Niedoczynność tarczycy - dieta, zioła, suplementy

Co robić, by zachować zdrowy gruczoł oraz jak radzić sobie z jego niedoczynnością? Lista składników odżywczych, które mogą nam w tym pomóc, nie kończy się na jodzie.

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

8mln Polaków żyje z niedoczyn­nością tarczycy (hipotyreozą). Objawy choroby obejmują m.in. nadwrażliwość na niż­sze temperatury, zaburzenia pamięci i trudności z koncentracją, ospałość w ciągu dnia, spowolnienie perystaltyki jelit, suchą skórę, nadmierne wypadanie włosów, zwiększoną masę ciała, obfite krwawienia menstruacyjne, oraz pod­wyższone ciśnienie krwi. Jakby tego było mało, hipotyreoza może być przyczyną zaburzeń płodności, a chorzy narażeni są na zwiększone ryzyko choroby serca1.

Czym jest niedoczynność tarczycy i jak się objawia?

Tarczyca pod wpływem wydzielanej przez przysadkę mózgową tyreotropiny (TSH) produkuje hormony T3 (trójjodo­tyroninę) i T4 (tyroksynę) o działaniu zwiększającym metabolizm ustroju. Gruczoł ten wytwarza również hormo­ny T1 i T2 oraz kalcytoninę – hormon polipeptydowy, zmniejszający po­ziom wapnia we krwi, a wzmagający jego odkładanie się w kościach2. Prekursorem do wytwarzania trójjo­dotyroniny i tyroksyny jest tyreoglo­bulina (TRH) zawarta w koloidzie wypełniającym pęcherzyki tarczycy. T3 powstaje przez odjodowanie tyrok­syny na poziomie tkankowym i wy­kazuje 5-krotnie większą aktywność niż T4. Oba hormony powodują efekt kalorygenny, tzn. zwiększają ilość wy­twarzanego w organizmie ciepła, przy­spieszają spalanie wewnątrzkomór­kowe, zwiększają przemianę materii. Ich metaboliczna aktywność dotyczy wszystkich tkanek, a w nich przemian białek, węglowodanów i tłuszczów. Z udziałem T3 i T4 wzrasta pobieranie aminokwasów i obrót białka w komór­ce, zwiększa się ich synteza i rozpad3.


Niedoczynnością tarczycy nazywa się zespół objawów klinicznych wywoła­nych niedoborem bądź brakiem jej hor­monów – najczęściej tyroksyny – i/lub bardzo rzadko opornością na ich dzia­łanie na poziomie komórek4. Czasami przyczyną są zaburzenia metabolizmu obwodowego T4 i wewnątrzkomórko­wego wytwarzania T3, mimo prawidło­wej produkcji tyroksyny w tarczycy.
Jako że hormony tego gruczołu mają szeroki zasięg działania, ich deficyt wpływa na działanie całego ustroju, to zaś tłumaczy tak boga­tą symptomatologię hipotyreozy. Choć najczęstszą przyczyną dys­funkcji tarczycy jest przewlekłe limfocytowe zapalenie tego gru­czołu (choroba Hashimoto), to do rozwoju choroby doprowadzić może zarówno znaczny niedobór jodu w środowisku, jak i nadmierne spożycie jodków. Mówimy wtedy o zjawisku Wolffa-Chaikoffa: jodki w dużych stężeniach unieczynniają peroksydazę tarczycową (TPO)5. U podłoża kłopotów gruczołu tar­czowego może leżeć też nadmiar fluoru i chloru w wodzie.

Niedoczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy wystę­puje ok. 5 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, a częstość wystę­powania tej choroby zwiększa się z wiekiem – szacuje się, że dotyka ok. 4-15% populacji po 60. r.ż.

Choć medycyna klasyczna prze­ważnie traktuje niedoczynność tarczycy jako chorobę przewlekłą, której nie da się wyleczyć, to jednak istnieją dowody na to, że zmiana diety, stylu życia oraz odpowiednia suplementacja są w stanie zmniej­szyć objawy, a nawet odwrócić ten stan u niektórych. Przykładem może być Izabella Wenzt, farmaceutka polskiego pochodzenia, która po la­tach walki z chorobą opracowała kurację utrzymującą ją w remisji6.

Jak leczyć niedoczynność tarczycy?

Zazwyczaj, gdy u pacjenta zostaje zdiagnozowana hipotyreoza, przepi­suje się mu codzienne spożycie leków zastępczych hormonu tarczycy. Te leki (najczęściej lewotyroksyna) mogą czasem wywołać działania niepożą­dane, a brak dawki może eskalować objawy7. Nie ma natomiast żadnej te­rapii, która skupiłaby się na usunięciu przyczyny niedoczynności tarczycy, którą najczęściej jest hashimoto.

Na szczęście w świecie nauki, co­raz częściej mówi się o tym, że natu­ralne środki mogą pomóc uporać się z pierwotną przyczyną niedoczyn­ności tarczycy i dzięki temu dopro­wadzić do długotrwałej poprawy. I oczywiście, jak to w takich sytu­acjach bywa, pierwsze skrzypce gra tu dieta. W protokole całkowicie wyłącza się zboża i jaja (aż 50% osób ich nie toleruje, a wśród cierpiących na cho­roby autoimmunologiczne problem dotyczy aż 80%). Konieczne jest również odstawienie roślin psianko­watych i strączków (ze względu na lektyny) oraz glu­tenu i nabiału. Taki reżim powinien być utrzymywany przez ok. 1-6 miesięcy, a następnie można stopniowo wprowadzać kolejne produkty w celu zidentyfikowa­nia konkretnych alergii i nietolerancji pokarmowych.

mleko uht
Jednym z głównych zaleceń dla pacjentów z hipotyreozą jest wdrożenie protokołu autoimmunologicznego (AIP). To podejście dietetyczne, w którym podstawą jest spożywanie żywej żywności (czyli fermentującej, dojrzewającej, kiszonej, niepaczkowanej i nie­obrobionej termicznie). Jedzenie nie powinno być modyfikowane genetycznie ani za­wierać dodatków, konserwantów, sterydów i antybio­tyków. Należy też unikać żywności z długimi terminami przydatności do spo­życia, np. mleka UHT.

Po zakończeniu AIP możesz przejść na zrównoważoną die­tę bogatą w witaminy B12 i D. Kupując żywność, staraj się wybierać ekologiczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza takie jak mięso i jaja. Sprawdzaj też przewodnik „Zakupy bez pestycydów” amerykańskiej agencji Enviromental Working Group (EWG). Co roku zamieszcza tam listę warzyw i owoców o największej i najmniejszej zawartości substan­cji chemicznych. To właśnie tzw. brudna 12 i czysta 15. Jednocześnie pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się jeść je­dynie rośliny z organicznych upraw, najprawdopodobniej nie będą one zawierały selenu. Gleby w Europie są bowiem ubogie w ten pierwiastek, a ekologiczne uprawy nie mogą być wzbogacane składnikami odżywczymi ani nawożone.

Cenne minerały przy niedoczynności tarczycy

Niestety, cierpimy nie tylko z powodu deficytu Se. Niedobór jodu dotyczy ok. 50% całej populacji europejskiej, w tym ko­biet w wieku rozrodczym i ciężarnych. Pomimo wprowadzenia w 1997 r. w Polsce obligatoryjnej profilaktyki jodowej, której podstawą jest jodowanie soli kuchennej, dzienne spożycie tego mikroelementu jest zbyt małe, aby pokryć zwiększone zapotrzebowanie w okresie ciąży i karmienia. Co więcej, niedo­stateczne spożycie jodu przez matkę wywołuje także niedobór tego pierwiastka u dziecka.

 • Jod jest niezbędnym elementem śladowym, który jest składnikiem hormonów tarczycy. Przy łagodnym niedo­borze jodu tarczyca może dostosowywać się i utrzymywać pro­dukcję hormonów w granicach normy. Jednak gdy długo­trwałe utrzymywanie się tego stanu, pro­wadzi do proliferacji komórek pęcherzykowych, autonomicznego wzrostu tarczycy i jej dysfunkcji8.
kobieta w ciąży
Niedobór jodu dotyczy ok. 50% całej populacji europejskiej, w tym ko­biet w wieku rozrodczym i ciężarnych.
 • Cynk W licznych badaniach udokumentowano, że suple­mentacja selenu i cynku może być korzystna w populacjach mających niedobory tych mikroelementów. Z przeglądu prac dokonanego w ubiegłym roku przez chińskich uczonych wy­nika, że: „suplementacja Zn w diecie, początkowo stosowana do przywracania funkcji immunologicznej, poprawia rów­nież funkcję tarczycy, takie jak obniżone poziomy TSH9”.
  Czesi natomiast wykazali istotną korelację między autoprze­ciwciałami tarczycy a niskimi stężeniami tego pierwiastka u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy10.
 • Selen Ten składnik odżywczy, obecny w różnych mięsach, rybach i jajach, jest silnie zaangażowany poprzez zmienne selenoproteiny w procesach przeciwutleniaczy, redoks i prze­ciwzapalnych. Zwiększa aktywność komórek regulacyjnych CD4+/CD25 Foxp3 i T, jednocześnie tłumiąc wydzielanie cyto­kin, zapobiegając apoptozie komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego i zapewniając ochronę przed zapaleniem tarczycy11.
 • Żelazo Duża liczba badań na zwierzętach i ludziach potwierdziła, że niedobór żelaza (z anemią lub bez niej) może wpływać na metabolizm tarczycy, zmniej­szać poziomy T4 i T3 w osoczu, redukować obwodo­we konwersję T4-T3 oraz podnosić stężenie TSH12.
herbata ziołowa
Wsparcie zdrowia tarczycy i zacho­wanie jej funkcji zapewnią zioła. One również mogą łagodzić symptomy hipotyreozy i wspomagać utrzymanie równowagi hormonalnej. Nie należy też zapominać o 2 istotnych produkowanych przez nasz organizm składnikach: wi­taminie D i glutationie.

Co jeszcze wpływa na pracę tarczycy?

Kilka badań wykazało ko­relację między niedoborem witaminy D a autoimmunizacją tarczy­cy i zmniejszeniem autoprzeciwciał tarczycy u pacjentów z prawidłowym poziomem tego związku. Wiadomo też, że syntetyzowana w skórze pod wpływem światła słonecznego witami­na D pomaga w odpowiedniej produkcji hormonów tarczycy13. Natomiast glu­tation to najważniejszy i najsilniejszy z naszych wewnętrznych przeciwutle­niaczy, niezbędny do redukowania stre­su oksydacyjnego, który ma tendencję do pogarszania niedoczynności tarczycy. Popularny suplement NAC może zwięk­szyć produkcję endogennego glutationu w wątrobie. Ma też jeszcze jedną zaletę. Otóż – jak wykazali naukowcy z Nowego Jorku – NAC może wspierać hormon TSH w ochronie komórek tarczycy przed apoptozą poprzez zwiększenie autofagii. Proces ten jest aktywowany w odpo­wiedzi na różnorodne bodźce związane ze stresem. Dowiedli oni, że zarówno TSH, jak i NAC przywracają sygna­lizację przeżycia komórek i wzmac­niają biogenezę mitochondriów14.

ashwagandha
Ziołem, z którego dobro­czynnej mocy mogą skorzystać wszyscy, jest ashwagandha. Naukowcy z Rio de Janeiro zauważyli, że stres społeczny może skutkować zmianami metabolizmu i w konsekwencji poprzez upośledzenie systemu serotonergicznego prowadzić do niedoczynności tarczycy. Ashwa­gandha obniża poziomy kortyzolu (przez co zapobiega kaskadzie reakcji prowadzących rozwoju hipotyreozy) i aktywuje układ hormonalny, co skut­kuje wyższym stężeniem hormonu stymulującego tarczycę (TSH) u osób z zaburzeniami tego gruczołu16.

Spośród ziół zdrowe osoby po­winny wybierać niepokalanka po­spolitego, który reguluje gospodarkę hormonalną u płci pięknej15. Przydatna może się też okazać kurkuma. Zawarty w niej związek polifenolowy – kurkumina – ma udo­kumentowane działanie w chorobach z autoagresji. Hamuje je poprzez regulację zapalnych cytokin, ta­kich jak IL-1beta, IL-6, IL-12, TNF-alfa i IFN-Gamma oraz związane z nimi szlaki sygnalizacyjne JAK-STAT, AP-1 i NF-Kappab w komórkach immunologicznych17. W kontekście dysfunkcji gruczołu tarczowego po­twierdzono również jej pozytywny potencjał terapeu­tyczny, przypisując go m.in. jej własnościom antyok­sydacyjnym i przeciwproliferacyjnym oraz wpływowi na apopotozę, angiogenezę i cykl komórkowy18.

Styl życia wpływa na pracę tarczycy

Jak dowiedli Brazyliczycy, stres znacząco wpływa na dysfunk­cję tarczycy. Redukcja jego dziennego poziomu może zapobiec rozwojowi autoimmunologicznej choroby Hashimoto, ale także poprawić równowagę hormonalną i potencjalnie od­wrócić hipotyreozę. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, powie każdy, kto żyje w dzisiejszych realiach. Na szczęście jednak nie jesteśmy bezradni. Mamy całkiem skuteczne narzędzia, które pomogą zredukować, a nawet pozbyć się napięcia.

 • Medytacja oferuje prostą metodę łagodzenia stresu, a z ko­lei zmniejszanie objawów niedoczynności psychicznej i behawioralnej. Wysokie poziomy kortyzolu (hormonu stresu) pogarszają funkcję tarczycy poprzez zwiększenie produkcji odwrotnej T3 we krwi. Nie musisz przestrze­gać żadnej konkretnej struktury medytacji. Po prostu dowiedz się, co działa, aby znaleźć wyciszenie19.
Shinrin yoku
Ta prozdrowotna prak­tyka kontaktu z naturą - Shinrin yoku powstała w Japonii, polega na wolnych, relak­sacyjnych spacerach i odbiorze natu­ralnego otoczenia wszystkimi zmy­słami. Jednak nie musisz koniecznie uprawiać leśnych kąpieli, wystarczy, że będziesz spędzać czas na zewnątrz, szczególnie na obszarach zielonych – nawet w parkach – by Twój poziom kortyzolu (a z nim stresu) spadł21.
 • Nocny odpoczynek Osiągnięcie pełnych 8 godz. wysokiej jakości snu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarzą­dzania stresem. Osiągniesz to, gdy na godzinę przed udaniem się snem zmniejszysz ekspozycję na niebieskie światło, które jest emitowane z większości urządzeń elektronicznych20
 • Relaksacja Ważne jest też odprężenie. Ten stan charakteryzuje się zmniejsze­niem napięcia mięśniowego (tonusu), tempa pracy serca i ciśnienia krwi oraz spowolnieniem oddechu. W sta­nie relaksu zmienia się też aktywność elektryczna mózgu – pojawia się rytm fal alfa. Uprawianie hobby, ćwiczenie jogi, taniec to skuteczne sposoby od­prężania się i redukowania stresu.
 • Akupunktura może być bez­piecznym i naturalnym sposo­bem pomocy u pacjentów z nie­doczynnością tarczycy. Jednak należy podkreślić, że większość badań łączących akupunkturę i niedoczynność tarczycy składa się z indywidualnych studiów przypadków, dlatego potrzeb­ne są badania na większą skalę, aby potwierdzić tę korelację22.

Diagnostyka niedoczynności tarczycy

W diagnostyce laboratoryjnej kluczowym badaniem jest oznaczenie stężenia w surowicy tyreotropiny (TSH), które wzrasta w odpowiedzi na obniżone wytwarzanie hormonów tarczycy: tyroksyny (T4) i trijodotyroniny (T3).

Stwierdzenie wartości TSH > 10 mIU/l przy obecności typowych objawów klinicznych w zdecydowanej większości przypadków wystarcza do rozpoznania niedoczynności tarczycy.

Pełną i jednoznaczną diagnozę uzyskuje się, jeśli podwyższonemu stężeniu TSH towarzyszy obniżone stężenie wolnej tyroksyny (fT4). Sytuacja, gdy stwierdza się jedynie zwiększone stężenie TSH, a poziomy obu wolnych hormonów tarczycy (fT3 i fT4) pozostają prawidłowe, upoważnia do rozpoznania subklinicznej niedoczynności tarczycy. Jeśli niedoczynność tarczycy jest pochodzenia centralnego (przysadkowego lub podwzgórzowego), stężenie TSH może być prawidłowe lub nawet obniżone. Wówczas rozpoznanie niedoczynności tarczycy opiera się oprócz objawów klinicznych na niskim stężeniu fT4.

Autoimmunologiczną etiologię hipotyreozy potwierdza podwyższone miano przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO, anty-TPO) i/lub przeciw tyreoglobulinie (ATG, antyTG). Występują one u większości pacjentów, ale ich brak nie wyklucza niedoczynności tarczycy. Jeśli ich wartości są podwyższone, w pewnym sensie „prognozują” późniejsze wystąpienie niedoczynności tarczycy, ale czas jej wystąpienia może być różny, często odległy.
Obecność podwyższonego miana przeciwciał przeciwtarczycowych przy braku jednoznacznych objawów niedoczynności tarczycy i prawidłowych wynikach TSH oraz hormonów tarczycy świadczy jedynie o toczącym się procesie autoimmunologicznym w przebiegu choroby Hashimoto.

Źródło: LEKARZ POZ 3/2016

Niedoczynność tarczycy - selen potrzebny od zaraz!

Mało kto wie, że tarczyca zawiera więcej selenu niż jakakolwiek inna ludz­ka tkanka. Nic więc dziwnego, że jego niedobór pogłębia choroby autoimmu­nologiczne tego gruczołu. Selenoproteiny, czyli białka zawierające selen, pełnią funkcję antyoksydacyjną, przeciwzapalną i wspomagają pracę tarczycy poprzez wspieranie konwersji T4 do T3, dzięki czemu zwiększa się stężenie FT3.

zielona tabletka
Okazuje się, że w aptekach mamy do wyboru zarów­no organiczne, jak i nieorganiczne związki selenu, tańsze i droższe, a co za tym idzie, wchłaniające się lepiej, gorzej lub… wcale. Z badań wynika, że najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze są organiczne związki selenu. Wybieraj zatem takie prepara­ty, w których składzie są albo drożdże selenowe, które najbardziej zbliżone są do naturalnie występujących związków selenu w żywności albo selnometionina.
Quote icon
Niestety selen jest pierwiastkiem deficytowym i nie tylko znaczna część Po­laków, ale również Europejczyków ma jego niedobory. Polscy naukowcy szacują, że jego niedostateczny poziom może mieć nawet 95% dorosłych Polaków

Tym­czasem częstość występowania chorób tarczycy (wole, niedoczynność, hashimo­to) powiązano z niezadowalającą podażą selenu. Istnieją dowody, że zwiększenie podaży tego pierwiastka może redukować ryzyko wystąpienia tych schorzeń23.

Pozostaje więc pytanie, jak duża powinna być dzienna dawka Se?

 • Uczeni wykazali, że jego wzrastające stężenie we krwi osiągało stabilny poziom po 6 ty­godniach terapii u osób zażywających dawki: 50 mcg i 100 mcg na dobę. Natomiast u tych, którzy przyjmowali 200 mcg selenu, stężenie stabilizowało się po 10 tygodniach.
 • W badaniach u osób z chorobą Hashimoto przeważnie stosowa­no 200 mcg selenu na dobę jako wspomaganie terapii tyroksyną, uzysku­jąc szybszy większy spadek przeciwciał ATPO (po 6 i 12 miesiącach) Przy dłuższej terapii, po ok. 12 miesiącach obniżały się również ATG24. Natomiast już dawka 80 mcg/dobę przez 12 miesię­cy poprawiała echogeniczność tarczycy.
 • Ponad 70% osób suplementujących Se zauważyło u siebie poprawę nastroju, lepszy sen oraz mniejsze zmęczenie25.
 • Co ciekawe, pozytywne efekty odnotowa­no również u chorych z prawidłowym pozio­mem selenu, niezależnie od ich wieku. Uważa się, że suplementacja sele­nem może pomóc zredukować dawkę sto­sowanej przez pacjenta tyroksyny26.

Bibliografia
 • Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology 2011; 62 (4)
 • Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):41-54
 • Traczyk W. Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1997
 • Gawrychowski J., Jastrząb B.: Choroby tarczycy i przytarczyc, Diagnostyka I leczenie, Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2014; Przew Lek 2002, 5, 10, 52-62
 • Sultan Qaboos Univ Med J. 2007 Dec; 7(3): 267-72
 • Wentz I. Hashimoto. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2017
 • Lancet. 2017 Sep 23;390(10101): 1550-62
 • Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2010 Feb;24(1): 13-27
 • Biol Trace Elem Res. 2021 Jun;199(6): 2266-71
 • PLoS One. 2014 Jun 18;9(6):e99790
 • Horm Metab Res. 2015 Sep;47(10): 721-6
 • Am J Clin Nutr. 2003 Feb;77(2): 425-32
 • Endocr J. 2018 Oct 29;65(10):1029-37
 • J Autoimmun. 2022 Jan;126:102746
 • American family physician, 72(5), 821-4
 • Neuropharmacology. 2012 Jan;62(1):446-56
 • Adv Exp Med Biol. 2007;595: 425-51
 • Curr Med Chem. 2022;29(16): 2878-90
 • The Sciences and Engineering, 68(6-B), 4142
 • Sleep Sci. 2015 Nov; 8(3): 143-52; NPJ Aging Mech Dis. 2017; 3: 9
 • Landscape and urban planning, 105(3), 221-9
 • J Acupunct Meridian Stud. 2021 Oct 31;14(5): 200-5
 • J Clin Endocrinol Metab. 2015 Nov;100(11): 4037-47
 • Int J Endocrinol. 2014;2014: 904573
 • Clin Endocrinol (Oxf). 2010 Oct;73(4): 535-9
 • Trials. 2014 Apr 9;15: 115
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny