Unikasz dentysty? Tych fatalnych konsekwencji raczej się nie spodziewasz

Problemy z zębami i niezdrowe dziąsła mogą prowadzić do rozwoju nowotworów oraz innych zaburzeń w całym organizmie – twierdzi dr Leigh Erin Connealy. Oto jak utrzymać dziąsła i zdrowie w świetnej formie i nie ryzykować.

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Stomatolodzy od dawna zalecają codzienne szczotkowanie i nitko­wanie w celu uniknięcia próchnicy zębów. Może być jed­nak jeszcze ważniejszy powód do uporządkowania kondycji jamy ustnej: możliwe wspomaganie profilaktyki pewnych rodzajów nowotworów. Naukowcy ame­rykańskiej Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego T.H. Chana w Bostonie ponownie przyjrzeli się wynikom 2 rozległych badań z udziałem ponad 150 tys. kobiet i mężczyzn. Po 22-28 latach odkryli, że osoby z chorobami dziąseł były o 43% bardziej nara­żone na diagnozę raka przełyku i o 52% – nowotworu żołądka1.

Wypełnienia amalgamatowe - czy są niebezpieczne?

Do potwierdzenia związku między chorobą dziąseł a rakiem potrzeba większej liczby badań, ale na pewno ma on sens. Jama ustna stanowi początek przewodu pokarmowego, a nieleczone pro­blemy zdrowotne w jej obrębie mogą rzutować na inne obszary organizmu. Na przykład stare amalgamatowe wypełnienia sto­matologiczne mogą zawierać rtęć. Wielu integracyjnych lekarzy i biologicznych dentystów uważa, że ten niebezpieczny metal może być w niewielkich cząstkach uwal­niany przy każdym przeżuwa­niu pokarmu lub szczotkowaniu zębów. Miniaturowe cząsteczki mogą być wypłukiwane do mózgu lub innych obszarów organizmu i powodować szkody.

Przykłady powszechnych, choć często niedostrzeganych, problemów zdrowotnych zwią­zanych z ekspozycją na rtęć:
• zaburzenia neurologiczne,
• bóle głowy,
• zaniki pamięci,
depresja,
• zmęczenie,
• osłabienie mięśni,
• drżenia.

Spowodowane przez kanałowe leczenie zębów, choroby szczę­ki, ekstrakcje zębów mądrości i inne procedury infekcje zębowe również mogą powodować pro­blemy. Te kieszonki dziąsłowe, określane czasami jako zakażenia ogniskowe, zwykle nie są wykry­wane w badaniach laboratoryj­nych. Produkują jednak toksyny, co może skutkować narastaniem stanu zapalnego i potencjal­nym ryzykiem nowotworo­wym. Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego „niektóre infekcje mogą powo­dować w części organizmu dłu­gotrwały stan zapalny, co może zmieniać objęte nim komórki i pobliskie komórki odpornościo­we oraz ostatecznie doprowa­dzić do rozwoju nowotworu2.

wizyta u dentysty
Naukowcy ame­rykańskiej Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego T.H. Chana w Bostonie ponownie przyjrzeli się wynikom 2 rozległych badań z udziałem ponad 150 tys. kobiet i mężczyzn. Po 22-28 latach odkryli, że osoby z chorobami dziąseł były o 43% bardziej nara­żone na diagnozę raka przełyku i o 52% – nowotworu żołądka

Kanałowe leczenie zębów: źródło problemu?

Amerykańskie Towarzystwo Endodontyczne zgłasza prze­prowadzanie 15 mln zabiegów leczenia kanałowego rocznie – ok. 41 tys. dziennie3. Jeśli jed­nak procedury te są wykonywa­ne nieprawidłowo, mogą przy­nieść o wiele więcej szkód niż korzyści. Zazwyczaj stomatolog lub endodonta usuwa z zęba nerw centralny oraz otaczają­cą go miazgę, a lukę pomiędzy koroną a korzeniami w szczęce wypełnia obojętną substancją.

Chociaż leczenie kanałowe ma na celu usunięcie nadmia­ru bakterii obecnych w obsza­rze otaczającym wypełnienie, bez wyjątkowej ostrożności i wykwalifikowania osoby przeprowadzającej zabieg może nie dojść do pozbycia się ich w całości. Pozosta­łości drobnoustrojów mogą uwalniać do krwiobiegu tok­syny, a te z kolei – podróżo­wać po całym organizmie oraz powodować nowotwory i inne problemy ogólnoustrojowe.

W swojej przełomowej książ­ce pt. „Root Canal Cover-Up” („Próba ukrywania faktów na temat kanałowego leczenia zębów”), wydanej przez Bion w 1994 r., chirurg stomatolog dr George Meinig bada 100-let­nią doniosłą pracę dr. Westona Price’a. Ten ostatni wykazał, jak wynikające z leczenia kanało­wego infekcje w jamie ustnej powodują szkody, które roz­przestrzeniają się na inne czę­ści ciała. Przez lata procedurę tę powiązano z zaburzeniami metabolizmu, nasileniem stanu zapalnego, niską masą uro­dzeniową i chorobami serca. Właściwie jedno z badań, któ­rego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Journal of Dental Research, wykaza­ło, że ludzie z nieleczonymi infekcjami zębowymi byli prawie 3 razy bardziej nara­żeni na rozwój problemów sercowo-naczyniowych4.

kobieta myje zęby
Na szczęście infekcjom w obrę­bie jamy ustnej można zapobiegać i zwalczać je, zarówno u dentysty, jak i w domu, w celu poprawy kon­dycji jamy ustnej i całego organi­zmu. W profilaktyce lub leczeniu nowotworu można również dążyć do poprawy diety i stylu życia.

Biologiczny/holistyczny stomatolog - kto to jest?

Najlepszą metodą na zajęcie się zaburzeniami jamy ustnej, zanim staną się problemem, jest konsultacja z biologicznym dentystą. Tego rodza­ju specjaliści, zwani rów­nież holistycznymi lub naturalnymi stoma­tologami, dostrze­gają związek kondycji jamy ustnej ze zdro­wiem całego organizmu i pracują w zgo­dzie z ciałem pacjenta. Stosu­ją jedynie mini­malnie inwazyjne procedury i nietok­syczne biokompaty­bilne materiały. Są wysoce wykwalifikowani i przeszkoleni w zakresie bezpiecznego usuwa­nia amalgamatowych plomb oraz innych holistycznych zabiegów dentystycznych. Są doskonałymi sojusznikami w dążeniu do optyma­lizacji stanu zdrowia jamy ustnej.

Produkty higieny jamy ustnej
Chociaż odpowiednia higiena jamy ustnej to tylko jeden z elementów układanki, jeśli chodzi o profilak­tykę nowotworów, utrzymywanie jej w znakomitej formie przyno­si wiele ogólnoustrojowych korzy­ści i powinno stanowić priorytet.

Należy pamiętać, że amalga­matowe wypełnienia stomatolo­giczne musi usuwać wyszkolony profesjonalista, który zapewni zarówno skuteczność, jak i bez­pieczeństwo tej procedury. A w przypadku konieczno­ści poddania się kanałowemu leczeniu zębów powinno się zdecydowanie rozważyć wizytę u biologicznego den­tysty, wykwalifikowanego w tego rodzaju zabiegach.

3 proste domowe zabiegi poprawiające stan jamy ustnej

Dzięki tym prostym domowym metodom można bezpiecznie i naturalnie poprawiać stan jamy ustnej i unikać potencjal­nych problemów między regularnymi wizytami u dentysty.

 • Skrobanie języka Usuwanie bakterii i martwych komó­rek skóry z języka z wykorzystaniem świetnego narzę­dzia – zwanego trafnie czyścikiem do języka – to łatwy i wydajny sposób na poprawę kondycji jamy ustnej. Dzięki skrobaniu języka 2-krotnie w ciągu dnia można nie tylko pozbyć się potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów, lecz także nieświeżego oddechu. W sieci lub sklepach ze zdro­wą żywnością można znaleźć różne czyściki. Zakupio­nego produktu należy używać zgodnie z zaleceniami.
Skrobaczka do języka
Skrobanie języka jest powszechnie przyjętą praktyką, wywodzącą się z Ajurwedy. Ma na celu pozbycie się potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów
 • Ssanie oleju Uważa się, że wiekowa ajurwedyjska praktyka ssania oleju odtruwa i oczyszcza cały orga­nizm. Przepłukiwanie jamy ustnej wysokiej jako­ści olejem, np. kokosowym lub sezamowym, przez 15 min każdego dnia usuwa toksyny z ciała, popra­wia higienę jamy ustnej i kondycję dziąseł oraz może wspomagać profilaktykę próchnicy zębów. Artykuł opublikowany na łamach czasopisma Journal of Traditional and Complementary Medicine wykazał, że ssa­nie oleju „poprawia higienę jamy ustnej, kiedy praktykuje się je poprawnie i regularnie”5. Autor badania zauważył, że powinno być stosowane jako dodatek do szczotkowa­nia i nitkowania zębów – nie zamiast nich. Warto zacząć od 5 min dziennie i wypracować sobie własną technikę.
 • Płukanie gardła słoną wodą Chociaż wydaje się to proste, taki zabieg może mieć kilka pozytywnych oddziaływań na zdrowie jamy ustnej. Główną przyczyną skuteczno­ści tej praktyki jest fakt, że wspomaga ona powstrzymanie produkcji bakterii, co z kolei redukuje powstawanie płytki nazębnej i stan zapalny. Inne korzyści płynące z płukania gardła roztworem soli obejmują pozbycie się nieświeże­go oddechu i łagodzenie bólu gardła. Wystarczy po prostu wmieszać pół łyżeczki soli do kubka ciepłej wody, prze­płukać gardło i wypluć. W celu uzyskania optymalnych rezultatów praktykę tę należy powtarzać codziennie.

Inne metody profilaktyczne

Poza kiepską kondycją jamy ustnej i jej nieprawidło­wą higieną ryzyko nowotworowe może zwiększać wiele czynników. Moje wykłady często kończę slajdem z tek­stem: „Lekiem na raka jest profilaktyka”. W skrócie można powiedzieć, że doskonały stan zdrowia wyma­ga uwzględnienia wszystkich filarów dobrostanu. Najlepiej pracować ze specjalistą w dziedzinie medycy­ny integracyjnej, który specjalizuje się w leczeniu całego organizmu. Może on dopasować konkretne instrukcje i zale­cenia w każdym z tych kluczowych obszarów do indy­widualnych problemów lub potrzeb zdrowotnych.

Niech pokarm będzie lekarstwem

Należy spożywać prawdziwe nie­przetworzone produkty, takie jak warzywa, owoce, orzechy i ziar­na, jak również mięso zwierząt pastwiskowych i występujący w naturze drób. Brak pestycydów i hormonów to konieczność. Czę­sto zalecam stosowanie zmodyfi­kowanej diety ketogenicznej, która przypomina jadłospis śródziemno­morski. W zależności od stanu pacjen­ta odpowiedni może być również post przerywany. Również w tym przypadku pomocna może być ścisła współpraca ze specjalistą w dziedzinie medycyny integracyjnej, który pomoże opraco­wać plan żywieniowy idealny z punktu widzenia dobrej kondycji fizycznej i psy­chicznej oraz profilaktyki nowotworów.

 tai-chi
Stres jest znanym czynnikiem osłabia­jącym układ odpornościowy. A upo­śledzenie systemu immunologicznego znacznie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów i innych chorób. Można wypróbować w domu metody odprę­żające i techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga, tai-chi czy aromatera­pia. Można również korzystać z nich przy profesjonalnej pomocy (zajęcia sportowe z trenerem, masaż tera­peutyczny, doradztwo/terapia).

Detoksykacja

Pozbycie się z organizmu toksyn to pod­stawa profilaktyki nowotworów. Żyjemy w wysoce toksycznym świecie, a podej­mowanie kroków w celu oczyszczania ciała to jedna z najsilniejszych metod na poprawę stanu zdrowia i unika­nie chorób. Picie oczyszczonej wody, pozbywanie się z organizmu toksycz­nych metali ciężkich – w tym starych amalgamatowych wypełnień stoma­tologicznych – dzięki sprawdzonym terapiom, zmniejszenie ekspozycji na zanieczyszczenia elektromagnetycz­ne oraz trzymanie się z dala od szkodli­wego promieniowania ogromnie wspo­maga dobrostan całego organizmu.

Przeciwnowotworowe suplementy diety

W przypadku wielu udowodniono nawet oddziaływanie na krążące komór­ki nowotworowe i krążące macierzyste komórki nowotworowe, których trzeba się pozbyć, aby naprawdę „wyleczyć” raka. Specjalista w dziedzinie medy­cyny integracyjnej może zlecić proste badania krwi w celu ustalenia protoko­łu, który najlepiej zadziała w przypad­ku danego pacjenta i jego konkretnych problemów zdrowotnych. Indywidu­alnie dopasowany plan suplementacji może nie tylko wspomóc profilaktykę raka, lecz także leczyć tę chorobę.

Regularna aktywność fizyczna
Regularna aktywność fizyczna ma klu­czowe znaczenie dla wszystkich obsza­rów zdrowia, w tym redukcji ryzyka nowotworowego. Ćwiczenia przyno­szą wiele udowodnionych korzyści. Redukują stan zapalny, wzmacniają funkcje odpornościowe, a także uwal­niają organizm od toksyn i wspoma­gają obniżenie poziomu lęku, stresu i depresji. Regularna aktywność fizyczna poprawia nastrój, wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz zwiększa dopływ tlenu i składników odżywczych do mózgu. Należy dążyć do minimum 30 min ruchu w większość dni tygodnia.

Wystarczająca ilość snu

Brak minimum 7 godz. snu każdej nocy naraża człowie­ka na całe mnóstwo proble­mów zdrowotnych, w tym rozwój raka. Właściwa higiena snu – która obejmuje unikanie niebie­skiego światła (z telewizora i smartfo­nów) przed położeniem się do łóżka oraz spanie w ciemnym pomieszczeniu o stałej temperaturze – jest niezbędna do dobrej jakości nocnego wypoczyn­ku. Niektóre suplementy diety, takie jak melatonina, mogą wspomagać zasypianie i sen w nocy. Unikanie kofeiny w godzinach popołudnio­wych i świadomość, że istnieją leki mogące zaburzać sen, także mogą poprawić związane z nim nawyki.

5 ważnych pytań do dentysty

Znalezienie właściwego stomatologa może być zniechęcającym zada­niem. Jednak uzbrojenie się we właściwe kwestie do poruszenia może je znacząco ułatwić. Należy poprosić o odpowiedzi na poniższe pyta­nia, aby wybrać stomatologa, który spełnia wszystkie oczekiwania.

 • Czy używa amalgamatowych wypełnień stomatologicznych? Chociaż powszechnie przyjęto, że te zawierające rtęć plomby są bardzo problematyczne, niektóre gabinety dalej je stosują. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, należy poszukać innej praktyki.
 • Czy zapyta o dietę i inne kwestie związane ze zdrowiem?  Medycyna integracyjna postrzega człowieka jako całość. Dobry holi­styczny dentysta również będzie chciał wiedzieć wszystko o nawykach zdrowotnych i stylu życia pacjenta. Czy jest palaczem? Czy jest aktyw­ny fizycznie? Czy zdrowo się odżywia i utrzymuje optymalną masę ciała? Czy przyjmuje obecnie leki lub suplementy diety? Specjalista potrzebuje tych odpowiedzi w celu wdrożenia prawidłowego i bezpiecznego leczenia.
 • Czy stosuje zabiegi z wykorzystaniem fluoru?  Według naturopaty i chirurga stomatologa dr. Griffina Cole’a (smilehavendentalcenter.com), który jest członkiem Międzyna­rodowej Akademii Medycyny Jamy Ustnej i Toksykologii, zabie­gi z wykorzystaniem fluoru są niepotrzebne i niebezpieczne. – Bardzo trudno jest całkowicie uniknąć fluoru w stomatolo­gii, ponieważ większość materiałów z żywicy (kompozyt, lak, szkło polimerowe) zawiera jego niewielkie ilości. Na szczęście w niektó­rych preparatach w ogóle go nie ma i są to opcje, z których korzy­sta większość biologicznych stomatologów – mówi dr Cole.
 • Czy stosuje leczenie kanałowe? Jeśli dentysta lub endodonta stosuje typowe protokoły leczenia kana­łowego, nie będzie w stanie usunąć z wnętrza zęba wszystkich bakte­rii i szkodliwych patogenów. Dr Cole ma jednak dobre wiadomości.
  – Jest sporo ukończonych lub toczących się badań wskazujących na to, że kiedy dentysta stosuje laserowy protokół Fotona Lightwalker PIPS lub SWEEPS wraz z terapią tlenowo-ozonową (lub ultradźwiękową technologią GentleWave), jest w stanie faktycznie oczyścić cały ząb, a tym samym uzyskać zdrowszy biologicznie rezultat – wskazuje specjalista. Należy porozmawiać o używanych w gabinecie metodach i dokonać odpowiedniego wyboru.
 • Czy bada biokompatybilność stosowanych materiałów? Każde umieszczenie w organizmie ciała obcego niesie za sobą prawdopodo­bieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych zaburzeń. Materiały dentystyczne nie stanowią pod tym względem wyjątku. Na szczęście można zastosować prosty test, np. Clifford Biocompatibility Assay Test, w celu ustalenia, któ­re preparaty będą odpowiednie dla danego pacjenta. Tego rodzaju badania oferuje więk­szość biologicznych stomatologów, ale moż­na poprosić o nie w każdym gabinecie.
  Griffin Cole, Avoid Dental Dangers: 10 Questions to Ask Your Dentist (NaturalHealth365.com, 2020)

Dr n. med. Leigh Erin Connealy jest kie­rownikiem medycznym amerykańskich ośrodków – Cancer Center for Healing (Centrum Leczenia Raka) i Center for New Medicine (Centrum Nowej Me­dycyny) – w Irvine w Kalifornii. Dzięki jej multidyscyplinarnym protokołom leczenia, zespołowi specjalistów oraz holistycznemu podejściu do zdrowia i terapii stały się one największymi klinikami medycyny integracyjnej/funkcjonalnej w Ameryce Północnej, odwiedzanymi przez ponad 70 tys. pa­cjentów z całego świata. Dr Connealy jest autorką książek pt. „The Cancer Revolution” („Nowotworowa rewolu­cja”) oraz „Be Perfectly He­althy” („Bądź doskonale zdrowy”), a także wziętą prelegentką, która wy­stępuje w licznych pro­gramach telewizyjnych i radiowych, semina­riach internetowych oraz podcastach. Uznaje się ją za jedną z najlepszych specjalistów w dzie­dzinie medycyny funkcjonalnej i in­tegracyjnej w USA

Bibliografia
 • Gut, 2021; 70: 620–21
 • American Cancer Soc, “Can Infections Cause Cancer?,” July 11, 2016, cancer.org
 • American Assoc of Endodontists, “Endodontic Facts,” 2023, newsroom.aee.org
 • J Dent Res, 2016; 95(12): 1358–65
 • J Tradit Complement Med, 2017; 7(1): 106–9
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny