13 sposobów na głębokie oczyszczanie ciała

Toksyny środowiskowe to jedna z głównych przyczyn raka. Dr Leigh Erin Connealy proponuje 13 sposobów na poprawę związanych z nimi nawyków.

Artykuł na: 29-37 minut
Zdrowe zakupy

Wpływ toksyn środowiskowych na zdrowie człowieka

Niestety wszyscy żyjemy za­nurzeni po uszy w chemi­kaliach. Badania wykazują, że codziennie stykamy się z kilkoma tysiącami substancji chemicznych o potencjalnie tok­sycznym wpływie na ludzki orga­nizm. Nic dziwnego, że wobec tych szkodliwych działań wzrasta liczba osób ze zdiagnozowanymi choroba­mi autoimmunologicznymi, nowo­tworowymi i innymi poważnymi schorzeniami przewlekłymi. Toksyny mają po prostu negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i dobrostan. Nie jest to jednak tak pesymi­styczne, jak się wydaje. Już dziś każdy z nas może podjąć kroki w celu eliminacji toksyn, które mogą zwiększać podatność na raka i inne choroby, z organizmu i środowiska. Wiele z tych strategii można łatwo zastosować w domu. Jednak bar­dziej ekstensywne terapie i zabiegi mogą wymagać pomocy dobrze obeznanego w detoksykacji prak­tyka wykwalifikowanego w dzie­dzinie medycyny integracyjnej.

Rakotwórcze toksyny

Typowi podejrzani „Znany wróg jest lepszy niż niezna­ny” – mówi afrykańskie przysłowie. A kilka znanych toksyn środo­wiskowych powiązano z rakiem. Przyjrzyjmy się niektórym z naj­powszechniejszych i najistotniej­szych z nich oraz omówmy kroki, jakie można podjąć w celu redukcji lub eliminacji ekspozycji na nie.

Quote icon
Chemikalia mogą powodować nowotwory na różne sposoby, w tym przez zaburzenia hormonalne, uszkadzanie DNA, wywoływanie stanu zapalnego tkanek oraz uruchamianie lub wyłączanie genów.

Pestycydy

Nic dziwnego, że substancje che­miczne stosowane do zabijania owadów, roślin i innych zwierząt są toksyczne i mogą zagrażać ludziom. Chemikalia te, wykorzy­stywane w przypadku większości konwencjonalnych płodów rol­nych, trafiają do organizmu czło­wieka podczas spożywania potrak­towanych nimi warzyw i owoców. Amerykańska sieć Pesticide Action Network (PAN) ma coś do powiedzenia o związku między pestycydami a rakiem. „Chemika­lia mogą powodować nowotwory na różne sposoby, w tym przez zaburzenia hormonalne, uszka­dzanie DNA, wywoływanie stanu zapalnego tkanek oraz urucha­mianie lub wyłączanie genów. Wiele pestycydów to znane lub prawdopodobne« kancerogeny, a – jak zauważa zespół ekspertów prezydenta USA – narażenie na nie jest powszechne” – twierdzi sieć.

Pestycydy szkodzą zwłaszcza dzie­ciom, ponieważ ich rozwijające się organizmy nie mogą poradzić sobie z toksycznym zalewem tych substancji chemicznych. Strona internetowa PAN (panna.org) do­starcza mnóstwa informacji na te­mat bezpiecznych naturalnych metod na utrzymanie owadów i szkodników z dala od domu i ogrodu. Znajdują się tam również wskazówki, jak przeciwdziałać pro­blematycznemu wpływowi szko­dliwych pestycydów na zdrowie.

Tworzywa sztuczne i ich negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu

To prawdopodobnie najbardziej zna­czące polutanty (odpady zawierające szkodliwe substancje i powodujące zanieczyszczenie) w środowisku i ciężko od nich uciec. Jest ich wie­le w przedmiotach codziennego użytku, takich jak butelki na wodę, pojemniki do przechowywania żywności i opakowania produk­tów spożywczych. Czają się też w miejscach, których można o to nie podejrzewać, takich jak meble, dziecięce zabawki czy samochody. Tworzywa sztuczne zaburzają funkcjonowanie organizmu na wiele sposobów. Wykazano, że uszkadzają, a nawet dezaktywują peroksysomy, czyli wspomagające detoksykację struktury komórkowe. Kiedy zosta­ną one uszkodzone lub zniszczone, toksyny mogą się gromadzić i po­wodować zaburzenia zdrowotne.

Tworzywa sztuczne klasyfikuje się również jako ksenoestrogeny. Są to substancje chemiczne o działaniu podobnym do estrogenów. Podczas gdy naturalne estrogeny są korzystne, ksenoestrogeny zaburzają normalną równowagę hormonalną i mogą po­wodować nowotwory. Na szczęście sauny na podczerwień wspaniale usuwają wszelkiego rodzaju tok­syny – w tym tworzywa sztuczne – z ludzkiego organizmu.

Woda jako nośnik toksyn

Woda z kranu może być pełna poten­cjalnych czynników rakotwórczych, od chloru, fluoru i ołowiu po leki na receptę, pasożyty, drobnoustroje i inne problematyczne substan­cje chemiczne. Dlatego konieczne może być picie filtrowanej wody. Rozważ instalację na kranie alka­lizującego lub jonizującego filtra węglowego. Jeśli ta opcja jest zbyt kosztowna, kupuj wodę źródlaną w szklanych butelkach w miejsco­wym sklepie ze zdrową żywnością. Kolejne opcje to odwrócona osmoza. Zaopatrz się przynajmniej w filtr do wody marki Zero lub Brita. W przypadku ograniczonych zaso­bów to lepsze niż nic. Na koniec rozważ możliwie jak najczęstsze picie alkalicznej wody, która wspo­maga neutralizację kwasowości w organizmie. Tworzy to jak najmniej korzystne środowisko do wzrostu i dobrego rozwoju nowotworu.

Woda z kranu może być pełna poten­cjalnych czynników rakotwórczych, od chloru, fluoru i ołowiu po leki na receptę, pasożyty, drobnoustroje i inne problematyczne substan­cje chemiczne.

Skutki elektrosmogu dla zdrowia i sposoby jego ograniczenia

Toniemy w morzu pól elektroma­gnetycznych. Emitują je urządzenia elektroniczne (smartfony, kompute­ry), linie wysokiego napięcia, wieże mikrofalowe i różne sprzęty – a to tylko kilka źródeł. Te elektro zanie­czyszczenia negatywnie odbijają się na ludzkim zdrowiu. Trwająca eks­pozycja na pola elektromagnetyczne powoduje zaburzenia komórkowe wywołujące wibrację komórek, ich szybszy podział i mutacje. Nierealistyczne jest proszenie ludzi, by w ogóle zaprzestali używa­nia urządzeń. Można jednak podjąć działania w celu redukcji narażenia na niebezpieczne elektromagne­tyczne emisje, których źródłem są elektroniczne gadżety i sprzęty. Zacznij od włączania w telefonie trybu samolotowego i trzymania go z dala od ciała, kiedy z niego nie korzystasz. Podczas rozmów używaj trybu głośnomówiącego. Z laptopów powinno się korzystać raczej na zasi­laniu bateryjnym niż z podłączeniem do prądu. Ponadto, jeśli to możli­we, zamiast Wi-Fi należy używać przewodowego połączenia interne­towego. W nocy wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w sypialni.

Aby ograniczyć szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego w nocy wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w sypialni.

Możesz również praktykować uzie­mianie, które dosłownie łączy ciało z ziemią. Najłatwiejszym sposobem jest spacer boso na dworze. Technikę tę uważa się za korzystną, ponieważ naturalne częstotliwości energii w ziemi wspomagają przeciwdziała­nie szkodliwemu wpływowi pól elek­tromagnetycznych w środowisku. Dostępne są niezliczone produkty do częściowej blokady wpływu pól elektromagnetycznych w domu. Poszukaj w sieci odpowiednich urządzeń ochronnych. Mnóstwo informacji na temat elektrosmo­gu znajdziesz w książce dr Kerry Crofton pt. „A Wellness Guide for the Digital Age: With Safer-Tech Solutions for All Things Wired and Wireless” („Droga do dobrej kondycji w epoce cyfrowej dzięki bezpieczniejszym rozwiązaniom technicznym dla wszystkich rzeczy przewodowych bezprzewodowych”, Global WellBeing Books, 2013).

Syndrom chorych budynków

Jeśli w domu lub miejscu pracy jest dużo pleśni, radonu, farby na bazie ołowiu czy dywanów zaprawianych formaldehydem, istnieje zagrożenie związane z tzw. syndromem chorego budynku. Jeśli poziom toksyn jest wysoki, może zaistnieć potrzeba po­mocy ze strony biologa budowlanego, który pracuje nad tworzeniem zdro­wych, zrównoważonych i atrakcyjnych budynków i może poinstruować w zakresie poprawy problematycznych warunków. Jeśli nie ma takiej opcji, być może trzeba będzie rozważyć zmianę warunków życia lub pracy.
Aby znaleźć takiego specjalistę, od­wiedź stronę internetową: buildingbio­logyinstitute.org. W Polsce biologia bu­dowlana nie jest może tak powszechna, jednak na politechnikach, na wydzia­łach instalacji budowlanych, hydrotech­niki i inżynierii środowiska znajdują się zakłady biologii, a tamtejsi naukowcy mogą ocenić toksyczność m.in. wód, gleb i powietrza oraz sieci wodociągo­wej, ciepłowniczej czy klimatyzacji.

Promieniowanie jonizujące i jądrowe

Niektóre narzędzia diagnostyczne, takie jak tomografia komputerowa, pozytro­nowa tomografia emisyjna czy prześwie­tlenie klatki piersiowej, emitują promie­niowanie jonizujące, a promieniowanie jądrowe pochodzi z awarii elektrowni atomowych. Oba rodzaje mogą powodo­wać mutacje komórkowe i uszkodzenia DNA, co może prowadzić do rozwoju raka. Najlepiej, więc kiedy to tylko możliwe, unikać ekspozycji na takie promieniowanie lub ograniczać ją. Należy wykonywać tylko te bada­nia obrazowe, które lekarz uważa za absolutnie niezbędne, i unikać obszarów, gdzie wystąpiły awarie jądrowe. Niektóre suplementy die­ty – zwłaszcza z jodem i zeolitem – mogą wiązać i usuwać promie­niotwórcze pierwiastki z organizmu.

Metale ciężkie

Rtęć, ołów, aluminium i kadm po­wiązano nie tylko z rakiem. Pro­blemem jest ich wszechobecność w środowisku.

Inne toksyny środowiskowe

Niemożliwa byłaby dogłębna ana­liza wszystkich z tysięcy otaczają­cych nas na co dzień toksyn. Jednak omówiliśmy wiele czołowych rako­twórczych zanieczyszczeń oraz moż­liwości redukcji ekspozycji na nie lub eliminacji ich ze środowiska. Teraz przyjrzyjmy się perspektywie rozpoczęcia procesu detoksykacji.

Terapie detoksykacyjne o udowodnionej skuteczności

Organizm używa 7 głównych kanałów usuwania toksyn: krwi, jelit, skóry, nerek, układu limfatycznego, płuc i wą­troby. Z wielu przedstawionych poni­żej strategii detoksykacyjnych można skorzystać w zaciszu własnego domu. UWAGA! Jeśli masz nowotwór, zanim zaczniesz korzystać z tych terapii i zabiegów, uzyskaj po­zwolenie swojego onkologa.

Drenaż

Układ limfatyczny to jeden z 2 elemen­tów systemu krążenia. Odpowiada za eliminację odpadów. Często od­wołuję się do następującej analogii: krew dostarcza komórkom „artyku­łów spożywczych”, czyli dobrych składników odżywczych, a układ chłonny odprowadza „śmieci”, czyli toksyny. Mówiąc wprost, ten złożony system wspomaga dystrybucję prozdrowotnych komórek odpornościowych po całym organizmie i wypłu­kiwanie zeń wszelkiej „brei”.

W przeciwieństwie do krwi, która przepływa przez ciało przy pomocy bijącego serca, limfa po­trzebuje niewielkiego wsparcia w obie­gu przez cały układ krążenia, by nie stanąć w miejscu. Gdy następuje spowol­nienie lub blokada chłonki, zwalczające infekcje komórki odpornościowe nie mogą być dostarczane tam, gdzie powin­ny, a choroby zakaźne mogą się rozwijać. Poniższe 3 terapie z zakresu drenażu limfatycznego mogą pomóc pobudzić przepływ limfy i wesprzeć detoksykację.

Szczotkowanie skóry na sucho

W ramach tej samodzielnej techniki stosuje się miękką szczotkę z naturalnego włosia z długą rączką do szczotkowania skóry długimi i szerokimi pociągnięciami w kierunku serca. Szczotkuje się obie strony ciała, w tym ramiona, nogi, brzuch, klatkę piersiową, plecy, dłonie i stopy. Omiatający ruch pobudza przepływ limfy i rozbija wszelkie blokady. Aby było skuteczne, szczotkowanie skóry na sucho należy wykonywać tylko przez 5-10 min dziennie.

Odbijanie się

To kolejna manualna technika likwidacji blokad limfatycznych i stymulacji przepływu limfy. Łagodne podskoki w górę i w dół na minitrampolinie lub dużej gumowej piłce przez zaledwie 10 min są niezwykle skuteczne.

Manualny drenaż limfatyczny

Jeśli masz środki, znajdź masażystę, który wykonuje taki zabieg, stosując delikatną powierzchniową pracę z ciałem. Ten rodzaj masażu pobudza cały układ limfatyczny. Może odprowadzać zastałe płyny, sprzyjać odprężeniu, redukować stres i poprawiać jakość snu. Znakomicie wpływa na detoksykację i relaksację.

Ssanie oleju

Ten rodzaj detoksykacji wywodzi się ze starodaw­nej medycyny ajurwedyj­skiej. Prosta czynność przepłukiwania ust zdrowym olejem przez minimum 5 min może pomóc pozbyć się toksyn z jamy ustnej i krwiobiegu. Olej wiąże się bowiem z niepożądanymi czyn­nikami, które zostają usu­nięte wraz z jego wypluciem. Są 2 zastrzeżenia: należy stosować organiczny olej (najlepiej kokosowy lub oliwę z oliwek) i nie wolno połykać wypełnionej toksynami zawiesiny.

Prosta czynność przepłukiwania ust zdrowym olejem przez minimum 5 min może pomóc pozbyć się toksyn z jamy ustnej i krwiobiegu

Kąpiele w soli Epsom

To łatwa do zastosowania i niedroga metoda oczyszczania z toksyn. Składają­ca się z magnezu i siarczanu sól Epsom jest bardzo skuteczna w pozbywaniu się odpadów z organizmu w zaciszu własne­go domu. Magnez wspomaga redukcję stanu zapalnego oraz poprawę funkcjo­nowania nerwów i mięśni, a siarczany – usuwanie toksyn oraz intensyfikację wchłaniania składników odżywczych. Dodaj szklankę soli Epsom do ciepłej lub gorącej kąpieli i spędź w niej 20 min.

Okłady z oleju rycynowego

Tłuszcz pozyskiwany z nasion rącznika pospolitego stosuje się w celach leczni­czych od wieków. W połączeniu z cie­płem wspomaga on poprawę krążenia krwi do wątroby i wyprowadzanie tok­syn przez skórę. Jak dotąd nie ma żad­nych rozstrzygających badań na te­mat stosowania zewnętrznego oleju rycynowego (choć są pewne wstęp­ne), ale istnieje długa historia trady­cyjnego stosowania w wielu kultu­rach. Istnieją także pewne dowody na to, że może on mieć działanie su­presyjne na nowotwory i pozytywny wpływ na zapalenie stawów, gdy jest stosowany zewnętrznie.

Kompres z oleju rycynowego

Do zrobienia okładu będziesz potrzebować:

 • wysokiej jakości oleju rycynowego,
 • niebielonej flaneli bawełnianej – może być ponownie użyta do 30 razy,
 • folii,
 • termoforu lub poduszki elektrycznej,
 • szklanego pojemnika z przykrywką/zakręt­ką – do przechowywania przemoczonej fla­neli między zastosowaniami,
 • starych ubrań, ręczników i przeście­radła – olej rycynowy plami.

Dzień wcześniej wytnij duży kawałek flaneli bawełnianej i złóż na 3 części, tworząc 3 warstwy, tak by uzyskać kwadrat wielkości ok. 25 na 30 cm. Dokładnie nasącz flanelę olejem rycynowym – możesz umieścić ją w dużym słoiku i dodawać go po łyżce stołowej i delikatnie po­trząsać słojem między dodaniem kolejnej porcji, tak aby olej wsiąknął w całą tkaninę.

W dniu zabiegu staranne przygotuj miejsce, w którym będziesz leżeć z kompresem, aby zapobiec poplamieniu podłoża. Rozściel na nim folię malarską, ceratę lub starą za­słonę prysznicową, przykryj ją starym prześcieradłem lub ręcznikiem. Ostrożnie wyjmij i rozłóż na wątrobie tkaninę nasączoną olejem rycynowym. Przykryj flanelę folią spożyw­czą lub malarską i nałóż na nią termofor. Możesz też do tego użyć elektrycznej poduszki. Połóż się na plecach i relaksuj się przez 30-60 min. Wykorzystaj ten czas, aby ćwiczyć głęboki oddech, czytać książkę, medytować lub modlić się (rób cokolwiek, co Cię odpręża w tej pozycji). Następnie odłóż flanelę do szklanego pojemnika. Przechowuj w lodówce.

Użyj naturalnego mydła lub mieszaniny sody oczyszczonej i wody, aby usunąć olej rycynowy pozostały na skórze. Po kąpieli odpręż się i odpocznij. Nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu.


 Wyciskanie soków

Jedną z najłagodniejszych i najsku­teczniejszych dostępnych terapii detoksykacyjnych jest picie wyciska­nych z zielonych warzyw soków lub sporządzanych z nich koktajli. W sie­ci można znaleźć setki przepisów na smaczne i zdrowe zielone napoje.

Czynniki wiążące toksyny

Kilka naturalnych substancji pokar­mowych i chemicznych może wiązać się z pewnymi toksynami i usuwać je z organizmu. Są one nazywane wiążącymi toksyny czynnikami lub suplementami diety. Usuwają wszelkiego rodzaju szkodliwe sub­stancje i redukują objawy związane z toksycznością, takie jak mgła umy­słowa i ból. 2 powszechne czynniki wiążące toksyny to zeolit i chlorella.

Lewatywa z kawy

To silna i ważna terapia detoksykacyjna. Stymulują one produkcję transferazy S-gluta­tionowej – enzymu powszechnie uznawanego za „mistrza detoksyka­cji” organizmu. Wiąże on toksyny w ciele i wyprowadza je z niego podczas zabiegu wlewu doodbyt­niczego.

Korzyści płynące z le­watyw z kawy obejmują m.in.:

 • poprawę przepływu żółci,
 • zwiększenie stężenia ochronnych enzymów w wątrobie i jelitach,
 • poprawę ruchu pokarmu przez przewód pokarmowy
 • detoksykację wątroby,
 • łagodzenie przewlekłego bólu,
 • zrost poziomu energii,
 • poprawę jasności myślenia,
 • poprawę nastroju.

Lewatywa z kawy nie dla każdego
Głównym jej celem jest oczyszczenie jelit z mas kałowych. Dodatkowo taka iryga­cja okrężnicy, czyli najważniejszego odcinka naszego jelita grubego, mierzącego aż 1,5 m, pomaga usunąć grzyby, produkty fermentacji i pasożyty, hamuje pro­cesy gnilne, pobudza funkcjonowanie mikroflory jelitowej, poprawia przyswaja­nie składników pokarmowych z żywności i wpływa na poprawę odporności.

Lewatywę możesz wykonać przy użyciu jednorazowych wlewów, które wraz z zestawami do jej wykonania, da się kupić w aptekach lub w internecie.
Jak niemal każdy zabieg lewatywa z kawy niesie ze sobą pewne zagrożenia. Nieumie­jętnie przeprowadzona może spowodować uszkodzenia mechaniczne. Zbyt ciepły płyn może poparzyć delikatną śluzówkę. Uchybienie zasadom higieny niesie ryzyko zakażeń. Lewatywa z kawy może doprowadzić do zaburzeń elektrolitowych, krwawienia z he­moroidów, a nawet do zapaści naczyniowej wskutek podrażnienia nerwu błędnego. Przeciwwskazaniem do zabiegu są choroby jamy brzusznej o ostrym prze­biegu, np. zapalenie wyrostka robaczkowego, przetoki jelitowe i krwawie­nia z przewodu pokarmowego. Lewatyw nie wykonuje się również u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko poronienia.

Oczyszczanie wątroby

Może wspomóc rozpuszczanie ka­mieni żółciowych i eliminację tok­syn z tego narządu oraz pęcherzyka żółciowego. Kamienie żółciowe, składające się z cholesterolu, bili­rubiny i innych składników żółci, powiązano z kilkoma problemami zdrowotnymi. Pozbycie się ich może być więc korzystne dla zdrowia pod różnymi względami. Jednak nim zdecydujesz się przeprowadzić taki zabieg, skonsultuj się z lekarzem.

Sauna na podczerwień

Jedną z terapii detoksykacyjnych, które najbardziej zalecam moim pacjentom, jest regularne korzystanie z sauny na podczerwień. Skóra to największy narząd odtruwający organizmu, a sau­na wykorzystuje ciepło i następujące pod jego wpływem pocenie do wy­płukiwania toksyn.

Udowodniono, że terapia w saunie na podczerwień:

 • odtruwa z trudnych do wydalenia toksyn, takich jak pestycydy, poli­chlorowane bifenyle, resztki leków, odpady kwasowe i metale ciężkie,
 • dostarcza tlenu do tkanek,
 • nasila dostawy składników po­karmowych do komórek,
 • wzmacnia funkcje odpornościowe,
 • poprawia funkcjonowanie serca i płuc,
 • redukuje stan zapalny i obrzęk,
 • łagodzi stres.


Sauny na podczerwień są dostępne w niektórych klinikach medycznych, centrach odnowy biologicznej oraz siłowniach, można też kupić sobie własną kabinę. Zabieg ten uzna­je się za ogólnie bezpieczny dla większości ludzi, jednak przed zastosowaniem nowej terapii zawsze najlepiej skon­sultować się z lekarzem.

Skóra to największy narząd odtruwający organizmu, a sau­na wykorzystuje ciepło i następujące pod jego wpływem pocenie do wy­płukiwania toksyn

Irygacja jelita grubego

Hydrokolonoterapia zwiększa wchłanianie witaminy A, usu­wa toksyny oraz poprawia ogólne samopoczucie i odporność organi­zmu. Badania wykazały, że istnieje odwrotna zależność między ilością witaminy A przyjmowanej w die­cie a złośliwością nowotworów. Zabieg polega na przepłukaniu i oczyszczeniu tego odcinka przewodu pokarmowego ciepłą filtrowaną wodą. Aby znaleźć specjalistę w dziedzinie tej terapii w swojej okolicy, wpisz hasło: „hydrokolonoterapia” oraz swoją miej­scowość w wyszukiwarkę internetową.

Odtruwanie dla zdrowszego życia

Często mówię moim pacjentom, że jeśli muszą wybrać tylko jedno prozdrowotne narzędzie wspierające ich w walce z ra­kiem, powinna to być terapia detoksy­kacyjna. Udowodniono przecież, że tego rodzaju zabiegi zwiększają poziom energii, łagodzą ból, poprawiają jakość snu, funkcje poznawcze oraz redukują inne objawy związane z nowotworem i jego leczeniem. Nawet jeśli nie zma­gasz się z poważną chorobą, podjęcie tych kroków w celu oczyszczenia orga­nizmu z toksyn może zapobiec innym zaburzeniom zdrowotnym i pomóc poczuć się ogólnie zdrowiej i silniej.

Dr n. med. Leigh Erin Connealy jest kierownikiem medycznym amery­kańskich ośrodków – Cancer Center for Healing (Centrum Leczenia Raka) i Center for New Medicine (Centrum Nowej Medycyny) – w Irvine w Kali­fornii. Dzięki jej multidyscyplinarnym protokołom leczenia, zespołowi specjalistów oraz holistycznemu po­dejściu do zdrowia i terapii stały się one największymi klinikami medycyny integracyjnej/funkcjonalnej w Ameryce Północnej, odwiedzanymi przez ponad 64 tys. pacjentów z całego świata. Jest autorką książek pt. „The Cancer Revo­lution” („Nowotworowa re­wolucja”) oraz „Be Perfectly Healthy” („Bądź doskonale zdrowy”), a także wziętą prelegentką, która wy­stępuje w licznych pro­gramach telewizyjnych i radiowych, seminariach internetowych oraz podcastach. Uznaje się ją za jednego z naj­lepszych specjalistów w dziedzinie medycyny funkcjonalnej i inte­gracyjnej.

Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny