Naturalne sposoby na obniżenie ciśnienia

Uprawiam sport, nie mam nadwagi i jestem stosunkowo młody, bo mam 37 lat, a jednak podczas ostatnich badań kontrolnych okazało się, że mam podwyższony cholesterol i nadciśnienie! Uznałem to za błąd pomia­ru i powtórzyłem badania. Wyniki były podobne. Prze­czytałem gdzieś o „efekcie białego fartucha”, więc tym razem pożyczyłem ciśnienio­mierz od mamy i zgodnie ze wszystkimi wytycznymi dokonałem pomiaru. Wyszło tak samo jak poprzednio - 141/90 mmHg. Co mogę zrobić, by obniżyć ciśnienie i cholesterol?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Nadciśnienie należy do schorzeń cywi­lizacyjnych, które są niezna­ne społecznościom rolni­czym. Przykładowo badania wśród rdzennych populacji na Wyspach Salomona wyka­zały, że ich mieszkańców praktycznie w ogóle nie dotyczy ten problem1. Tym­czasem w Polsce zdiagno­zowano je u ok. 32% osób, a zdaniem kardiologów niemal następnych 30% też je ma, choć o tym nie wie. Są zatem w gorszej od Cie­bie sytuacji, bowiem, nie­leczona hipertensja może zabić. Ocenia się, że jest ona dominującym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmier­ci w skali światowej, a jej powikłania powodują nawet 1 na 7 takich zgonów2.

Nie ulega wątpliwości, że nad­ciśnienie tętnicze pozostaje największym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób ukła­du sercowo-naczyniowego. W istotny sposób zwiększa prawdopodobieństwo wystą­pienia choroby wieńcowej, udaru mózgu, miażdżycy tętnic obwodowych, niewy­dolności serca (ryzyko rośnie nawet trzykrotnie) oraz nerek3. Ponadto ciśnienie wyższe niż 140/90 mmHg obserwuje się u 74% pacjen­tów z niewydolnością serca, u 69% po pierwszym zawale mięśnia sercowego i 77% chorych z pierwszym udarem4. Równie groźne mogą być mniej znane jego następstwa – choroby nerek oraz uszkodzenie wzroku5. Niestety próby jej far­makologicznego leczenia to jedna z większych porażek medycyny. Do tej pory nie mamy skutecznych środków.

Jak badać ciśnienie?

Na początek spróbuj am­bulatoryjnego monitorowa­nia ciśnienia. Holter EKG to urządzenie które podłącza się pacjentowi na 24h, aby mierzyć pracę jego serca podczas codziennego funk­cjonowania, w tym również podczas snu. Badania po­twierdzają, że takie polmiary są znacząco bardziej do­kładne, niż te dokonywane podczas wizyty u lekarza. Jeżeli wynik holtera potwier­dzi Twoje dotychczasowe wyniki, kluczowe będzie wdrożenie takich zachowań, które pozwolą zapobiec roz­wojowi choroby. Nie zwlekaj z tym, bo wczesne rozpo­znanie problemu pomaga zminimalizować jego rozwój i zmniejsza ryzyko powikłań.

Dieta DASH na obniżenie ciśnienia

Rolę czynników żywienio­wych w regulacji ciśnienia badano wielokrotnie, a naj­lepiej udokumentowano po­zytywny wpływ spożywania odpowiedniej ilości potasu, kwasów omega-3 i białka roślinnego8. Jednocześnie prawdopodobnie warto ogra­niczyć tłuszcze zwierzęce i węglowodany. Badania do­wodzą, że wegetarianie mają zazwyczaj niższe ciśnienie, a dieta pozbawiona pro­duktów mięsnych pozwala na jego trwałe obniżenie9. Być może jednak chodzi jedynie o to, że wegetaria­nie spożywają duże ilości warzyw, owoców i błonnika, które pozytywnie wpływają na normalizację ciśnienia. Istotnie samo zwiększenie spożycia warzyw i owoców powoduje spadek ciśnienia o 3/1 mmHg, a jednocze­sne ograniczenie tłusz­czów – o 6/3 mmHg10.

Wegetarianie mają zazwyczaj niższe ciśnienie, a dieta pozbawiona pro­duktów mięsnych pozwala na jego trwałe obniżenie.

Naukowcy opracowali spe­cjalne menu dla osób z nad­ciśnieniem – DASH (die­tary approaches to stop hypertension). Powstało ono w oparciu o wyniki duże­go badania amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia oraz Narodowego Instytutu Chorób Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego. Kolejne obserwacje pokazały, że w porównaniu do innych modeli odżywiania dieta DASH przynosi najlepsze efekty, a przy tym skutecz­nie redukuje masę ciała, nie prowadząc do niedoborów.

Naturalne sposoby na nadciśnienie

Zanim zdecydujesz się na środki farmakologiczne, wypróbuj przedstawione po­niżej leki naturalne. Przyjrzyj się też raz jeszcze swoim na­wykom, być może nie są one tak zdrowe, jak chciałbyś o tym myśleć. Jak pokazuje literatura przedmiotu, mody­fikacje stylu życia oraz diety w zdecydowanej większości przypadków – zwłaszcza umiarkowanego nadciśnienia – przynoszą korzystne efekty, a stosowane profilaktycznie, regularnie i komplekso­wo, pozwalają zmniejszyć ryzyko pojawienia się hi­pertensji w ciągu najbliż­szych 5 lat nawet o 50%6. WHO wskazuje, że formy leczenia niefarmakologiczne­go warto stosować nie tylko po to, by obniżyć ciśnienie, ale także w celu zmniejsze­nia zapotrzebowania na leki, lepszej kontroli pozostałych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczynio­wego oraz ich prewencji7.

Pij wodę (najlepiej alkaliczną)

Przeważnie osoby zma­gające się z hipertensją mają zakwaszony organizm, a przywrócenie zasadowego pH pozwala trwale obniżyć ciśnienie krwi. Pierwszym naukowcem, który odkrył ten związek, był Japończyk Kancho Kuninaka. Jego ba­dania wykazały, że organizm wszystkich pacjentów z pod­wyższonym ciśnieniem krwi jest zakwaszony. Na podsta­wie swoich badań klinicz­nych uznał, że zmiana pH na zasadowe pomaga trwale obniżyć ciśnienie krwi. Do podobnych wniosków doszedł Walter Irlacher, któ­ry wykazał, że osoby pijące regularnie wodę alkaliczną mają prawidłowy obraz mi­kroskopowy krwi. Z drugiej strony u pacjentów, którzy nie neutralizowali kwasów za pomocą wody, zaobserwo­wał jej zagęszczenie i skle­janie czerwonych krwinek.

woda
Instytut Medycyny sugeruje, aby w przypadku wysokiego ciśnienia kobiety piły 2,7 l, a mężczyźni 3,7 l wody dziennie.

Przywrócenie zasadowego pH krwi może przynieść trwały efekt. Regularne picie wody alkalicznej o podwyż­szonym wskaźniku pH (co najmniej 7,5), a najlepiej zjonizowanej (o wyraźnie zasadowym pH 9-9,5) po­zwoli dostarczyć organi­zmowi minerały alkalicz­ne i zwiększyć przepływ tlenu do komórek. W ten sposób rozrzedzona krew ułatwi sercu pracę i umożliwi spadek ciśnie­nia. Dodatkowo dzięki ujemnemu wskaźnikowi REDOX (poniżej –200) taka woda jest silnym przeciwutleniaczem.

Zostań fanem zielonej herbaty

Reguluje ona zawartość substancji zwężających naczynia krwionośne (angiotensyny II, pro­staglandyny, endoteli­ny-1) i rozszerzających (prostacykliny, NO, śródbłonowego czynnika hiperpolaryzującego­-EDHF). Zielona herbata zwiększa zawartość śródbłonkowej syntazy tlenku azotu oraz zmniej­sza ilość powstających reaktywnych form tlenu. Podawana przez ponad 12 tygodni obniżała ci­śnienie o 1,98 mmHg11. Z kolei doświadczenie Onakpoya wykazało, że EGCG zawarte w zie­lonej herbacie zmniej­sza stężenie kalikreiny nerkowej oraz prosta­glandyn, co również pro­wadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego12.

Polub kefir

Jak się okazuje, może on normalizować ciśnie­nie. Produkty z fermen­towanego mleka obni­żają jego wartość u osób z umiarkowaną postacią choroby13. Niektóre ro­dzaje probiotycznej żyw­ności podczas procesu fermentacji wytwarzają substancje o działaniu podobnym do leków znanych jako ACE-inhi­bitory, które rozszerzają naczynia krwionośne, powodując spadek ciśnie­nia. Spośród nich naj­skuteczniejsze są obecne w kefirze bakterie Lacto­bacillus helvetius. Dlatego warto codziennie wypić szklankę tego napoju.

Wybieraj ciemną czekoladę

W 18-tygodniowym ba­daniu osób z wyższym niż optymalne ciśnie­niem krwi, a poza tym zdrowych, zaledwie 6,3 g ciemnej czekolady dziennie (zawierające 30 mg polifenoli) znacząco obniżało odczyty ciśnie­nia krwi, nie powodując przy tym przyrostu wagi. Niezawierająca polifenoli biała czekolada nie miała jednak takiego działania14.

Jakie zioła obniżają ciśnienie?

 • Achillea wilhelmsii Ta irań­ska roślina (odmiana krwawnika) znacząco obniżała zarówno skur­czowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi w porów­naniu do placebo. Uczest­nicy badania brali 15-20 kropli ekstraktu wod­no-alkoholowego 2 razy dziennie przez 6 miesięcy – i nie zgłaszali żadnych skutków ubocznych15.
 • Barwinek pospolity (Vinca minor) w swoich liściach zawiera całe bogactwo substancji nor­malizujących ciśnienie. Winkamina wybiórczo i łagodnie rozszerza obwodowe naczynia krwionośne (w szczegól­ności mózgowe). Ma też działanie uspokajające oraz poprawia pamięć i koncentrację u ludzi w podeszłym wieku. Na­pary oraz odwary z ziela barwinka należy stosować 3 razy dziennie po 30 ml. Gotowe preparaty z ziela są dostępne w aptekach16.
 • Cebula morska (Drimia maritima) została uwzględniona jako lek na nadciśnienie już w papirusie Ebersa. Czas jej zbioru przypada na sierpień, cebulę należy obrać z łusek, a mięsisty środek pokroić na mniej­sze kawałki i suszyć w temperaturze 40-50°C17.
 • Jemioła pospolita (Vi­scum album) stosowana regularnie ma wyraźne działanie hipotensyjne. Zaobserwowano również łagodnie przeciwdepresyj­ny wpływ ziela na osoby z obniżonym nastrojem. Zawarte w nim lektyny zwiększają uwalnianie endorfin, poprawiając samopoczucie chorych.
 • Kwiat hibiskusa (Hibisci sabdariffae flos) Profilak­tycznie stosuje się eks­trakt z tej części rośliny. Zmniejsza on ciśnienie krwi w sposób zależny od dawki. Według ba­dań z 2014 r. codzienne spożywanie ekstraktów w postaci herbaty zna­cząco je obniżyło. Spadek był tak skuteczny, jak w przypadku stosowania kaptoprylu (leku z grupy środków blokujących enzym konwertazę an­giotensyny II). Ponadto ma on również pozy­tywny wpływ na profil lipidowy, obniża frakcję LDL cholesterolu oraz trójglicerydy, a także zwiększenia HDL18.

Spożywanie czosnku obniża nadciśnienie

Metaanaliza 11 badań wykazała, że preparaty z czosnkiem są lepsze niż placebo w zmniej­szaniu nadciśnienia19. Możesz też sięgnąć po czarny czosnek. Suplementy zawierające ekstrakt z jego ząbków okazały się obiecujące w leczeniu nie­kontrolowanego nadciśnie­nia. Akademicy z Australii oceniali wpływ ekstraktu starzonego czosnku na ci­śnienie krwi i sztywność tętnic, uważane za ważne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W podwójnie zaślepionym, randomizowanym, kontro­lowanym placebo badaniu uczestniczyło 88 pacjentów. Przez 12 tygodni otrzymywa­li oni ekstrakt lub placebo, a uczeni wykonywali pomia­ry ciśnienia oraz wtórnych wskaźników hemodynamiki ośrodkowej i innych marke­rów sercowo-naczyniowych, w tym cholesterolu, homo­cysteiny, funkcji płytek krwi i markerów stanu zapalne­go. W grupie przyjmującej czarny czosnek zauważono spadek ciśnienia. Również wyniki testów hemodyna­micznych były lepsze20.

tai chi
Ćwicz umysł i ciało. Udowod­niono, że  joga, tai-chi i qigong obniżają ciśnienie krwi. Prawdopodobnie działają one poprzez obni­żanie stresu, który powią­zany jest z ciśnieniem krwi, szczególnie u mężczyzn

Aktywność fizyczna obniża ciśnienie

Choć wspomniałeś, że tre­nujesz, to ten akapit umieszczam tu z myślą o Czytelnikach, którzy tego nie robią. Regularny tre­ning to najlepszy sposób na redukcję nadmiernych kilogramów i ogólną popra­wę wydolności organizmu. W jednym z badań okazało się, że aż 70% osób ze świeżo rozpoznanym nadciśnie­niem ma nadwagę, a każde dodatkowe 5 kg oznacza ryzyko wzrostu ciśnie­nia o 4,5 mmHg23.

Ćwiczenia nie tylko popra­wiają parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej, ale również stopniowo zwal­niają częstość rytmu serca i zmniejszają skurczowe ci­śnienie krwi19. Jedna z meta­analiz wykazała, że regularny trening wytrzymałościowy obniża wartość ciśnienia tętniczego o 3,3/3,5 mmHg, a efekt ten jest dużo wyraź­niejszy u osób z hipertensją niż z jego wartościami miesz­czącymi się w normach24. Pod wpływem regularnych ćwiczeń zwiększa się tole­rancja wysiłku i poprawia jakość snu. Nawet umiar­kowany trening pozwala na redukcję wagi, tkanki tłuszczowej i obwodu talii. Oczywiście stopień aktyw­ności zależy od wieku i ogól­nego stanu zdrowia pacjenta, jednak w przypadku nad­ciśnienia optymalne jest 30-45 min wysiłku dziennie. Do najbardziej zalecanych ćwiczeń należą wytrzyma­łościowe (jazda na rowe­rze, szybki marsz, nordic walking czy pływanie)25. Z kolei przeciwwskazane są sporty izometryczne opar­te na intensywnym wysiłku, np. podnoszenie ciężarów.

Suplementy na nadciśnienie

 • Koenzym Q10 Ten silny przeciwutleniacz jest obie­cującą alternatywą dla leków konwencjonalnych w regulowaniu nadciśnie­nia. W jednym z badań 50 mg suplementów 2 razy dziennie bardzo znacząco obniżyło zarówno skurczo­we (wyższa wartość) jak i rozkurczowe (niższa war­tość) ciśnienie krwi w ciągu zaledwie 10 tygodni26.
  Późniejszy przegląd lite­ratury, dokonany w zespole chirurgii kardiologicznej w Melbourne w Australii, podsumowano wnioskiem, że „koenzym Q10 ma u pa­cjentów z nadciśnieniem potencjał obniżania skur­czowego ciśnienia krwi o wartość do 17 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego do 10 mmHg bez znaczących skutków ubocznych”27.
 • Selen 4-letnie randomizo­wane, podwójnie zaślepio­ne, kontrolowane placebo badanie kliniczne Kisel-10 dowiodło, że suplementacja koenzymem Q10 w dawce 100 mg 2 razy dziennie oraz selenem (200 mikrogramów raz dziennie) przyniosło zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczy­niowych. Z kolei analiza 2 biomarkerów – stanu za­palnego i miażdżycy, wyka­zała znacznie lepsze wyniki w grupie suplementowanej w porównaniu do grupy placebo. Zdaniem autorów wynika to z synergistycznego działania przeciwutleniające­go selenu i koenzymu Q1028.
 • Olej rybny Według analizy 31 badań z kontrolną grupą placebo, kwasy tłuszczo­we omega-3, występujące w oleju rybnym, mają uza­leżniony od dawki wpływ na ciśnienie krwi: im wyższa dawka, tym lepsze rezultaty. Ciśnienie krwi obniżało się najbardziej w badaniach wykorzystujących wysokie dawki omega-3 (15 g dzien­nie), chociaż niższe dawki (ok. 3 g dziennie) również powodowały znaczące ob­niżenie ciśnienia29. Jedna z prac sugeruje, że głównym kwasem omega-3 odpowiedzialnym za działanie obniżające ciśnienie krwi może być kwas dokoza­heksaenowy (DHA)30.
 • Karotenoidy Pacjenci z nadciśnieniem, którym podawano 250 mg dziennie wyciągu z pomidorów (kap­sułki żelowe Lyc-O-Mato, zawierające 15 mg liko­penu oraz inne karoteno­idy), uzyskiwali znaczące obniżenie ciśnienia krwi po 8 tygodniach leczenia31.

Czy można pić kawę przy podwyższonym ciśnieniu?

Zdania są podzielone: jedni uważają, że mała czarna podnosi ciśnienie, inni wręcz przeciwnie. Co prawda jednorazowe wypicie filiżanki wywołuje skok ciśnienia, ale liczne metaanalizy są zgodne co do tego, że codzienne spożywanie kawy albo bar­dzo nieznacznie podnosi ciśnienie tętnicze, albo też nie ma żadnego istotnego wpływu na jego wartości32. Co więcej, najnowsze wyniki sugerują, że regularne spo­żywanie tego napoju może nawet spowodować nie­znaczny (0,55 mmHg) spa­dek ciśnienia tętniczego33. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że zawiera on sub­stancje hipotensyjne lub blokujące działanie kofeiny.
 
kawa
Jednorazowe wypicie filiżanki wywołuje skok ciśnienia, ale liczne metaanalizy są zgodne co do tego, że codzienne spożywanie kawy albo bar­dzo nieznacznie podnosi ciśnienie tętnicze, albo też nie ma żadnego istotnego wpływu na jego wartości

Wysokie ciśnienie? Ogranicz alkohol i rzuć palenie

Wpływ napojów wyskoko­wych na ciśnienie tętnicze zależy od ich dawki. Z jed­nej strony pojawiają się doniesienia, według których wypicie nawet 3 drinków dziennie może zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej34. Z drugiej jednak obserwuje się związek między ilością spożywanego alkoholu a roz­powszechnieniem hipertensji, w tym opornej na lecze­nie. Ponadto ograniczenie napojów alkoholowych po­zwala zmniejszyć zarówno skurczowe, jak i rozkurczo­we ciśnienie krwi35. Mowa tu jednak o trwałym stoso­waniu tego typu ograniczeń, ponieważ nagłe odstawienie alkoholu, spożywanego do­tąd w nadmiarze, powoduje skok ciśnienia. Reasumując, pacjentom z nadciśnieniem zaleca się ograniczenie da­wek alkoholu w zależności od płci: kobiety nie powinny pić więcej niż 1, a mężczyź­ni więcej niż 2 porcje dzien­nie. Każda odpowiada zaś 350 ml piwa, 150 ml wina lub 45 ml wódki.

papieros
Spodziewana długość życia palaczy rezygnujących a nałogu w wieku średnim jest porównywalna do tej, którą cieszą się osoby ni­gdy po niego niesięgające

Tytoń może powodować nie tylko trwałe nadciśnienie tętnicze, ale również zawał mięśnia sercowego, nie­wydolność serca, szybszy rozwój miażdżycy i udar mózgu. Palenie wywołu­je ostry wzrost ciśnienia krwi i częstości akcji serca, które utrzymują się dłużej niż 15 min po wypaleniu jednego papierosa. U osób uzależnionych od niko­tyny, podobnie jak wśród pacjentów z nieleczonym nadciśnieniem, obserwuje się wyższe dzienne warto­ści ciśnienia tętniczego niż u niepalących36. Co więcej ryzyko zawału jest u nich nawet trzykrotnie wyższe, a rzucenie nałogu w wielu badaniach okazuje się naj­skuteczniejszą interwencją, która zapobiega chorobom układu sercowo-naczynio­wego. Spodziewana długość życia palaczy rezygnujących a nałogu w wieku średnim jest porównywalna do tej, którą cieszą się osoby ni­gdy po niego niesięgające37. Ponadto coraz liczniejsze badania wskazują, że rów­nież bierne palenie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej i innych dolegliwości układu serco­wo-naczyniowego wynika­jących z nikotynizmu38.

Nie łykaj tabletek przeciwbólowych

Jak dowodzą badacze, po­garszają one efekty lecze­nia nadciśnienia. Dostępne bez recepty niesteroidowe leki przeciwzapalne są czę­stą przyczyną pogorszenia kontroli hipertensji. Oka­zuje się, że powodują one wzrost ciśnienia tętniczego średnio o 5 mmHg, zmniej­szają skuteczność prawie wszystkich przyjmowa­nych leków hipotensyj­nych, upośledzają wy­dalanie sodu i prowadzą do retencji płynów39. Szczególnie narażeni na te interakcje są seniorzy, a także pacjenci z upośle­dzoną funkcją nerek lub chorzy na cukrzycę. Kon­trolę ciśnienia utrudnia również spożywanie in­nych leków i suplementów, np. obkurczających naczy­nia śluzówki nosa, odchu­dzających, stymulujących (metylfenidat, pochodne amfetaminy, modafinyl), antykoncepcyjnych czy przeciwdepresyjnych. ­

Bibliografia
 • Circulation 1974; 49: 1132-46
 • Nie Lancet 2012; 380: 2224-60
 • Post. N. Med. 2011, t. XXIV, supl. 3
 • Lancet 2002; 360: 1347-1360
 • Am J Kidney Dis 1999, 34 (suppl1):S1-S176
 • Endocr Pract 2006; 12 (2): 193-222
 • WHO Expert Committee: Hypertensioncontrol. WHO Tech. Rep.Ser. no. 862. Geneva, World Health Organization,1996
 • Hypertension 2006; 47: 296
 • N Engl. J. Med. 1997; 336: 1117-24
 • Hypertension 1998; 32: 710-717
 • MIR N-ro 3 (108) 27 volumo Junio 2017
 • Metabolism and Cardiovascular Diseases 2014,24(8), 823-36
 • Am J Clin Nutr 1996; 64: 767-71
 • JAMA, 2007; 298: 49-60
 • Drugs Exp Clin Res, 2000; 26:89-93
 • Różański H. S.;cz.I-IV 1989-2001
 • Ożarowski A., Jaroniewski W.; IWZZ 1987
 • Phytomedicine 2016,23,220- 23119; Postępy Fitoterapii 2011,3, 197-20
 • BMC Cardiovasc Disord, 2008; 8: 13
 • Integr Blood Press Control. 2016;9: 9-21.
 • J Clin Hypertens [Greenwich], 2007; 9: 800-1; J Altern Complement Med, 2003; 9: 747-54; J Altern Complement Med, 2008; 14: 27-37
 • Curr Hypertens Rep, 2001; 3:249-54
 • Prev Med. 1987; 16: 235-51
 • Hypertension 2005; 46: 667-75
 • Chest 2005; 127: 1072-3
 • Mol Aspects Med, 1994; 15 Suppl:s.257-63
 • J Hum Hypertens, 2007; 21: 297-306
 • Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6; Plos ONE, 2015, 10(9), 1-16
 • Circulation, 1993; 88: 523-33
 • Hypertension, 1999; 34: 253-60
 • Am Heart J, 2006; 151: 100
 • Kawa Am. J. Clin. Nutr. 2011;94:1113-26
 • J. Hypertens. 2012; 30: 2245-54
 • Am J Hypertens 1997; 10 (suppl.):42S-45S
 • J Hypertens 2006; 24: 215-33
 • Blood Press Monit 2000; 5: 271-4
 • Arch Intern Med 2000; 160: 939-44
 • Arch Intern Med 2006; 166: 1961-7
 • N Engl J Med 2006; 355: 355-85
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny