8 powodów, by suplementować selen

Rzadko po niego sięgamy, rzadko o nim pamiętamy. Selen to przecież nie magnez czy witamina D. A jednak powodów, dla których warto włączyć suplementy tego cennego składnika odżywczego do codziennej diety, jest mnóstwo.

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Podczas analizy genomu ludz­kiego wykryto 25 genów, które kodują selenoproteiny, czyli biał­ka zawierające w swoim składzie selen1. Pierwiastek ten buduje m.in. peroksydazy glutationowe (chroniące ludzki organizm przed stresem oksydacyjnym), dejoni­dazy jodotyroninowe (pełniące kluczową funkcję w konwersji hormonów tarczycy), a także re­duktazy tioredoksynowe, uczest­niczące w syntezie DNA oraz procesie apoptozy2. To dzięki niemu powstaje glutation – głów­ny antyoksydant i substancja przeciwzapalna w organizmie.

Niskie stężenie selenu wiąże się ze zwiększoną śmiertelno­ścią, upośledzeniem odporności organizmu oraz zaburzeniami nastroju. W końcu to on stano­wi centrum reakcji utleniania i redukcji (redoks), dzięki cze­mu ma zdolność rozkładania nadtlenku wodoru, nadtlenków lipidowych oraz fosfolipidowych i przekształcania ich do nieszko­dliwych produktów, takich jak woda i alkohole. Jak wiadomo, reaktywne formy tlenu mogą uszkadzać lipidy, będące składni­kiem błon komórkowych, lipopro­teiny oraz DNA. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczy­niowego, autoimmunologicznych oraz nowotworowych. Trzeba przyznać, że jak na śladowy pierwiastek, odgrywa on ogrom­ną rolę w organizmie – a wiele mechanizmów jego działania pozostaje niejasnych i wciąż podlega badaniom. Oto co wie­my na ich podstawie już teraz.

Selen stymuluje odporność i rozbraja wirusy

Niektóre doniesienia naukowe sugerują, że niedobór selenu może wpływać na zaburzenia układu immunologicznego – zarówno od­powiedzi humoralnej, jak i komórkowej. Badania interwencyjne, w których suplementowano Se w dawce 200 mcg dziennie w posta­ci seleninu sodu, wykazały wzrost aktywności limfocytów T i ich przekształcanie się w limfocyty cytotoksyczne, aktywację komórek typu NK i ich zwiększoną odpowiedź na antygeny oraz niszcze­nie komórek nowotworowych. Mechanizmu działania upatruje się w zdolności selenu do zwiększania ekspresji receptorów dla interleukiny 2, będącej najważniejszym czynnikiem wzrostu dla limfocytów T, zwłaszcza cytotoksycznych, oraz komórek NK3.

spacer zimą
Selen odgrywa istotną rolę w wsparciu układu odpornościowego. Pomaga w produkcji specjalnych białek, które są kluczowe dla zdolności organizmu do zwalczania infekcji. Niedobór selenu może osłabić odporność, co sprawia, że organizm staje się bardziej podatny na infekcje. Dlatego dostarczanie odpowiedniej ilości selenu poprzez dietę lub suplementy diety może wspomagać zdolności obronne organizmu.

Selen utrudnia rozwój raka

Dyskusja dotycząca wpływu wyrównania niedoboru selenu na redukcję ryzyka zachorowania na choroby nowotworo­we, zwłaszcza raka jelita grubego, płuc i prostaty, nadal trwa. Oprócz wspomnianego wpływu na redukcję ryzyka HCC obie­cujące wyniki uzyskano w badaniu Nutritional Prevention of Cancer (NPC), dotyczącym prewencyjnego wpływu Se u osób z rakiem skóry. Stwierdzono mianowicie, że codzienne przyj­mowanie 200 mcg pierwiastka w postaci drożdży łączyło się z redukcją śmiertelności związanej z nowotworem oraz zmniej­szeniem całkowitej częstości występowania raka.

Najlepszy efekt obserwowano w grupie pacjentów, u których wyjścio­wy poziom tego pierwiastka wynosił <106 mcg/l6. Dodat­kowo prowadzone in vitro eksperymenty wykazały, że pod wpływem selenu dochodzi do zahamowania wzrostu kil­ku linii komórkowych zróżnicowanego raka tarczycy7. Pewna hiszpańska analiza wskazała także wyższe stę­żenie arsenu, kadmu i ołowiu w paznokciach chorych na raka trzustki oraz niższy poziom niklu i selenu w ich organizmach względem materiału z grupy kontrolnej, co również sugeruje protekcyjną rolę tego związku.

Tarczyca potrzebuje selenu

Praca tego gruczołu w dużej mierze zależy od podaży selenu. To on odpowiada za konwersję T4 w T3. Na skutek zmniejsze­nia jego poziomu i aktywności enzymów antyoksydacyjnych wzrasta ryzyko wystąpienia zapalenia oraz pierwotnej nie­doczynności tarczycy8. Dlatego odpowiedni poziom Se jest kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową gospodarkę tarczycy. Gdy odbiega od normy, synteza jego hormonów nie może przebiegać prawidłowo, co sprzyja rozwojowi zaburzeń.

tarczyca
Selen jest istotny dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Jest kluczowym składnikiem enzymów zaangażowanych w przemianę hormonów tarczycy. Niedobór selenu może przyczynić się do zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy, co może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia hormonalne czy problemy z metabolizmem.

W jednym z eksperymentów uczestniczyło 70 kobiet z au­toimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Podzielono je na 2 grupy: 36 ochotniczek przyjmowało selen w daw­ce 200 mcg na dobę, a pozostałe otrzymywały placebo. Po 3 miesiącach okazało się, że u pacjentek stosujących su­plementację poziom anty-TPO spadł o 63% w porównaniu do wyjściowego, podczas gdy w grupie kontrolnej w tym samym czasie nie odnotowano żadnej istotnej różnicy9.

Niski poziom selenu to ryzyko depresji

Niski poziom Se łączy się z istotnie częstszym występowaniem depre­sji i innych zaburzeń afektywnych oraz lęku, dezorientacji czy wrogo­ści, a w badaniu analizującym wpływ diety ubogiej w selen na zdro­wie wykazano nasilanie się powyższych zaburzeń wraz ze spadkiem jego spożycia11. Jednocześnie w eksperymencie, w którym podawano pacjentom wysokie dawki Se, wynoszące 226,5 mcg dziennie, zaob­serwowano istotne zmniejszenie nasilenia zaburzeń nastroju12.

źródła selenu
Selen jest niezbędnym składnikiem wielu enzymów antyoksydacyjnych, zwłaszcza selenoprotein. Te specjalne białka pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, które mogą powstać pod wpływem stresu oksydacyjnego. W ten sposób selen pełni kluczową rolę w zapobieganiu uszkodzeniom komórek i starzeniu się organizmu.

Selen usuwa rtęć z organizmu

Selen wykazuje bardzo wysoki potencjał do wiązania kadmu, ołowiu, arsenu czy rtęci oraz neutralizowania szkodliwego działania tych metali ciężkich. Zwłaszcza w przypadku zatru­cia tą ostatnią odgrywa istotną rolę. Suplementacja selenem pozwala na przywrócenie ak­tywności selenoprotein i deme­tylację metylortęci, zapewnia ochronę przed uszkodzeniem mitochondriów i DNA oraz prowadzi do usuwania rtęci z dala od mózgu10.

Suplementacja selenem chroni przed demencją

Badania przeprowadzone na gryzoniach wykazały, że selen hamuje stres oksy­dacyjny w komórkach mózgu, chroni przed neurodegeneracją oraz prze­ciwdziała deregulacji mechanizmów sygnałowych13. Na podstawie kilku doświadczeń stwierdzono nawet, że selen osłania komórki nerwo­we przed negatywnym wpływem produktów peroksydacji lipidów (HNE) oraz przed szkodliwym dzia­łaniem β-amyloidu, odgrywającego kluczową rolę w patogenezie alzheime­ra14. U pacjentów z tą chorobą obserwuje się zresztą znaczące obniżenie poziomu Se. Okazuje się, że spore ilości selenu znajdują się w rybach – oddziałuje on tam synergicz­nie z kwasami omega-3, zapobiegając ich rozpadowi i utlenianiu oraz zwiększając korzystny wpływ na funkcje poznawcze

Selen pomaga przy zapaleniu stawów

W jednym z doniesień u pacjentów cierpią­cych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) stężenie selenu w surowicy było prawie o 40% niższe niż u osób zdrowych. Wyniki polskich autorów wskazują na jego zmniejszenie o 28% w odniesieniu do grupy kontrolnej16. Co więcej, zmiana stężenia tego pierwiastka pozostaje w relacji z klinicznymi objawami aktywności choroby – jej zaostrzenie wiąże się z rosnącym niedo­borem. Choć mechanizmy te nie są do końca jasne, wydaje się, że zbyt małe spożycie se­lenu sprzyja rozwojowi przewlekłego stanu zapalnego. Na szczęście badania sugerują, że w połączeniu z przeciwutleniającymi wi­taminami C i E wykazuje on zdolność zmniej­szania bólu spowodowanego reumatoidalnym zapaleniem stawów, a osoby cierpiące na to schorzenie odnoszą korzyści z suplementacji17.

Deficyt selenu zmniejsza ruchliwość plemników

kobieta w ciąży
U kobiet selen odgrywa ogromną rolę szczegól­nie w pierwszym trymestrze ciąży: dowiedziono, że jego nie­dobór wiąże się z większym ryzykiem poronień.

Prawidłowy poziom selenu jest ważny dla zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn i kobiet. Jego deficyt koreluje istotnie ze zmniejszoną ruchli­wością plemników oraz zwiększoną ilością zaburzeń w obrębie witki. Korzystny wpływ jest w tym przypadku złożony: wiąże się częściowo z ochroną plemników przed uszkodzeniami wynikającymi ze stresu oksy­dacyjnego. Dodatkowo zaobserwowano zdolność peroksydazy glutationo­wej (GPx4) do polimeryzacji w obrębie mitochondriów zlokalizowanych w części środkowej plemnika − wstawce, co prawdopodobnie ma nadać integralności strukturalnej, a zatem stabilności i ruchliwości plemnikom18.

Bibliografia
 • Biol. Trace Elem. Res, 2014; 161(3):231- 45
 • Postępy Biochemii, 2009; 55(2):145-52
 • Science 1999; 285:1393-6
 • Endocrine, 2014; 48(3): 756-75; Adv. Nutr., 2015; 6(1):73-82
 • Am J Epidemiol 1999; 150:367-74; Biol Trace Elem Res 1997; 56:117-24
 • JAMA 1996; 276:1957-63
 • Nutr Cancer 2010; 62(1):66-73
 • Biochem J 1995; 306(3):851; Clin Endocrinol Metab 2007; 92(10):3764-73
 • Clin Endocrinol Metab 2002; 87(4):1687-91
 • Toxicology Communications 2021; 5(1):19-59
 • Neuropediatrics 1994; 25: 217-23; J Trace Elem Exp Med 1998; 11:11-27
 • Psycopharmacol 1991; 29:1092-8
 • IUBMB Life., 2014; 66(4):229-39
 • Neuroscience Letters, 2010; 369:391-5
 • J Nutr Health Aging 2009 Jan; 13(1):14-8
 • Reumatologia, 1996; 34:229
 • Br J Nutr, 2001; 85(3):251-69; Analyst, 1998;123(1):3-6; Br J Nutr, 2001; 85:251-69
 • Science 1999; 285:1393-1396
 • Lancet 2000 Jul 15; 356(9225):233-41
Autor publikacji:
Wczytaj więcej