Jak radzić sobie z bólem kręgosłupa?

Mam 45 lat i od kilku lat od czasu do czasu doświadczam bólu w dole ple­ców. Najczęściej dzieje się tak, gdy wykonam zły ruch albo nadmiernie się przeciążę. Pani doktor stwier­dziła, że prawdopodobnie wypadł mi dysk i powiedziała, że muszę liczyć się z koniecznością operacji. Czy istnieją jakieś sprawdzone sposoby, które pomogą mi zła­godzić dolegliwości i uniknąć skalpela?

Artykuł na: 38-48 minut
Zdrowe zakupy

Szacuje się, że nawet 80% ludzi doświadczy bólu dolnego, lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa co naj­mniej raz w życiu1. Nic więc dziwnego, że dolegliwość ta stanowi równocześnie jedną z głównych przyczyn konsultacji u lekarza oraz nieobecności w pracy.

W znacznej większo­ści przypadków problem ma charakter przejściowy: nawet kiedy przybiera postać ostrego incydentu bólowego, w 80% przemi­ja spontanicznie w ciągu 6-8 tygodni bądź ustępuje pod wpływem leczenia za­chowawczego za pomocą środków przeciwbólowych2.

Istnieje jednak owe 20% chorych, u których ból nie ustępuje bądź towarzyszą mu deficyty neurologiczne. W ich przypadku postawienie właściwej diagnozy bywa bardzo trudne, gdyż źródłem ich dolegliwości mogą być zarówno zmiany w stawach międzykręgowych, jak i w więzadłach, mięśniach lub podrażnionych korze­niach nerwowych. Niestety, aż u 85-95% pacjentów po­czątkowo nie udaje się usta­lić przyczyny dolegliwości. U pozostałych zdecydowanie najczęściej źródła bólu upa­truje się w przepuklinie krąż­ka międzykręgowego (tzw. wy­padnięcie dysku), podobnie jak jest w Twoim przypadku.

W takiej sytuacji medycyna akademicka może zapropo­nować pacjentowi mikrodi­scektomię, czyli chirurgiczne leczenie przepukliny krążka międzykręgowego, polegające na usunięciu jądra miażdży­stego uwypuklającego się do kanału kręgowego, jak również części jądra miażdży­stego pozostającego w prze­strzeni międzykręgowej.

Tak naprawdę jednak taki zabieg sprawdza się jedynie w przypadku „klasycznych”, dużych przepuklin krążka międzykręgowego, z migracją fragmentów jądra miażdży­stego3. Jednak jak pokazują przeprowadzone 2 lata temu w Korei badania podłużne, wskaźnik ponownej operacji kręgosłupa lędźwiowego po­zostaje wysoki. U Koreańczy­ków w wieku powyżej 40 lat. W ciągu 10-letniego okresu obserwacji 13,2% pacjen­tów potrzebowało kolejnej interwencji chirurgicznej4.

Poza tym, jak pokazuje inna praca, w niektórych przypad­kach, aby zapewnić stabil­ność kręgosłupa po usunięciu przepukliny, konieczne jest zespolenie dwóch lub więcej sąsiadujących kręgów. Fuzja kręgosłupa (spondylodeza) – polegająca na połączeniu kręgów za pomocą kości przeszczepionej, a czasem także metalowych prętów, śrub i płytek – w dużej mie­rze uważana za skuteczne leczenie długoterminowe. Jednak w 40% przypadkach mimo zabiegu pacjenci cier­pią z powodu przewlekłego bólu kręgosłupa, który może promieniować do nóg5.

Badanie z 2017 r. wyka­zało, że zespalanie kręgów lędźwiowych w stanach zwyrodnieniowych było związane z długotrwałym bólem i stosowaniem leków psychotropowych. Według tego badania aż 62,5% uczest­ników po operacji nadal re­gularnie stosowało opioidy6. Ponadto w ciągu 10 lat od operacji w sąsied­nich segmentach kręgosłupa ujawniają się problemy (zwy­rodnienie, kolejne przepukli­ny itp.), które znów wymagają interwencji chirurgicznej. Przeważnie fuzja kręgosłupa w niewielkim stopniu ogra­nicza ruchomość kręgosłupa, zginanie się i obroty, jednak niekiedy prowadzi do znacz­nego ograniczenia mobilno­ści, np. w niektórych przy­padkach pacjenci mogą nie być w stanie pochylić się, tak jak kiedyś i mogą potrzebo­wać urządzenia do odzyska­nia upuszczonych obiektów7.

Czy operacja kręgosłupa jest potrzebna?

Na szczęście jednak u więk­szości pacjentów operacja nie jest konieczna, zwłaszcza że oprócz leczenia zachowaw­czego można zaproponować im mniej inwazyjne formy interwencyjne, adekwatne do stopnia zaawansowania choroby. Mówimy tu o pla­styce i/lub odbarczeniu dysku, wykonywanych za po­mocą wkłutej przezskórnie igły o grubości 2-3 mm.

Koncepcje odbarczenia wewnętrznego dysku opierają się na założeniu, że krążek międzykręgowy jest zamknię­tym przedziałem anatomicz­nym, w którym na skutek złożonych procesów zwy­rodnieniowych i zapalnych panuje wzmożone ciśnienie. Sumuje się ono z ciśnieniem wynikającym z zewnętrz­nych obciążeń kręgosłupa i może wówczas dochodzić do częściowego naruszenia ciągłości pierścienia włókni­stego oraz do wklinowania w te szczeliny fragmentów jądra miażdżystego.

Podraż­nienie wewnątrzdyskowych zakończeń nerwowych wywo­łuje ból oraz lokalną reakcję zapalną, co zamyka błędne koło, prowadząc do jeszcze większego wzrostu ciśnie­nia w przestrzeni dyskowej. W efekcie po wykonaniu niewielkiej nawet resekcji ma dochodzić do klinicznie istotnego cofnięcia się wy­pukliny, usunięcia ucisku korzeni nerwów rdzeniowych oraz zmniejszenia drażnienia pierścienia włóknistego.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, poprzez cienką kaniulę (ok. 3 mm przekroju) wkłutą do dysku. Jej położenie jest monitorowane za pomocą fluoroskopii RTG lub to­mografii komputerowej. Do zalet odbarczania można zaliczyć oszczędzenie tkanek miękkich oraz możliwość wykonania zabiegu ambu­latoryjnie w znieczuleniu lokalnym i uzyskania natych­miastowego efektu. Co więcej, taka strategia na pograniczu leczenia zachowawczego i chirurgicznego może zmniej­szyć zapotrzebowanie na ope­racje, co wykazano w ubie­głorocznych badaniach8.

Jakie są jeszcze przyczyny bólu kręgosłupa?

Nie można przy tym za­pominać, że ból pleców może wynikać również z szeregu innych przyczyn. Obok przepukliny krążka międzykręgowego do naj­częstszych należą:

 • przecią­żenie lub skręcenie odcinka lędźwiowego (np. wskutek nieprawidłowego podnosze­nia ciężkich przedmiotów),
 • złamanie kręgów w wyniku silnego uderzenia
 • choro­ba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa lub krążka mię­dzykręgowego (dyskopatia)9.

Wszystkie te potencjalne przyczyny oznaczają scho­rzenia degeneracyjne, które powodują uszkodzenia chrzą­stek i dysków. Nie można jednak zapominać, że takie postrzeganie bólu pleców w zdecydowanej większości przypadków jest błędne, co potwierdzają wspomnia­ne wcześniej statystyki.

Już kilka lat temu Ame­rykańskie Kolegium Leka­rzy przyznało, że nawet w 84% przypadków ból dolnej części pleców może nie mieć związku z żadny­mi nieprawidłowościami w obrębie kręgów10. Co wię­cej, u wielu osób, które nie odczuwają dolegliwości bólowych, rezonans ma­gnetyczny mimo wszystko wykazuje wybrzuszenia lub wysunięcia dysku.

W zdecydowanej większo­ści przypadków chroniczny ból pleców to tak naprawdę odpowiedź organizmu na:

 • nie­prawidłową postawę,
 • osłabie­nie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie postury,
 • zachwianie równowagi mię­dzy poszczególnymi ich par­tiami.

Innymi słowy – nasz siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej i nie­prawidłowe nawyki ruchowe sprzyjają nadwerężeniu krę­gosłupa. Niektóre mięśnie na co dzień są skracane, inne wydłużane, przez co nie mogą działać synergistycznie.

W pewnym sensie jest to dobra wiadomość. Jeśli tak naprawdę zdecydowanie najczęstszą przyczyną bólu pleców (zwłaszcza ich dolnej części) jest zaburzenie rów­nowagi między mięśniami, wynikające z naszych co­dziennych schematów ruchu, możemy zacząć skuteczną walkę z tymi przykrymi do­legliwościami. Jej podstawą są codzienne ćwiczenia, które przyniosą przywróce­nie prawidłowej postawy ciała, poprawę jego gibkości, wzmocnienie siły mięśni i aktywowanie tych, o których zazwyczaj zapominamy. Obok nich istnieją również inne sprawdzone sposoby, które pomogą uniknąć operacji.

Prawidłowa postawa jest najważniejsza

Zaburzenia układu mięśnio­wo-szkieletowego powoduje szczególnie długotrwałe siedzenie na krześle. Może ono podwyższać ryzyko wystąpienia bólu i urazu. Według jednego z badań pracownicy, którzy pozosta­ją w niewygodnej pozycji siedzącej dłużej niż przez połowę dnia, są znacząco bardziej narażeni na ból ple­ców w okolicy lędźwiowej11.

Również niewłaściwa tech­nika podnoszenia ciężarów może stać się przyczyną bólu pleców. Jeśli już musisz coś podnieść, umożliw wykona­nie tej pracy nogom (przez trzymanie ciężaru blisko ciała, zachowanie prostych pleców i uginanie jedynie kolan). W razie gdy potrzebujesz przesunąć ciężki przed­miot, pamiętaj, że należy go pchać, a nie ciągnąć.

Schudnij!

Nadwaga to dodatkowe ob­ciążenie kręgosłupa i wysiłek dla mięśni pleców. W jednym z badań z udziałem ponad 60 tys. mężczyzn i kobiet wy­soki wskaźnik BMI był zna­cząco powiązany z częstszym występowaniem bólu pleców okolicy lędźwiowej, zwłasz­cza w przypadku kobiet12.

Ruch to najlepsze lekarstwo na ból pleców

Mała aktywność fizyczna jest związana z bólem ple­ców w okolicy lędźwiowej, a regularne ćwiczenia wydają się zapobiegać występowaniu tego rodza­ju dolegliwości15.

Silne, elastyczne mięśnie są nie­zbędne do utrzymania dobrej kondycji pleców. Jednakże zbyt wyczerpujące ćwiczenia lub ich nadmiar mogą być dla pleców szkodli­we, dlatego idealny trening kręgosłupa to kombinacja ćwiczeń rozciągających, wzmacniających i poprawia­jących wydolność tlenową o niskiej intensywności.

Ruch jest korzystny nie tylko w profilaktyce bólu pleców, lecz także w jego leczeniu. W jednym z prze­glądów badań na ten temat wywnioskowano, że ćwicze­nia są w stanie redukować objawy i poprawiać funkcjo­nowanie fizyczne u pacjentów z przewlekłymi lub nawra­cającymi dolegliwościami w odcinku lędźwiowym.

 • Joga To jedna z form aktywności, która przynosi najlepsze efek­ty. 2-letnie badanie wykazało, że uczęszczanie na zajęcia jogi 2 razy w tygodniu może ograniczać niepełnospraw­ność funkcjonalną, natężenie bólu i depresję u dorosłych z przewlekłym bólem ple­ców w okolicy lędźwiowej. Pozwala również na redukcję ilości stosowanych leków16.
 • Pilates Ten prosty system z elementa­mi jogi, baletu i ćwiczeń siło­wych coraz częściej zalecany jest w leczeniu przewlekłego bólu pleców w odcinku lędź­wiowym. Jak wykazują bada­nia, pilates może skutecznie redukować dolegliwości i poprawić ogólne funkcjono­wanie fizyczne pacjentów17.
ból pleców
Kilka doniesień sugeruje, że masaż terapeutyczny jest przydatny w leczeniu chro­nicznego bólu pleców w oko­licy lędźwiowej, zwłaszcza w połączeniu z ćwiczeniami i edukacją pacjentów w za­kresie samoopieki13. Jedno z badań wykazało, że korzyści wynikające z jego stosowa­nia były wciąż widoczne jeszcze przez 9-10 miesięcy po zakończeniu terapii14.

Ekspozycja na światło słoneczne

Coraz więcej doniesień sugeruje, że brak witami­ny D może przyczyniać się do występowania prze­wlekłego bólu mięśniowo­-szkieletowego, również w okolicy lędźwiowej.

W jednym z badań uczestni­czyli pacjenci z chronicznym, nieswoistym (bez ewidentnej przyczyny) bólem pleców w okolicy lędźwiowej, przez 6 lat będący pod opieką leka­rzy z poradni ortopedycznych i internistycznych w Arabii Saudyjskiej. U 83% z nich wykazano wyjątkowo niskie poziomy witaminy D.

Jednakże po suplementacji zaobserwo­wano znamienną kliniczną poprawę u wszystkich chorych z wyjściowym niskim stęże­niem słonecznej witaminy. Również w innym badaniu, z udziałem 360 pacjentów z przewlekłą formą bólu pleców w okolicy lędźwio­wej, złagodziła ona objawy u praktycznie wszystkich uczestników z najwięk­szymi jej deficytami18.

Jakie terapie są polecane na ból kręgosłupa?

 • Nastawianie kręgosłupa Wykonywane przez kręgarzy, osteopatów i fizjoterapeutów manipulacje kręgowe porów­nano z treningiem składają­cym się z ćwiczeń fizycznych i edukacji oraz indywidualną fizjoterapią (ćwiczenia, pa­sywna mobilizacja i terapia tkanek miękkich). Okazało się, że nastawianie kręgosłupa zapewniało większe krótko-i długoterminowe uspraw­nienie funkcjonowania i złagodzenie dolegliwości19.
 • Technika Aleksandra Jak wykazano, dyscyplina ta jest w terapii przewle­kłego lub nawracającego bólu pleców skuteczniejsza niż konwencjonalna opie­ka.
  Co więcej, zaledwie 6 lekcji, a następnie wyko­nywanie zaleconych ćwi­czeń w domu, może być prawie równie skuteczne, jak 24 lekcje tej techniki20.
 • Elektroterapia Najczęściej w przypadku przewlekłego bólu stosuje się przezskórną elektryczną stymulacja nerwów (TENS), wykorzystującą prądy zmien­ne o różnych parametrach. Innym rodzajem elektrote­rapii są opisane przez Ber­narda prądy diadynamiczne. Mechanizm ich działania jest skomplikowany, ale uwzględnia modulację prze­wodzenia informacji bólowej na poziomie rdzeniowym i postymulacyjne reakcje na poziomie układu ośrodko­wego. Stosuje się je zazwyczaj w rwie kulszowej, migrenie i obrzękach pourazowych.
  Skuteczność metod elek­troterapii potwierdziły liczne badania. Stymulacja TENS zmniejsza dolegliwości bólowe u 68% pacjentów, a w leczeniu dyskopatii zarówno TENS, jak i prądy diadynamiczne w po­równywalnym stopniu działają przeciwbólowo i poprawiają sprawność pacjentów21.
psychoterapeuta
  
Niezliczone badania wyka­zują, że hipnoza to skuteczna terapia szeregu przewlekłych bolesnych schorzeń. W nie­wielkiej wstępnej próbie oceniającej jej efektywność w przypadku chroniczne­go bólu pleców w okolicy lędźwiowej krótkotrwały (składający się z 4 sesji) protokół autohipnotyczny w połączeniu z psychoedu­kacją gwałtownie zmniejszył natężenie i rozprzestrze­nianie się dolegliwości.
 • Wibroterapia Lokalne drgania mięśni doprowadzają do znacznej poprawy kontroli nerwowo­-mięśniowej tułowia u pa­cjentów z chronicznym bólem pleców w odcinku lędźwio­wym, a stymulacja mięśni podczas ćwiczeń wpływa na adaptację motoryczną i może być wykorzystywa­na w leczeniu bólu pleców. Z kolei już 3-miesięczny cykl wibroterapii może zmniejszyć chroniczny ból pleców22. W polskich badaniach z udziałem 100 pacjentów powyżej 65. r.ż. leczonych z powodu przewlekłego bólu w odcinku lędźwio­wo-krzyżowym udało się wykazać, że klasyczny masaż w połączeniu z masa­żem wibracyjnym punktów spustowych jest efektywną techniką, która w dość krót­kim czasie pozwala osią­gnąć złagodzenie objawów zespołu bólowego kręgo­słupa oraz towarzyszącego mu obniżenia nastroju23. Napięcie mięśni zwiększa się wraz z częstotliwością wibracji: maksimum potrzeb­ne do izometrycznego i kon­centrycznego skurczu określa się na 40-50 Hz. Aby zatem uzyskać wzrost siły poszcze­gólnych mięśni i ogólnej kontroli motorycznej, należy zastosować odpowiednią częstotliwość urządzenia.
 • Biologiczne sprzężenie zwrotne Wykazano, że ta psychofi­zyczna technika jest u pacjen­tów z przewlekłym bólem pleców skuteczniejsza niż terapia behawioralna lub leczenie konwencjonalne. Naukowcy poinformowa­li również, że biologiczne sprzężenie zwrotne było jedyną metodą, która znaczą­co złagodziła dolegliwości w ciągu 2-letniej obserwacji24.
akupunktura
Kilka artykułów badawczych dostarcza dowodów na efek­tywność akupunktury w lecze­niu przewlekłego bólu ple­ców, jednak niewiele jest prac dotyczących terapii ostrego bólu pleców. Dokonali tego badacze z Tajwanu, którzy przeprowadzili pilotażowe badanie z udziałem 60 osób, które zgłosiły się na oddział ratunkowy z ostrym bólem dolnego odcinka kręgosłu­pa. Okazało się, że zabiegi akupunkturowe zapewniały natychmiastowy wpływ na zmniejszenie bólu ostrego bólu dolnej części pleców.
 • Redukcja stresu W pewnym brytyjskim bada­niu przez 12 miesięcy obser­wowano 4,5 tys. dorosłych w wieku 18-75 lat. Okazało się, że prawdopodobieństwo wystąpienia nowego epizo­du bólu w dolnym odcinku pleców było wyższe wśród osób, które osiągnęły naj­wyższe wyniki w kwestio­nariuszu dotyczącym stresu i emocjonalnego cierpienia27. Czynniki psychologiczne są również związane z prze­chodzeniem ostrego bólu pleców w okolicy lędźwio­wej w postać przewlekłą28.
 • Zaprzestanie palenia Wydaje się, że papierosy mają związek z bólem pleców w okolicy lędźwiowej. Naj­nowsza metaanaliza, w której zebrano wyniki 40 odrębnych prób, wykazała, że palacze byli o 80% bardziej narażeni na wystąpienie chronicznej formy tego schorzenia. Po­nadto dotyczyło ich ponad 2-krotnie wyższe ryzyko poja­wienia się bólu prowadzącego nawet do inwalidztwa29! Co bardziej niepoko­jące, ekspozycja na dym tytoniowy w dzieciństwie może zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów z plecami w późniejszym życiu. Naukowcy zakłada­ją, że przyczyną tego może być jego szkodliwy wpływ na rozwój kręgosłupa30.
olejek cbd
Stenoza, czyli zwężenie światła kanału kręgowego, prowadzi do podrażnienia, a nawet uszkodzenia struktur nerwowych. Skutkiem takie­go stanu jest ból kręgosłupa, mrowienie i drętwienie koń­czyn, osłabienie siły mię­śniowej czy opadanie stopy. Badacze z Filadelfii (USA) potwierdzili, że podawanie kannabidiolu (CBD), który ma udowodnione działanie przeciwlękowe, przeciwza­palne i przeciwpsychotyczne, przyniosło ulgę 48 pacjentom skarżącym się na ból kręgo­słupa lędźwiowego spowo­dowany stenozą. Trwające 6 miesięcy leczenie wiązało się ze znaczną poprawą wy­ników bólu i jakości życia.

Zioła pomagające na bóle kręgosłupa

Pomagają złagodzić ból po­dobnie jak niesteroidowe środki zapalne, ale nie dają takich skutków ubocznych.

 • Kora wierzby białej (Salix alba) Z chemicznego punktu widzenia jest ona podobna do aspiryny i wygląda na to, że przynosi krótkotrwałą ulgę w przypadku bólu pleców w okolicy lędźwiowej. W ba­daniach stosowano dzienne dawki wystandaryzowane tak, by zawierały 120 lub 240 mg salicyny – substancji aktywnej, która ma właści­wości przeciwzapalne.
 • Czarci pazur (Harpagophytum procumbens) jest skuteczny w leczeniu bólu pleców w okolicy lędźwiowej, jeśli jego dzienna dawka dostarcza przynajmniej 50 mg substan­cji czynnej o nazwie harpago­zyd. Jedno z badań wykazało, że ma ona podobną skutecz­ność porównywalną do leku z grupy NLPZ – rofekoksyb32.

Wylecz infekcje

Jeśli cierpisz z powodu ciągłego bólu pleców, a ćwiczenia, osteopatia i chiropraktyka Ci nie pomagają, możesz podejrzewać, że jego przyczynę stanowi zakażenie bakteriami.
Naukowcy stwierdzili, że u osób cierpiących na przepuklinę krążka między­kręgowego – stan, w którym zawartość dysku wydostaje się przez przerwany pierścień włóknisty – najprawdopo­dobniej rozwija się infekcja dysku kręgosłupa, która następnie powoduje u nich długotrwały ból pleców33.
ból pleców
Aby zbadać tę teorię w praktyce, badacze z Cen­trum Kręgosłupa Południowej Danii poddali 162 osoby z bólem kręgosłupa leczeniu Bioclavidem (antybiotyk będący połączeniem amoksy­cyliny z kwasem klawulano­wym, w Polsce występuje pod nazwami m.in. Augmentin, Amoksiklav). Uczestnicy badania cierpieli z powodu chronicznego bólu pleców po operacji przepukliny dysko­wej od co najmniej pół roku.

Połowie badanych podawa­no antybiotyk, a pozostałym pacjentom placebo. Po roku osoby leczone antybiotykami poinformowały o znaczącym ustąpieniu bólu i poprawie zdolności poruszania się. Rezultaty te potwierdziły badania rezonansem ma­gnetycznym, które wyka­zały, że leki zmniejszyły obrzęk kostny oznaczający infekcję okołodyskową34.
Infekcję wokół przepukliny krążka międzykręgowego spowodowały stanowiące utrapienie wielu nastolat­ków bakterie Propionibacte­rium acnes odpowiedzialne za powstawanie trądziku i wyprysków. Zazwyczaj znajdują się one w miesz­kach włosowych, ale mogą zostać wprowadzone do krwiobiegu i w ten sposób trafić ostatecznie do wnętrza krążka międzykręgowego.
Zdaniem badaczy, co najmniej 40% pacjentów z dyskopatią trafiają­cych na stół operacyjny jest nimi zakażonych.

Czy serce może mieć związek z bolącym kręgosłupem?

Bolące plecy mogą też stano­wić objaw poważniejszych schorzeń, np. problemów z sercem. Fińscy naukowcy przypadkiem natknęli się na związek między cho­robą serca i bólem pleców ponad 20 lat temu podczas 13-letniej obserwacji ży­cia ponad 8,8 tys. rolni­ków w wieku 30-66 lat.

Na początku badania żaden z uczestników nie miał problemów z ser­cem, jednak w przypadku tych, którzy przed jego rozpoczęciem cierpieli na ból pleców, m.in. na rwę kulszową, prawdo­podobieństwo zgonu w wyniku choroby serca przed jego zakończeniem było znacznie większe35. Mięśnie naszych pleców odgrywają istotną rolę we wspomaganiu pompowa­nia krwi powracającej do serca. Kiedy się kurczą, tłoczą ją z otaczających tkanek, jednak w przypad­ku kontuzji pleców mogą pozostawać w stanie cią­głego skurczu bez żadnych przejawów aktywności.

Długoletnia niezdolność do sprawnego pompowania pociąga za sobą możli­wość pogłębienia uszko­dzenia i jego ewentualny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serca. Może to działać również w drugą stronę. Niepra­widłowe funkcjonowanie serca może powodować chroniczny ból. Nie­odpowiednie działanie naczyń dostarczających do kręgosłupa krew i sub­stancje odżywcze może prowadzić do zwyrodnie­nia tkanek kręgosłupa.

Boli Cie kręgosłup, sprawdź stan pęcherza moczowego

Chroniczny ból pleców może również wskazywać na problemy z tym orga­nem36. W literaturze opisa­ny jest przypadek Michelle Law, u której śródmiąż­szowe zapalenie pęcherza moczowego – przewlekła, nawracająca i nieodpo­wiadająca na leczenie choroba – spowodowała długotrwały ból pleców37.

Zdaniem urologa dr. Zakiego Almallaha z Bladder Clinic w Bir­mingham kobiety wydają się szczególnie podatne na kryjące się za bólem pleców problemy z pęche­rzem. Ponieważ kręgosłup łączy ze sobą większość części ciała, często stanowi miejsce odczuwania bólu przeniesionego z innych narządów, np. nerek, pę­cherza moczowego czy pęcherzyka żółciowego. W ankiecie przeprowa­dzonej wśród 629 osób cierpiących na śródmiąż­szowe zapalenie pęcherza moczowego poproszono respondentów o opisanie ich bólu. Jak się okazało, dolne partie brzucha i ple­ców znajdowały się wśród najczęstszych obszarów jego odczuwania. Więk­szość chorych twierdziła, że ich dolegliwości były sporadyczne i umiar­kowanie nasilone38.

Wyklucz nowotwór

wizyta u lekarza
Chociaż zdarza się to rzad­ko, ból pleców może być również oznaką rozwoju raka. Według naukow­ców z Institute of Public Health w Heidelbergu w Niemczech ból dolnej części pleców jest czasami symptomem nowotwo­ru kręgosłupa lub nowotwór piersi i zawsze powinien być traktowany jak sygnał alar­mowy, szczególnie u osób po 50. r.ż. W przeglądzie 8 prowadzonych na sze­roką skalę badań dotyczą­cych bólu pleców, w któ­rych wzięło udział ponad 6,6 tys. pacjentów, badacze uznali ryzyko, że źródłem bólu pleców jest nowotwór kręgosłupa, za bardzo niewielkie – wykryto go zaledwie w 0,66% anali­zowanych przypadków.

Stwierdzili też jednak, że świadomość możli­wości jego wystąpienia oznacza również szansę na jego wczesne wykrycie39. Lekarze powinni podej­rzewać raka, szczególnie kiedy ból promieniuje od dolnych partii ple­ców do jamy brzusznej i przednich stron ud lub jeśli pacjent był wcześniej leczony onkologicznie40.

Bólem pleców może się również objawiać nowotwór trzustki. We­dług jednego z badań ok. 50% pacjentów z ra­kiem głowy trzustki cierpi na ból brzucha lub pleców. Ponadto wszystkie osoby po 40. r.ż., które w niewy­jaśniony sposób tracą na wadze, a jednocześnie od­czuwają ból górnej części brzucha lub pleców bądź chorują na cukrzycę o póź­nym początku, powinny być przebadane pod kątem nowotworu trzustki41.

Dieta wspierające zdrowy kręgosłup

Na koniec poprosiłem dietetyk Alicję Sójkę, aby wypowiedziała się, jaki wpływ ma to, co jemy na utrzymanie zdrowia kręgosłupa. Jako dietetyk chorób dietozależnych i naturopa­ta, uważam, że większość chorób, które nas doty­kają, ma swoje podłoże w niezdrowej diecie.

Choć trudno dziś mieć dostęp do zdrowej żywności, uwa­żam, że rozsądniej wybrać owoc, aniżeli pączka czy batona, wodę zamiast coca-coli, pełnoziarniste pieczywo na zakwasie, a nie białą kajzerkę. Oczy­wiście są to nasze oso­biste wybory, które będą miały wpływ na zdrowie, nasze i naszych dzieci.

Mając na względzie zdrowie układu stawo­wo-kostnego, polecam tzw. dietę zasadową 80:20. Tzn. 80% pro­duktów zasadowych i 20% produktów zakwaszających. Najlepiej sięgać po warzywa i owoce, rośliny strączkowe, pełnoziarniste produkty zbożowe, jaja, chude mięso, ryby morskie i słodkowodne, owoce morza, oleje roślinne, orzechy, pestki i nasiona.

Zachęcam do robienia pasz­tetów i przemycenia w nich wielu produktów, które wymieniłam powyżej. Jak ja go robię? Wykorzystuję w tym celu mięso i warzywa z rosołu. Gotuje czerwoną soczewicę lub ciecierzycę. Podsmażam cebulę z czosn­kiem. Mielę wszystko w ma­szynce do mięsa, dodaję całe jajka, przyprawę do pasztetu (naturalne zioła) i oliwę z oli­wek. Łączę składniki, wkła­dam do foremki i wrzucam do piekarnika na ok. 1 godz.

Poza tym na talerzu powin­ny często pojawiać się: ogór­ki, marchew, kapusta, por, pietruszka, burak, seler i bro­kuły. Zachęcam do ogranicze­nia warzyw psiankowatych, czyli pomidorów, papryki, bakłażana oraz ziemniaków.

 • Bulion kolagenowy Zagotowuję 3 skrzydła z indyka, przecięte na kil­ka części, aby dostać się do szpiku. Wkładam je do zimnej wody, po zagoto­waniu wylewam wodę, płuczę mięso. Zalewam ponownie zimną wodą (uzupełniam ¾ garnka 8-litrowego wodą), dodaję 3 ryby ze skórą, ościami i główką (mają być oczysz­czone z wnętrzności), najlepiej tołpygi. Następnie dodaję anyż, cynamon, imbir, pieprz, liść laurowy, angielskie ziele, kolendrę i warzywa jak na rosół. Gotuje to wszystko ok. 4 godz. na bardzo wol­nym ogniu pod przykry­ciem. Solę na koniec lub zamiast soli dodaję sos so­jowy. Następnie odcedzam przez drobne sito. Zagoto­wuje jeszcze raz i gorące zamykam w litrowych sło­ikach. Tym oto ekonomicz­nym sposobem, mam kilka porcji bulionu, które mogę otworzyć w dowolnym mo­mencie. Pół szklanki bu­lionu, to cudowny eliksir, dla naszego układ stawo­wo-kostnego. Smacznego!
 • Walcz ze stanami zapalnymi Przygotowując posiłki, nie zapominaj o produk­tach o działaniu przeciwza­palnym. Należą do nich: kwasy tłuszczowe omega-3 (znajdziesz je w łososiu, makreli, śledziu, sardyn­kach), witamina D3, kadzi­dłowiec indyjski, kurkuma z piperyną, cynamon, czosnek, ashwagandha, olej z czarnuszki, sok z żurawiny, kozieradka, resweratrol, pycnoge­nol oraz dzika róża.
 • Wsparcie na talerzu Układ stawowo-kostny wspierają także rozmaite mikro- i makroelementy oraz witaminy. Do najważ­niejszych należą krzem, siarka, selen, magnez, kolagen oraz cała lista witamin: A, B1, B6, C, D, E i K. Działają one antyok­sydacyjnie, wspierają rege­nerację oraz… łagodzą ból. Połączenie wita­min B1, B6 i B12, przyj­mowanych 2 razy dziennie w dawkach odpowiednio: 50 mg, 50 mg i 1 mg wraz z popularnym niesteroido­wym lekiem przeciwzapal­nym (NLPZ) diklofenakiem (50 mg 2 razy dziennie) było skuteczniejsze w ła­godzeniu bólu pleców niż zastosowanie same­go farmaceutyku42.

Jak zatem dbać o profilaktykę kręgosłupa i stawów?

Przede wszystkim wpro­wadź dietę zasadową (80:20) w celu odkwa­szenia organizmu. Stosuj też produkty o działaniu przeciwzapalnym oraz suplementy. Dodatkowo radziłabym zrobić kurację przeciwpasożytniczą oraz przeprowadzić detoksy­kację organizmu. W przy­padku stawów ważna jest też – o czym mało kto wie – dbałość o odpowiednią higienę jamy ustnej, a także o utrzymanie prawidło­wej wagi. Dla zachowania zdrowia układu kostno-sz­kieletowego niezbędna jest regularną aktywność fizycz­na, minimum 4 razy w ty­godniu powyżej 30 min.

W razie pytań i wąt­pliwości zapraszam do kontaktu przez stronę www.alicjasojka.pl.
Alicja Sójka, dietetyk chorób dietozależnych, psychodietetyk, naturopata, psycholog

Bibliografia
 • Best Pract Res Clin Rheumatol 2002; 16 (5): 761-75
 • J Spinal Disord 2000; 13: 463-9
 • J Bone J Surg Am 2003; 85: 102-8
 • Sci Rep. 2022; 12: 4606
 • J Orthop Translat. 2023 Sep 30:42:147-59
 • J Spine Surg. 2017 Jun;3(2):141-8
 • Spine Deform. 2020 Feb;8(1):57-66
 • Interv Neuroradiol 2017; 23 (3): 313-24
 • BMJ 2008; 337: a2167
 • Ann Intern 2011; 154: 181-9
 • Eur Spine J 2007; 16: 283-98
 • Spine (Phila Pa 1976) 2010; 35: 764-8
 • Spine (Phila Pa 1976) 2009; 34: 1669-84
 • Trials 2009; 10: 96
 • Joint Bone Spine 2008; 75: 533-9
 • Spine (Phila Pa 1976) 2009; 34: 2066-76
 • J Bodyw Mov Ther 2008; 12: 364-70
 • Spine (Phila Pa 1976) 2003; 28: 177-9
 • Clin Rehabil 2010; 24: 26-36
 • Br J Sports Med 2008; 42: 965-8
 • J Back Musculoskelet Rehabil 2011 24 (3): 155-9;
 • Public Library of Science ONE 2015; 10 (8): e0135838; Chinese Medical Journal 2008; (14): 1155-8
 • Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2008; (3): 199-203
 • J Consult Clin Psychol 1993; 61: 653-8
 • Int J Clin Exp Hypn 2010; 58: 53-68
 • Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 179731
 • Spine (Phila Pa 1976) 1995; 20: 2731-7
 • Spineb (Phila Pa 1976) 2002; 27: E109-20
 • Am J Med 2010; 123: 87.e7-35
 • Eur J Public Health 2004; 14: 296- 300
 • Cureus. 2022 Sep; 14(9): e29196
 • Spine (Phila Pa 1976) 2007; 32: 82-92
 • Eur Spine J, 2013; 22: 689; Br J Sports Med, 2008; 42: 969-73
 • Eur Spine J, 2013; 22: 697-707
 • BMJ, 1994; 309: 1267-8
 • J Man Manip Ther, 2007; 15: 42-9
 • Mail Online, November 11, 2013; http://goo.gl/cSlgPZ
 • Int Urogynecol J Pelvic Floor Dys­funct, 2006; 17: 69-72
 • Cochrane Database Syst Rev, 2013; 2: CD008686
 • Man Ther, 2013; 18: 624-7
 • Practitioner, 2011; 255: 21-5, 2-3
 • Curr Med Res Opin 2009; 25: 2589-99
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny