Choroby przyzębia - jak sobie radzić?

Mam problemy z dziąsłami. Okropnie krwawią podczas mycia zębów, często mam stan zapalny oraz brzydki zapach z ust i pojawia się czasem ropa. Kiedy byłam u dentysty, powiedział, że do moich kieszonek mię­dzyzębowych dostaje się jedzenie, które podrażnia przyzębie. Jak sobie z tym problemem poradzić? Czy są jakieś naturalne metody albo suplementy, które pomogą rozprawić się z chorym przyzębiem?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Jakie objawia się zapalenie dziąseł?

Choro­by dziąseł pojawiają się, gdy bakterie z płytki nazębnej (to ta kleista, bezbarwna warstwa, która ciągle tworzy się na Twoich zębach) wywołują infekcję i stan zapalny dziąseł.

Najłagodniejszą postacią choroby dziąseł jest ich zapalenie, które zazwyczaj powoduje niewielki dyskom­fort lub nie daje żadnych objawów. Jednak nieleczone może rozwinąć się w zapale­nie przyzębia, które atakuje zarówno tkanki miękkie, jak i kości, w których osa­dzone są zęby.

Etiologia jest wieloczynnikowa, a pato­geny przyzębia stanowią główną przyczynę inicjacji i postępu choroby. Odkła­danie się płytki nazębnej umożliwia rozwój bakterii beztlenowych1, co ostatecz­nie prowadzi do rekruta­cji i aktywacji neutrofili. To dodatkowo powoduje zwiększenie poziomu cyto­kin prozapalnych, a także prowadzi do uwalniania enzymów neutrofilowych i RFT. Długotrwałe nara­żenie tkanki łącznej na te uszkodzenia powoduje de­gradację, a w konsekwencji utratę podpory więzadłowej i kości wyrostka zębodoło­wego, co ostatecznie pro­wadzi do utraty zębów2.

Oznakami zapalenia dziąseł są opuchlizna i za­czerwienienie dziąseł oraz krwawienie po szczotkowa­niu zębów lub czyszczeniu ich nicią dentystyczną. Objawy zapalenia przy­zębia obejmują:

 • nieświeży oddech,
 • niemiły posmak w ustach,
 • obniżoną linię dziąseł,
 • nadwrażliwość
 • obluzowanie zębów,
 • rop­nie i wypadanie zębów.

Jak leczyć chore dziąsła?

W leczeniu periodonto­logicznym wypróbowano i przetestowano różne środ­ki przeciwdrobnoustrojowe i chemioterapeutyczne, takie jak chlorheksydyna, triklosan, chlorek cetylo­pirydyniowy.

Ze względu na wieloczynnikową etio­logię i złożony proces chorobowy, leczenie zapalenia przyzębia nadal stanowi ogromne wyzwanie dla le­karzy dentystów. Dlatego też poszukiwano środków zioło­wych, aby uzyskać działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, anty­septyczne, przeciwzapalne i przeciwkolagenazowe.

Powszechnie wiadomo, że stres oksydacyjny jest ważną przyczyną uszko­dzeń komórek związanych z inicjacją i postępem wie­lu chorób przewlekłych3. Przeprowadzony kilka lat temu przegląd badań do­wiódł, że u podstawy wza­jemnych powiązań między przewlekłym zapaleniem przyzębia, chorobą miaż­dżycową i cukrzycą leży stres oksydacyjny i dys­funkcja mitochondriów4.

nitkowanie zębów
Regularne czyszczenie nicią pomaga utrzymać zdrowe dziąsła i zapewnia długoterminowe zachowanie naturalnego uzębienia.

W wyniku kolejnych re­akcji utleniania i redukcji tlenu cząsteczkowego przez różne enzymy powstają cząsteczki takie jak anion ponadtlenkowy, nadtlenek wodoru, rodnik hydroksylo­wy, tlen singletowy, tlenek azotu, kwas podchlorawy, które razem tworzą wolne rodniki (ROS)5.

Wszystkie komórki w organizmie są zdolne do wytwarzania ROS, z których neutrofile wielojądrzaste mają pierw­szorzędne znaczenie w przy­padku zapalenia przyzębia.

Neutrofile są częścią wro­dzonej odporności, która stanowi pierwszą linię obro­ny gospodarza i jest zlokali­zowana w miejscach inwazji drobnoustrojów. Są akty­wowane przez mediatory stanu zapalnego i mogą generować zwiększone stę­żenie ROS, które atakują nie tylko periodontopatogeny, ale także otaczające tkanki6.

Wiele badań wykazało, że wolne rodniki regulu­ją powstawanie i funkcję osteoklastów, tj. zdolność aktywacji i resorpcji kości7. Cechą charakterystyczną chorób przyzębia jest re­sorpcja kości, prowadząca do utraty kości wyrostka zębodołowego i osta­tecznie utraty zębów.

Aby zwalczyć stres oksy­dacyjny, wszystkie komórki w organizmie są wyposa­żone w wewnętrzny ma­gazyn cząsteczek zwanych antyoksydantami, które działają poprzez wychwy­tywanie wolnych rodników w momencie ich powstania, zapobiegając w ten sposób stresowi oksydacyjnemu.

Do przeciwutleniaczy zali­czamy witaminy C, E, ko­enzym Q10, karoteno­idy, enzymy, takie jak reduktaza glutationowa, transferaza glutationowa, dysmutaza ponadtlenko­wa i peroksiredoksyna.

Liczne badania wykazały, że całkowita zdolność an­tyoksydacyjna u pacjentów z zapaleniem przyzębia jest znacznie niższa w po­równaniu ze zdrową grupą kontrolną8 lub osobami, które otrzymały leczenie periodontologiczne9. Odkry­cia te skłoniły do stosowania egzogennych suplementów w leczeniu chorób przyzę­bia. Ostatnio przedmiotem badań są też ziołowe środ­ki przeciwutleniające.

W celu zapobieżenia lub cofnięcia choroby dziąseł, oprócz codziennego szczot­kowania, czyszczenia nicią i regularnego odwiedzania dentysty, możesz wypró­bować opisane przez nas poniżej naturalne leki.

bambusowe szczoteczki do zębów
Bambusowe szczoteczki są produkowane z naturalnych składników, co może być korzystne dla osób o wrażliwych zębach i dziąsłach

Czy chore dziąsła są groźne dla zdrowia?

Stan naszych zębów i dzią­seł to nie tylko wskaźnik ogólnej kondycji zdrowot­nej. Może on również być bezpośrednią przyczyną przewlekłych chorób.

Na­ukowcy przekonują, że cho­roby dziąseł i przyzębia nie są jedynie oznaką przewle­kłych i ogólnoustrojowych chorób, ale mogą być także ich znaczącą i niespodzie­waną przyczyną. Zaczyna się je także kojarzyć z całą gamą problemów zdrowot­nych, między innymi z cu­krzycą, rakiem, chorobami serca, problemami przy porodzie. Nie dość na tym – okazuje się, że zdrowie naszych zębów i dziąseł może nawet determinować to, jak długo będziemy żyli.

Ludzie myślą o cho­robie dziąseł jako o cho­robie zębów, ale nie zastanawiają się, że jest ona poważną infekcją, wskutek której bakterie mogą się przedostawać do krwiobiegu.

W rezul­tacie może to powodować dodatkowe problemy zdrowotne u pacjentów, którzy już cierpią na inne choroby, albo prowadzić do poważnych kompli­kacji, takich jak choroby serca – mówi dr Robert Genco, profesor biologii jamy ustnej na Uniwer­sytecie Stanowym w No­wym Jorku w Buffalo. I nie jest w tym osamot­niony.

Wielu dentystów podziela jego przekonanie, że wspólnym czynnikiem leżącym u podstaw chorób układu sercowo-naczy­niowego i dziąseł są sta­ny zapalne, które mogą wpływać na obie te części ciała jednocześnie10.

Tę myśl wydaje się potwierdzać badanie na­ukowców z Uniwersytetu Karoliny Północnej. Obser­wowali oni 775 ciężarnych kobiet przed 26. tygodniem ciąży, z których 31 w póź­niejszym etapie miało stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie w ciąży, białko w moczu i opuchlizna spo­wodowana zatrzymaniem płynów). Większość z tych kobiet miała także wysoki poziom białka C-reaktyw­nego (CRP), które jest mar­kerem choroby zapalnej11.

To zaś prowadzi do wniosku, że w walce z chorobami przyzębia należy sięgać po jedzenie i suplementy, które mają działanie przeciwzapalne. Nie dość na tym. Jak donoszą naukowcy z King’s College London, seniorzy, którzy nie mają zębów, są 3 razy bardziej narażeni na rozwój de­mencji niż ich rówieśnicy, mający część uzębie­nia lub wszystkie zęby.

Uczeni przypuszczają, że stany zapalne, które skutkują utratą zębów, mogą niekorzystnie wpły­wać na mózg. Poza tym, w związku z utratą zębów zmienia się też dieta. To może prowadzić do nie­doboru witamin oraz mi­kroelementów, co źle się odbija na kondycji mózgu.

Co jeść, żeby mieć zdrowe zęby i dziąsła?

Poniższe wskazówki diete­tyczne pomogą poprawić zdrowie Twoich zębów i dziąseł. Są one oparte na badaniach medyków Melvina Page’a, Westona Price’a (dentystów) oraz Francisa Pottengera (lekarza).

 • Białko Jedz regularnie małe porcje białka – najle­piej ok. 50-100 g w jednym posiłku – porcja białka powinna pochodzić z czer­wonego mięsa z młodych zwierząt, takich jak cielę i jagnię, lub z ryb i drobiu. Jeśli jesteś wegetarianinem, jedz jajka. Unikaj smaże­nia na tłuszczu i oleju.
 • Warzywa Jedz je jak naj­częściej, najlepiej surowe lub lekko podgotowane. Powinny być chrupiące i or­ganiczne, jeśli to możliwe.
 • Owoce Spożywaj jeden ga­tunek owoców naraz, zawsze na pusty żołądek. Unikaj tych najsłodszych i tropikal­nych – oprócz papai i ana­nasa, które są bogate w en­zymy trawienne. Jedz tylko świeże i organiczne owoce.
 • Węglowodany Najlepiej, jeśli to warzywa są Twoimi węglowodanami. Staraj się jak najbardziej ograniczyć zboża i za wszelką cenę uni­kaj białego chleba. Jedyny, który jest dopuszczalny, to pieczywo w 100% żytnie. Zboża dozwolone w wytycz­nych dietetycznych Price’a to brązowy ryż, nieprzetworzo­ne żyto oraz płatki owsiane.
oliwa z oliwek
Używaj jedynie tłoczonej na zimno oliwy z oliwek, oleju z orzechów włoskich, lnianego i z pestek winogron. Nigdy nie powin­ny one być podgrzewane ani używane do gotowania. Unikaj wszystkich utwar­dzonych (uwodornionych) i częściowo utwardzonych tłuszczów, m.in. margary­ny i masła orzechowego. Zamiast nich – jedz awo­kado i surowe orzechy.
 • Nabiał Unikaj wszystkich krowich produktów mlecz­nych. Page utrzymywał, że mleko jest jeszcze bardziej szkodliwe niż cukry. Dobrym zamiennikiem są surowe sery oraz mleko kozie i owcze.
 • Płyny Pij dużo wody każ­dego dnia. Idealną ilością jest 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Jeśli musisz pić wino, rób to tylko pod­czas posiłków i wybieraj wyłącznie czerwone. Uni­kaj win kalifornijskich. Reasumując, lepiej jest jeść mało, ale często, opty­malnie 3-5 niewielkich posiłków. Płyny spożywaj godzinę przed jedzeniem lub 2 godz. po jego zakończeniu.
 • Koenzym Q10 Ta substancja chemiczna o charakterze witaminy, znajdująca się w niemal każ­dej komórce ciała, wydaje się mieć związek z chorobą dziąseł. Badania sugerują, że do 96% ludzi cierpiących na chorobę dziąseł może mieć zbyt niski poziom koenzymu Q10 i że suple­mentacja nim może pomóc w cofnięciu się schorzenia. Sugerowane dawkowanie: 50 mg dziennie.
witaminy C
Zgodnie z wynikami pew­nego badania cierpiący na zapalenie przyzębia mają prawdopodobnie niski po­ziom witaminy C we krwi. Gdy osobom z tym schorze­niem, zazwyczaj spożywają­cym 20-35 mg dziennie wi­taminy C, podwyższono jej dawkę do 70 mg na dzień, stan zdrowia ich dziąseł uległ poprawie w za­ledwie 6 tygodni. Sugerowane dawkowanie: 1 g dziennie.
 • Kwasy omega-3 Te dobrze znane kwasy tłuszczowe o działaniu przeciwzapalnym, natural­nie występujące w tłustych rybach, takich jak łosoś, sardynki i makrele, warto wypróbować w leczeniu chorób dziąseł. Naukowcy z Harvardu odkryli, że wyż­sze spożycie kwasu dokoza­heksaenowego (DHA) – kwa­su tłuszczowego z rodziny omega-3 i – w mniejszym stopniu, kwasu eikozapen­taenowego (EPA) korelowało z niższą zachorowalnością na zapalenia przyzębia w ba­daniu przeprowadzonym na ponad 9 tys. dorosłych w Stanach Zjednoczonych.
 • Zielona herbata Jak wynika z przeglądu wie­lu badań, katechiny wystę­pujące w zielonej herbacie (Camellia sinensis) korzyst­nie wpływają na dziąsła a źle na bytujące w jamie ustnej bakterie16. W badaniu nad chorobą dziąseł prze­prowadzonym na szczurach środek do czyszczenia zębów zawierający kate­chiny z zielonej herbaty znacząco zmniejszał stan zapalny dziąseł17, chociaż ich wyniki mogą nie mieć zastosowania u ludzi.

Propolis i ciepła woda

woda z propolisem

Ta kleista substancja wy­twarzana przez pszczoły z żywic roślinnych jest szansą na leczenie wielu problemów stomatologicz­nych – od płytki nazębnej i ubytków po choroby dziąseł i owrzodzenia jamy ustnej. Propolis dodawany do past do zębów, nie tylko skutecz­nie zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego, ale też oczyszcza z niego zęby. Działa też przeciwzapalnie.
W niewielkim, wstępnym badaniu stosowanie 2 razy dziennie przez 90 dni płynu do płukania ust zawierają­cego 5% brazylijskiego zie­lonego propolisu znacząco zmniejszało płytkę nazębną oraz zapalenie dziąseł19.
Jednak nawet zwykła ciepła woda jest skuteczna przy usuwaniu płytki na­zębnej. W jednym ze stu­diów akademicy dowiedli, że mycie zębów ciepłą wodą usuwa płytkę nazęb­ną skuteczniej niż mycie pastą. Podczas testowania różnych technik na płyt­kach imitujących płytkę nazębną odkryto, że mycie gorącą bieżącą wodą da­wało lepsze rezultaty niż mycie zimną bieżącą wodą i jeszcze lepsze niż stoso­wanie pasty do zębów20.

 • Miswak (Salvadora persica ) Gałązki i korzenie drzewa arakowego (znane jako „mi­swak” lub „patyczek do żu­cia”) przez stulecia stosowa­no w Afryce Północnej jako naturalny sposób czyszcze­nia zębów i dziąseł. W pew­nym badaniu stwierdzono, że izotiocyjanian benzylu, główny składnik korzeni tego krzewu, skutecznie zwalcza bakterie odpowie­dzialne za choroby dziąseł21. Autorzy innego bada­nia doszli do wniosku, że stosowanie miswaku co najmniej równie sku­tecznie zmniejsza płytkę nazębną i zapobiega zapa­leniu dziąseł, co tradycyjne szczotkowanie zębów22. Jeśli nie masz ochoty na żucie patyczka, mo­żesz zamiast tego wypró­bować pastę do zębów zawierającą S. persica.
 • Trójowoc Triphala to stosowany w ayurwedzie od tysięcy lat trzyskładnikowy lek ziołowy. W jego skład wchodzą suszone owoce 3 gatunków roślin amli (Emblica officinalis), bibhitaki (Terminalia belerica) i haritaki (Termi­nalia chebula). Stąd też w nazwie „tri” oznaczające liczbę 3 oraz „phala” od­noszące się do owoców. Triphala ma silne wła­ściwości antybakteryjne i przeciwutleniające. Obec­ne w niej przeciwutleniacze zmniejszają obciążenie oksydacyjne i chronią komórki przed uszkodze­niami powodowanymi przez wolne rodniki23. Pewne badanie kli­niczne wykazało, że płyn do płukania jamy ustnej na bazie tej mieszanki jest tak samo skuteczny, jak 0,2% chlorheksydyna w działaniu przeciwpłytko­wym i przeciwzapalnym24. Z kolei w badaniu in vitro triphala w stężeniu 50 μg/ml hamowała gatunki Streptococcus mutans. Zda­niem uczonych działanie triphali przeciw odkładaniu się kamienia nazębnego można przypisać zawartemu w niej kwasowi garbniko­wemu, który jest dobrze adsorbowany na powierzch­ni komórek bakteryjnych, co powoduje denaturację ich białek i ostatecznie śmierć tych drobnoustrojów25.
Piperyna czarny pieprz
Piperyna to alkaloid występują­cy w czarnym pieprzu ma właściwości przeciwu­tleniające i przeciwzapalne. W badaniach na modelach zwierzęcych potwierdzono jej zdolność do wychwy­tywania wolnych rodni­ków. Z kolei eksperyment przeprowadzony na mo­delu zapalenia przyzębia u szczurów ujawnił, że pipe­ryna znacząco zmniejszała produkcję interleukiny­-1b, MMP-8 i MMP-13. Po­nadto wyraźnie hamowała utratę kości wyrostka zę­bodołowego i odbudowę mikrostruktur beleczko­wania w sposób zależny od dawki. Barwienie histo­logiczne wykazało, że pipe­ryna znacząco zmniejszała naciek stanu zapalnego w tkankach miękkich.
 • Sumak (Rhus coriaria ) Ta dobrze znana przyprawa w tradycyjnych systemach medycznych jest powszech­nie stosowana jako lek ze względu na swoje wła­ściwości przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające28. W eksperymental­nym badaniu szczurom Wistar z zapaleniem przyzębia podawano eks­trakt z sumaka w dawce 20 mg/kg/dzień. Okazało się, że całkowity poziom przeciwutleniaczy w su­rowicy zwierząt leczo­nych był podobny jak u zdrowych osobników. Co więcej, badacze są zda­nia, że ekstrakty z su­maka mogą potencjalnie zmniejszać utratę kości wyrostka zębodołowego29.
 • Gujawap ospolita(Psidium guajava) Ma doskonałe właściwości przeciwutleniające, ponie­waż jest przede wszystkim bogata w witaminę C. Za­wiera także kwercetynę, karotenoidy i polifenole, które wzmacniają jej dzia­łanie przeciwutleniające30. Ekstrakty z liści gujawy oraz olejki eteryczne z jej łodygi mają zdolność wychwyty­wania nadtlenku wodoru, anionu ponadtlenkowego i hamowania powstawania rodników hydroksylowych31. Wywar z kory korzenia zale­cany jest do płukania jamy ustnej, a wywar z liści jako skuteczny środek do płuka­nia krwawiących dziąseł32.
Bibliografia
 • J Clin Periodontol. 1986 May;13(5):418-30
 • Periodontol 2000. 2012 Feb;58(1):37-68
 • Toxics. 2015;3(4):481-498; Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015 Feb 2:10:261-76; J Dent Res. 2010 Nov;89(11):1241-6
 • Periodontol 2000. 2014 Feb;64(1):139-53
 • J Assoc Physicians India. 2004 Oct:52:794-804
 • Curr Drug Targets Inflamm Allergy. 2005 Aug;4(4):503-4
 • Endocrinology. 2005 Feb;146(2):728-35
 • Clin Sci (Lond). 2003 Aug;105(2):167-72; J Clin Periodon­tol. 2004 Jul;31(7):515-21
 • J Nepal Health Res Counc. 2014 Sep-Oct;12(28):172-6
 • Oral Dis, 2008; 14: 102–4
 • Am J Obstet Gynecol, 2008; 198: 389.e1–5
 • Clin Gastroenterol, 2007; 41:799- 809
 • Altern Med Rev, 2003; 8: 247-83
 • S Afr Med J, 1995; 85: 1176-9
 • Digestion, 1989; 44: 217-21
 • Gut, 1997; 40: 754-60
 • Lancet, 1999; 354: 635-9
 • Folia Med (Plovdiv), 2001; 43: 28-30
 • Eur J Med Res, 1997; 2: 37-43, Braz Dent Sci, 2014; 17: 11-15
 • Clin Prev Dent, 1991; 13: 29-31
 • Drugs, 2006; 66: 1371-87
 • Wien Med Wochenschr, 2002;152: 373-8
 • Asian J Pharm Med Sci. 2011;1:9-12
 • J Periodontal Implant Sci. 2014 Jun;44(3):134-40
 • Indian J Sci Technol. 2009;2:30-3
 • Immunopharmacol Immunotoxicol. 2003 Aug;25(3):337-46
 • J Periodontal Res. 2015 Dec;50(6):758-65
 • Plant Foods Hum Nutr. 2007 Dec;62(4):165-75
 • J Appl Oral Sci. 2015 Jan­-Feb;23(1):33-41
 • J Zhejiang Univ Sci. 2004 Jun;5(6):676-83; J Drug Deliv Ther. 2013;3:162-8
 • Res J Agric Biol Sci. 2008;4:666-71; Food Chem. 2007;101:686-94
 • Int J Pharm Sci Res. 2010;1:9-19
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny