Nie chcesz zachorować na raka? Te nawyki zmiejszają ryzyko wystąpienia choroby

Częstość występowania raka gwałtownie wzrasta wśród młodszych ludzi. Co można zrobić, by chronić się przed rozwojem nowotworu niezależnie od wieku?

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Jak wynika z przełomowego badania, od lat 90. ubiegłego wieku liczba diagnoz kil­ku rodzajów nowotworów, w tym rak piersi, wątroby, odbytu, przełyku, dróg żółciowych, tar­czycy, szpiku kostnego, trzustki i szyi, wzrasta wśród młodszych ludzi na całym świecie1.

Zdaniem naukowców winą za ten stan rzeczy można by obar­czyć kilka czynników, takich jak dieta, styl życia, otyłość i mikro­biom. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wszystkie one uległy radykalnej zmianie. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z potencjal­nych przyczyn raka i możliwym metodom przeciwdziałania im.

PROBLEM: OTYŁOŚĆ I DIETA ZACHODNIA

Od 1975 r. globalna częstość wy­stępowania otyłości prawie się potroiła, szczególnie w krajach rozwiniętych. Według Światowej Organizacji Zdrowia począwszy od 2016 r. (najnowsze dostępne dane statystyczne), 1,9 mld dorosłych ma nadwagę z BMI na poziomie 25 i więcej. Z kolei 650 mln z tych osób uznano za otyłe – z BMI na po­ziomie 30 lub wyższym2.

Siedzący tryb ży­cia w połączeniu z zachodnim sty­lem żywienia, zasobnym w cukry, wę­glowodany i przetworzone produkty spożywcze, ma zgubny wpływ na obwód pasa i ogólny stan zdrowia. Nadwaga lub oty­łość znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń serca, udaru mózgu, cukrzycy, choroby zwyrod­nieniowej stawów i pewnych rodza­jów raka, w tym piersi, jelita grubego, nerek, endometrium, jajnika, pęche­rzyka żółciowego, prostaty i wątroby.

ROZWIĄZANIE: DIETA KETOGENICZNA

keto dieta

W Centrum Leczenia Raka – klinice dr Leigh Erin Connealy – większości pacjentów zaleca się zmodyfikowaną dietę ketogeniczną zbliżoną do jadło­spisu naszych przodków. Niskowę­glowodanowy i wysokotłuszczowy program z umiarkowaną ilością białka może wspomagać zwalczanie raka i różnych innych chorób przewlekłych. To podejście dietetyczne jest skuteczne, ponieważ komórki rakowe potrze­bują do przetrwania glukozy (czyli cukru), a wykluczenie tego źródła energii to inte­gralna część batalii.

Na początek powin­no się wyeliminować z diety cukier, sztuczne słodziki i przetworzone produkty lub poważnie ograni­czyć ich spożycie. Należy zastą­pić je chudymi organicznymi źródłami białka bez GMO (ryby, kurczak, indyk, wołowina i jajka), mnóstwem świeżych owoców i warzyw oraz zdrowymi tłuszcza­mi (awokado, orzechy i ziarna).

Warto odżywiać się tęczowo – włączać do diety różnokolorowe produkty – aby zapewnić sobie możliwie najwięcej składników odżywczych i fitozwiązków. Pamię­tajmy: jeśli coś stworzyła Matka Natura i jest to świeże, naturalne i nieprzetworzone, to prawdopo­dobnie stanowi zdrowy wybór.

PROBLEM: SIEDZĄCY TRYB ŻYCIA

Jedną z najbardziej alarmujących tendencji jest ogromny wzrost liczby osób prowadzących siedzący tryb życia. W ra­mach najnowszego bada­nia naukowcy prowadzili w latach 1991-2014 próby wysiłkowe na bieżni z udziałem 122 tys. osób. Główny naukowiec i kar­diolog amerykańskiej Kliniki Cleveland dr Wael Jaber doszedł do zaskakującego wniosku.

mężczyzna na kanapie

Zła kondycja fizyczna wyka­zana na bieżni lub w teście wy­siłkowym stanowi dożywotnio gorsze rokowanie niż nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy czynne palenie tytoniu – powiedział. Krótko mówiąc, spędzanie w po­zycji siedzącej dłuższych okresów i brak aktywności to być może bardziej prawdopodobna przy­czyna zgonu niż palenie tytoniu!

Dobra wydolność krążeniowo-od­dechowa ma związek z niższą śmiertelnością, a im lepsza kon­dycja, tym lepiej dla zdrowia3. Brak aktywności przyczynia się również do światowej otyłości i ryzyka nowotworowego. Prowa­dzenie zbyt siedzącego trybu życia, co obejmuje oglądanie telewizji i przesiadywanie go­dzinami w domu lub pracy, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka endome­trium, jelita grubego i płuc4.

ROZWIĄZANIE: WIĘCEJ RUCHU!

Brzmi to banalnie, ale po długotrwa­łym braku aktywności wdrożenie większej ilości ruchu do codzien­nego życia może być trudnym zadaniem. Kluczowe jest powolne włączanie go do zwykłych czyn­ności. Można np. wypróbować poniższe pomysły zaczerpnię­te z bloga Harvard Health5:

 • Podczas oglądania telewizji w cza­sie reklam wstawaj i spaceruj lub maszeruj w miejscu.
 • Nastaw minutnik i co 2 godz. rób sobie 5-mi­nutowy spacer.
 • Podnoś pięty pod­czas mycia zębów.
 • Używaj butelek z wodą lub innych przedmiotów jako hantli i wykonuj 10-20 powtó­rzeń kilka razy dziennie.
 • Kiedy rozmawiasz przez telefon, space­ruj, zamiast siedzieć.
 • Używaj ciężaru ciała i rób pomp­ki na stojąco, opierając się o blat łazienkowy lub kuchenny.
 • Zawsze parkuj w najdal­szym rogu parkingu, tak by móc więcej chodzić.
 • Ręcznie myj naczynia, aby wię­cej ruszać dłońmi i palcami.
 • Zacznij pracować w ogrodzie i wy­konywać proste prace domowe.
 • W miarę poprawy kondycji wpro­wadzaj codziennie 30 min umiar­kowanej aktywności. Pozytywnie wpłynie to na wszystkie aspek­ty zdrowia i dobrostanu.

PROBLEM: ZABURZENIA MIKROBIOMU

Zaburzenia flory bakteryjnej, czyli pomocnych i potencjalnie szkodli­wych drobnoustrojów (wirusów, grzybów i bakterii) żyjących w i na ciele – powiązano z szerokim zakre­sem problemów zdrowotnych. Na­leżą do nich te ewidentne, takie jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe, jak i mniej znane, np. alergie, cukrzyca, choroby autoim­munologiczne, przybieranie na wadze, zaburzenia poznawcze i osłabienie układu odpornościowego. 

Nierównowagę w obrębie mikrobiomu powiązano również z rakiem. Zabu­rzenia, w tym jelitowe, zakłócają homeostazę (równowagę) w organizmie. Prowadzi to do stanów zapalnych i uszkodzeń komórek, które wpływają zarówno na DNA w ich wnętrzu, jak i RNA, przez wolne rodniki. RNA to ro­dzaj cząsteczki, którą or­ganizm wykorzystuje do syntezy białek. Wspomniane uszkodzenia obniżają wydajność komórkowych fabryk energii – mitochondriów.

Kiedy ulegają one uszkodzeniu lub przestają prawidłowo funkcjo­nować, komórki potrzebują alterna­tywnego rodzaju „paliwa”: cukru. Ów cykl spalania glukozy w celu pozyskania energii, zwany glikolizą, szkodzi wszystkim układom organi­zmu. Jest szkodliwy dla zdrowych komórek, a odżywia te złośliwe.

ROZWIĄZANIE: DBAŁOŚĆ O JELITA

kimchi

Oto kilka prostych metod na wzmocnienie korzystnych bak­terii jelitowych i pozbawienie pożywki tych szkodliwych6:

 • Spożywaj mnóstwo warzyw, szczególnie bogatych w błon­nik, takich jak brokuły, szpi­nak, por i karczochy.
 • Wyklucz z diety cukier i przetwo­rzone pokarmy, zamiast których wybieraj jako naturalne słodycze ciemną czekoladę lub niskogli­kemiczne owoce jagodowe.
 • Zażywaj wysokiej jakości pro­biotyczny suplement diety.
 • W miarę możliwości unikaj stoso­wania antybiotyków i wybieraj mięso z produkcji bez antybiotyków i hormo­nów. W przypadku konieczności za­życia tego rodzaju leku należy zrów­noważyć to przez
 • przyjęcie probiotyku o innej porze dnia, tak by wspomóc uzupełnienie zdrowej flory jeli­towej, która uległa zniszczeniu.
 • Włącz do diety produkty pro­biotyczne. Dobre przykłady to: jabłka, por, cebula, czosnek, szparagi, orzechy, ziarna, so­czewica i ciecierzyca. Spożywaj produkty fermentowane, aby odżywiać korzystne bakterie jelitowe. Dobre wybory to: jo­gurt (bez cukru), kombucza, kimchi, kefir i kiszone ogórki.
 • Dużo śpij. Zaburzenia wzor­ców snu i jego niedobór sieją spustoszenie w mikrobiomie jelitowym. Dąż do absolutnego minimum 7 godz. każdej nocy.
 • Ćwicz. Ludzie aktywni fizycznie mają zdrowszą i bardziej zróżni­cowaną florę jelitową, postaraj się więc w większości dni tygodnia ruszać się przynajmniej 30 min.

PROBLEM: POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Technologia ułatwia ludzkie życie na kilka sposobów. Jednak ogół zanieczyszczeń pochodzących z promieniowania elektromagnetycz­nego o różnej częstotliwości, którym ludzie są nieustannie bombardowani – z linii energe­tycznych, Wi-Fi, urządzeń, kom­puterów, smartfonów i inteligentnych liczników – jest szkodliwy dla zdrowia.

Według zmarłego naukowca i chirurga dr. Ro­berta O. Beckera, znanego jako „ojciec elektromedycyny”, oraz wielu innych ekspertów w tej dziedzinie – elektro­smog to obecnie największe zagrożenie dla ludzkości.

wifi

ROZWIĄZANIE: REDUKCJA EKSPOZYCJI

Oto proste metody minimalizacji eks­pozycji na promieniowanie elektro­magnetyczne o różnej częstotliwości:

 • Przełączaj smartfon na tryb samolotowy i odkładaj go, gdy nie jest używany.
 • Zamiast przykładać telefon do gło­wy korzystaj z trybu głośnomówiącego.
 • Gdy używasz laptopów, odłączaj je od prądu i korzystaj z baterii.
 • Zamiast ko­rzystać z Wi-Fi, w miarę możli­wości podłączaj urzą­dzenia do internetu przewodowo.
 • W nocy wyłączaj wszystkie urządzania elektryczne w sy­pialni. Jeśli to możliwe, wy­łącz korki w całym domu.
 • Praktykuj uziemianie – regularnie chodź na bosaka na zewnątrz lub postaraj się korzystać z uziemia­jących mat lub prześcieradeł.
 • Rozważ zakup urządzeń, któ­re częściowo blokują i obni­żają poziom promieniowania elektromagnetycznego o róż­nej częstotliwości w domu

PROBLEM: ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Żyjemy w brudnym świecie prze­pełnionym chemikaliami i toksyna­mi, zarówno tymi przemysłowymi, jak i występującymi naturalnie. Niektóre z najczęstszych i najbar­dziej problematycznych to metale ciężkie, pestycydy i chemikalia za­warte w plastiku, takie jak ftalany i bisfenol A (BPA), spośród których wszystkie powiązano z rakiem.

oprysk pestycydów

Metale ciężkie – rtęć, ołów, alumi­nium i kadm – to znane kancerogeny, a wiele pestycydów to kanceroge­ny „znane lub prawdopodobne”7. Ftalany i BPA to ksenoestrogeny, co oznacza, że oddziałują na or­ganizm podobnie jak estrogeny. Ponieważ potencjalnie mogą powodować zaburzenia hormo­nalne, powiązano je z rakiem.

ROZWIĄZANIE: REDUKCJA EKSPOZYCJI I DETOKSYKACJA

 • Metale ciężkie: Szukaj po­zbawionych ich artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Je­śli masz zawierające rtęć amalgamatowe wypełnienia dentystyczne, usuń je u ho­listycznego stomatologa. Jeśli badania krwi wykazują wysoki poziom metali ciężkich, rozważ te­rapię chelatującą pod nadzorem wy­kwalifikowanego specjalisty w dzie­dzinie medycyny integracyjnej.
 • Pestycydy: Hoduj własne produkty rolne bez pestycydów lub możliwie najczęściej kupuj żywność organicz­ną. Każdego roku grupy Environmen­tal Working Group i Pesticide Action Network publikują listę konwencjo­nalnie uprawianych owoców i wa­rzyw najbardziej zanieczyszczonych pestycydami w Wielkiej Brytanii i USA. Brudna dwunastka 2023. Według najnowszych danych Environmental Working Group poniższe owoce i warzywa są naj­bardziej skażone pestycydami: truskawki, szpinak, jarmuż, kapusta pastewna i sitowata, brzoskwinie, gruszki, nektarynki, jabłka, winogrona, papryka łagodna i ostra, czereśnie, borówki amerykańskie, fasolka szparagowa
 • Chemikalia z plastiku: W miarę moż­liwości nie używaj plastiku, zwłasz­cza do przechowywania żywności, oraz wybieraj naturalne kosmetyki i produk­ty do higieny osobistej. W celu usu­nięcia chemikaliów z plastiku i innych zanieczyszczeń z organizmu rozważ terapię w saunie na podczerwień.

Badania jako najlepsza profilaktyka

Istotną rolę w profilaktyce raka odgrywają również właściwie ba­dania. Jestem zaskoczona, gdy zgłaszają się do mnie pacjenci po 40. i 50. r.ż. i twierdzą, że konwen­cjonalni lekarze nie zlecili im testów krwi czy badań przesiewowych w kie­runku nowotworów i innych chorób przewlekłych. Jedna z kluczowych za­sad w mojej klinice brzmi: „Nie możesz naprawić czegoś, o czym nie wiesz” – mówi dr Leigh Erin Connealy.

Rak to skutek uboczny wie­lu zaburzeń funkcjonowania organizmu, a badania labora­toryjne mogą często zdiagnozo­wać problemy, zanim staną się katastrofalne. Poza profilaktyką wczesne wykrywanie to najsku­teczniejsza metoda na zduszenie nowotworu i wielu innych zabu­rzeń zdrowotnych w zarodku.

Podwyższony poziom kortyzolu wskazuje np. na nadmierny stres, wysokie stężenie białka C-reaktywne­go ma związek ze stanem zapalnym, a w przypadku infekcji białe krwinki są we krwi bardziej liczne. Te pro­blematyczne markery pozostaną nie­zauważone, jeśli pacjent nie podda się testom laboratoryjnym i wcze­snym badaniom przesiewowym.

W przypadku pacjentów z rakiem wykonujemy w klinice bardziej szczegółowe badania z wykorzysta­niem testów firmy Research Genetic Cancer Centre. Dzięki nim można wykryć obecność i liczbę krążących komórek nowotworowych oraz nowo­tworowych komórek macierzystych.

Krążące komórki nowotworowe są niepokojące, ponieważ oddzielają się od pierwotnego guza i krążą po ukła­dzie krwionośnym w poszukiwaniu nowego miejsca do „życia”. Znajdują­ce się w obrębie guza nowotworowe komórki macierzyste mają zdolność do samoodnowy i ponownego wzrostu nawet po zastosowaniu konwencjonal­nych kuracji, takich jak chemioterapia.

Standardowe terapie onkologiczne nie zawsze są stuprocentowo sku­teczne, ponieważ samodzielnie nie są w stanie wyeliminować krążących komórek nowotworowych oraz no­wotworowych komórek macierzy­stych. Te niekontrolowane komórki odpowiadają za 95% wszystkich przerzutów i zgonów nowotwo­rowych, muszą być więc z orga­nizmu usunięte wraz z guzem.

Bibliografia
 • Nat Rev Clin Oncol, 2022; 19(10): 656–73
 • WHO, “Obesity and Overweight,” June 9, 2021, who.int
 • JAMA Netw Open, 2018; 1(6): e183605
 • J Natl Cancer Inst, 2014; 106(7): dju098
 • Matthew Solan, “Move More Every Day to Combat a Sedentary Lifestyle,” May 24, 2018, health.harvard.edu
 • Canadian Digestive Health Foundation, “10 Ways to Strengthen Your Microbiome,” June 7, 2023, cdhf.ca
 • Pesticide Action Network, “Pesticides and Cancer,” n.d., panna.org
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny