Ta roślina wspiera mózg i pomaga pozbyć się lęku

Przewlekły stres prowadzi do powstania uszkodzeń w delikatnych strukturach naszego mózgu. Stresu i wynikającego z niego lęku całkiem się nie pozbędziemy, ale możemy minimalizować jego skutki. Wykazano, że kurkumina odwraca szkodliwe zmiany w mózgu, ponadto obniża poziom stresu i niepokoju, a także zapobiega rozwojowi depresji.

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Stres działa wręcz destrukcyjnie na nasz mózg. Jednak towarzyszące mu uczucie niepokoju, to nic, w porówna­niu do stopnia uszkodzeń, jakie powoduje w komórkach nerwowych, czyli neuronach. Co gorsza, wywołane stresem zmiany w mózgu mogą przyczyniać się do rozwoju depre­sji i innych, równie groźnych chorób. Całe szczęście, matka natura dała nam kurkuminę, polifenol pochodzący z kurkumy (kłącze ostryżu długiego), która może regenerować uszkodze­nia w układzie nerwowym, wywołane przez przewlekły stres.

Jak działa stres na poziomie komórkowym?

Naukowcy zdali sobie sprawę, że stres emocjonalny lub psychiczny negatywnie wpływa także na nasze ciało, a nie tylko na samopoczucie. Badania wykazały ścisły zwią­zek pomiędzy stresem psychicznym i jego szkodliwymi skutkami fizycznymi. Do ich przeprowadzenia stworzono modele zwierzęce, które naśladują chroniczny, nieprzewi­dywalny stres, którego ludzie doświadczają w codziennym życiu. Eksperyment wykazał, że stres powoduje fizyczne zmiany w ciałach zwierząt, w tym m.in. zwiększenie rozmiaru i masy nadnerczy, a w szczególności tych ich części, które wytwarzają hormon kontrolujący stres, czyli kortyzol.

Przewlekły i nieprze­widywalny stres zaburza także wytwarzanie substancji chroniących mózg. Może to tłumaczyć zmiany zachowania obserwowane w odpowiedzi na stresujące sytuacje. Badania wykazały również, że kurkumina odwraca te szkodliwe zmiany w układach organizmu. Wykazano m.in., że kurkumina podawana doustnie szczurom przywraca prawidłowy poziom kortyzolu i prawidłowe funkcjonowa­nie nadnerczy oraz normalizuje zachowania zwierząt. U myszy kurkumina przyczyniła się do zmniejszenia stresu oksydacyjnego i usprawniła wytwarzanie energii w komór­kach, jednocześnie przywracając normalne zachowa­nie. Najnowsze badania pokazują, że kurkumina może zapobiegać śmierci komórek mózgowych i promować odtwarzanie połączeń między komórkami mózgowymi, które uległy uszkodzeniu w wyniku przewlekłego stresu. Chroniąc zatem struktury komórkowe przed fizycznymi uszkodzeniami, kurkumina jest w stanie pomóc złagodzić długoterminowe skutki stresu, takie jak zaburzenia lękowe i depresja. Przyjrzyjmy się bliżej tym badaniom.

kobieta trzymajaca się za głowę
Długotrwale podwyższony poziom kortyzolu we krwi przyczynia się u zwierząt do wzrostu ilości tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, co obserwujemy także u zestresowanych osób. Na poziomie komórkowym zaś hamuje on działanie naszych naturalnych mechanizmów antyoksydacyjnych, sprzyja uszkodzeniom oksydacyjnym i uszkadza struktury wytwarzających energię organelli wewnątrz komórkowych, czyli mitochondriów. Ponadto u zestresowanych zwierząt rozwinęły się deficyty wydaj­ności, pamięci i funkcji poznawczych w dokładnie taki sam sposób, jak ma to miejsce u ludzi.

Kurkumina zwalcza niepokój

Badania na zwierzętach dotyczące lęku wywołanego stresem wykazały, że doustne przyjmowanie kurkuminy może zapobiegać zachowaniom lękowym i poprawiać koordynację ruchową zaburzoną przez silne stresory, takie jak ograniczenie lub brak snu. Badania nad prze­ciwdepresyjnym działaniem kurkuminy są jeszcze licz­niejsze. Zwierzęce modele depresji zostały opracowane w celu testowania nowych leków, ale okazały się równie przydatne w badaniach nad naturalnymi suplementami. Wykazano przy ich użyciu, że kurkumina ogranicza beha­wioralne, biochemiczne i neurochemiczne skutki depresji. Dowiedziono ponadto, że normalizuje ona zachowania depresyjne, takie jak bezradność, poprawia poziom neuroprzekaźników determinujących nastrój, takich jak dopamina i serotonina oraz hamuje aktywność rozkłada­jących je enzymów.

złote mleko z kurkumą
Kurkumina stymuluje tworzenie nowych komórek mózgowych i połączeń pomiędzy nimi, a te dwa procesy mogą zapobiegać lub łagodzić objawy depresji. Kurkumina jest stosowana od prawie 4 tysięcy lat w lecze­niu lub zapobieganiu różnym chorobom. Najnowsze badania pokazują, że przy jej pomocy możemy chronić zdrowie psychiczne. Jest to możliwe dzięki temu, że polife­nol ten zwalcza uczucie leku i wspomaga leczenie depresji wywołanej stresem.

U osób cierpiących na depresję wywołaną stresem stwier­dza się często obniżony poziom substancji biochemicz­nych, które chronią lub wzmacniają normalną aktywność komórek mózgowych. Kurkumina wydaje się być w sta­nie zwiększyć wydzielanie tych ochronnych substancji biochemicznych. W rzeczywistości kurkumina jest tak skuteczna w zwalczaniu lęku i depresji wywołanych stre­sem, że przy jej pomocy można obniżyć dawkę przepisy­wanych na receptę leków przeciwdepresyjnych.

Antystresowe działanie kurkuminy

Rosnąca liczba badań, przeprowadzonych z udziałem ludzi, systematycznie poszerza naszą wiedzę, pozyskaną w toku badań na modelach zwierzęcych i potwier­dza uzyskane dotychczas przy ich pomocy wyniki. Na przykład, w badaniu zdrowych osób w średnim wieku, przyjmujących kurkuminę o zwiększonym wchłanianiu, uczestnicy odnieśli szeroki wachlarz korzyści zdro­wotnych, w tym obniżenie poziomu amylazy ślinowej (markera ostrego stresu), zwiększenie wychwytywania wolnych rodników i obniżenie poziomu markerów, służą­cych do oceny stanu mózgu. Dzięki temu zredukowano wpływ przewlekłego stresu na mózg.

Stres związany z pracą może być niezwykle szkodliwy dla zdrowia. Badanie opublikowane w 2016 roku wykazało korzyści płynące z przyjmowania kurkumy, szczególnie przez osoby cierpiące na niepokój i zmęczenie zwią­zane z pracą zawodową. W eksperymencie z udziałem 60 dorosłych z takimi zaburzeniami związanymi z stresu­jącą pracą, uczestników przydzielono losowo do grupy otrzymującej kurkuminę o zwiększonym wchłanianiu, grupy przyjmującej standardową kurkuminę lub grupy placebo. Obie grupy badane przyjmowały 500 mg kurkuminy dziennie przez 30 dni. W porównaniu z pozo­stałymi dwiema grupami, osoby przyjmujące kurkuminę o zwiększonym wchłanianiu doświadczyły znacznej poprawy jakości życia, redukcji stresu, niepokoju i zmę­czenia. Poprawa ta korelowała ze zmniejszonymi ozna­kami uszkodzeń oksydacyjnych.

Inne badanie koncentrowało się na lęku u osób oty­łych, zagrożonych zarówno zaburzeniami lękowymi, jak i depresją. Badani przyjmowali kurkuminę, w dawce 1000 mg na dobę, lub placebo. Po 30 dniach osoby otrzy­mujące kurkuminę doświadczyły znacznego obniżenia objawów lęku.

Kurkuma na stres

napój z kurkumą

Przewlekły stres ma głęboki wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jest on szczególnie związany z rozwojem zaburzeń lękowych i depresji, które mogą nawet zagrażać życiu. Leczenie farmakologiczne lęków i depresji jest dalece niewystarczające oraz obarczone potencjalnie poważnymi skutkami ubocznymi. Naturalny polifenol, kurkumina, działa na wielu szlakach biochemicznych, łagodząc wpływ stresu na komórki mózgowe oraz zapo­biegając lub łagodząc objawy towarzyszące zaburzeniom lękowym i depresji, wywołane przez przewlekły stres. Kurkuminę może stosować samodzielnie lub w połą­czeniu z lekami na receptę w celu złagodzenia objawów i poprawy jakości życia. Każda osoba cierpiąca na stres, depresję lub stany lękowe powinna zatem rozważyć suplementację kurkuminą o zwiększonym wchłanianiu w celu osiągnięcia wyników omówionych w przytoczo­nych badaniach naukowych.

Działanie przeciwdepresyjne kurkuminy

Stres oksydacyjny w mózgu może prowadzić do stanu zapalnego o niskim stopniu nasilenia, a ostatecznie do dysfunkcji i śmierci komórek nerwowych. Procesy te mogą objawiać się pod postacią depresji. Właściwości przeciwzapalne kurkuminy sprawiają, że jest ona dobrym kandydatem do miana naturalnego leku przeciwdepre­syjnego. I w przeciwieństwie do popularnych leków przeciwdepresyjnych, nie powoduje żadnych znanych poważnych skutków ubocznych.

W jednym z badań stwierdzono, że kurkumina, w dawce 500 mg dwa razy dziennie, była znacznie skuteczniej­sza niż placebo w łagodzeniu objawów depresji, w tym zaburzeń snu, zmęczenia, poczucia bezwartościowości, zmniejszonej zdolności koncentracji, zmiany masy ciała, myśli o śmierci lub samobójstwie, drażliwości, utraty zainteresowań i niepokoju u osób dorosłych z dużym zaburzeniem depresyjnym.

Badanie to wykazało, że kurkumina była najskuteczniejsza u osób z tak zwaną depresją atypową, rodzajem depresji, w której pozytywne wydarzenia mogą poprawić nastrój. W zeszłym roku naukowcy opublikowali natomiast badanie analizujące wpływ kurkuminy na funkcje poznawcze i nastrój u zdro­wych osób starszych. W badaniu tym, zdrowym osobom dorosłym w wieku od 60 do 85 lat, podawano kurkuminę o zwiększonym wchłanianiu w dawce 400 mg na dobę.

Eksperyment koncentrował się zarówno na ostrym lecze­niu – co oznacza przyjęcie pojedynczej dawki, jak i prze­wlekłym leczeniu, trwającym pewien czas. W jego prze­biegu działanie kurkuminy kontrolowano przy pomocy grupy otrzymującej placebo. Godzinę po podaniu pojedynczej dawki, osoby suplementowane kurkuminą osiągały lepsze wyniki w zadaniach wymagających ciągłej uwagi i wykorzystania pamięci operacyjnej, czyli funkcji często upośledzanych przez depresję. Długotrwała suple­mentacja kurkuminą przez cztery tygodnie poprawiła również wyniki w zakresie pamięci roboczej i nastroju (ogólne zmęczenie, spokój, zadowolenie i zmęczenie wywołane stresem psychicznym). A gdy badani przyjęli pojedynczą wysoką dawkę w okresie przewlekłej suple­mentacji, doprowadziło to do jeszcze większej poprawy czujności i poziomu zadowolenia.

Na początku 2016 roku, opublikowano metaanalizę badań nad kurkuminą i depresją, w której oceniono zbior­cze wyniki sześciu wcześniejszych mniejszych badań. Wykazało ono, że suplementacja kurkuminą – zwłaszcza w preparatami o zwiększonym wchłanianiu – była znacz­nie skuteczniejsza niż placebo w leczeniu depresji. Ujawniono również, że efekty wydają się największe, gdy suplementy przyjmowane są przez dłuższy czas, w wyższych dawkach, zwłaszcza u osób w średnim wieku.

Kurkumina kontra lęk

  kurkuma

  • Stres powoduje uszkodzenia komórek i tkanek, w tym także mózgu.
  • Wywołane stresem zmiany w centralnym układzie nerwowym prowadzą do zaburzeń lękowych lub depresyjnych, które same w sobie mogą przyczyniać się do dodatkowego stresu.
  • Farmakoterapia zaburzeń lekowych i depresji jest tylko częściowo skuteczna i wiąże się ze znacznymi skutkami ubocznymi.
  • W badaniach laboratoryjnych wykazano, że kurkumina łagodzi stres, wykazuje także działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne.
  • Badania z udziałem ludzi pokazują, że doustna kurkumina, zwłaszcza w postaci preparatów o zwiększonym wchłanianiu, może wspomagać lub nawet zastępować terapię lekami na receptę.
  • Każdy, kto cierpi z powodu depresji lub stanów lękowych, powinien rozważyć przyjmowanie kurkuminy w celu zwalczania skutków przewlekłego stresu.

Kurkumina wzmacnia działanie leków

Kilka badań wykazało niedawno, że przyjmowanie kur­kuminy razem z lekami na receptę prowadzi do znacznie szybszej poprawy stanu pacjentów z depresją niż przyj­mowanie samych leków na receptę. Jest to ważny obszar badań, biorąc pod uwagę szkody, jakie takie leki mogą powodować zarówno w krótko-, jak i długoterminowym funkcjonowaniu pacjenta, a także biorąc pod uwagę ich ograniczoną skuteczność w zwalczaniu objawów depresji.

W jednym z takich badań naukowcy oceniali pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy przyjmowali już standardowe leki przeciwdepresyjne. Przez sześć tygodni pacjenci albo kontynuowali samo standardowe leczenie, albo przyjmowali kurkuminę o zwiększonym wchłanianiu w dawce 1000 mg dzien­nie, wraz z lekami na receptę. Obie grupy oświadczyły zmniejszenia skali depresji pod koniec badania. Jednak grupa przyjmująca leki przeciwdepresyjne i kurkuminę wykazała znacznie większą poprawę w skalach oceniają­cych poziom lęku i depresji, a także w ocenach objawów poznawczych i fizycznych.

kurkumina w tabletkach
Pomimo korzystnego wpływu na niezliczone schorzenia u ludzi, kurkumina przyjmowana doustnie słabo się wchłania. Doprowadziło to do licznych prób zwiększenia jej biodostępności poprzez połączenie cząsteczki kurkuminy z innymi substancjami. Jednym z najbardziej obiecujących preparatów o zwiększonym wchłanianiu są te, w którym kurkumina jest łączona ze składnikami korzenia kurkumy, z którego jest pozyskiwana, a które są zwykle tracone podczas procesu produkcji i oczyszczania. Taki suplement charakteryzuje się prawie 7-krotnie większym wchłanianiem niż sama kurkumina. Biorąc pod uwagę wyższość kurkuminy o zwiększonym wchłanianiu, rozsądne wydaje się sięganie właśnie po takie preparaty i włączaniu ich do schematu leczenia zaburzeń lękowych i depresji.

W innym badaniu wzięli udział mężczyźni z depresją, w wieku od 31 do 59 lat, którzy przyjmowali kurkuminę w dawce 1000 mg dziennie lub placebo przez 6 tygodni, kontynuując jednocześnie dotychczasowy schemat lecze­nia przeciwdepresyjnego. Pod koniec okresu badania, grupa przyjmująca leki na receptę i kurkuminę wyka­zała znaczące zmniejszenie nasilenia objawów depresji w porównaniu z tymi, którzy przyjmowali same stan­dardowe leki. W grupie przyjmującej kurkuminę odno­towano również znaczące obniżenie markerów stanu zapalnego i stresu, a także zwiększony poziom cząsteczek chroniących mózg.

Konsultacja medyczna, Holli Ryan, ekspert w dziedzinie żywienia, dietetyk
Copyright 2023. All rights reserved.
Reprinted with exclusive permission of Life Extension®
https://www.lifeextension.com/magazine/2016/12/ curcumin-reverses-stress

Bibliografia
  • https://www.lifeextension.com/magazine/2016/12/curcumin-reverses-stres
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny