Bóle serca i jelit, skurcze mięśni, kłopoty z pęcherzem. Tak buntuje się kręgosłup. I co wtedy?

Problemy z kręgosłupem mogą doprowadzić do poważnych problemów w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych. Jakie objawy świadczą o tym, że kręgosłup ma dość? Jak dbać o niego, by uniknąć przykrych dolegliwości i zachować sprawność na lata?

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Czym jest ośrodkowy układ nerwowy?

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) steruje pracą narzą­dów wewnętrznych ustroju, analizuje bodźce docierające do organizmu, kontroluje jego reak­cje, odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak kojarzenie, zapamiętywanie, uczenie się. Budu­ją go skupienia neuronów ułożonych w specyficzny sposób. Ciała komó­rek nerwowych przylegają do siebie, tworząc istotę szarą. Z kolei skupiska wypustek neuronów to istota biała.

lekarza pokazujący kręgosłup
Rdzeń kręgowy składa się z 31 od­cinków: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych, 1 gu­zicznego. Obustronnie łączy się z nim 31 par nerwów rdzeniowych za pomocą korzeni brzusznych i grzbietowych

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia (mózg, móżdżek i pień mózgu) oraz rdzenia kręgowego. Jako centrum kontroli czynności życiowych musi być szczególnie dobrze chroniony. Mózg chroni czaszka, natomiast rdzeń kręgowy ukryty jest w kanale kręgo­słupa. Całość OUN otaczają 3 błony zbudowane z tkanki łącznej, zwane oponami mózgowo‐rdzeniowymi, oraz płyn mózgowo rdzeniowy, którego za­daniem jest amortyzowanie wstrząsów oraz dostarczanie do komórek nerwo­wych substancji odżywcze i odbieranie z nich produktów przemiany materii.

Zbudowany z istoty białej i szarej rdzeń ma postać walca. Od góry gra­niczy z dolną częścią mózgu – rdze­niem przedłużonym. Doogonowo kończy się stożkiem rdzeniowym. Rdzeń kręgowy kończy się na wyso­kości drugiego lub trzeciego kręgu lędźwiowego (L2, L3). Od poziomu kręgu L1-L2 aż do końca opony twar­dej na poziomie S2 korzenie brzusz­ne i grzbietowe tworzą ogon koński. Końcowa część rdzenia kręgowego jest przytwierdzona do zakończenia wor­ka opony twardej przez nić końcową.

Jak zbudowany jest kręgosłup?

Kręgosłup to swego rodzaju oś ciała człowieka. Górna jego część łączy się z czaszką, dolna – z kośćmi miednicy. Tworzy go szereg kręgów, z których każdy stanowi charakterystyczną nieregularną kość połączoną z kolej­ną chrzęstnymi krążkami między­kręgowymi (nazywanymi potocznie dyskami). Kręgosłup ma 5 odcinków: szyjny (liczący 7 kręgów), piersiowy (12 kręgów), lędźwiowy (5 kręgów), krzyżowy (5 kręgów) oraz ogonowy (4-5 zrośniętych kręgów guzicznych). Jak więc łatwo policzyć, jest ich 33-34.

Kręgi odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego połączone są ze sobą przy pomocy krążków międzykręgo­wych (dysków), więzadeł i stawów. Amplituda wychyleń między 2 krę­gami jest niewielka, jednak ogółem odcinki te są dość ruchome. Dodatko­wo kręgi odcinka piersiowego kręgo­słupa połączone są z żebrami i wraz z mostkiem tworzą klatkę piersiową. Kości tworzące kolumnę kręgosłu­pa zbudowane są w ten sam sposób: z trzonu kręgu, łuku kręgu oraz wy­rostków. Trzon kręgu to jego przed­nia. Jest elementem nośnym. Kręgi lędźwiowe kręgosłupa są większe niż te w górnej części, dzięki czemu mogą lepiej podtrzymywać zwiększony cię­żar. Górna i dolna część trzonu kręgu wyłożona jest chrząstką szklistą.

Łuk kręgowy tworzy boczną i tylną część kręgu. Należy dodać, że łuki kręgo­we mają kilka wypukłości kostnych. Nie­parzysty wyrostek kolczysty odchodzi od kręgu ku tyłowi (można go wyczuć na plecach człowieka). Parzyste wyrostki poprzeczne biegną ku bokom. Te struk­tury służą, jako miejsca przyczepu mię­śni i więzadeł. Natomiast w pary skiero­wanych ku górze i ku dołowi wyrostki stawowe górne i dolne, biorą udział w tworzeniu połączeń między kręgami2.

Jakie mogą być objawy chorego kręgosłupa?

Wiemy już, że otwory wewnątrz kręgów razem tworzą kanał kręgowy, przez który przechodzi rdzeń kręgowy. Oprócz tego wcięcia sąsiadujących kręgów tworzą otwór międzykręgowy, przez który przechodzą nerwy i naczynia krwiono­śne. Każdy z nerwów rozpoczyna się od 2 korzeni: przedniego i tylnego. Przez przednie korzenie nerwowe (ruchowe) przechodzą sygnały z ośrodkowego układu nerwowego do mięśni i innych organów. Natomiast tylne (czuciowe) przewodzą do rdzenia kręgowego infor­macje na temat stanu wszelkich ukła­dów i organów. Ogółem w organizmie znajduje się 31 par korzeni nerwowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędź­wiowych, 5 krzyżowych i 1 w odcinku guzicznym (ogonowym). Obydwa korze­nie nerwowe łączą się w jeden nerw.

W ten oto sposób mamy 31 par róż­nych – autonomicznych i motorycznych – nerwów, które unerwiają określo­ne narządy czy części ciała. Od ich stanu bardzo wiele zależy: rytm pra­cy serca, regulacja przepływu krwi w organizmie, ruchy perystaltyczne jelit, funkcjonowanie organów odpro­wadzających żółć, sprawność układu moczowego, wydzielanie gruczołów endokrynnych – słowem działanie wszystkich narządów i układów.

Jeśli do takich zakłóceń doszło w od­cinku szyjnym kręgosłupa, pojawiają się bóle głowy, szyi, rąk, pogarsza się ukrwienie mózgu, dochodzi do za­wrotów głowy i obniżenia zdolności poznawczych. Gdy zmiany dotknęły kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa, pojawiają się bóle serca, żołądka, jelit. Zakłócenie pracy odcinka lędźwiowego kręgosłupa grozi bólami dolnych par­tii ciała, pojawiają się często skurcze mięśni nóg, problemy z pęcherzem moczowym, prostatą, dolegliwości ze strony układu rozrodczego. Najbardziej podstępne są takie uszkodzenia kręgosłupa, które bez­pośrednio nie powodują bólu, jednak doprowadzają do poważnych proble­mów w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych.

kobieta ćwicząca na piłce
Specyficzna budowa kręgosłupa chroni mózg i rdzeń kręgowy przed wstrząsami i urazami. Zdrowy kręgosłup pozwala na prawidłowe funkcjonowa­nie układu nerwowego. Jeśli jednak jest słaby, skrzywiony, a odstępy między poszczególnymi kręgami są mniejsze, niż być powinny lub ma miejsce ja­kaś inna patologia, włókna nerwowe są uciskane, ich ukrwienie jest słabsze, to zaś może skutkować zakłóceniami w przewodzeniu impulsów nerwowych, co z kolei może prowadzić do dys­funkcji narządów wewnętrznych

W zależności od tego, które z włókien nerwowych zostało naruszone, w organizmie pojawiają się problemy z funkcjonowaniem żołądka, wątroby, niedokrwistość wegetatywna, przewlekłe choroby dróg oddechowych, choroby układu moczowo-płciowe­go. W tym miejscu należy zaznaczyć, że kłopoty z kręgosłupem nie są jedyną przyczyną zaburzeń pra­cy naszych organów wewnętrznych. Jeśli jednak przytrafi nam się, jakieś schorzenie, które nie poddaje się le­czeniu, warto przy okazji sprawdzić, czy problem nie leży w kręgosłupie. Okazuje się bowiem, że w wielu przy­padkach, gdy zostaną skorygowane wady postawy lub inne patologie kręgosłupa i nastąpi poprawa ukrwie­nia włókien nerwowych, wyleczenie postępuje w oszałamiającym tempie.

Jak zadbać o zdrowy kręgosłup?

Sen jest lekiem na wszystko

Aby nie dopuścić do problemów, na początek należy zadbać o efek­tywny wypoczynek i regenerację. Ją­dro miażdżyste znajdujące się w krążkach międzykręgowych w 80% składa się z wody. Jeżeli mało pijemy, to krążki mię­dzykręgowe będą po prostu wysuszone i nie ma możliwości, żeby nie bolał nas kręgosłup oraz żeby nie było ucisku na nerwy wychodzące przez otwory międzykręgowe – przestrzega naturo­patka i psychodietetyczka Alicja Sójka – Podczas chodzenia – obrazowo mó­wiąc – „wyciskamy” wodę z naszych dysków, ale gdy leżymy, nawadniamy je. Dlatego właśnie warto wypijać szklankę wody tuż przed snem.

łóżko
Istotna jest zarówno długość nocne­go odpoczynku jak i to na czym śpimy. Warto jest poświęcić trochę czasu na wybór właściwego mate­raca. Należy dobierać go do wagi, dolegliwości i wieku. Zbyt twardy może uciskać naczynia krwionośne, wywoływać skurcze i drętwienie koń­czyn. Natomiast zbyt miękki prowadzi często do nienaturalnego wygięcie kręgosłupa i związanego z tym bólu.

W czasie czuwania trzeba zwracać uwagę na swoją postawę – podczas dłu­gotrwałego siedzenia dochodzi do nad­miernego obciążenia części lędźwiowej. To zaś doprowadza do zmniejszenia od­ległości między kręgami, co ma wpływ na dyski i stopień ich nawodnienia. Następuje rozluźnienie mię­śni przykręgosłupowych, które powinny trzymać nasze kręgi. Gdy siedzimy, obciążenie na trzeci dysk lędźwiowy wyno­si ok. 140 kg, dla porównania, gdy stoimy, jest to ok. 100 kg, a gdy leżymy 25 kg przy masie ciała wynoszącej 70 kg.

Strzeż się stresu

Napięcie nerwowe powoduje, że spi­namy się, nasze mięśnie sztywnieją. Stale napięte mięśnie szyi i kar­ku sprawiają, że ramiona wędrują ku górze. Gdy ten stan trwa, może to doprowadzić do zmian w kręgo­słupie oraz zaniknięcia naturalnych mechanizmów naprawczych. Oczywiście łatwo powiedzieć, trud­niej zrobić, jednak rozwiązaniem może być ćwiczenie uważności, która przez koncentrację na oddechu, odczuciach ciała i myślach pozwala utrzymać uwagę na chwili obecnej. Okazuje się, że technika ta jest jednym z najsku­teczniejszych sposobów redukowania stresu oraz… stanów zapalnych zwią­zanych z nim związanych. Badacze z University of Wisconsin-Madison uważają, że może ona być również skuteczna u osób, którym nie po­maga leczenie farmakologiczne3.

Sprawdź, gdzie Cię boli

Dysfunkcje kręgosłupa mogą zakłócać pracę wielu układów albo wręcz poszczególnych narządów. Jakich? To zależy od ulokowania problemu. Od rdzenia kręgowego przez otwory międzykręgowe przechodzą nerwy, które unerwiają kolejne części ciała. Dlatego kłopoty konkretnych kręgów mogą przełożyć się na dolegliwości konkretnych narządów. Co więcej, zdarza się, że nieprawidłowa praca jakiegoś organu może odwrotną drogą niekorzystnie wpływać na kręgosłup. Specjaliści mówią, że „jeżeli cierpisz na wiele chorób, tzn. że chory jest też kręgosłup”. Dysfunkcje poszczególnych kręgów mogą przyczyniać się do następujących schorzeń lub zaburzeń pracy w innych organach:

Kręgosłup szyjny

C1 – bóle głowy, migreny, zaniki pamięci, chroniczne zmęczenie, zawroty głowy;
C2 – bóle zatok i uszu, choroby oczu, głuchota, zatoki;
C3 – bóle zębów, zapalenie nerwu trójdzielnego, szumy uszne, trądzik;
C4 – przewlekły nieżyt nosa, katar, popękane usta, polipy, utrata słuchu;
C5 – chrypka, ból gardła, zapalenia krtani, chroniczne przeziębienia;
C6 – zapalenie migdałków, błonica, sztywność karku, bóle ramion;
C7 – nieprawidłowe działanie tarczycy, zapalenie kaletki barków, lęki;

Kręgosłup piersiowy

T1 – bóle barków, karku, rąk i przedramion, zapalenie ścięgien przedramienia, łokieć tenisisty, uczucie mrowienia w palcach i drętwienie rąk;
T2 – schorzenia serca, arytmię, lęki, bóle w mostku;
T3 – zapalenie oskrzeli, kaszel, problemy z oddychaniem, schorzenia w klatce piersiowej,
T4 – żółtaczka, kamienie żółciowe, miejscowe bóle głowy;
T5 – problemy z wątrobą, niskie ciśnienie krwi, anemia, zmęczenie;
T6 – dolegliwości żołądkowe, problemy z trawieniem, zgaga, cukrzyca, zaburzenia pracy trzustki;
T7 – wrzody dwunastnicy, schorzenia żołądka, problemy z przełykiem;
T8 – problemy ze śledzioną, obniżenie odporności, alergie, pokrzywki;
T9 – zaburzenia pracy nadnerczy, alergie, pokrzywki;
T10 – problemy z nerkami, chroniczne zmęczenie;
T11 – zapalenie skóry, jej szorstkość, egzemy, łuszczyca, trądzik, czyraki;
T12 – schorzenia jelita cienkiego, wzdęcia, zaburzenia wzrostu, niepłodność;

Kręgosłup lędźwiowy

L1 – zaburzenia jelita grubego; zaparcia, biegunki, krwawienia z odbytu;
L2 – zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha, zakwaszenie organizmu, żylaki;
L3 – bóle menstruacyjne, ciążowe, problemy związane z przekwitaniem, choroby pęcherza moczowego, bóle kolan, impotencja, nietrzymanie moczu;
L4 – rwa kulszowa, zaburzenia pracy prostaty, bolesne i częste oddawanie moczu;
L5 – zaburzenia krążenia w obrębie kończyn dolnych, zimne stopy, skurcze łydek, obrzęki nóg i stóp;

Najczęściej blokadę w kręgosłupie sygnalizuje ból bądź wrażliwość dalszego jego odcinka. Oczywiście nie zawsze opisane powyżej problemy wynikają z dysfunkcji kręgosłupa, jednak warto sprawdzić, czy to nie on jest przyczyną naszych kłopotów. W każdym przypadku warto stosować prostą zasadę: zanim sięgniemy po leki na objawy, spróbujmy namierzyć ich przyczynę, wtedy łatwiej będzie je wyleczyć, a nie jedynie wyciszyć.

Jak zapobiegać chorobom stawów i kręgosłupa?

wodorosty
Wodorosty są bogate w składniki odżywcze, zwłaszcza wapń i witaminę D, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego kręgosłupa. Regularne spożywanie wodorostów może przyczynić się do wzmocnienia kości i zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla kręgosłupa.

Zapobieganie chorobom stawów, a więc i kręgosłupa, polega w znacz­nym stopniu na zwalczaniu stanów zapalnych w organizmie. Dieta prze­ciwzapalna jest dość zbliżona do śród­ziemnomorskiej, składającej się przede wszystkim z ryb, owoców, warzyw, zbóż, fasoli i neutralnych tłuszczów.

 • Na liście produktów przeciwzapal­nych królują warzywa liściaste oraz te w intensywnych kolorach. Zwłaszcza warto polubić brokuły. Codzienne spo­żywanie ich porcji (100 g) może zapobie­gać zwyrodnieniowej chorobie stawów i jej rozwojowi. Zawdzięcza to sporej zawartości sulforafanu. Związek ten wy­stępuje również w brukselce i kapuście.
 • Stany zapalne zwalczają również grzyby shiitake oraz morszczyn pę­cherzykowaty (Fucus vesiculosus).
 • Popularne w Japonii glony nori za­wierają feofitynę – związek mający silne działanie przeciwzapalne, ale wykorzy­stujący inne mechanizmy niż popularne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ, a za­tem wolny od ich skutków ubocznych4.
 • Podobnie spirulina wykazuje właściwo­ści przeciwzapalne poprzez hamowanie uwalniania histaminy z komórek tucz­nych. Jak wykazano w badaniach, kilka alg działa przeciwzapalnie, jak i przeciwbólowo. Oprócz spiruliny należą do nich chlorella, a także glo­ny z rodzaju Sargassum, Caulerpa czy Bryothamnion5.
 • W dużą ilość związków przeciwzapalnych i przeciwbólowych obfitują też krasnorosty. Jednym z nich jest gatunek Lithothamnium calcareum. W kilku testach klinicznych potwier­dzono, że zawierający je preparat Aquamin działa przeciwzapalnie, a także odbudowuje kości, w tym tkankę kostną i łączną6. Kolejnym jest Lauren­cia glandulifera bogata w neorogioltriol – związek powodujący spadek aktyw­ności czynnika martwicy nowotwo­rów (TNF) i cyklooksygenazy-2 (COX-2)7.
 • Z kolei w Australii przetestowano mieszankę ekstraktów z 3 różnych gatunków brązowych glonów na oso­bach cierpiących już na chorobę zwyrodnieniową. Podawany doustnie kompleks składników odżywczych ekstraktu z wodorostów w ciągu 12 tygodni, zmniejszył objawy cho­roby w sposób zależny od dawki8.

Suplementy wspierające kręgosłup

 • Kwasy tłuszczowe omega-3 zgromadziły imponującą ilość dowodów nauko­wych, potwierdzających ich ochronne działanie. Uczeni z niemal każdego zakątka świata wykazali, że ich spo­życie przynosi poprawę sprawności fizycznej chorych, spadek sztywności porannej i wskaźnika obrzęku sta­wów9 – przy braku skutków ubocz­nych, jak również obniżenie poziomu interleukiny 1β w osoczu10, a ponadto zmniejsza potrzebę stosowania nieste­roidowych leków przeciwzapalnych11.
  Jednak wybierając preparat, lepiej sięgać po tran nie z reki­na, a z mniejszych rybek.
 • Witamina C ma zasadnicze znaczenie dla syntezy kolagenu; przyjmowa­nie jej w dawkach, wynoszących 1 g lub więcej, może obniżyć ry­zyko ubytku chrząstki o 70%12.
 • Witamina E pomaga w łago­dzeniu bólu, a prawdopodobnie wywołuje też efekt przeciwza­palny13. Należy więc przyjmo­wać je razem. Dzienne dawki 1200-1800 j.m. witaminy E mogą znacznie zmniejszyć ból stawów14.
 • Witamina D W ogólnokrajowym ba­daniu blisko 7 tys. osób dorosłych z ca­łej Wielkiej Brytanii naukowcy z Instytu­tu Zdrowia Dzieci w Londynie wykryli powiązanie między niskim poziomem witaminy D i przewlekłym rozprzestrze­nionym bólem. Wprawdzie uzyskane wyniki nie były znaczące w przypadku mężczyzn, ale u kobiet występowanie chronicznego bólu zmieniało się w za­leżności od stężenia witaminy D w or­ganizmie. Panie z jej poziomem między 75 a 99 nmol/l – w zakresie uważanym za niezbędny dla zdrowia kości – wyka­zywały najniższy odsetek bólu: zaledwie nieco ponad 8%. Dla kontrastu, u kobiet, u których poziom witaminy D był niższy niż 25 nmol/l, odsetek bólu był niemal 2-krotnie wyższy i wynosił 14,4%15.
Bibliografia
 • Konturek S.: Fizjologia człowieka. T. 4. Kraków, Wydawnictwo UJ 1998; Nolte J.: Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. T. 1. Przeł. J. Moryś. Wrocław, Wydawnicwo
 • Urban & Partner 2011.
 • Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła, mięśnie, wyd. XIII, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019
 • Brain Behav Immun, 2013; 27: 174-84
 • Int Immunopharmacol 1997; 6(19): 355-8
 • Phytotherapy Res 2001; 3(15): 224-230; J Ethnopharmacol 2008; 1(116): 187-90; Marine Drugs 2011; 3(9): 307-18; Braz J Med Biol Res 2002; 6(35): 713-22
 • Phytother. Res. 2012 Mar; 26(3): 375-80
 • Biologics. 2010; 4: 33-44
 • Marine Drugs 2011; 9: 1293-306
 • Ann Rheum Dis 1990; 49(2): 76-80; J. Clin Epidemiol, 1995; 48(11): 1379-90
 • Clin Rheumatol 1992; 11(3): 393-5
 • Arch Med Res 2012; 43(5): 356-62
 • Arthritis Rheum, 1996, 39: 648-56
 • J Am Geriatr Soc, 1978; 26: 328-30; Ther Adv Musculoskelet Dis, 2012; 4: 11-9
 • Arthritis Rheum, 1991; 34: 1205-6; Ann Rheum Dis, 1997; 56: 649-55
 • Ann Rheum Dis, 2009; 68: 817-22 38.
 • Pain Med, 2008; 9: 979-84
 • 12. Curr Med Res Opin, 2006; 22: 2221-32; Complement Ther Med, 2012; 20(3): 124-30
 • Phytomedicine. 2022 Oct:105:154334
 • J Nutr Health Aging. 2007 Mar-Apr; 11(2): 99-110
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny