną one uszkodzone lub zniszczone, toksyny mogą się gromadzić i po­wodować zaburzenia zdrowotne.

Tworzywa sztuczne klasyfikuje się również jako ksenoestrogeny. Są to substancje chemiczne o działaniu podobnym do estrogenów. Podczas gdy naturalne estrogeny są korzystne, ksenoestrogeny zaburzają normalną równowagę hormonalną i mogą po­wodować nowotwory. Na szczęście sauny na podczerwień wspaniale usuwają wszelkiego rodzaju tok­syny – w tym tworzywa sztuczne – z ludzkiego organizmu.

Woda jako nośnik toksyn

Woda z kranu może być pełna poten­cjalnych czynników rakotwórczych, od chloru, fluoru i ołowiu po leki na receptę, pasożyty, drobnoustroje i inne problematyczne substan­cje chemiczne. Dlatego konieczne może być picie filtrowanej wody. Rozważ instalację na kranie alka­lizującego lub jonizującego filtra węglowego. Jeśli ta opcja jest zbyt kosztowna, kupuj wodę źródlaną w szklanych butelkach w miejsco­wym sklepie ze zdrową żywnością. Kolejne opcje to odwrócona osmoza. Zaopatrz się przynajmniej w filtr do wody marki Zero lub Brita. W przypadku ograniczonych zaso­bów to lepsze niż nic. Na koniec rozważ możliwie jak najczęstsze picie alkalicznej wody, która wspo­maga neutralizację kwasowości w organizmie. Tworzy to jak najmniej korzystne środowisko do wzrostu i dobrego rozwoju nowotworu.

Woda z kranu może być pełna poten­cjalnych czynników rakotwórczych, od chloru, fluoru i ołowiu po leki na receptę, pasożyty, drobnoustroje i inne problematyczne substan­cje chemiczne.

Skutki elektrosmogu dla zdrowia i sposoby jego ograniczenia

Toniemy w morzu pól elektroma­gnetycznych. Emitują je urządzenia elektroniczne (smartfony, kompute­ry), linie wysokiego napięcia, wieże mikrofalowe i różne sprzęty – a to tylko kilka źródeł. Te elektro zanie­czyszczenia negatywnie odbijają się na ludzkim zdrowiu. Trwająca eks­pozycja na pola elektromagnetyczne powoduje zaburzenia komórkowe wywołujące wibrację komórek, ich szybszy podział i mutacje. Nierealistyczne jest proszenie ludzi, by w ogóle zaprzestali używa­nia urządzeń. Można jednak podjąć działania w celu redukcji narażenia na niebezpieczne elektromagne­tyczne emisje, których źródłem są elektroniczne gadżety i sprzęty. Zacznij od włączania w telefonie trybu samolotowego i trzymania go z dala od ciała, kiedy z niego nie korzystasz. Podczas rozmów używaj trybu głośnomówiącego. Z laptopów powinno się korzystać raczej na zasi­laniu bateryjnym niż z podłączeniem do prądu. Ponadto, jeśli to możli­we, zamiast Wi-Fi należy używać przewodowego połączenia interne­towego. W nocy wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w sypialni.

Aby ograniczyć szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego w nocy wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w sypialni.

Możesz również praktykować uzie­mianie, które dosłownie łączy ciało z ziemią. Najłatwiejszym sposobem jest spacer boso na dworze. Technikę tę uważa się za korzystną, ponieważ naturalne częstotliwości energii w ziemi wspomagają przeciwdziała­nie szkodliwemu wpływowi pól elek­tromagnetycznych w środowisku. Dostępne są niezliczone produkty do częściowej blokady wpływu pól elektromagnetycznych w domu. Poszukaj w sieci odpowiednich urządzeń ochronnych. Mnóstwo informacji na temat elektrosmo­gu znajdziesz w książce dr Kerry Crofton pt. „A Wellness Guide for the Digital Age: With Safer-Tech Solutions for All Things Wired and Wireless” („Droga do dobrej kondycji w epoce cyfrowej dzięki bezpieczniejszym rozwiązaniom technicznym dla wszystkich rzeczy przewodowych bezprzewodowych”, Global WellBeing Books, 2013).

Syndrom chorych budynków

Jeśli w domu lub miejscu pracy jest dużo pleśni, radonu, farby na bazie ołowiu czy dywanów zaprawianych formaldehydem, istnieje zagrożenie związane z tzw. syndromem chorego budynku. Jeśli poziom toksyn jest wysoki, może zaistnieć potrzeba po­mocy ze strony biologa budowlanego, który pracuje nad tworzeniem zdro­wych, zrównoważonych i atrakcyjnych budynków i może poinstruować w zakresie poprawy problematycznych warunków. Jeśli nie ma takiej opcji, być może trzeba będzie rozważyć zmianę warunków życia lub pracy.
Aby znaleźć takiego specjalistę, od­wiedź stronę internetową: buildingbio­logyinstitute.org. W Polsce biologia bu­dowlana nie jest może tak powszechna, jednak na politechnikach, na wydzia­łach instalacji budowlanych, hydrotech­niki i inżynierii środowiska znajdują się zakłady biologii, a tamtejsi naukowcy mogą ocenić toksyczność m.in. wód, gleb i powietrza oraz sieci wodociągo­wej, ciepłowniczej czy klimatyzacji.

Promieniowanie jonizujące i jądrowe

Niektóre narzędzia diagnostyczne, takie jak tomografia komputerowa, pozytro­nowa tomografia emisyjna czy prześwie­tlenie klatki piersiowej, emitują promie­niowanie jonizujące, a promieniowanie jądrowe pochodzi z awarii elektrowni atomowych. Oba rodzaje mogą powodo­wać mutacje komórkowe i uszkodzenia DNA, co może prowadzić do rozwoju raka. Najlepiej, więc kiedy to tylko możliwe, unikać ekspozycji na takie promieniowanie lub ograniczać ją. Należy wykonywać tylko te bada­nia obrazowe, które lekarz uważa za absolutnie niezbędne, i unikać obszarów, gdzie wystąpiły awarie jądrowe. Niektóre suplementy die­ty – zwłaszcza z jodem i zeolitem – mogą wiązać i usuwać promie­niotwórcze pierwiastki z organizmu.

Metale ciężkie

Rtęć, ołów, aluminium i kadm po­wiązano nie tylko z rakiem. Pro­blemem jest ich wszechobecność w środowisku.

Inne toksyny środowiskowe

Niemożliwa byłaby dogłębna ana­liza wszystkich z tysięcy otaczają­cych nas na co dzień toksyn. Jednak omówiliśmy wiele czołowych rako­twórczych zanieczyszczeń oraz moż­liwości redukcji ekspozycji na nie lub eliminacji ich ze środowiska. Teraz przyjrzyjmy się perspektywie rozpoczęcia procesu detoksykacji.

Terapie detoksykacyjne o udowodnionej skuteczności

Organizm używa 7 głównych kanałów usuwania toksyn: krwi, jelit, skóry, nerek, układu limfatycznego, płuc i wą­troby. Z wielu przedstawionych poni­żej strategii detoksykacyjnych można skorzystać w zaciszu własnego domu. UWAGA! Jeśli masz nowotwór, zanim zaczniesz korzystać z tych terapii i zabiegów, uzyskaj po­zwolenie swojego onkologa.

Drenaż

Układ limfatyczny to jeden z 2 elemen­tów systemu krążenia. Odpowiada za eliminację odpadów. Często od­wołuję się do następującej analogii: krew dostarcza komórkom „artyku­łów spożywczych”, czyli dobrych składników odżywczych, a układ chłonny odprowadza „śmieci”, czyli toksyny. Mówiąc wprost, ten złożony system wspomaga dystrybucję prozdrowotnych komórek odpornościowych po całym organizmie i wypłu­kiwanie zeń wszelkiej „brei”.

W przeciwieństwie do krwi, która przepływa przez ciało przy pomocy bijącego serca, limfa po­trzebuje niewielkiego wsparcia w obie­gu przez cały układ krążenia, by nie stanąć w miejscu. Gdy następuje spowol­nienie lub blokada chłonki, zwalczające infekcje komórki odpornościowe nie mogą być dostarczane tam, gdzie powin­ny, a choroby zakaźne mogą się rozwijać. Poniższe 3 terapie z zakresu drenażu limfatycznego mogą pomóc pobudzić przepływ limfy i wesprzeć detoksykację.

Szczotkowanie skóry na sucho

W ramach tej samodzielnej techniki stosuje się miękką szczotkę z naturalnego włosia z długą rączką do szczotkowania skóry długimi i szerokimi pociągnięciami w kierunku serca. Szczotkuje się obie strony ciała, w tym ramiona, nogi, brzuch, klatkę piersiową, plecy, dłonie i stopy. Omiatający ruch pobudza przepływ limfy i rozbija wszelkie blokady. Aby było skuteczne, szczotkowanie skóry na sucho należy wykonywać tylko przez 5-10 min dziennie.

Odbijanie się

To kolejna manualna technika likwidacji blokad limfatycznych i stymulacji przepływu limfy. Łagodne podskoki w górę i w dół na minitrampolinie lub dużej gumowej piłce przez zaledwie 10 min są niezwykle skuteczne.

Manualny drenaż limfatyczny

Jeśli masz środki, znajdź masażystę, który wykonuje taki zabieg, stosując delikatną powierzchniową pracę z ciałem. Ten rodzaj masażu pobudza cały układ limfatyczny. Może odprowadzać zastałe płyny, sprzyjać odprężeniu, redukować stres i poprawiać jakość snu. Znakomicie wpływa na detoksykację i relaksację.

Ssanie oleju

Ten rodzaj detoksykacji wywodzi się ze starodaw­nej medycyny ajurwedyj­skiej. Prosta czynność przepłukiwania ust zdrowym olejem przez minimum 5 min może pomóc pozbyć się toksyn z jamy ustnej i krwiobiegu. Olej wiąże się bowiem z niepożądanymi czyn­nikami, które zostają usu­nięte wraz z jego wypluciem. Są 2 zastrzeżenia: należy stosować organiczny olej (najlepiej kokosowy lub oliwę z oliwek) i nie wolno połykać wypełnionej toksynami zawiesiny.

Prosta czynność przepłukiwania ust zdrowym olejem przez minimum 5 min może pomóc pozbyć się toksyn z jamy ustnej i krwiobiegu

Kąpiele w soli Epsom

To łatwa do zastosowania i niedroga metoda oczyszczania z toksyn. Składają­ca się z magnezu i siarczanu sól Epsom jest bardzo skuteczna w pozbywaniu się odpadów z organizmu w zaciszu własne­go domu. Magnez wspomaga redukcję stanu zapalnego oraz poprawę funkcjo­nowania nerwów i mięśni, a siarczany – usuwanie toksyn oraz intensyfikację wchłaniania składników odżywczych. Dodaj szklankę soli Epsom do ciepłej lub gorącej kąpieli i spędź w niej 20 min.

Okłady z oleju rycynowego

Tłuszcz pozyskiwany z nasion rącznika pospolitego stosuje się w celach leczni­czych od wieków. W połączeniu z cie­płem wspomaga on poprawę krążenia krwi do wątroby i wyprowadzanie tok­syn przez skórę. Jak dotąd nie ma żad­nych rozstrzygających badań na te­mat stosowania zewnętrznego oleju rycynowego (choć są pewne wstęp­ne), ale istnieje długa historia trady­cyjnego stosowania w wielu kultu­rach. Istnieją także pewne dowody na to, że może on mieć działanie su­presyjne na nowotwory i pozytywny wpływ na zapalenie stawów, gdy jest stosowany zewnętrznie.

Kompres z oleju rycynowego

Do zrobienia okładu będziesz potrzebować:

 • wysokiej jakości oleju rycynowego,
 • niebielonej flaneli bawełnianej – może być ponownie użyta do 30 razy,
 • folii,
 • termoforu lub poduszki elektrycznej,
 • szklanego pojemnika z przykrywką/zakręt­ką – do przechowywania przemoczonej fla­neli między zastosowaniami,
 • starych ubrań, ręczników i przeście­radła – olej rycynowy plami.

Dzień wcześniej wytnij duży kawałek flaneli bawełnianej i złóż na 3 części, tworząc 3 warstwy, tak by uzyskać kwadrat wielkości ok. 25 na 30 cm. Dokładnie nasącz flanelę olejem rycynowym – możesz umieścić ją w dużym słoiku i dodawać go po łyżce stołowej i delikatnie po­trząsać słojem między dodaniem kolejnej porcji, tak aby olej wsiąknął w całą tkaninę.

W dniu zabiegu staranne przygotuj miejsce, w którym będziesz leżeć z kompresem, aby zapobiec poplamieniu podłoża. Rozściel na nim folię malarską, ceratę lub starą za­słonę prysznicową, przykryj ją starym prześcieradłem lub ręcznikiem. Ostrożnie wyjmij i rozłóż na wątrobie tkaninę nasączoną olejem rycynowym. Przykryj flanelę folią spożyw­czą lub malarską i nałóż na nią termofor. Możesz też do tego użyć elektrycznej poduszki. Połóż się na plecach i relaksuj się przez 30-60 min. Wykorzystaj ten czas, aby ćwiczyć głęboki oddech, czytać książkę, medytować lub modlić się (rób cokolwiek, co Cię odpręża w tej pozycji). Następnie odłóż flanelę do szklanego pojemnika. Przechowuj w lodówce.

Użyj naturalnego mydła lub mieszaniny sody oczyszczonej i wody, aby usunąć olej rycynowy pozostały na skórze. Po kąpieli odpręż się i odpocznij. Nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu.


 Wyciskanie soków

Jedną z najłagodniejszych i najsku­teczniejszych dostępnych terapii detoksykacyjnych jest picie wyciska­nych z zielonych warzyw soków lub sporządzanych z nich koktajli. W sie­ci można znaleźć setki przepisów na smaczne i zdrowe zielone napoje.

Czynniki wiążące toksyny

Kilka naturalnych substancji pokar­mowych i chemicznych może wiązać się z pewnymi toksynami i usuwać je z organizmu. Są one nazywane wiążącymi toksyny czynnikami lub suplementami diety. Usuwają wszelkiego rodzaju szkodliwe sub­stancje i redukują objawy związane z toksycznością, takie jak mgła umy­słowa i ból. 2 powszechne czynniki wiążące toksyny to zeolit i chlorella.

Lewatywa z kawy

To silna i ważna terapia detoksykacyjna. Stymulują one produkcję transferazy S-gluta­tionowej – enzymu powszechnie uznawanego za „mistrza detoksyka­cji” organizmu. Wiąże on toksyny w ciele i wyprowadza je z niego podczas zabiegu wlewu doodbyt­niczego.

Korzyści płynące z le­watyw z kawy obejmują m.in.:

 • poprawę przepływu żółci,
 • zwiększenie stężenia ochronnych enzymów w wątrobie i jelitach,
 • poprawę ruchu pokarmu przez przewód pokarmowy
 • detoksykację wątroby,
 • łagodzenie przewlekłego bólu,
 • zrost poziomu energii,
 • poprawę jasności myślenia,
 • poprawę nastroju.

Lewatywa z kawy nie dla każdego
Głównym jej celem jest oczyszczenie jelit z mas kałowych. Dodatkowo taka iryga­cja okrężnicy, czyli najważniejszego odcinka naszego jelita grubego, mierzącego aż 1,5 m, pomaga usunąć grzyby, produkty fermentacji i pasożyty, hamuje pro­cesy gnilne, pobudza funkcjonowanie mikroflory jelitowej, poprawia przyswaja­nie składników pokarmowych z żywności i wpływa na poprawę odporności.

Lewatywę możesz wykonać przy użyciu jednorazowych wlewów, które wraz z zestawami do jej wykonania, da się kupić w aptekach lub w internecie.
Jak niemal każdy zabieg lewatywa z kawy niesie ze sobą pewne zagrożenia. Nieumie­jętnie przeprowadzona może spowodować uszkodzenia mechaniczne. Zbyt ciepły płyn może poparzyć delikatną śluzówkę. Uchybienie zasadom higieny niesie ryzyko zakażeń. Lewatywa z kawy może doprowadzić do zaburzeń elektrolitowych, krwawienia z he­moroidów, a nawet do zapaści naczyniowej wskutek podrażnienia nerwu błędnego. Przeciwwskazaniem do zabiegu są choroby jamy brzusznej o ostrym prze­biegu, np. zapalenie wyrostka robaczkowego, przetoki jelitowe i krwawie­nia z przewodu pokarmowego. Lewatyw nie wykonuje się również u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko poronienia.

Oczyszczanie wątroby

Może wspomóc rozpuszczanie ka­mieni żółciowych i eliminację tok­syn z tego narządu oraz pęcherzyka żółciowego. Kamienie żółciowe, składające się z cholesterolu, bili­rubiny i innych składników żółci, powiązano z kilkoma problemami zdrowotnymi. Pozbycie się ich może być więc korzystne dla zdrowia pod różnymi względami. Jednak nim zdecydujesz się przeprowadzić taki zabieg, skonsultuj się z lekarzem.

Sauna na podczerwień

Jedną z terapii detoksykacyjnych, które najbardziej zalecam moim pacjentom, jest regularne korzystanie z sauny na podczerwień. Skóra to największy narząd odtruwający organizmu, a sau­na wykorzystuje ciepło i następujące pod jego wpływem pocenie do wy­płukiwania toksyn.

Udowodniono, że terapia w saunie na podczerwień:

 • odtruwa z trudnych do wydalenia toksyn, takich jak pestycydy, poli­chlorowane bifenyle, resztki leków, odpady kwasowe i metale ciężkie,
 • dostarcza tlenu do tkanek,
 • nasila dostawy składników po­karmowych do komórek,
 • wzmacnia funkcje odpornościowe,
 • poprawia funkcjonowanie serca i płuc,
 • redukuje stan zapalny i obrzęk,
 • łagodzi stres.


Sauny na podczerwień są dostępne w niektórych klinikach medycznych, centrach odnowy biologicznej oraz siłowniach, można też kupić sobie własną kabinę. Zabieg ten uzna­je się za ogólnie bezpieczny dla większości ludzi, jednak przed zastosowaniem nowej terapii zawsze najlepiej skon­sultować się z lekarzem.

Skóra to największy narząd odtruwający organizmu, a sau­na wykorzystuje ciepło i następujące pod jego wpływem pocenie do wy­płukiwania toksyn

Irygacja jelita grubego

Hydrokolonoterapia zwiększa wchłanianie witaminy A, usu­wa toksyny oraz poprawia ogólne samopoczucie i odporność organi­zmu. Badania wykazały, że istnieje odwrotna zależność między ilością witaminy A przyjmowanej w die­cie a złośliwością nowotworów. Zabieg polega na przepłukaniu i oczyszczeniu tego odcinka przewodu pokarmowego ciepłą filtrowaną wodą. Aby znaleźć specjalistę w dziedzinie tej terapii w swojej okolicy, wpisz hasło: „hydrokolonoterapia” oraz swoją miej­scowość w wyszukiwarkę internetową.

Odtruwanie dla zdrowszego życia

Często mówię moim pacjentom, że jeśli muszą wybrać tylko jedno prozdrowotne narzędzie wspierające ich w walce z ra­kiem, powinna to być terapia detoksy­kacyjna. Udowodniono przecież, że tego rodzaju zabiegi zwiększają poziom energii, łagodzą ból, poprawiają jakość snu, funkcje poznawcze oraz redukują inne objawy związane z nowotworem i jego leczeniem. Nawet jeśli nie zma­gasz się z poważną chorobą, podjęcie tych kroków w celu oczyszczenia orga­nizmu z toksyn może zapobiec innym zaburzeniom zdrowotnym i pomóc poczuć się ogólnie zdrowiej i silniej.

Dr n. med. Leigh Erin Connealy jest kierownikiem medycznym amery­kańskich ośrodków – Cancer Center for Healing (Centrum Leczenia Raka) i Center for New Medicine (Centrum Nowej Medycyny) – w Irvine w Kali­fornii. Dzięki jej multidyscyplinarnym protokołom leczenia, zespołowi specjalistów oraz holistycznemu po­dejściu do zdrowia i terapii stały się one największymi klinikami medycyny integracyjnej/funkcjonalnej w Ameryce Północnej, odwiedzanymi przez ponad 64 tys. pacjentów z całego świata. Jest autorką książek pt. „The Cancer Revo­lution” („Nowotworowa re­wolucja”) oraz „Be Perfectly Healthy” („Bądź doskonale zdrowy”), a także wziętą prelegentką, która wy­stępuje w licznych pro­gramach telewizyjnych i radiowych, seminariach internetowych oraz podcastach. Uznaje się ją za jednego z naj­lepszych specjalistów w dziedzinie medycyny funkcjonalnej i inte­gracyjnej.

Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny