Boli Cię głowa? Przyczyna może leżeć gdzieś głębiej

Ból głowy może być jedynie objawem innej choroby: od powszechnego zapalenia zatok, przez jaskrę i zwyrodnienie kręgosłupa, po poważne zmiany naczyniowe, takie jak tętniak.

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Piorunujący, pulsujący, kłujący, uciskający, tępy, punktowy, rozlany, gwałtowny, ciągły – ist­nieje wiele określeń bólu głowy, które oddają złożoność tej dolegliwości.

W mniejszym lub większym stopniu zmaga się z nią niemal każdy. Z badań epidemiologicznych wynika, że ok. 80- 90% populacji w krajach rozwiniętych cierpi z powodu bólu głowy, z czego połowa ma z nim do czynienia co naj­mniej raz w roku, a 5% – codziennie. Zaledwie 4% ludzi nigdy nie zmagało się z tym problemem1.

Zdecydowana większość musi radzić sobie z bólem, który niejednokrotnie utrudnia codzien­ne funkcjonowanie, zwłaszcza kiedy towarzyszą mu inne dolegliwości (jak zawroty głowy, łzawienie, zatkanie przewodów nosowych czy wyjątkowo dokuczliwa aura migrenowa). Nie­stety w wielu przypadkach nie udaje się prawidłowo rozpoznać przyczyny dolegliwości, co jest kluczowe w ła­godzeniu jej objawów.

ból głowy
Z badań epidemiologicznych wynika, że ok. 80- 90% populacji w krajach rozwiniętych cierpi z powodu bólu głowy, z czego połowa ma z nim do czynienia co naj­mniej raz w roku, a 5% – codziennie. Zaledwie 4% ludzi nigdy nie zmagało się z tym problemem.

Skąd się bierze ból głowy?

O ile bowiem zwykle ostry napad bólu głowy ma cha­rakter pierwotny (samoistny, kiedy nie można wyróżnić odrębnego czynnika patofizjologicznego, który pośredniczył­by w powstaniu zgłaszanych objawów, np. klasterowy, napięciowy, migreno­wy), o tyle u 2-4% pacjentów może być on wtórny wobec innych schorzeń2. Nie należy tego bagatelizować, ponieważ istnieje wśród nich grupa przypadłości, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia (m.in. krwotok wewnętrzny, udar mózgu, infekcja ośrodkowego ukła­du nerwowego). Prawdopodobieństwo stwierdzenia takiej potencjalnie ciężkiej przyczyny jest znacznie większe w do­legliwościach pojawiających się po raz pierwszy i mających duże nasilenie niż w nawracającym bólu głowy. Jeśli nie ustępuje on po zastosowaniu leków przeciwbólowych, a nasila się pod­czas ruchu i towarzyszą mu inne objawy neurologiczne, wskazane jest przepro­wadzenie badań neuroobrazowych.

Choroby naczyniowe a ból głowy

Najczęstszą przyczyną wtórnych bó­lów głowy są choroby naczyniowe. Towarzyszą one każdemu krwotokowi podpajęczynówkowemu (niekiedy jako pierwszy i wiodący objaw, np. krwa­wienia z tętniaka) oraz krwotocznemu udarowi mózgu (rzadziej udarom nie­dokrwiennym – wówczas umiarko­wanym dolegliwościom towarzyszą najczęściej zawroty głowy i objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu).

Krwotok podpajęczynówkowy stwier­dza się u ok. 20-25% chorych przyjmo­wanych do szpitala z powodu nagłego, silnego, wręcz obezwładniającego bólu głowy3.

Wynaczynienie krwi z pęknię­tego naczynia (w 80-85% przypadków to tętniak) do przestrzeni podpajęczy­nówkowej sprawia, że atakuje on w cią­gu kilku sekund, szybko narasta, staje się rozpierający i tętniący, najczęściej obej­mując okolicę potyliczną.

Mogą towa­rzyszyć mu nudności, wymioty i świa­tłowstręt. Po 3-12 godzinach pojawiają się objawy oponowe. Z reguły współist­nieją zaburzenia świadomości (o różnym nasileniu), drgawki, porażenia nerwów ruchowych gałek ocznych oraz objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu4.

ból głowy
Krwotok podpajęczynówkowy stwier­dza się u ok. 20-25% chorych przyjmo­wanych do szpitala z powodu nagłego, silnego, wręcz obezwładniającego bólu głowy.

Poprzedzający je ból głowy poja­wia się najczęściej rano, bo to zwykle wówczas pojawia się krwawienie pod­pajęczynówkowe. Jego wystąpienie jest jeszcze bardziej prawdopodobne, gdy ból pojawia się po wysiłku fizycz­nym. Ponieważ klinicznie nie różni się on od samoistnego piorunującego bólu głowy, niezbędne jest wykona­nie tomografii komputerowej, by wy­kluczyć lub potwierdzić krwotok.

Co ciekawe badania retrospektywne wykazują, że ponad połowa chorych deklaruje występowanie dolegliwości w dniach poprzedzających atak, jed­nak o znacznie mniejszym natężeniu5.

Może to być tzw. ostrzegawczy ból głowy (sentinel headache), trwający do 2 dni, spowodowany przez ograni­czony krwotok podpajęczynówkowy, który wchłania się samoistnie. Nazywa się go również „przeciekiem ostrzegaw­czym”, ponieważ o kilka dni poprzedza wystąpienie poważnego incydentu krwawienia i może być mylnie inter­pretowany jako migrenowy ból głowy.

W tym przypadku za bagatelizowanie problemu można zapłacić najwyższą cenę, bowiem 30-40% nieleczonych krwawiących tętniaków pęka ponow­nie w ciągu 2 miesięcy (większość w pierwszym tygodniu). Kiedy do tego dochodzi, nawet 80% pacjentów umiera bądź pozostaje niepełnosprawnych6.

Groźną przyczyną nagle pojawiającego się i narastającego bólu głowy może być także zakrzep w obrębie zatok żylnych i żył mózgu. Taki objaw pojawia się u 25-90% pacjentów. Mogą towarzyszyć mu wymioty, a w cięższych przypad­kach ogniskowe ubytki neurologicz­ne, napady padaczkowe i zaburzenia świadomości7. Warto zwrócić uwagę na objawy sugerujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego, czyli ból głowy i wy­mioty nasilające się w pozycji leżącej.

zakrzepi­ca zatok żylnych
Nierozpoznana na czas zakrzepi­ca zatok żylnych może doprowadzić do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, udaru niedokrwiennego, a także uszko­dzenia naczyń i udaru krwotocznego. I wreszcie ciągłe, nasilające się rano i podczas ćwiczeń bóle głowy towa­rzyszą także rozwojowi guzów mózgu – w kilkunastu procentach przypadków mogą być pierwszym objawem, a przy zaawansowanym procesie nowotworo­wym dotyczą ponad połowy pacjentów.

Kłopoty z zatokami przyczyną bólu głowy

Bóle głowy może wyzwalać duża grupa chorób otolaryngolo­gicznych, m.in. ostre zapalenie ucha środkowego i ostre zapa­lenie zatok przynosowych8. Ból ma wówczas charakter rozpierający i pulsujący, zwiększa się przy ucisku, kaszlu i zmia­nie pozycji (zwłaszcza pochylaniu się), a skóra w samej okolicy zatok staje się tkliwa. Towarzyszą mu gorączka, upośledzenie drożności nosa i ropna wydzielina w przewodach nosowych.

Zapalenie zatok może być spowo­dowane infekcją wirusową lub reakcją alergiczną, np. katarem siennym. Wów­czas rozwijający się stan zapalny, który odpowiada za obrzęk nosa, zmniejsza zdolność zatok do drenażu i powo­duje zwiększoną produkcję płynów. Właśnie to powoduje ból i ucisk. Choć problem łatwo zbagatelizować, niele­czone ostre zapalenie zatok może pro­wadzić do różnych powikłań i wymaga dłuższego leczenia antybiotykiem9.

Warto pamiętać, że po ataku wirusa najpierw pojawia się katar, a po kilku dniach – silny ból głowy. W przypad­ku zwykłego przeziębienia ból mija, natomiast przy zapaleniu zatok nasila się. Czas trwania objawów powyżej 10 dni oraz pogorszenie stanu kli­nicznego po 5 dniach świadczą raczej o zakażeniu bakteryjnym.

Pozostawie­nie takiego nieleczonego zapalenia zatok z łatwością może przeobrazić się w chorobę przewlekłą. Na szczęście w jej przebiegu ból głowy występuje rzadko, głównie w okresach zaostrze­nia objawów w związku z blokadą ujść naturalnych zatok, a także z powo­du ropnej wydzieliny wypełniającej światło zatok i jamy nosa10. Przy po­lipach nosa pojawia się w momencie zaostrzenia procesu zapalnego.

Jeśli nie występują charakterystyczne objawy stanu zapalnego, dolegliwości można pomylić z napadem migreny. Część autorów twierdzi wręcz, że za­tokowy ból głowy jest przejawem tej niezdiagnozowanej choroby.

W ba­daniu przeprowadzonym na grupie 100 pacjentów, którzy sami określali swoje bóle głowy jako pochodzące od zatok, u 63% stwierdzono migrenę, a tylko u 3% badanych potwierdzono zapalenie zatok przynosowych11.

inhalacja parowa
O zatokowej przyczynie mogą świadczyć jednostronne dolegliwości o zmiennej intensywności, odczuwane początkowo w okolicy czoła, nosa i po­liczków, które z czasem przenoszą się do ucha i w okolice skroni oraz trwają 4-6 godz. dziennie

Ból głowy a choroby wzroku

Uszy i nos to niejedyne źródła bólu głowy w obrębie twarzy. Dolegli­wości tego typu mogą też oznaczać ostry napad jaskry z wąskim kątem przesączania, w której dochodzi do blokady lub zwężenia kąta prze­sączania w oku, co utrudnia odpływ cieczy wodnistej i prowadzi do wzro­stu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Właśnie owa zmiana ciśnienia (naj­częściej przekracza 50 mmHg przy normie do 21 mmHg) powoduje silny, narastający ból głowy, który początkowo obejmuje gałkę oczną, a następnie roz­przestrzenia się w górnym kwadrancie twarzy. Czasami jest połowiczy, imitu­je napad migreny. Często towarzyszą mu mdłości i wymioty, fotofobia z łza­wieniem, nastrzyknięciem spojówki oraz upośledzenie ostrości wzroku12.

Często przed ostrym atakiem jaskry pojawiają się okresowe bóle głowy i oka o niedu­żym nasileniu. W tym okresie występują także tęczowe koła wokół źródeł światła oraz zamglone widzenie. Dolegliwości te pojawiają się w szczególności w ciem­ności, co sprawia, że często chorzy skarżą się na ból głowy po zmroku13.

Postępowanie terapeutyczne w na­padzie jaskry musi być natychmia­stowe (celem jest szybkie obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrz­gałkowego), ponieważ powikłaniem może być nawet utrata wzroku! Bóle głowy mogą towarzyszyć także nadwzroczności, astygmatyzmowi, ze­zowi i – znacznie rzadziej – pozagałko­wemu zapaleniu nerwu wzrokowego14.

Zwyrodnienia kręgosłupa powodem bólu głowy

Wielogodzinne siedzenie przed ekrana­mi komputerów, zbyt niska aktywność fizyczna oraz inne czynniki osłabiające naszą postawę to kolejny zbiór czyn­ników prowadzących wtórnie do bólu głowy.

W tym przypadku pośrednikiem w rozwoju dolegliwości może być kręgosłup. Wskutek nieprawidłowego siedzenia lub dźwigania (generalnie – niewłaściwej pozycji ciała) w jego ob­rębie zaczynają rozwijać się niewielkie uszkodzenia, a z czasem zwyrodnienia obejmujące tkanki miękkie, mięśnie i ko­ściec. Wówczas pojawiają się takie dole­gliwości jak ból promieniujący od karku albo ból głowy połączony z uczuciem sztywności w szyi, które mogą trwać od kilku godzin do wielu tygodni.

Najczęściej bezpośrednim winowajcą jest szyjny odcinek kręgosłupa. Sza­cuje się, że bóle głowy pochodzenia szyjnego występują z częstotliwością od 0,4 do 2,5% w ogólnej populacji i nawet 15-20% w grupie pacjentów z przewlekłymi bólami głowy15. Są one skutkiem nieprawi­dłowości w obrębie tkanek miękkich (zmiany przeciążeniowe i naczyniopochodne, następstwa urazów), struktur kostnych i stawowych oraz nerwowych (np. ucisk nerwów potylicz­nych).

Charakteryzują się średnią intensywnością i lokali­zacją w obszarze potylicznym, czołowym, zaoczodołowym i skroniowym (choć zaczynają się zwykle w karku). Sam ból określa się jako niepulsujący, niekłujący, mogą towarzyszyć mu nudności, zawroty głowy i zaburzenia wzrokowe, a także ograniczona ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa i bóle jed­nostronne karku, barku lub ramienia. Dolegliwości prowokują ruchy głowy i/lub utrzymywanie jej w wymuszonej pozycji.

Wielogodzinne siedzenie przed ekrana­mi komputerów
Wielogodzinne siedzenie przed ekrana­mi komputerów, zbyt niska aktywność fizyczna oraz inne czynniki osłabiające naszą postawę to kolejny zbiór czyn­ników prowadzących wtórnie do bólu głowy.

W tym przypadku szczególnego znaczenia nabierają nie­farmakologiczne metody, które pozwalają odwrócić zmiany przeciążeniowe oraz odzyskać ruchomość i prawidłowe ułożenie kręgosłupa. Najczęściej stosowane metody to fi­zykoterapia (zabiegi cieplne, ultradźwięki, elektroterapia, zwłaszcza elektrostymulacja TENS, pole magnetyczne małej częstotliwości), kinezyterapia oraz masaż leczni­czy.

Zbiorcze opracowanie wyników badań z 21 publikacji wskazuje na istotne zmniejszenie objawów u pacjentów z migrenami i bólami głowy pochodzenia szyjnego po za­stosowaniu terapii manualnych (chiropraktycznych)16.

Co może jeszcze powodować ból głowy?

Tak naprawdę lista chorób potencjalnie wywołujących bóle głowy jest pewnie dużo dłuższa. Przykładowo występują one u 30% chorych z niedoczynnością gruczołu tarczowego, zwy­kle przewlekle, ale ustępują w ciągu 2 miesięcy od włączenia leczenia hormonalnego17. Opisuje się je jako ciągłe i obustron­ne, bez charakteru pulsującego czy tętniącego.

Prawdopodob­nie niedoczynność tarczycy zaostrza również przebieg migreny. Z kolei poranny ból głowy, szczególnie po przebu­dzeniu, jest uważany za objaw obturacyjnego bezde­chu podczas snu (OSA) i może pojawiać się w sytuacji, gdy ciężka postać tego schorzenia prowadzi do zabu­rzeń wentylacji z retencją dwutlenku węgla18.

Ból może też wystąpić w związku ze znacznymi waha­niami ciśnienia tętniczego, powodującymi skok ciśnienia skurczowego o 20-25%, potwierdzonymi w badaniu cało­dobowym – nie chodzi zatem o przewlekłe, kontrolowane nadciśnienie tętnicze. Taka sytuacja dotyczy 50-80% pa­cjentów z guzem chromochłonnym, który powoduje waha­nia i skoki ciśnienia tętniczego znacznego stopnia.

Bólowi głowy w tym wypadku towarzyszą: nasilone pocenie się, przyspieszona akcja serca, niepokój i bladość powłok. Podobną sytuacją jest przełom nadciśnieniowy, czyli stan, w którym dochodzi do skoku ciśnienia skurczowego >160 mmHg i rozkurczowego >120 mmHg. Ból głowy bę­dzie wówczas obustronny, pulsujący, nasila go aktywność fizyczna, a zanika w kilka godzin po normalizacji ciśnienia.

Nie można też zapominać o zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Stwierdzono bowiem związek wyso­kiego stężenia insuliny, a więc także i hipoglikemii, z po­wstawaniem bólu głowy (w tym przypadku – migreny)19. Wszystko to sprowadza się do prostej konkluzji: za­burzenie homeostazy naszego organizmu często rzutuje na przewodnictwo nerwowe i manifestuje się bólem głowy o bardzo różnorodnym przebiegu. Ponieważ źródłem pro­blemu mogą być zarówno schorzenia przewlekłe, jak i nagłe i śmiertelne, nie należy bagatelizować takich objawów.

Bibliografia
 • Med. Rodz. 2006; 9:61-63; J Educ Health Sport 2016; 6(5):11-20
 • J Clin Epidemiol 1991; 44:1147-57
 • Ann Emerg Med 1998; 32:297-304
 • Lancet 2007; 369: 306-318
 • Cephalalgia 2002; 22:354-60
 • J. Neurosurg. 2002; 97:1036-1041; J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2000; 68:337-341
 • Stroke 2011; 42(4):1158-1192; Thromb Res 2013;131 Suppl 1:S51-S54
 • Otorynolaryngologia Polska 2022; 67(2):119-127; Pol Otorhino Rev 2018; 7(1):36-41
 • Otolaryngology and Head and Neck Surgery. 2003; 129:S1-32
 • Ból 2014; 15(3):51-54
 • Headache 2007; 47:213-224
 • JAMA 2014 May 14; 311(18):1901-1911; Dtsch Arztebl Int. 2021 Nov; 118(45):771-780
 • https://instytutleczeniabolu.pl/164/jaskra-i-bole-glowy
 • Pol. Prz. Neurol. 2006; 2:78-85; Klin. Pediatr. 2006; 14:5126-5131; Post. Rehab. 1997; 9:35-42
 • Pol. Merk. Lek 2008; 24:549-551
 • J Manipulative Physiol Ther 2011 Jun; 34(5):274-89
 • Cephalalgia 1998; 18:687-9; The Journal of Headache and Pain 2006; 7:51-2
 • Acta Neurol Scand 2004; 109:180-4
 • Can J Neurol Sci 2008; 35:448-51
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny