Pozbądź się bólu dzięki naturalnym terapiom

Migrena, bóle stawów, nerwobóle… Ból towarzyszy nam na każdym kroku. Aby się go pozbyć, nie zawsze trzeba sięgać po silne leki wydawane na receptę. Często równie skuteczne okazują się naturalne preparaty na bazie roślin leczniczych i owoców morza.

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Czym jest ból?

Odpowiedź na to pytanie jest bardziej złożona, niż się wydaje. Według defi­nicji Międzynarodowego To­warzystwa Badania Bólu (International Association for the Study of Pain) „ból to przykre doznanie czuciowe i emocjo­nalne, związane z aktualnie występu­jącym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, bądź doznaniem opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia” 1. Ból jest zawsze doświadczeniem subiek­tywnym, modyfikowanym przez wpływ czynników biologicznych, psychologicz­nych i społecznych, a wrażliwość na ból jest zależna od wrażliwości osobniczej. Ten sam bodziec o identycznym natęże­niu może u jednego człowieka wywołać nagły ból trudny do wytrzymania, a u in­nego jedynie nieznaczny dyskomfort2.

Jak rozpoznać rodzaj bólu?

Receptorami reagującymi na bodźce uszkadzające tkanki są nocyceptory, jednak wbrew pozorom odczuwanie bólu nie musi być związane z ich aktywnością. Z neurobiologicznego punktu widzenia istnieją 3 głów­ne rodzaje bólu: receptorowy, neu­ropatyczny oraz psychogenny.

 • Ból nocyceptywny, rodzaj bólu recep­torowego, jest fizjologicznym systemem ochronnym wczesnego ostrzegania, niezbędnym do wykrywania i minima­lizowania kontaktu z bodźcami mogą­cymi powodować uszkodzenia tkanek. Jest odczuwany w reakcji na dotknięcie czegoś zbyt gorącego, zimnego lub ostrego. Tym samym jest niezbędnym mechanizmem adaptacyjnym – bez tego nieprzyjemnego uczucia nie zda­walibyśmy sobie sprawy z zagrożenia dla zdrowia, aż byłoby za późno.
 • Drugim rodzajem bólu receptorowego jest ból zapalny, związany z już istnieją­cym uszkodzeniem tkanek i naciekiem komórek odpornościowych. Ponieważ uszkodzona tkanka jest nadwrażliwa na bodźce bólowe aż do momentu cał­kowitego wygojenia, instynktownie staramy się ją chronić i nie nadwerężać, co zmniejsza ryzyko dalszych uszkodzeń oraz sprzyja sprawniejszej regeneracji.

 • Osobną kategorię stanowi ból pa­tologiczny, który nie ma charakteru ochronnego, lecz wynika z niepra­widłowej pracy układu nerwowego. Jest to swego rodzaju fałszywy alarm. Rodzajem bólu patologicznego jest ból neuropatyczny (inaczej neuropatia), wynikający z uszkodzenia układu ner­wowego, w następstwie takich chorób, jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane, nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, borelioza albo miażdżyca tętnic, będący skutkiem ubocznym chemiote­rapii, wynikiem zatrucia toksynami lub uszkodzenia nerwu doznanego podczas wypadku czy zabiegu chirurgicznego.
 • Alternatywnym rodzajem bólu pato­logicznego jest nerwoból (neuralgia, ból nocyplastyczny), występujący, gdy uszkodzone lub dysfunkcyjne nerwy wysyłają do mózgu nieprawidłowe infor­macje o bólu. Mówiąc prościej, pacjent odczuwa ból w reakcji na bodźce, które teoretycznie nie powinny inicjować doznań bólowych. Jest obserwowany m.in. przy takich zaburzeniach, jak fi­bromialgia oraz zespół jelita drażliwego3.
 • Specyficzną odmianą bólu jest ból psychogenny, powstający bez uszkodzenia tkanek, przy jednocze­snych objawach i dolegliwościach bólowych adekwatnych dla takiego urazu. To cierpienie wieloaspektowe o złożonej etiologii. Jest fizycznym odzwierciedleniem problemów natu­ry psychologicznej i emocjonalnej4.

Ból ostry czy przewlekły?

Ból może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostry jest silnym, nieprzy­jemnym, ale stosunkowo krótkotrwałym doznaniem wynikającym z działania bodźca bólowego na nocyceptory. Zwy­kle ma jasno sprecyzowaną przyczynę, jego natężenie zmniejsza się stopniowo wraz z gojeniem się tkanek i na ogół przemija na długo przed zakończeniem tego procesu. Ból trwający dłużej niż 3 miesiące nabiera charakteru przewle­kłego.

Jako ból przewlekły określany jest również ból utrzymujący się pomimo całkowitej regeneracji uszkodzeń bądź ustąpienia choroby. Często towarzy­szy dolegliwościom o chronicznym charakterze, takim jak nowotwory. Jego diagnoza i leczenie są zazwyczaj trudne. Ból przewlekły przeważnie nie wiąże się istotnie z uszkodzeniem tkanek lub wystąpieniem stanu za­palnego, bądź jego nasilenie i czas trwania są nieproporcjonalne do ist­niejącego urazu lub patologii5.

Jak ból wpływa na nasze samopoczucie?

Z jednej strony, ból jest sygnałem ostrze­gawczym, mechanizmem obronnym niezbędnym dla przetrwania. Z drugiej – to odczucie powodujące dotkliwe cier­pienie jednocześnie fizyczne i psychiczne, wiąże się z dyskomfortem i obniże­niem jakości życia. Dotyczy to zwłaszcza bólu przewlekłego, który może towa­rzyszyć przez lata. Może, ale nie musi.

ból ręki
Biopsychospołeczny model bólu roz­patruje fizyczne doznania bólowe jako wypadkową dynamicznej interakcji między czynnikami biologicznymi, psy­chologicznymi i społecznymi. Wyniki licznych badań potwierdzają wpływ znaczenia emocjonalnego i dobrej kon­dycji psychicznej dla szybszego gojenia się urazów i redukcji chronicznego bólu.

I odwrotnie – skuteczne leczenie bólu wpływa na poprawę jakości życia oraz samopoczucia pacjenta. Badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność spersonalizowanego, interdyscyplinar­nego podejścia do leczenia bólu, obej­mującego farmakoterapię, psychoterapię, terapię integracyjną oraz zabiegi inwa­zyjne. Podejście multimodalne podkreśla znaczenie zdrowego trybu życia, w tym aktywności fizycznej, zbilansowanej die­ty, higieny snu czy rezygnacji z palenia. Uzupełnieniem klasycznej farmakotera­pii analgetykami opioidowymi bądź nie­opioidowymi powinny być psychotera­pia oraz terapia integracyjna. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadkach przewlekłego bólu różnią się w zależno­ści od tego, czy odnoszą się do leczenia objawów, czy też stanu chorobowego6.

Dieta przeciwzapalna na RZS

Bóle stawów dotyczą osób w każdym wieku i prowadzących skrajnie różny tryb życia. Z ich powodu cierpią zarów­no sportowcy, jak i ludzie rzadko ćwi­czący. Jedną z chorób, której towarzyszy stały ból, jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Jest to przewlekła, autoimmunologiczna choroba zapal­na, atakująca głównie stawy. Objawy kliniczne RZS obejmują ból stawów, sztywność, obrzęk, a także destrukcję stawów oraz objawy ogólnoustrojowe. W leczenie RZS zalecane jest podejście multimodalne, łączące farmakoterapię ze środkami niefarma­kologicznymi. W terapii farmakologicznej RZS stosuje się leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby oraz tera­pię przeciwzapalną niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub glikokortykosteroidami. Do środków niefarmakologicznych zaliczane są m.in. fizjoterapia oraz terapia żywieniowa.

Dbanie o odpowiednią dietę przy RZS ma na celu złago­dzenie stanu zapalnego poprzez zmianę stosunku kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 i zwiększenie ilości przeci­wutleniaczy. Szczególnie istotne jest unikanie kwasu arachido­nowego (AA), kwasu tłuszczowego omega-6. AA jest prekurso­rem eikozanoidów, które są mediatorami stanu zapalnego. Tym samym zwiększona ilość AA uwolnionego z błony komórkowej powoduje wzrost nasilenia stanu zapalnego.

Diety wegetariań­skie
Diety wegetariań­skie zawierają mniej AA niż diety mięsne, podczas gdy diety wegańskie są ich praktycznie pozbawione. Badania populacyj­ne dowodzą, że jedzenie dużych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego koreluje z występowaniem RZS. Wyższe spożycie kwasu eikozapentaenowego (EPA), zaliczanego do kwasów omega-3, zapobiega akumulacji AA, a tym samym przeciw­działa stanom zapalnym. Ponadto EPA jest konkurencyjnym inhibitorem enzymów istotnych dla biosyntezy eikozanoidów.

W terapii żywieniowej RZS zalecana jest dieta śród­ziemnomorska, obfitująca w ryby i owoce morza, a uboga w produkty mleczne, jaja i czerwone mięsa. Tym samym jest bogata w kwasy omega-3 (EPA) oraz kwas dokozahek­saenowy (DHA), a przy tym zawiera niewiele AA. Ta dys­proporcja przyczynia się do przeciwzapalnego działania jadłospisu typowego dla śródziemnomorskiej kuchni7.

Dostępnym na półce z przyprawami remedium na dolegliwości bólowe towa­rzyszące chorobie zwyrodnieniowej sta­wu kolanowego jest kurkuma. Ta przy­prawa i lecznicze zioło jest pozyskiwana z kłącza egzotycznej rośliny znanej jako ostryż długi (Curcuma longa). Zawiera kurkuminę, wysoce skuteczny przeci­wutleniacz i naturalny analgetyk w jed­nym. Podwójnie ślepe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie z udziałem 150 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego udowodniło skuteczność biozoptymali­zowanego ekstraktu z kurkumy w lecze­niu objawowym tego schorzenia. U osób przyjmujących ok. 300 mg ekstraktu z kłącza kurkumy stwierdzono istotny wzrost sprawności fizycznej, wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz spadek zawartości biomarkerów degradacji chrząstki w surowicy. Żad­nego z powyższych efektów nie wyka­zano u osób przyjmujących placebo10.

Chiropraktyka i joga na ból pleców

Bardzo poważnym problemem zdrowotnym w krajach roz­winiętych jest dyskopatia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, wpływająca na upośledzenie sprawności funkcjonalnej, a co za tym idzie – na obniżenie jakości życia. Można ją leczyć na kilka sposobów: farmakologicznie, stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także rehabilitacją, wdrażając kinezyte­rapię oraz fizykoterapię z udziałem stymulacji TENS oraz jo­noforezy z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi11. Jeżeli zabiegi te nie przynoszą efektów, medycyna konwencjonalna proponuje nam radykalne środki – m.in. discektomię, korpekto­mię, laminotomię czy rizotomię. Na szczęście są też inne opcje.

mężczyzna przed biurkiem
Ból pleców nie bez powodu nazy­wany jest największym schorze­niem tego stulecia. Niestety, w dużej mierze „zapracowaliśmy” na niego sami. Wielogodzinna praca za biur­kiem, zapominanie o systematycznej aktywności fizycznej, podróżowanie w pozycji siedzą­cej, spanie na źle dobranym materacu, noszenie nieodpo­wiedniego obuwia, a także odpoczywanie przed ekrana­mi laptopów czy smartfonów nie służą kręgosłupowi.

Znacznie bezpieczniejszą i, co równie ważne, bezbolesną me­todą leczenia dyskopatii jest Metoda dr. Dyera, czyli skompute­ryzowana, niechirurgiczna dekompresja kręgosłupa stosowana w leczeniu bólu dolnej części pleców i szyi z wykorzystaniem różnicowej dynamiki międzykręgowej. Dzięki niej dysk zaczy­na leczyć się naturalnie i odzyskuje swój pierwotny kształt12.

Innym sposobem na radzenie sobie z dokuczliwym bólem pleców są zastrzyki ze steroidów, które zawierają mieszaninę syntetycznego kortyzolu. Łagodzą one stan zapalny, a tym samym ból, i działają nawet do 2 miesięcy. Dostępne na re­ceptę środki rozluźniające mięśnie (spazmolityczne oraz blokery nerwowo-mięśniowe) hamują komunikację między mózgiem a systemem nerwowym, w wyniku czego nie odczu­wamy bólu, dlatego często są polecane pacjentom cierpiącym na skurcze mięśni, napięcie mięśni pleców i związane z nimi bóle. Leków nie należy stosować dłużej niż 3 tygodnie, a oso­by je przyjmujące powinny być pod stałą opieką lekarza.

Jednak zamiast zastrzyków z korty­zonu i leków warto spróbować natural­nego sposobu na rozluźnienie mięśni, czyli chiropraktyki. Choć znana jest od setek lat, ostatnio znowu wraca do łask, bo docenia się jej holistyczny model opieki nad pacjentem. Metoda polega na rozluźnianiu mięśni i ścię­gien pacjenta za pomocą odpowiednio dobranych technik masażu i akupre­sury. Podczas właściwego zabiegu specjalista nastawia kręgi i ustawia prawidłowo miednicę względem krę­gosłupa. Aby osiągnąć efekt leczniczy, potrzeba serii kilku lub kilkunastu zabiegów, jednak pacjenci często zgła­szają poprawę już po jednej wizycie13.

W walce z bólem pomocna jest też joga, którą praktykować mogą wszyscy, niezależnie od wieku. To coś więcej niż prozdrowotne ćwiczenia fizyczne, bo, jak udowodniły badania, wytwarza odporność na ból i minimalizuje od­powiedź obronną organizmu, a także, dzięki nauce prawidłowego oddychania, pomaga usunąć z organizmu nagroma­dzone substancje toksyczne i zaangażo­wać przywspółczulny układ nerwowy odpowiedzialny za wyciszanie organi­zmu. Jak wykazało doświadczenie, oso­by, które przez 12 tygodni brały udział w cotygodniowych sesjach jogi, były bar­dziej ruchliwe i elastyczne niż pozostali uczestnicy, chociaż grupa uprawiająca gimnastykę zaczęła zgłaszać poprawę poziomu mobilności po 26 tygodniach14.

Kolejną mądrością Dalekiego Wschodu, z której warto skorzystać, jest akupunktura. W jednym z ba­dań 1 200 pacjentów, którzy cierpieli na chroniczny ból pleców średnio od 8 lat, poddawano 10 seriom akupunk­tury – po 6 miesiącach aż 48% zgło­siło radykalną redukcję bólu15.

joga
W walce z bólem pomocna jest też joga, którą praktykować mogą wszyscy, niezależnie od wieku. To coś więcej niż prozdrowotne ćwiczenia fizyczne, bo, jak udowodniły badania, wytwarza odporność na ból i minimalizuje od­powiedź obronną organizmu, a także, dzięki nauce prawidłowego oddychania, pomaga usunąć z organizmu nagroma­dzone substancje toksyczne i zaangażo­wać przywspółczulny układ nerwowy odpowiedzialny za wyciszanie organi­zmu.

Zioła o działaniu przeciwbólowym

Żyjemy coraz dłużej, co ma swoje zalety i wady. Do tych ostatnich na­leży epidemia chorób typowych dla podeszłego wieku, z powodu których miliony osób doznają chronicznych dolegliwości bólowych. W związku z globalnym starzeniem się społeczeń­stwa odsetek osób borykających się z przewlekłym bólem neuropatycznym sięgnął 7-10% światowej populacji. Mimo postępu medycyny leczenie tej dolegliwości nadal stanowi poważny problem kliniczny. Istniejące leki kon­wencjonalne wykazują ograniczone działanie przeciwbólowe, a ich stoso­wanie wiąże się z licznymi skutkami ubocznymi. W związku z tym zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy rośnie zainteresowanie po­szukiwaniem nowych leków przeciwbólowych. Jak zwy­kle z pomocą przychodzi nam skarbnica Matki Natury.

CBD poprawia jakość życia

W ostatnich latach częstym tematem publicznych dyskusji jest medyczna marihuana oraz inne produkty lecznicze pozyskiwane z konopi (Cannabis). W suszu tej rośliny oznaczono ponad 500 związków, w tym ponad 80 różnych kannabinoidów, takich jak cannabidiol (CBD) oraz tetrahydrokannabinol (THC). 32 niezależne, randomizowane badania kliniczne z udziałem łącznie 5 174 dorosłych pacjentów udowadniają terapeutyczne właściwości medycznej marihuany oraz kannabinoidów niewziewnych. Ich stosowanie łagodzi chro­niczne bóle różnego typu, poprawia jakość snu u pacjentów z przewlekłym bólem oraz ich sprawność fizyczną1.

cbd oil

Źródłem CBD i innych kanabinoidów jest olej konopny. Kanna­binoidy jako analogi neuroprzekaźników łączą się z receptorami komórek nerwowych. Co ciekawe, pod wieloma względami działanie 2 najważniejszych kannabinoidów jest przeciwstawne. THC łączy się z receptorami kannabinoidowymi, tymczasem CBD jest ich antagonistą. CBD pozytywnie wpływa na przekaźnictwo serotoninergiczne, przez co działa przeciwpsychotycznie, łagodzi stany lękowe i depresję.

Związek ten ma ponad­to właściwości uspokajające, przeciwdrgawkowe, przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. 11 randomizowanych badań klinicznych wykazało skuteczność zarówno wziewnych, jak i doustnych kannabinoidów w łagodzeniu przewlekłego bólu neuropatycznego oraz towarzyszącego chorobie nowotwo­rowej. U pacjentów z przewlekłym bólem stosowanie kan­nabinoidów poprawia jakość snu oraz ogólną jakość życia2.  

Źródła: 1. BMJ. 2021 Sep 8;374:n1034; 2 Farmacja Współczesna 2015; 8: 1-8

Liczne substancje pochodzenia roślinnego wykazują działa­nie analgetyczne, a ich stosowanie jest obciążone znikomym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych w porównaniu ze standardowymi farmaceutykami przeciwbólowymi. W od­czuwaniu bólu istotną rolę odgrywają kanały jonowe, zlokali­zowane na zakończeniach neuronów czuciowych. Do najważ­niejszych kanałów jonowych biorących udział w nocycepcji, związanych z doświadczaniem bólu migrenowego czy neuro­patycznego, należą kanały TRPV1 i TRPA1. Obecnie stosowa­ne farmaceutyczne blokery wykazują liczne skutki uboczne, ponadto ich produkcja jest skomplikowana i mało wydajna. Bezpieczną, naturalną alternatywą mogą być zioła lecznicze.

Do substancji roślinnych o udowodnionym działaniu analge­tycznym należy kamfora. Jest to organiczny związek chemicz­ny z grupy terpenów, pozyskiwany z drewna cynamonowca kamforowego (Cinnamomum camphora). Testy behawioral­ne przeprowadzone na myszach dowiodły skrócenie czasu odczuwania bólu przez zwierzęta, którym podano roztwór kamfory. Potwierdzono skuteczność kamfory w tłumieniu bólów wywoływanych przez 9 różnych czynników, w tym przetestowano 4 modele bólu neuropatycznego, m.in. z zasto­sowaniem leków stosowanych w chemioterapii, wywołujących ból neuropatyczny. Podczas trwania eksperymentu u żadnego ze zwierząt nie zaobserwowano działań niepożądanych16.

Podobne właściwości przeciwbólowe posiada olejek ete­ryczny z liści wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis), rośliny stosowanej powszechnie jako kuchenna przyprawa. Do jego najważniejszych składników aktywnych należą 1,8-cyneol, eugenol, sabinen, 4-terpineol, α-pinen, metyloeugenol, α-terpi­neol oraz β-pinen. Eksperyment z udziałem myszy i szczurów dowiódł, że olejek eteryczny z liści wawrzynu wykazuje zna­czące działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, porów­nywalne z referencyjnymi lekami przeciwbólowymi i niestero­idowymi lekami przeciwzapalnymi: morfiną i piroksykamem17.

Olejek eteryczny z liści wawrzynu
Olejek eteryczny z liści wawrzynu wykazuje zna­czące działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, porów­nywalne z referencyjnymi lekami przeciwbólowymi i niestero­idowymi lekami przeciwzapalnymi: morfiną i piroksykamem

Kadzidłowiec indyjski

Wsparciem w chorobie zwyrodnienio­wej stawów jest również kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata). Ekstrakty z tej rośliny zawierają kwas 3-acetylo­-11-keto-bosweliowy oraz kwas boswe­liowy. Podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie na ludziach wykazało istotną poprawę u 48 pacjentów z cho­robą zwyrodnieniową stawu kolano­wego, przyjmujących przez 120 dni suplementy diety na bazie kadzidłow­ca. U chorych stosujących preparaty z kadzidłowca stwierdzono wzrost sprawności fizycznej, zmniejszenie bólu i sztywności stawów w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Nastąpił również wyraźny spadek markerów stanu zapalnego w surowicy, charak­terystycznych dla choroby zwyrod­nieniowej stawu kolanowego. Oceny radiograficzne wykazały poprawę stanu szpary stawu kolanowego i zmniej­szenie ilości osteofitów (ostróg)9.

Kurkuma na stawy

Dostępnym na półce z przyprawami remedium na dolegliwości bólowe towa­rzyszące chorobie zwyrodnieniowej sta­wu kolanowego jest kurkuma. Ta przy­prawa i lecznicze zioło jest pozyskiwana z kłącza egzotycznej rośliny znanej jako ostryż długi (Curcuma longa). Zawiera kurkuminę, wysoce skuteczny przeci­wutleniacz i naturalny analgetyk w jed­nym. Podwójnie ślepe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie z udziałem 150 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego udowodniło skuteczność biozoptymali­zowanego ekstraktu z kurkumy w lecze­niu objawowym tego schorzenia. U osób przyjmujących ok. 300 mg ekstraktu z kłącza kurkumy stwierdzono istotny wzrost sprawności fizycznej, wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz spadek zawartości biomarkerów degradacji chrząstki w surowicy. Żad­nego z powyższych efektów nie wyka­zano u osób przyjmujących placebo10.

Bibliografia
 • Pain. 2020 Sep 1;161(9): 1976-82
 • Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku, 2016, 6
 • J Clin Invest. 2010 Nov;120(11): 3742-4
 • Prog Brain Res. 2022;272(1): 105-23
 • Polski Przegląd Neurologiczny 2011; 7 (1): 20-30
 • Lancet. 2021 May 29;397(10289): 2082-97
 • Nutrients. 2021 Nov 24;13(12): 4221
 • Am J Clin Nutr. 2022 Sep 2;116(3):6 72-85
 • Phytother Res. 2019 May;33(5): 1457-68
 • Arthritis Res Ther. 2019 Jul 27;21(1): 179
 • Family Medicine & Primary Care Review 2012, 14, 3: 342-344
 • J Spine 2018;8: 432
 • Neural Plast, 2016; 2016: 3704964
 • Ann Intern Med, 2005; 143: 849-56
 • Eur Spine J, 2013; 22: 689
 • J Pain Res. 2023 Mar 10;16: 785-95
 • Phytother Res. 2003 Aug;17(7): 733-6
Autor publikacji:
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą 10/2023
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą
Kup teraz
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny