Odżywiaj ciało, a nie raka. Te produkty pomogą w walce z chorobą

Dr Leigh Erin Connealy proponuje szereg suplementów wspomagających odżywianie, wspierających układ odpornościowy i zwalczających określone rodzaje nowotworów.

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

Nowotwór jest podstępną cho­robą, dlatego też, chcąc uzyskać największe szanse powodzenia, należy atakować go z wielu stron. Tu właśnie wchodzą do gry suplementy diety. Służą one 4 podstawowym celom:

 • detoksykacji organizmu,
 • dostarczeniu podstawowych składników odżywczych,
 • zrównoważeniu i wzmocnie­niu funkcjonowania ukła­du odpornościowego,
 • skierowaniu ataku na krą­żące komórki rakowe i/lub komórki macierzyste.

Chemio- i radioterapia nie są w sta­nie zabić owych komórek, niezwykle ważne jest więc to, by ich nie igno­rować, gdyż odpowiadają za 95%. Porozmawiaj z lekarzem o testach RGCC, opracowanych przez Rese­arch Genetic Cancer Center (Ośrodek Genetycznych Badań Onkologicz­nych, rgcc-group.com) w celu anali­zowania komórek CTC i CSC.

Wyniki tych testów dadzą lekarzowi cenne informacje, dzięki którym będzie mógł przepisać najlepiej nacelowany cykl leczenia przeciwrakowego. Poproś lekarza także o zbadanie poziomu składników odżywczych.

Uzyskanie przeglądu wszelkich niedoborów żywieniowych pomoże mu sporządzić właściwy protokół podstawowego żywienia, dosto­sowany do Twych konkretnych potrzeb i wyzwań zdrowotnych.

kobieta
Bezwzględne zalecenie mówi, że powinno się nie tylko stosować celowane suplementy przeciwra­kowe, ale także zmieniać je i przyjmować rotacyj­nie w zależności od ro­dzaju raka, z jakim mamy do czynienia. Badania krwi zlecone przez lekarza mogą pomóc ustalić, jakie su­plementy mogą być przy­datne dla eliminowania konkret­nych typów krążących komórek nowotworowych (CTC) i krążących komórek macierzystych (CSC).

Żelazna Trójka – podstawowe przeciwrakowe suplementy

Poniższe zasadnicze składniki od­żywcze przepisujemy każdemu z naszych pacjentów i powinny one stanowić podstawę każdego programu przeciwrakowego.

Po­dobnie jak jedzenie łososia i szpi­naku, te suplementy powinny być stałym elementem Twojego sche­matu leczenia, niezależnie od tego, jaką ścieżkę terapii wybierzesz. Jeżeli wybierzesz chemio- i radio­terapię, to odbiją się one na stanie organizmu i będziesz musiał podreperować swój status żywieniowy, by mogło nastąpić gojenie.

Witamina C

Jest gigantem o działaniu odpor­nościowym i prze­ciwrakowym. Linus Pauling, nieżyjący już biochemik i dwukrot­ny laureat Nagrody Nobla, był jednym z pierwszych naukow­ców, którzy zasugerowali, że wysokie dawki tej wita­miny mogą być zabójcze dla komórek nowotworowych.

Bez zagłębiania się w szczegóły techniczne można stwierdzić, że wi­tamina C podawana dożylnie w wysokich dawkach wytwarza we wnę­trzu komórek rakowych nadtlenek wodoru, powodując ich samoznisz­czenie. Kwas askorbinowy przyjmo­wana doustnie ma silne własności zwiększające odporność i jest dosko­nałym składnikiem odżywczym dla celów zapobiegania i leczenia raka1.

Pomyśl o wypróbowaniu liposo­malnej formy tego składnika. Ten bardziej biodostępny (lepiej wchła­niany) rodzaj witaminy C zamknięty jest w fosfolipidach otrzymywa­nych z lecytyny słonecznikowej, dzięki czemu organizmowi łatwiej jest go wykorzystywać.

Jest ona nieco droższa niż inne formy kwa­su askorbinowego, ale niewielka ilość wystarcza na długo. Unikaj natomiast produktów z witami­ną C, które wytwarzane są z gene­tycznie modyfikowanej kukurydzy.

Przeciętna dzienna ilość, jaką za­lecam pacjentom chorym na raka, to 8 g. Dla zapobiegania i ogól­nego dobrego samopoczucia pow­inno wystarczyć 4 g dziennie.

Witamina D3

Jej najbardziej biodostępna forma – może z dużym prawdopodobień­stwem być jednym z najsilniejszych naturalnych przeciwra­kowych składników odżywczych. Witamina D, wpływająca pozy­tywnie na 200 ge­nów organizmu, jest dobrze znana ze swych własności wzmacniających funkcjonowanie układu odporno­ściowego i zmniej­szających stany zapalne2.

Wykazano również, że hamuje ona wzrost i cykl replikacji komórek nowotworowych, zmniejsza wzrost nowych naczyń krwio­nośnych w guzie, a być może także wyzwala apoptozę, czyli samo­zniszczenie komórek rakowych3.

Niezależnie od statusu zdrowot­nego, niemal każdy może odnieść korzyści z suplementowania witaminy D3. Chociaż więk­szość osób zadowala się przyjmowaniem jej niskich da­wek bez uprzedniego sprawdzenia jej poziomu, to jednak proste badanie krwi zlecone przez lekarza pozwoli Ci do­wiedzieć się dokładnie, ile słonecznej witaminy musisz przyjmować, by jej status osiągnął poziom terapeutyczny.

Z mojego doświadczenia wynika, że większość pacjentów wymaga dziennej dawki 5000-15 000 j.m., by podnieść poziom witaminy D3 we krwi do optymalnego zakresu 50-70 mg/ml.

Trzustkowe enzymy proteolityczne

Większość z nas nie wytwarza dostatecz­nej ilości enzymów trzustkowych. Bez względu na to, czy obniżona produk­cja jest wynikiem stresu, toksyn, złej diety czy innych czynników, suplementacja tych enzymów może przynieść korzyść każdemu.

Prosta analiza krwi lub kału może poinformować lekarza, czy organizm wytwarza wystarczająco dużo tych en­zymów. Zrównoważenie ich poziomu jest istotne, ponieważ pomagają one trzustce rozkładać i trawić pożywienie, chroniąc ją też przed przeciążeniem zbyt dużą ilością białka.

Oprócz tego, enzymy trzustkowe najprawdopodob­niej pozbawiają komórki nowotworowe fibryny, czyli zewnętrznej osłony, chroniącej je przed układem od­pornościowym. Rozpuszczenie tej zewnętrznej warstwy ułatwia układowi odpornościowemu odnajdywanie i niszczenie tych wędrujących, złośliwych komórek4.

Użyteczność enzymów trzustkowych w leczeniu raka dostrzegł po raz pierwszy na początku XX w. szkocki embriolog John Beard. Jego teoria i badania dotyczące terapii enzymatycznej zostały opublikowane w mono­grafii zatytułowanej „The Enzyme Treatment of Can­cer” („Enzymatyczne leczenie raka”). Dr Beard był świadkiem wyleczenia wielu tysięcy pacjentów w za­awansowanym stadium raka za pomocą tej metody.

enzymy w kapsułkach
Nie wszystkie preparaty z enzymami trzustkowymi są sobie równe. Zwróć uwagę, by wybrać produkt o sze­rokim spektrum, zawierający kilka enzymów, takich jak pankre­atyna, bromelaina, papaina, lipaza, amylaza, trypsyna i alfa-chymotrypsyna. Stosuj według zaleceń.

Jak zadbać o prawidłową równowagę kwasowo-zasadową?

Kwasowość lub zasadowość każdej substancji moż­na mierzyć przy użyciu skali pH. Skala ta ma zakres 1-14, gdzie 1 oznacza odczyn najbardziej kwasowy, 7 to odczyn obojętny, a 14 to odczyn najsilniej al­kaliczny. W przypadku krwi idealny jest odczyn pH na poziomie 7,43, czyli lekko alkaliczny.

Jeżeli organizm ma odczyn zbyt kwasowy, może pojawić się cały szereg problemów zdrowotnych. W takim stanie 100 bilionów komórek, tworzących nasze ciało, nie może skutecznie się komunikować i z biegiem czasu wysoce kwa­sowe środowisko przyspiesza starzenie oraz powoduje problemy we wszystkich układach organizmu.

Nad­mierna kwasowość wytwarza również gościnne środo­wisko dla komórek nowotworowych, które doskonale czują się w otoczeniu o niskiej zawartości tlenu5.

Na szczęście, osiągnięcie optymalnego, zalkalizo­wanego stanu organizmu jest dość proste. Jednym ze sposobów jest spożywanie sody oczyszczonej wymieszanej z wodą.

Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, pomaga neutralizować kwasy, jak również może łagodzić zgagę i niestrawność. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, by usta­lić, jaka dawka będzie dla Ciebie odpowiednia lub też jaki suplement może Ci pomóc. I koniecznie wybieraj taką sodę oczyszczoną, która nie zawiera aluminium.

Suplementy wspomagające trawienie

U pacjentów chorych na raka trawienie może stanowić problem, dlatego też często zaleca się im przyjmowanie różnych suplementów poprawiających funkcjonowanie układu trawiennego. Pomocne mogą być kwas solny, enzy­my trawienne (odmienne od enzymów trzustkowych), pro­biotyki oraz produkty żywnościowe zawierające probiotyki.

  kombucha

Kwas solny i enzymy trawienne pomagają organi­zmowi rozkładać i trawić pożywienie, podczas gdy probiotyki – w postaci suplementów i żywności – za­siedlają jelito grube i cienkie dobroczynnymi bakte­riami. Wielu osobom brakuje w jelitach takich właśnie „dobrych bakterii”, co może być przyczyną problemów, gdyż znaczna część naszego układu odpornościowe­go uzależniona jest od zdrowej flory jelitowej.

W dzisiejszym świecie zdrowiu jelit mogą zagrażać różnorodne czynniki, od toksyn śro­dowiskowych i nadużywania antybiotyków po nadmiar stresu i złe odżywianie. Aby po­prawić trawienie i ogólny stan jelit, możesz stosować te suplementy oraz położyć nacisk na włączenie do diety większej ilości pro­duktów fermentowanych lub prebiotycz­nych. Doskonałe opcje to m.in. kefir, kiszona kapusta, kombucha i kimchi.

Suplementy przeciwrakowe w konkretnych przypadkach

Wymienione wyżej suplementy mogą być pomocne zarówno wtedy, gdy chcesz za­pobiegać rakowi, jak i wtedy, gdy chcesz mieć większe szanse w walce z nim. Spójrzmy teraz na niektóre substancje dobiera­ne konkretnie dla danego pacjenta.

Także i w tym przypadku onkolog inte­gracyjny może zlecić testy bioenergetycz­ne lub RGCC. Analizując rezultaty tych i innych badań laboratoryjnych, będzie mógł ustalić idealny schemat leczenia, który podniesie odporność oraz zostanie nacelowany na konkretny rodzaj raka poprzez spersonalizowanie indywidu­alnego protokołu leczenia i włączenie do niego tych suplementów, które w da­nym przypadku zadziałają najlepiej.

 • CoQ10 Wolne rodniki – niestabilne cząsteczki – powodują oksydacyjne uszkodzenia komórek, a takie same uszkodzenia oksydacyjne wywołują też raka. Na szczęście, suplement CoQ10 jest jednym z najpotężniej­szych znanych ludzkości przeciwutleniaczy między­komórkowych i świetnie się spisuje, wymiatając nadmiar wolnych rodników oraz chroniąc komórki. Uważa się też, że CoQ10 zwiększa aktywność makrofagów, czyli komórek odpornościowych organi­zmu, które rozkładają odpady komórkowe, drobnoustroje, obce substancje i komórki nowotworowe w procesie znanym jako fagocytoza6. Oprócz tego CoQ10 sprzyja produkcji innego typu komórek odpornościo­wych, zwanych granulocytami. Sugerowana dawka wynosi 300-400 mg dziennie.
 • Kwercetyna Innym silnym przeciwu­tleniaczem jest suplement o nazwie kwercetyna. Być może najbardziej znana jest ona ze swej zdolności modulowa­nia sygnału genowego NF-kappaB, co pomaga organizmowi radzić so­bie ze stresem i stanami zapalnymi, ale kwerce­tyna uruchamia także samozniszczenie komórek nowotworowych, hamuje wzrost guzów i obniża opor­ność na chemioterapię. Bada­nia pokazują, że kwercetyna wywiera wpływ na kilka rodza­jów raka, m.in. na raka przełyku, jeli­ta grubego, wątroby, jajników, trzustki i prostaty. Kwercetyna może też pomagać w chelatacji, czyli „wychodzeniu” z orga­nizmu metali ciężkich, które nie zagnieź­dziły się jeszcze głęboko w tkankach7. Preparaty z kwercetyną różnią się między sobą, więc stosuj je zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na opakowaniu.
 • Melatonina Wydzielana w sposób natural­ny nocą przez gruczoł szyszynki jest sil­nym przeciwutleniaczem, który nie tylko pomaga nam lepiej sypiać, ale jest też skutecznym czyn­nikiem przeciwra­kowym. Analiza 10 badań, opublikowana w Journal of Pi­neal Research, wykazała, że mela­tonina obniża ryzyko wielu rodzajów raka nawet o 34%! Jak napisali autorzy: „Znaczna redukcja ryzyka śmierci, mała ilość doniesień o niepożądanych skutkach, a także niski koszt związany z taką interwencją sugerują wielki poten­cjał melatoniny w leczeniu raka8. Dla poprawy snu i zapobiegania rakowi powinno wystarczyć 1-3 mg co wieczór. W leczeniu raka dawka może wahać się od 10 do 20 mg lub więcej, w zależności od potrzeb pacjenta.
 • Artemizynina Pozyskiwana z by­licy (Artemisia), wchodzi w reak­cje z żelazem wewnątrz komórek nowotworowych, wyzwalającym produkcję wolnych rodników. Pro­ces ten niszczy błonę komórkową i pozbawia złośliwe komórki moż­liwości funkcjonowania. Przyjmo­wanie suplementu z artemizyniną pomaga również natlenić organizm, co także wspomaga walkę z rakiem.
Artemisia
Badania sugerują, że artemizynina może być skuteczna przeciwko kilku różnym rodzajom raka. Co więcej, ten suplement może być skutecz­ny przeciwko rakom z historią oporności wobec chemioterapii9. Choć artemizynina ma niewiele przeciwwskazań i skutków ubocz­nych, to jednak w przypadku historii chorób wątroby należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego suplementu, gdyż odnotowano pew­ne problemy z wątrobą, szczególnie przy stosowaniu wyższych dawek. Stosuj według zaleceń lekarza.
 • Czosnek Mocne i ostre w smaku wa­rzywo jest nie tylko pyszne, ale, jak się okazuje, działa także skutecznie jako suplement leczniczy. Liczne badania pokazują, że regularne spoży­wanie czo­snku może obniżyć ryzyko kilku rodza­jów raka, od raka żołądka i jelita grubego po raka przełyku, trzustki i piersi.
  Poza swymi własnościami prze­ciwrakowymi czosnek wzmacnia także układ odpornościowy i zwięk­sza produkcję komórek NK (natural­nych zabójców), stanowiących jedną z głównych linii obrony organizmu przed rakiem. Czosnek pomaga także w detoksykacji wątroby i sty­muluje produkcję zasadniczego przeciwutleniacza – glutationu.
  Oprócz dodawania jego du­żych ilości do potraw możesz też czerpać korzyści z przyjmowania czosnku w postaci suplementów, jeśli badania wykażą, że Twój konkretny rodzaj raka może do­brze na niego zareagować. Stosuj według instrukcji. Czosnek może obniżać ciśnienie krwi, więc może być niewskazany u niektórych osób.
 • Ekstrakt z zielonej herbaty Obfituje w silne przeciwrakowe związki che­miczne zwane polifeno­lami. Szczególnie dobroczynny w leczeniu raka jest jeden z nich, znany jako EGCG. Związek ten wy­miata szkodliwe wolne rodniki, ma sil­ne działanie przeciwza­palne, może wywoływać śmierć złośliwych komórek, a także powstrzymywać rozwój naczyń krwionośnych w gu­zie (czyli angiogenezę). Niektórzy badacze są nawet przekonani, że EGCG jest silniejszym przeci­wutleniaczem niż witaminy C i E.  Ekstrakt z zielonej herbaty możesz kupić bez recepty. Stosuj według instrukcji.
 • Indolo-3-karbinol Warzywa krzyżowe, takie jak kalafior, brokuł, jarmuż, brukselka i kapusta, wprost kipią od związku znanego jako indolo­-3-karbinol (I3C). Ma on niezwykle istotne znaczenie, ponieważ blokuje niektóre skut­ki działania związków wywierających ksenoestro­genny wpływ na organizm, a przez to zwiększających ryzyko pewnych rodzajów raka, szcze­gólnie raków układu rozrodcze­go, takich jak rak prostaty, piersi oraz trzonu i szyjki macicy. We współpracy z lekarzem wy­konaj testy hormonalne i sprawdź, czy nadmiar estrogenów i kse­noestrogenów nie obarcza Cię większym ryzykiem wystąpienia raka lub nie odgrywa roli w Twej trwającej już chorobie. Jeżeli do­wiesz się, że masz za dużo „złego estrogenu”, zwiększ spożycie wy­mienionych wyżej warzyw i rozważ przyjmowanie suplementu z I3C. Suplementy z I3C można znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością. Stosuj według instrukcji.
 • Kurkumina Ten bioaktywny skład­nik pozyskiwany z popularnej przyprawy, kurkumy, jest kolejnym silnym przeciwutleniaczem o wie­lu własnościach przeciwrakowych.
  Może ona powstrzymywać począt­kowe procesy w organizmie, mogące prowadzić do rozwoju raka. Może także zakłócać mechanizmy umoż­liwiające wzrost guza, rozwój nowo­tworowych komórek macierzystych i produkcję związków prozapalnych, które wyzwalają rozwój nowotworu. Sugerowana dawka doustna kurkuminy wynosi 500 mg 3 razy dziennie, a czasem więcej. Jeżeli masz alergię na rośliny z rodziny imbirowatych lub na żółty barwnik spożywczy, skonsultuj się z lekarzem, zanim spróbujesz tej terapii.
herbata z kurkumy
Kurkumina zwiększa skuteczność pewnych typów che­mioterapii, a także, jak stwierdzono, jest równie skuteczna, jak niektóre leki farmaceutyczne w leczeniu raka jamy ustnej, przełyku, wątroby, piersi, jelita grubego i prostaty. Dożylna (IV) terapia kurkumi­ną działa jeszcze silniej niż kur­kumina w suplementach.
 • Herbatka Essiac To mieszanka 4 głównych ziół: korzenia łopianu, wewnętrznej kory wiązu czerwo­nego, szczawiu polnego i korze­nia tarczownicy tarczowatej.
  Jej nazwa pochodzi od na­zwiska kanadyjskiej pielę­gniarki, Rene Caisse, która z powodzeniem stosowała ją obok zastrzyków w le­czeniu tysięcy pacjentów chorych na raka. Suple­ment ten wykazuje szeroki zakres własności cytotoksycz­nych, a korzyści z jego stosowania obejmują m.in. lepsze funkcjonowa­nie układu odpornościowego, wyższy poziom energii, zwiększony apetyt, łagodzenie bólu i zmniejszenie sta­nów zapalnych. Pomaga on także uwolnić narządy od nadmiaru śluzu. Chociaż w wielu sklepach można nabyć kapsułki, herbatki i inne for­my Essiac, to jednak nie wszystkie preparaty są sobie równe. Produkty wysokiej jakości można znaleźć na stronie essiacproducts.com. Firma ta stosuje w swych suplemen­tach wyłącznie oryginalny przepis, opracowany przez Rene Caisse. Stosuj według instrukcji na opakowaniach produktów. Uwaga: Herbatka Essiac jest niewskazana w kilku schorzeniach, więc przed jej użyciem skonsultuj się z lekarzem.
 • Lecznicze grzyby W Azji używane są w celach medycznych od ty­siącleci, a w ostatnich dekadach ich popularność ugruntowała się na całym świecie. Dzięki swym własnościom przeciwnowotworo­wym i wzmacniającym odporność stają się wiodącym składnikiem wielu schematów leczenia raka. Do najszerzej stosowanych należą shiitake, maitake, Ganoderma, reishi i Cordyceps, ale mogłabym zapełnić wiele stron wyliczaniem różnych gatunków grzybów i korzyści płyną­cych z ich użycia. Grzyby lecznicze są doskonałym dodatkiem do każ­dego protokołu przeciwrakowego lub schematu zapobiegania rakowi. Przy takiej różnorodności od­mian i marek na rynku musisz skonsultować się z lekarzem, by ustalić, które produkty przy­niosą Ci najwięcej korzyści. Stosuj według instrukcji na etykiecie produktu

Jeszcze więcej suplementów przeciwrakowych

Badania naukowe wciąż odkrywają coraz to nowe substancje naturalne, które mogą być skuteczne w leczeniu nowotworów i zapobieganiu im. Po­rozmawiaj z lekarzem także i o tych:
   zioła

 • aloes zwyczajny,
 • amigdalina,
 • jemioła,
 • likopen,
 • 2 modyfikowana pektyna cytrusowa,
 • naltrekson w niskich dawkach,
 • poly-mva,
 • resweratrol,
 • salicinium,
 • salvestrol,
 • thymex,
 • tokotrienole i witamina E, 
 • vascustatin,
 • vilcacora (koci pazur)
Bibliografia
 • National Cancer Institute, “Intravenous Vitamin C (PDQ®)–Patient Version,” June 24, 2022, cancer.gov
 • Genome Res, 2010; 20(10): 1352–60
 • Leigh Erin Connealy, The Cancer Revolution, 98
 • John Beard and Nicholas J. Gonzalez, The Enzyme Treatment of Cancer and Its Scientific Basis (New Spring Press, 2009)
 • Robert O. Young and Shelley Redford Young, pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health, revised and updated (Grand Central Publishing, 2010); Theodore A. Baroody, Alkalize
 • or Die: Superior Health through Proper Alkaline-Acid Balance (Eclectic Publishing, 1991)
 • Leigh Erin Connealy, The Cancer Revolution, 98; Antioxidants (Basel), 2021; 10(5): 759
 • Christianne Schelling, “Quercetin is a Multi-Faceted Cancer Fighter,” 2022, quercetin.com
 • J Pineal Res, 2005; 39(4): 360–6
 • Pharmacol Ther, 2020; 216: 107706
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny