Jak dysfunkcje w mitochondriach wpływają na chorobę Parkinsona?

Naukowcy zidentyfikowali toksyczną kaskadę dysfunkcji organelli w neuronach pacjentów z chorobą Parkinsona. Blokuje ona recykling pęcherzyków synaptycznych, co prowadzi do akumulacji toksycznej, utlenionej dopaminy.

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Jak pestycydy atakują mitochondria?

Coraz więcej badaczy skłania się ku teorii, zgodnie z którą to narażenie na różnego rodzaju toksyny środo­wiskowe może odpowiadać za rosnącą zachorowalność na parkinsona. W latach 80. XX w. zauważono bowiem, że u narkomanów neurotoksyna MPTP, wchodząca w skład heroiny, powodowała objawy parkinsonizmu1. Otworzyło to nową erę badań, które wykazały zależność między nara­żeniem na związki chemiczne a zapadalnością na chorobę.

Szczególnie groźne okazują się tutaj pestycydy, któ­re nie tylko powodują stres oksydacyjny (m.in. obniżając stężenie glutationu), ale również hamują pracę mitochon­driów w istocie czarnej i sprzyjają degeneracji neuronów dopaminergicznych. Kalifornijskie badania potwierdziły, że takie substancje jak ziram, maneb i parakwat zwięk­szają ryzyko zachorowania nawet 3-krotnie, propor­cjonalnie do stopnia narażenia na kontakt z nimi2.

Choroba Parkinsona ma również związek ze stosowa­niem pestycydów w gospodarstwie domowym. Używanie insektycydów i herbicydów w domu i ogrodzie może po­dwoić ryzyko zachorowania, dlatego gdy tylko to możliwe, stosuj alternatywne metody ochrony przed szkodnikami.

Szlaki zaangażowane w metabo­lizm energetyczny i usuwanie resztek komórkowych przez lizosomy odgrywają ważną rolę w ochronie naszego mózgu przed zwyrodnieniem.

Jak się okazuje, procesy te reguluje parkina – białko cytozolowe, uczestniczące również w patogenezie chorobie Parkinsona (odpowiada za aku­mulację nieprawidłowo pofałdowanych lub toksycznych białek). Jego dysfunkcja sprawia, że uszkodzone mitochondria nie zostają usunięte z komórek nerwo­wych i tracą połączenie z wspierającymi je lizosomami, co w efekcie zaburza funkcjonowanie synaps i produkcję do­paminy.

Właśnie w tych mechanizmach naukowcy upatrują prawdziwej przy­czyny parkinsona. Bo chociaż głównym procesem patologicznym charaktery­zującym to schorzenie jest postępująca degeneracja neuronów dopaminergicz­nych szlaku czarno-prążkowiowego, regulującego koordynację i napęd ruchowy oraz napięcie mięśni szkiele­towych1, kluczowe okazuje się dotarcie do źródeł tych nieprawidłowości. Te zaś mogą kryć się w synapsach neurono­wych, a konkretnie – w mitochondriach i pęcherzykach synaptycznych, które magazynują neurotransmitery, czy­li związki chemiczne, dzięki którym możliwe jest przenoszenie informacji.

Mitochondria - co to takiego?

Mitochondria to dynamiczne organella, tworzące mniej lub bardziej rozbudo­waną sieć, która ulega nieustannej prze­budowie w zależności od typu komórki, jej etapu rozwoju i wieku, czynników środowiskowych, stanu chorobowego czy też tła genetycznego. Zachowanie właściwej równowagi między procesami fuzji (łączenia sąsiadujących mitochon­driów) i fragmentacji oraz między bioge­nezą (budową) a mitofagią (degradacją uszkodzonych lub zużytych organelli) ma kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania komórki i jej przeżycia2.

Najważniejsza okazuje się tu mi­tofagia – swego rodzaju mechanizm kontroli jakości mitochondriów, umoż­liwiający usunięcie tych uszkodzonych i zbędnych. Proces ten jest konieczny do utrzymania puli funkcjonalnych or­ganelli. Mitofagia nasila się szczególnie w warunkach stresowych dla komórki (np. stres oksydacyjny, niedotlenienie, spadek potencjału energetycznego).

mózg
Mitofagia to swego rodzaju mechanizm kontroli jakości mitochondriów, umożliwiający usunięcie tych uszkodzonych i zbędnych. Proces ten jest konieczny do utrzymania puli funkcjonalnych organelli.

Najlepiej scharakteryzowanym szla­kiem, na których zachodzi ten proces, jest PINK1/parkina. W zdrowych, spolaryzowanych organellach białko PINK1 lokalizuje się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, a w przypad­ku niespolaryzowanych – pozostaje na zewnętrznej błonie.

Tak zlokalizo­wany PINK1 jest sygnałem dla parkiny, która z cytozolu zostaje przekierowa­na do mitochondriów. Gdy dochodzi do utraty mitochondrialnego potencjału błonowego, parkina kieruje je na drogę mitofagii, zabezpieczając w ten spo­sób komórkę przed gromadzeniem się niepełnowartościowych organelli3.

Usunięcie dysfunkcyjnych mi­tochondriów w procesie mitofagii oraz odnowienie ich puli poprzez syntezę białek i lipidów poprzez bio­genezę umożliwia zatem kontrolę jakości organelli w obrębie komórki. Dysfunkcje w tych procesach obser­wowane są głównie w chorobach neurodegeneracyjnych, sercowo-na­czyniowych oraz nowotworowych4.

Co wpływa na cykl życia mitochondriów?

Nieprawidłowe poziomy i aktywność parkiny, a w konsekwencji utrata jej funkcji fizjologicznych, mogą więc przyczyniać się do zaburzeń funkcji i cyklu życiowego mitochondriów.

Właśnie z tym procesem mamy do czynienia w chorobie Parkinsona. Co jednak ciekawe, w początkowej fazie zniszczeniu ulegają nie same neu­rony, a łączące je synapsy. Większość ich funkcji realizowana jest poprzez uwalnianie i wychwyt zwrotny neu­roprzekaźników przechowywanych w pęcherzykach synaptycznych. Ich nieprawidłowa regeneracja odpowiada zaś za zaburzenia neurotransmisji.

Potwierdziło to niedawne badanie, w którym neurony pacjentów z chorobą Parkinsona ze zmutowaną parkiną wy­kazywały wadliwy recykling w pęche­rzykach synaptycznych, co prowadziło do akumulacji toksycznej, utlenionej dopaminy5. Sugeruje to, że dysfunkcja synaps, czyli miejsc połączeń i wy­miany substancji między komórkami, odpowiada za niedobór dopaminy i powoduje zwyrodnienie neuronów dopaminergicznych śródmózgowia.

Najprawdopodobniej problemem są zaburzenia w procesie endocytozy pęcherzyków synaptycznych (SVE), któ­ry umożliwia neuronom transport sub­stancji, takich jak składniki odżywcze, a następnie regenerację pęcherzyków.

Parkina należy do modyfikatorów białek zaangażowanych w ten mechanizm. Jego dysfunkcja w neuronach dopami­nergicznych może prowadzić do zwięk­szenia poziomu dopaminy w cytozolu. Nagromadzony neuroprzekaźnik nie tylko nie spełnia swojej funkcji, ale też ulega utlenianiu i powoduje dalsze patologiczne zmiany w śródmózgowiu, ponieważ jest traktowany jak stresor6.

Jak nieprawidłowości mitochondriów wpływają na pracę mózgu?

Powyższe dowody wskazują, że dys­funkcja SVE może powodować niepra­widłowe upakowanie dopaminy w pę­cherzykach, co prowadzi do zwiększenia jej poziomu w cytozolu, ostatecznie przyczyniając się do neurodegeneracji dopaminergicznej, rozpoczynającej się na zakończeniach aksonów7. Co wię­cej, utlenianie dopaminy pośredniczy w dysfunkcji mitochondriów i lizo­somów w chorobie Parkinsona.

Badania prowadzone na neuro­nach pacjentów z tym schorzeniem potwierdziły występowanie zależnej od czasu kaskady patologicznych zmian. Rozpoczyna ją mitochondrial­ny stres oksydacyjny, prowadzący do akumulacji utlenionej dopaminy i ostatecznie skutkujący zmniejszoną aktywnością enzymatyczną glukoce­rebrozydazy, dysfunkcją lizosomów i akumulacją alfa-synukleiny (białka stanowiącego główny składnik we­wnątrzkomórkowych złogów białko­wych, nazywanych ciałami Lewy’ego)8.

mężczyzna jedzący jabłko
Wolne rodniki to reaktywne cząsteczki, które mogą uszkadzać komórki organizmu, przyczyniając się do różnych chorób, w tym procesu starzenia się. Ważne jest utrzymanie równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników a mechanizmami obronnymi organizmu, aby zapobiec negatywnym skutkom dla zdrowia.

Jakie znaczenie ma w tym wszystkim dysfunkcja lizosomów? Otóż struktury te są swego rodzaju pomocnikami mitochondriów: przetwarzają i usuwają licz­ne resztki komórkowe, które gromadzą się podczas normalnego funkcjonowania neuronów, a ponadto dostarczają orga­nellom kluczowe metabolity (aminokwa­sy), niezbędne do ich funkcjonowania.

By te zależności mogły zachodzić, obie struktury muszą być połączone. Jak się jednak okazuje, w chorobie Parkinso­na więź między nimi zostaje zerwana. W neuronach pacjentów zaobserwowano bowiem zaburzenie metabolizmu ami­nokwasów (ich nagromadzenie w lizoso­mach oraz niedobór w mitochondriach), co sugeruje brak aktywnej „ścieżki wymiany” między tymi strukturami9. Tu również kluczową rolę odgrywa par­kina, która moduluje ich homeostazę po­przez stabilizację połączeń między nimi.

Jak wolne rodniki wpływają na powstawanie choroby Parkinsona?

Ta fascynująca podróż przez najnowsze doniesienia pokazuje, jak pojawiające się badania łączą dysfunkcję synaptycz­ną, mitochondrialną i lizosomalną jako główne czynniki przyczyniające się do zwyrodnienia neuronów dopaminer­gicznych śródmózgowia oraz rozwoju choroby Parkinsona. To, że u źródła tych problemów może stać stres oksy­dacyjny, podejrzewano już dawno.

Wolnorodnikowa teoria przyczyn parkinsona skupia się na tym, że to rodniki hydroksylowe w mózgu hamują aktywność enzymów odpowiedzialnych za metabolizm neuroprzekaźników, w tym dopaminy. Przyczyniają się rów­nież do utraty neuronów – w ich reakcji z dopaminą powstaje bowiem neuro­toksyczna 6-hydroksydopamina10.

Po­dejrzenia te potwierdza fakt, że w prze­biegu choroby obserwuje się wzrost utleniania białek, lipidów i kwasów nukleinowych oraz spadek stężenia glu­tationu i enzymów antyoksydacyjnych. U pacjentów z parkinsonem poziom produktów utleniania DNA w istocie czarnej jest wyższy nawet 16 razy11.

kobieta aczytająca książkę
Mózg to najbardziej energochłonny organ, jego działanie zależy od prawidłowego funkcjonowania mito­chondriów, wytwarzających energię w procesach oddychania komórkowego.

Już pod koniec lat 90. przeglądy badań naukowych zaczęły podsumo­wywać coraz liczniejsze dowody roli mitochondriów w procesie neurode­generacji, a autorzy przedstawili zarys teorii jej rozwoju opartej na błędnym kole mutacji DNA, spadku energii i uszkodzeniach wywołanych przez wolne rodniki.

Kolejne doniesienia po­kazały, że dysfunkcja mitochondrialna i zaburzenia komórkowej produkcji energii odgrywają istotną rolę w postę­pie choroby Parkinsona. W badaniach stwierdzono, że istota czarna to część mózgu wykazująca największą ilość mu­tacji mtDNA, a mitochondria u chorych przejawiają pewne niedomagania12.

Kolejne eksperymenty wykazały, że organella pacjentów z chorobą Parkinsona wykazują zahamowanie aktywności, a także względny niedo­bór kompleksu dehydrogenazy alfa­-ketoglutaranu (KGDHC), głównego enzymu występującego w macierzy mitochondrialnej.

KGDHC produkuje dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH) – związek transportujący elek­trony, niezbędny w procesie oddychania komórkowego, którego zasoby są zna­cząco zubożone w pewnych obszarach mózgu chorych na parkinsona13.

Teraz wiemy, że w procesach tych mogą uczestniczyć zaburzenia transpor­tu dopaminy w pęcherzykach synaptycz­nych oraz zerwane sieci połączeń z lizosomami – najprawdopodobniej te dysfunkcje poprzedzają degenera­cję i zanik neuronów dopaminergicz­nych szlaku czarno-prążkowiowego.

Jakie substancje wspierają pracę mózgu?

Wszystkie te odkrycia są cenne, po­nieważ przybliżają nas do zrozumie­nia mechanizmów rozwoju choroby Parkinsona oraz wyznaczają kolejne potencjalne cele terapii. Nim jednak teoria przełoży się na praktykę, pozo­staje nam wspieranie struktur nerwo­wych poprzez odżywianie neuronów i mitochondriów oraz dostarczanie mózgowi związków o właściwościach neuroprotekcyjnych, przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Oto niezbędne paliwo, które w kontekście najnow­szych doniesień może być skuteczne.

 • Koenzym Q10 (CoQ10) to antyoksydant odgrywający ważną rolę w funkcjo­nowaniu mitochondriów, który może chronić komórki mózgowe przed neu­rotoksycznością i ekscytotoksycznością. W badaniu na myszach doustna suple­mentacja koenzymem Q10 spowalnia­ła toksyczny wpływ trucizny znanej z wywoływania u zwierząt zespołu parkinsonowskiego. Po kilku tygodniach narażenia na działanie tej substancji u wszystkich zwierząt spadły stężenia dopaminy i gęstość aksonów dopami­nergicznych w obszarach otaczających istotę czarną, ale u gryzoni, którym wcześniej podawano CoQ10, osiągnięto znacznie lepsze wyniki (odpowiednio: 37 i 62%), co potwierdziło, iż deficyt bioenergetyczny jest jednym z kom­ponentów choroby Parkinsona14.
 • D-ryboza Ten pięciowęglowy cu­kier prosty odgrywa ważną rolę w syntezie energetycznej (jako struk­turalny komponent ATP odpowia­da za magazynowanie energii).
 • L-karnityna to związek chemiczny występujący naturalnie u wszystkich gatunków zwierząt, transportuje do mi­tochondriów tłuszcze do produkcji ATP.
 • Kwas alfa-liponowy (ALA) występuje w mitochondriach. W optymalnych wa­runkach może być produkowany przez organizm na potrzeby jego funkcji meta­bolicznych, natomiast dostarczany jako suplement działa jako antyoksydant.
resweratrol owsianka
Potwier­dzono, że te dwa związki resweratrol i pterostylben mają korzystne działanie dla zdrowia mózgu. Pierwszy występuje przede wszystkim w skórce i pestkach ciemnych winogron, orzesz­kach ziemnych, czarnej porzeczce, truskawkach, malinach i morwie. Drugi jest obecny w czarnych jagodach, li­ściach winogron oraz korze indyjskiego drzewa kino (stosowanego od stuleci w tradycyjnej medycynie ajurwedyj­skiej). Wydaje się, że największe korzyści dla mózgu przynosi, gdy oddziałuje synergistycznie z resweratrolem17.
 • Pirolochinolinochinon (PQQ) Związek ten sprzyja poprawie pracy mito­chondriów: nie tylko chroni je przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, lecz także stymuluje wzrost nowych orga­nelli15. Mocne dowody wskazują na to, że PQQ może odgrywać istotną rolę w ścieżkach ważnych dla sygnalizacji komórkowej. Testy na zwierzętach po­kazały, że chroni on komórki nerwowe przed degeneracją i uszkodzeniami, a nawet sprzyja ich wzrostowi i po­maga w tworzeniu nowych synaps między neuronami, co ma decydujące znaczenie dla pamięci. Obecnie wstęp­ne badania prowadzone na ludziach zaczynają potwierdzać potencjalne korzyści zdrowotne PQQ. Nowe donie­sienia sugerują także, iż związek ten może mieć działanie przeciwzapalne, być skutecznym neuroprotektorem (zmniejszającym uszkodzenia mózgu podczas udaru i chroniącym przez nadmierną stymulacją ekscytotok­syczną), jak również stymulatorem czynnika wzrostu nerwów – głównego białka odgrywającego rolę we wzroście i przeżyciu komórek nerwowych16.
Bibliografia
 • Nat Rev Neurol. 2022 Apr; 18(4):203-20
 • FASEB J 2021 Jun; 35(6):e21620; Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2020; 15:235-59; Toxicology 2017 Nov 1; 391:42-53
 • Front Aging Neurosci. 2015; 7:248
 • Front. Cell Dev. Biol. 8:200. doi: 10.3389/fcell.2020.00200
 • Neuron 2023 Dec 6;111(23):3775-3788.e7
 • Trends Neurosci. 2019 Feb; 42(2):140-9
 • Front Integr Neurosci. 2021; 15:619160
 • Science 2017 Sep 22;357(6357):1255-61
 • Sci Adv. 2023 Jul 21;9(29):eadh3347
 • Br J Pharmacol 2006; 147: S287-96
 • Am J Pathol 1999; 154: 1423-9
 • Nat Commun, 2016; 7:13548
 • Neuroreport, 1994; 5:1009-11; Ann Neurol, 1994; 35:204-10
 • Brain Res, 1998; 783:109-14
 • Biol Chem, 2010; 285:142-52
 • Biosci Biotechnol Biochem, 2016; 80:13-22
 • Neurochem Int, 2015; 89:227-33
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny