Różeniec górski i jego cenne właściwości niwelowania stresu

Oto 10 powodów, by wypróbować różeniec górski  zwiększający fizyczną i umysłową wydolność organizmu.

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

W dobie nieustannej presji i zabiega­nia coraz większą popularnością cieszą się naturalne sposoby na radzenie so­bie ze stresem i poprawę wydolności. Wśród nich szczególną rolę odgrywają adaptogeny – rośliny, które pomagają odzyskać równowagę. Ich głównym zadaniem jest niwelowanie skutków stresu oraz przystosowanie organizmu do niesprzyjających warunków zewnętrz­nych. Działają one na ciało i umysł, kompleksowo poprawiając jakość życia.

 różeniec górski
Jednym z najbardziej znanych – i przebadanych – adaptogenów jest różeniec górski (Rhodiola rosea), który popularność zyskał już w tradycyjnej medycynie rosyjskiej i azjatyckiej, jako środek zwiększający fizyczną i umy­słową wydolność organizmu.

Dzięki zawartości biologicznie czynnych związków chemicznych, takich jak fenylopropanoidy, flawonoidy, feno­lokwasy, monoterpeny i wiele innych, różeńcowi przypisuje się pobudzający wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, działanie zmniejszające zmęczenie, kardiochronne, przeciwnowotworo­we oraz antyoksydacyjne.

Główną rolę odgrywają tu jednak salidrozydy – najważniejsze substancje czynne surowca, odpowiadające za jego wła­ściwości adaptogenne. Kolejne badania pokazują, jak działanie poszczegól­nych składników i całego wyciągu z rożeńca przekłada się na poprawę różnych aspektów ludzkiego zdrowia.

Różeniec górski łagodzi stres

Mechanizm działania związków aktywnych różeńca górskiego polega m.in. na normalizacji uwalniania hor­monu stresu (kortyzolu) oraz zwięk­szeniu metabolizmu energetycznego poprzez aktywację syntezy ATP w mi­tochondriach1.

Działanie surowca może polegać również na zwiększeniu stężenia serotoniny w podwzgórzu i śródmózgowiu, a także zmniejszeniu nagłego uwalniania peptydów opio­idowych wytwarzanych w organizmie w odpowiedzi na stres, co działa ochronnie na układ nerwowy2.

W pewnym niewielkim badaniu z udziałem 101 pacjentów, którzy otrzymywali ekstrakt z różeńca gór­skiego w dawce 200 mg 2 razy na dobę przez 4 tygodnie, już po 3 dniach wykazano istotną klinicznie po­prawę w zakresie objawów stresu i codziennego funkcjonowania. Efekty były jeszcze lepsze po upły­wie 4 tygodni eksperymentu3.

 różeniec górski
Jako adaptogen Rhodiola rosea przede wszystkim zwiększa odporność orga­nizmu na wszelkiego rodzaju stresory, ułatwiając zachowanie spokoju i odzy­skanie równowagi w trudnych momen­tach.

Różeniec górski dodaje energii

Adaptogenne działanie różeńca obejmuje rów­nież jego pozytywny wpływ na witalność oraz wytrzymałość organizmu. W efekcie surowiec zwiększa fizyczne możliwości, opóźniając pojawie­nie się zmęczenia lub łagodząc jego objawy.

W badaniu na grupie 10 mężczyzn poddanych 30-mi­nutowemu treningowi na rowerze stacjonarnym od­notowano wpływ sproszkowanego korzenia rożeńca na zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny. Po jed­norazowej przedtreningowej suplementacji w ilości 3 mg/kg masy ciała stwierdzono istotne zmniejszenie poziomu subiektywnie odczuwanego zmęczenia w po­równaniu do osób niestosujących suplementacji4.

Poprawia koncentrację i sprawność intelektualną

Z licznych badań wynika, że surowiec działa szczególnie korzystnie nie tylko na zmęczenie, ale też na wydajność intelektualną. W jednych z nich 56 leka­rzom pracującym podczas dyżurów nocnych przez 14 dni podawano 170 mg wyciągu z różeńca górskiego zawierającego ok. 4,5 mg salidrozydów.

Podczas doświadczenia oceniano ich funkcje intelektualne, czyli pamięć krótkotrwa­łą, zdolność koncentracji i kojarzenia, percepcję audiowizualną oraz poziom zmęczenia psychicznego. Wyniki badań potwierdziły wzrost poznawczych funkcji mózgu o 20% w porównaniu z grupą kontrolną, otrzymującą placebo5.

Kolejne badanie przeprowadzono na grupie studentów płci męskiej podczas sesji egzaminacyjnej – 40 z nich podawano przez 20 dni 50 mg różeńca lub placebo. U ochotników otrzymujących standaryzowany wyciąg Rhodiola rosea zaobserwowano znaczną poprawę sprawności fizycznej i psychomo­torycznej oraz koncentracji, a także zmniejszenie zmęczenia psychicznego i senności, lepszą motywację do nauki oraz ogólne lepsze samopoczucie6.

Podobnie wyniki przyniosło doświadczenie z udziałem 50 mężczyzn, które wykazało, że spożywanie ekstraktu z korzenia różeńca górskiego (standa­ryzowanego na 3-8% rozawin) w ilości 400 mg dziennie przez 12 tygodni wpłynęło na większą efektywność pracy umysłowej, na którą składa­ły się: krótszy czas reakcji na bodźce, zwiększona dokładność działania, szybsze wykonywanie zadań, mniejsza podatność na rozpraszanie7.

Różeniec może zapobiegać demencji

Z dostępnej literatury jasno wynika, że salid­rozydy mają potencjalne zastosowanie jako lek dla ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak alzheimer, parkinson i hunting­ton, związki te wykazują wyraźne działanie neuroprotekcyjne poprzez zapobieganie gromadzeniu się substancji oksydacyjnych oraz właściwości przeciwapoptotyczne i przeciwzapalne. Jednocześnie salidrozydy wpływają korzystnie na oś podwzgórze-przy­sadka-nadnercza, a także na neurotransmisję, regenerację nerwów i układ cholinergiczny8.

W jednym z badań wyekstrahowane z różeń­ca salidrozydy zmniejszały neurodegenerację i hamowały utratę neuronów u muszek Dro­sophila. Udawało im się to przede wszystkim poprzez zmniejszenie ilości fosforylowanego, patologicznego białka tau (jest ono głównym elementem wewnątrzkomórkowego zwyrod­nienia neurofibrylarnego, a jego wystąpie­nie to cecha diagnostyczna alzheimera)9.

Różeniec działa przeciwdepresyjnie

Badania na zwierzętach wykazały, że ekstrakty z różeńca górskiego stymulu­ją wytwarzanie w mózgu amin biogennych i β-endorfin, co sugeruje ich dzia­łanie przeciwdepresyjne. Skłoniło to naukowców do porównania działania setraliny (lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI) oraz standaryzowanego eks­traktu z tego zioła.

W badaniach uwzględniono 57 dorosłych pacjentów z za­burzeniami depresyjnymi, których podzielono na 3 grupy: jedna otrzymywała 340 mg ekstraktu z różeńca dziennie, kontrolna dostawała 50 mg sertraliny, a ostatnia – placebo.

Po 12 tygodniach stwierdzono, że roślinny surowiec odznaczał się nieznacznie mniejszą aktywnością (o ok. 10%) w porówna­niu do sertraliny, ale wykazywał jednocześnie ponad 2 razy mniej objawów ubocznych. Zdaniem autorów stwarza to możliwość stosowania Rhodiola ro­sea z mniejszym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i korzystnymi efektami leczniczymi u osób z łagodnymi zaburzeniami depresyjnymi10.

 różeniec górski
Warto sięgać po różeniec w celu poprawy nastroju. Co więcej, do­datkowym efektem może być w tym przypadku poprawa funkcji seksualnych, ponieważ właśnie z jego działaniem przeciwdepresyjnym powiązano wzrost libido i zmniejszenie problemów z erekcją pod wpływem suplementacji różeńcem

Hamuje rozwój nowotworów

Dzięki działaniu przeciwzapalnemu i antyok­sydacyjnemu oraz hamowaniu angiogenezy zioło może spowolnić rozwój guzów nowo­tworowych17. Same salidrozydy zatrzymywały lub odwracały wzrost komórek raka pęcherza, piersi, żołądka, mózgu i płuc, a suplementa­cja może również zapobiegać nawrotom18. Różeniec można stosować także pomocniczo w trakcie terapii nowotworowej, ponieważ zwiększa skuteczność, a zmniejsza toksycz­ność leków cytostatycznych wykorzystywa­nych w chemioterapii, a zwłaszcza hepatotok­syczność adriamycyny (doksorubicyny)19.

Różeniec chroni serce

Ogólnie rzecz biorąc, różne gatunki Rhodiola zapobiega­ją rozwojowi nadciśnienia. Zarówno etanolowe, jak i wodne ekstrakty z różeńca górskiego wykazały silne działanie ha­mujące enzym konwertujący angiotensynę (ACE), którego aktywność prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi12.

 różeniec górski
Działanie kardioprotekcyjne wyciągów z Rhodiola rosea polega głównie na ochronie serca przed czynnikami stresowymi, mogą­cymi doprowadzić do uszkodzenia tego narządu (np. wolne rodniki). Różeniec zwiększa rezerwy energetyczne mięśnia serco­wego oraz aktywuje w nim receptory μ-opioidowe, chroniąc narząd przed arytmią, a ponadto zmniejsza miejscowe niedokrwienie.

Ekstrakt z różeńca górskiego w dawce 3,5 mg/kg podawany doustnie zapobiegał zmniejszeniu przepły­wu krwi w naczyniach wieńcowych i rozwojo­wi przykurczu w okre­sie po niedokrwieniu. Efekt ten jest prawdopo­dobnie związany właśnie ze zwiększeniem poziomu endogennych peptydów opio­idowych14.

Mechanizm ochrony przed niedokrwiennym uszko­dzeniem serca może polegać również na obniżeniu ekspresji białka indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS), które zanotowano po podaniu wodnego ekstraktu różeńca w stopniu zależnym od dawki15.
Wykazano również, że salidrozydy wywierają działanie ochronne przeciwko martwicy kardiomiocytów wywołanej niedotlenieniem16.

Zapobiega powikłaniom cukrzycy

Podawane codziennie myszom salidrozydy znacząco zmniejszają poziom glukozy we krwi na czczo, cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, jednocześnie zwiększając stężenie insuliny w surowicy oraz aktywność związków antyoksydacyjnych (SOD, GPx i katalazy). Wyniki te wskazują, że substancje te chronią przed cukrzycą, prawdopodobnie poprzez redukcję stresu oksydacyjnego oraz poprawę metabolizmu20. W innych badaniach skutecznie obniżały poziom glukozy i ciśnienie krwi u szczurów z cukrzycą, zapobiegając powikłaniom naczyniowym choroby21.

Donoszono także, że salidrozydy łagodzą ból związany z neuropatią cukrzycową, a etanolowy ekstrakt z różeńca górskiego chronił szczury z cukrzycą przed wczesną nefropatią22.

Ma właściwości hepatoprotekcyjne

W mysim modelu ostrego zwłóknie­nia wątroby salidrozydy zmniejszały podwyższone poziomy aminotrans­ferazy asparaginianowej i alaninowej w surowicy, a także TNF-α i NO w su­rowicy w sposób zależny od dawki. Przywracały jednocześnie aktyw­ność antyoksydacyjnych substancji (GSH, SOD, katalazy i GSH-Px) oraz zmniejszały stopień martwicy komó­rek. Ten mechanizm hepatoprotekcyjny może być powiązany z jego działa­niem przeciwutleniającym i funk­cjonalnym hamowaniem HIF-1α23.

Różeniec górski opóźnia procesy starzenia

Różeniec zbadano również pod kątem mechanizmów molekularnych prze­ciwdziałających starzeniu się. Jak się okazało, adaptogen ten może skutecznie przedłużać życie wielu gatunków (jedwabników, drożdży, nicieni i muszek owocowych), m.in. ze względu na obecność glikozydów, flawonoidów i kuma­ryn24. Jednak i w tym przypadku kluczowe znaczenie mają salidrozydy.

Jak się okazuje, wykazują one właściwości przeciwstarzeniowe i przeciwutleniające, ponieważ wiążą białko szoku cieplnego 90 (HSP90) oraz wpływają na jego in­terakcje z innymi białkami, ekspresję genów regulujących długość życia i re­akcję na stres oksydacyjny25. Daje to dużą nadzieję, że w przyszłości różeniec górski stanie się jednym ze skutecznych środków przeciwstarzeniowych.

Bibliografia
 • Int. J. Psychiatry Clin. Pract. 2018; 22(4):242-252
 • Ann. Acad. Med. Siles. 2011; 65:77-82
 • Phytother Res. 2012 Aug; 26(8):1220-5
 • J. Sports Med. 2014; 2014:563043
 • Phytomedicine 2000; 7:365-371
 • Phytomedicine 2000; 7:85-89
 • Clinical Neurophysiology 2016; 127(9):e290
 • Drug Des Dev Ther. 2018; 12:1479-1489
 • Transl Neurodegener. 2016 Nov 29:5:21
 • Phytomed. 2015; 22:394-399
 • Adv Ther. 2007 Jul-Aug; 24(4):929-39
 • Asia Pac J Clin Nutr, 2006; 15:425-432
 • Herbal. Gram. 2002; 56:40-52; Pharmazie 2007; 62:308-311
 • Eksp Klin Farmakol 1997; 60:34-36
 • Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015; 35:730- 734
 • Eur J Pharmacol 2009; 607:6-14
 • Cent Eur J Immunol. 2015; 40(2):249-262
 • Curr Pharmacol Rep. 2017 Dec; 3(6):384-395
 • Vopr Onkol 1992; 38:1217-1222
 • Molecules 2011; 16:9912-9924
 • BMC Pharmacol Toxicol 2017; 18:30
 • J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2013; 33:375-378
 • J Pharm Pharmacol 2009; 61:1375-1382
 • Biogerontology. 2016 Apr; 17(2):373-81
 • Geroscience 2024 Apr; 46(2):1641-1655
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny