Depresja, stany lękowe, demencja? Aromaterapia ma na to sposób

Celeste McGovern zgłębia rosnącą bazę dowodów na skuteczność olejków eterycznych w profilaktyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń psychicznych.

Artykuł na: 29-37 minut
Zdrowe zakupy

 

Liczba badań nad olejkami eterycznymi rośnie z roku na rok, a w minionej dekadzie eksplodowała. Przed 2000 r. miały one szczęście za­służyć sobie na odnotowanie w opublikowanych wynikach 30 analiz rocznie.

Do 2012 r. licz­ba ta wzrosła do 748 publikacji w recenzowanych czasopi­smach. Zaś w 2022 r. PubMed – biblioteka międzynarodowej medycyny – zawierała ogrom­ną liczbę 2037 nowych badań na temat olejków eterycznych.

W Starym Testamencie Bóg polecił Mojżeszowi zmieszanie mirry, cynamonu, kasji i tataraku w oliwie z oliwek w celu stwo­rzenia aromatycznego świętego olejku do namaszczeń. Z kolei w Księdze Estery, zanim młoda kobieta zobaczyła króla Kserk­sesa, przeszła 12-miesięczną serię zabiegów upiększających, w tym 6 miesięcy detoksy­kacyjnych masaży olejkiem mirrowym. Później 3 mędrców przyniosło małemu Chrystuso­wi dary – mirrę, kadziło i złoto – olejki były równie cenne, jak złoto. Grecki lekarz Hipokrates nazywał olejki z aromatycz­nych roślin „ojcem leków”. Były one podstawą medycyny arabskiej, chińskiej, ajurwedyj­skiej, afrykańskiej i egipskiej.

olejki eteryczne
Olejki z aromatycznych kwiatów i roślin zawierają ich „esencję” – ulotne związki che­miczne, które w temperaturze pokojowej dość łatwo przecho­dzą w formę gazu i wiążą się z receptorami w ludzkim nosie. Arabowie już wiele lat temu za­częli stosować olejki eteryczne (pozyskiwane prawdopodobnie przez fermentację roślin w oleju, a nie destylowane i stężone, jak te dzisiejsze) w celu uzdrawia­nia duchowego i fizycznego.

Co zawierają olejki eteryczne?

Olejków, np. rozmarynowego i kadzidłowego, używano przez tysiąclecia, ale naukowcy do­piero zaczynają precyzować ich skład chemiczny i aktyw­ność biologiczną1.

Okazuje się, że było więcej do znalezienia, niż się spodziewano. Skromny wiecznie zielony krzew rozma­rynu, dziko rosnący w regionie śródziemnomorskim i ogro­dowych doniczkach na całym świecie, ma np. m.in. właści­wości antyoksydacyjne, anty­bakteryjne, hipoglikemiczne, przeciwnowotworowe, hepa­toprotekcyjne, przeciwzapalne i zwalcza choroby serca2.

Zawarte w olejku kadzidło­wym kwasy bosweliowe mają właściwości przeciwzapalne. Zwalczają kilka rodzajów zapa­lenia okrężnicy, reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę zwyrodnieniową stawów, astmę oskrzelową i chorobę Leśniow­skiego-Crohna oraz uśmiercają szereg komórek rakowych3. 2 opisy przy­padków dotyczą kobiet z łagodnym pierwotnym kurczem powiek (zabu­rzeniem nerwu ocznego, które może doprowadzić do ślepoty). U pacjentek tych nastąpiła gwałtowna poprawa dzięki miejscowej aplikacji olejku kadzidłowego zamiast rutynowych wstrzyknięć toksyny botulinowej4.

Aldehyd cynamonowy, główny fi­toskładnik olejku cynamonowego, ma właściwości przeciwzapalne, an­tyoksydacyjne, przeciwcukrzycowe, hipoglikemizujące i hipotensyjne oraz zapobiega otyłości5. W eksperymentach wykazano, że olejek z oregano napra­wia nieszczelne jelita u świń przez redukcję bakterii Escherichia coli oraz modulację układu odpornościowego6. Coraz wyraźniej widać, że leki sto­sowane w terapii zaburzeń nastroju i neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera, są nieskuteczne.

Na­ukowcy zwracają się więc ku starym remediom, by opracowywać nowe far­maceutyki, co napędza badawczą żyłę złota dotyczącą aromatycznych ziół i zawartych w nich olejków eterycz­nych. Te ostatnie składają się z setek biochemicznie aktywnych cząsteczek, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i system odpornościowy7.

Jak działają olejki eteryczne?

„Jedna kropla olejku eterycznego zawiera ok. 40 trylionów cząste­czek. Ta liczba to 4 z 19 zerami: 40 000 000 000 000 000 000” – wyjaśnia Jodie Cohen w książce pt. „Essential Oils to Boost the Brain and Heel the Body” („Olejki eteryczne na pobudze­nie mózgu i leczenie organizmu”), wydanej przez Ten Speed Press, 2021.

Cząsteczki te są wdychane przez nos lub usta i wędrują do płuc, skąd natychmiast trafiają do krwi i całego organizmu. Podczas aplikacji olejków do masażu przenikają skórę. W ten sam sposób plastry na skórę dostar­czają nikotynę do krwioobiegu.

Po trafieniu do organizmu olejki ete­ryczne pobudzają nerw błędny – cen­tralny i kluczowy kanał łączący mózg z każdym układem narządów. Stymula­cja ta ma wpływ na nastrój, jakość snu i trawienia oraz funkcje odpornościowe.

W poważny sposób nastraja również układ przywspółczulny i wyłącza stan zapalny, co umożliwia leczenie. Napięcie nerwu błędnego – czyli jego zdolność do przystosowywania się – coraz częściej uznaje się za ważną płaszczyznę terapii zaburzeń mó­zgu, w tym choroby Alzheimera8.

olejki eteryczne
W przeciwieństwie do leków zawarte w olejkach eterycznych cząsteczki mogą również – przez nerwy w jamie nosowej – bezpo­średnio pokonywać barierę krew­-mózg. W ten sposób przenikają do ośrodkowego układu nerwo­wego i systemu limfatycznego. Okazuje się, że olejki eterycz­ne oddziałują często na te same ścieżki zaburzeń mózgu co farmaceutyki – takie jak oksydacja i zapalenie – są jed­nak pozbawione ich najbardziej niebez­piecznych działań niepożądanych

„Olejki eteryczne są skuteczne w przy­padku prawie wszyst­kich znanych obecnie patologicznych ścieżek choroby Alzheimera. Mają one również właściwości neu­roprotekcyjne i przeciwstarzeniowe oraz efektywnie leczą demencję, epi­lepsję, stany lękowe i inne problemy neurologiczne” – zauważyli pakistańscy naukowcy po ostatnim przeglądzie literatury naukowej na ten temat9. Oto podsumowanie odkryć dotyczą­cych najpowszechniejszych zaburzeń mózgu: depresji, stanów lękowych oraz chorób Alzheimera i Parkinsona.

Olejki eteryczne w leczeniu depresji

Ten problem zdrowotny nasilił się w wyniku reakcji systemu opieki zdrowotnej na covid-19. Podobnie jak w przypadku stanów lękowych w ciągu pierwszego roku pandemii częstość jej występowania wzrosła o 25%. Wskutek tego łączna liczba osób cierpiących na depresję na całym świecie poszybowała do 280 mln10

Depresja okrada ludzi z radości i spełniania oraz prowadzi do ponad 700 tys. samobójstw rocznie. Jest jednak również związana z zaburze­niami poznawczymi, które wpływają na koncentrację, funkcje wyko­nawcze i pamięć oraz może przejść w demencję i chorobę Parkinsona11. W przypadku depresji lekarze sięgają po bloczek z receptami, ale u 30- 50% pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne według zaleceń w ogóle nie są one skuteczne12.

Pozostaje też kwestia ich działań niepożądanych. Główna klasa anty­depresantów, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (selective serotonin reuptake in­hibitors, SSRI), może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpie­nia śmiertelnej arytmii13 i powo­dować objawy – od suchości w jamie ustnej i zaparć po dysfunkcje seksualne, otępienie emocjonalne, przybieranie na wadze i myśli samobójcze14.

„W ciągu ostatniej dekady w wielu badaniach donoszo­no o skuteczności olejków eterycznych w łagodzeniu objawów chorób związanych z za­burzeniami psychicznymi, poprawie nastroju oraz poczu­cia fizycznego i umysłowego dobro­stanu z przewagą w postaci mniejszej liczby działań niepożądanych” – za­uważyła w najnowszym przeglądzie grupa brazylijskich naukowców15. Poniższe olejki eteryczne mogą być przydatne w leczeniu depresji.

Cytrusy na lepszy nastrój

Naukowcy przebadali olejki cytrusowe pod kątem poten­cjału do podnoszenia nastroju:

 • olejek bergamotowy (Citrus bergamia),
 • olejek cytrynowy (Citrus limon/limonum),
 • olejek z pomarańczy słodkiej (Citrus sinensis).

W jednym z badań naukowcy z Wy­działu Psychiatrii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Mie w Japonii przebadali wpływ olejków eterycznych na myszy. Następnie sprawdzili, jak cytrusowa mieszanka olejków – cytrynowego, po­marańczowego i bergamotowego – oraz cis-4-heksenolu (zapachu zielonej zie­mi) oddziaływała na poziom hormonów neuroendokrynnych i markerów funkcji odpornościowych u 12 hospitalizowa­nych mężczyzn, u których wystąpiły poważne zaburzenia depresyjne.

Panów poddawano ciągłej dyfuzji powietrza z olejkami do wystąpienia remisji (czyli przez 4-11 tygodni) i porównano z 8 pacjentami z grupy kontrolnej, którzy przyjmowali wyłącznie antydepresanty. W grupie leczonej poziomy hormo­nów i markerów zapalnych uległy niemal normalizacji. Mężczyźni ci wykazywa­li ponadto lepsze wyniki terapeutyczne niż pacjenci przyjmujący leki przeciwde­presyjne. 9 z 12 z nich całkowicie zrezygnowało z farmakoterapii16.

olejki eteryczne z cynamonowca
W olejku cynamonowym zi­dentyfikowano 15 różnych związków chemicznych. Jego głównym składni­kiem (stanowiącym 65-85% składu) jest trans-cynamoaldehyd, który hamuje wydzielanie cząsteczek prozapalnych, a w rezultacie łagodzi lęk i depresję.

Lawenda lekarska (Lavandula angusti­folia)

Olejek lawendowy, jeden z najle­piej przebadanych pod kątem poprawy nastroju olejków eterycznych, jest boga­ty w linalol i octan linalylu. Substancje te mają właściwości przeciwdepresyjne i przeciwlękowe oraz – jak wykazano – poprawiają jakość snu, co przynosi korzyści w przypadku zarówno de­presji, jak i zaburzeń lękowych17.

W jednym z pilotażowych badań 28 kobiet po porodzie z diagnozą ła­godnej do umiarkowanej depresji lub stanów lękowych losowo przydzie­lono do 2 grup. Jedna z nich korzy­stała ze standardowej terapii. Druga stosowała ponadto dodatkowo inha­lacje mieszanki olejków eterycznych – lawendowego i różnego (Lavandula angustifolia i Rose otto, Rosaceae) – przez 15 min lub wcierała zawierający je krem do rąk 2 razy w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie.

Olejki eteryczne znacząco poprawiły wyniki kobiet według Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) i kwestiona­riusza lęku uogólnionego (GAD-7) bez żadnych działań niepożądanych18.

olejek eteryczny patchouli
Olejek paczulowy zawie­ra cząsteczkę o nazwie paczulol. To seskwiterpen, który – jak wyka­zano – działa przeciwdepresyjnie  dzięki swemu wpływowi na ścież­ki dopaminowe w organizmie.

Olejki eteryczne w leczeniu zaburzeń lękowych

Badania dotyczące zastosowania olej­ków eterycznych w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych w dużej mierze się pokrywają. Może to wynikać z faktu, że te 2 problemy zdrowotne często wy­stępują jednocześnie. Olejki eteryczne, które są korzystne w przypadku stanów lękowych, łagodzą również depresję i pozytywnie wpływają na sen. Poniżej wymieniono kilka tych, które naukow­cy przebadali w największym stopniu.

 • Pomarańcza gorzka i jaśmin wielkolist­ny (Citrus aurantium i Jasminum sambac) W metaanalizie 44 randomizowanych kontrolowanych badań (50 ramion badawczych) uwzględniono 10 rodza­jów olejków eterycznych oraz blisko 3,5 tys. pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Wykazała ona, że najwię­cej dowodów ze skali oceny lęku oraz pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna dotyczyło olejku pomarańczowego (Citrus aurantium), a następnie ja­śminowego, które znalazły się na po­dium po uwzględnieniu różnic.
 • Olejek z róży damasceńskiej (Rosa rugosa) wykazał umiarkowane efek­ty, podobnie jak lawendowy21.
 • Jagodlin wonny (Cananga odorata) W tym olejku wykryto ok. 150 związ­ków chemicznych. Jego poprawiające nastrój i odprężające działanie przy­pisano zawartym w nim beta-kariofi­lenowi, benzoesanowi benzylu, lina­lolowi i alkoholowi benzylowemu22.

W jednym z badań 15 zdrowych męż­czyzn zamknięto w pokoju, w którym 3 krople olejku jagodlinowego dodano do ciepłej lampy wodnej utrzymywa­nej w temperaturze 90°C. Ich tętno i ciśnienie tętnicze, które naukowcy zmierzyli przed ekspozycją i godzinę po niej, uległy znaczącemu obniże­niu, a aktywność autonomicznego układu nerwowego – wyciszeniu23.

Wyniki innego badania na ten temat opublikowano w 2018 r. Wykazało ono, że wdychanie olejku jagodlinowego w mysim modelu zaburzeń lękowych miało związek ze zmianami poziomu serotoniny we krwi oraz redukcją stęże­nia kortyzolu w osoczu (które stanowi miarę stresu), jak również uspokajają­cym oddziaływaniem na hipokamp24.

W jednym z najnowszych badań 44 pacjentów przyjętych do szpitala na pierwszą serię radioterapii losowo podzielono na 2 grupy. Uczestnikom pierwszej z nich na całą noc przy­twierdzono do rękawa szpitalnej ko­szuli 2 kawałki papieru morwowego skroplonego olejkiem jagodlinowym. W przypadku drugiej grupy papier był nasączony tylko wodą destylowaną. Po­ranny poziom kortyzolu w ślinie (który stanowi miarę stresu) był znacząco niż­szy u pacjentów, w przypadku których zastosowano olejek eteryczny, w po­równaniu z grupą kontrolną. Uczest­nicy wdychający olejek jagodlinowy uzyskali również lepsze wyniki w kwe­stionariuszu oceny poziomu lęku25.

 • Lawenda lekarska (Lavendula an­gustifolia) Kilka badań wykazało, że aromaterapia na bazie bogatych w linalol olejków eterycznych, ta­kich jak lawendowy, bergamotowy i pomarańczowy, oddziałuje na re­ceptory GABA i łagodzi niepokój26.
 • Kozłek lekarski (Valeriana offici­nalis) Niektórzy stomatolodzy uży­wają olejku walerianowego zamiast niebezpiecznych benzodiazepin do uspokajania pacjentów przed za­biegami w obrębie jamy ustnej27.
 • Trawa cytrynowa (Cymbopogon ci­tratus) Olejek z trawy cytrynowej to stary podstawowy środek stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych w me­dycynie ludowej. W przynajmniej jednym badaniu okazał się obiecujący w terapii stanów niepokoju u ludzi28. Najnowsze badania na zwierzętach potwierdziły, że olejek z trawy cytry­nowej oddziałuje na ścieżki GABA w mózgu i normalizuje zachowanie w mysich modelach stresu społecz­nego. Doprowadziło to naukowców do wniosku, że może on „łagodzić indukowane stresem psychospo­łecznym zaburzenia neurologiczne u wrażliwych jednostek29. Pamiętać należy, że odkrycia poczynione w ba­daniach na zwierzętach mogą nie mieć odniesienia do populacji ludzkiej.

W jednym z 8-tygodniowych ba­dań, których wyniki opublikowano w 2020 r., naukowcy z amerykańskiej Szkoły Pielęgniarstwa Uniwersytetu Wirginii Zachodniej zaopatrzyli w aro­materapeutyczne plastry 19 pielęgnia­rek pracujących w centrum infuzji szkolnego instytutu onkologicznego. Zostały one nasączone cytrusową mieszanką olejków: cytrynowego, pomarańczowego, mandarynkowego, z różowego grejpfruta, trawy cytry­nowej, limonkowego i miętowego. Kobiety nosiły plastry w okolicy szyi na smyczach na klucze.

Pielęgniarki zgłaszały nie tylko fakt, że zapach poprawiał ich nastrój, lecz także 40-procentową redukcję niepokoju. Dzięki noszeniu smyczy o 40% obniżył się również ich poziom zmęczenia, a poczucie przytłocze­nia spadło według nich o połowę. Praca pielęgniarki onkologicznej jest stresująca. Codziennie radzisz sobie z życiem, śmiercią lub choro­bą przewlekłą. Ma to zastosowanie nie tylko w pielęgniarstwie. Chodzi o stres w miejscu pracy – powiedzia­ła przełożona pielęgniarek wspo­mnianej szkoły Laurie Theeke30.

W celu odpędzenia lęku Jodie Cohen zaleca głębokie oddychanie według wzoru 4-4-8 w celu aktywacji układu przywspółczulnego i nerwu błędnego:

 • Wdychaj powietrze, licząc do 4.
 • Wstrzymuj powietrze, licząc do 4.
 • Wydychaj powietrze, li­cząc do 6 lub 8.
 • Powtórz.

Najlepsze olejki na demencję

Jej najczęstszą i najbardziej przerażają­cą formą jest choroba Alzheimera, która uśmierca komórki mózgowe, co po­zbawia pacjentów pamięci i zdolności poznawczych.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że dotyka ona ponad 55 mln ludzi na całym świecie, a do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 78 mln. Nie ma leków zapobiegających al­zheimerowi lub hamujących jego pro­gresję, chociaż lekarze przepisują pa­cjentom inhibitory cholinesterazy, takie jak donepezyl, rywastygmina i galanta­mina, w celu redukcji objawów beha­wioralnych.

Środki te przeciwdziałają rozkładowi acetylocholiny – ważnego dla funkcjonowania pamięci neuroprze­kaźnika – przez cholinesterazę. Jednak ich działania niepożądane są znaczne – od nudności, wymiotów i bezsenności po splątanie i napady padaczkowe.

Dotyczący wpływu olejków eterycz­nych na demencję przegląd Cochra­ne Collaboration z 2020 r. wykazał, że istniejące badania na ludziach były zbyt niewielkie bądź zbyt słabo kontrolowane, by wywnioskować, że olejki mogą pomagać pacjentom. Jednakże, ponieważ nie można ich opa­tentować, motywacja do prowadzenia wymaganych dużych i kosztownych prób klinicznych jest niewielka31.

Nowsze badania potwierdziły jed­nakże, że pewne olejki eteryczne mają silne właściwości hamujące cholineste­razę. Ich działanie jest podobne do po­wszechnie stosowanych leków, ale w przeciwieństwie do farmaceutyków  nie powodują one objawów niepożą­danych. Ich kolejną przewagą jest fakt, że zawarte w nich składniki aktywne mogą skuteczniej przenikać barierę krew-mózg. Inne olejki eteryczne – jak wykazano – mogą być korzystne dzięki odmiennym mechanizmom, np. wła­ściwościom antyoksydacyjnym32. Oto kilka najbardziej obiecujących obecnie w badaniach nad leczeniem choroby Alzheimera olejków eterycznych.

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus offi­cinalis)

Badanie z 2022 r., dotyczące różnych rodzajów ekstraktu z rozma­rynu, wykazało, że zawiera on ważne cząsteczki chemiczne, takie jak kwas rozmarynowy i karnozowy. Substancje te mają zarówno właściwości antyoksy­dacyjne, jak i hamujące cholinesterazę. Uzasadnia to zastosowanie wyciągu z rozmarynu w medycynie tradycyjnej w leczeniu zaburzeń poznawczych, takich jak choroba Alzheimera33.

W kolejnym artykule przeglądowym z 2022 r. przeanalizowano 15 badań dotyczących wpływu rozmarynu na funkcje poznawcze zwierząt. Wy­wnioskowano, że chociaż wyniki były nieprzewidywalnie niejednoznaczne, „ogólnie poprawiał on zdolności ko­gnitywne u zdrowych i upośledzonych zwierząt, a rezultaty były znaczące w przypadku wszystkich gatunków, rodzajów ekstraktu, okresów trwa­nia kuracji i typów pamięci”34. Chociaż wyniki badań na zwie­rzętach nie muszą mieć przełożenia na populację ludzką, niewielkie pró­by z udziałem ludzi potwierdziły skuteczność rozmarynu. Rozpylony w powietrzu olejek rozmarynowy zna­cząco poprawiał np. zapamiętywanie obrazów i liczb wśród uczniów w po­równaniu z grupą kontrolną, której nie eksponowano na jego działanie35.

olejek z mięty
Olejki eteryczne, wdychane lub stoso­wane miejscowo w odpowiednim roz­cieńczeniu, są bardzo bezpieczne. Ich  poważnymi działaniami niepo­żądanymi są reakcje nad­wrażliwości po użyciu miejscowym w silnym stężeniu lub spożyciu. Same olejki są bardzo silne – jedna kropla olejku miętowego odpowiada 25 filiżankom miętowej herbaty – nie należy więc przyjmować ich doustnie, chyba że pod specjalnym nadzorem i po rozcieńczeniu.

Wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis)

W badaniu przeprowadzonym we wrze­śniu 2023 r. oceniano wpływ olejku eterycznego z wawrzynu szlachetnego – rośliny uprawianej od czasów rzym­skich i używanej do komponowania wieńców olimpijskich – na myszy z zaburzeniami pamięci wywołanymi przez skopolaminę (stosowaną w me­dycynie głównego nurtu do leczenia m.in. nudności). W porównaniu z grupą kontrolną gryzonie poddawane dzia­łaniu olejku laurowego wykazywały poprawę zdolności poznawczych i statusu antyoksydacyjnego. Ponadto były chronione przed uszkodzenia­mi powodowanymi przez lek36.

dyfuzor do olejków eterycznych
Naukowcy z brytyjskiego Uniwer­sytetu Nortumbrii odkryli, że osoby eksponowane na działanie olejku miętowego w powietrzu wykazywa­ły w testach lepsze przywoływanie wspomnień i większą czujność.

Szafran uprawny (Crocus sativus)

W najnowszych badaniach podkre­ślono możliwy związek pomiędzy przewlekłym stresem, pogorszeniem funkcji poznawczych i jego progre­sją do choroby Alzheimera.

Szafran to obecnie najdroższa przyprawa świata. Jest to suszone czerwone nit­kowate znamię (górna część słupka kwiatu), ręcznie zrywane z jesiennego krokusa. Szafran od dawna stosuje się w tradycyjnej medycynie tybetań­skiej, a ostatnio wykazano, że safranal – jeden z jego składników aktywnych – działa przeciwnowotworowo w przy­padku nowotworu mózgu – glejaka37.

Wykazano, że niektóre inne składniki szafranu, zwłaszcza krocyna, zwalczają wywołane stresem dysfunkcje poznaw­cze i stres oksydacyjny oraz spowal­niają postęp alzheimera.

Krocyna jest przeciwutleniaczem, środkiem prze­ciwdepresyjnym i przeciwzapalnym oraz zapobiega rozkładowi acetylocholi­ny przez acetylocholinoesterazę. Wyka­zano także, że szafran uszczelnia barie­rę krew-mózg i przeciwdziała agregacji białka beta-amyloidowego, które tworzy charakterystyczne blaszki w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera38.

Kurkuma w leczeniu choroby Parkinsona

Uważa się, że – podobnie jak inne za­burzenia pracy mózgu – schorzenie to powodują procesy zapalne i oksyda­cyjne, dlatego korzystne może okazać się stosowanie opisanych powyżej olejków przeciwzapalnych, np. kadzi­dłowego40. Jednak w tysiącach badań wykazano, że właściwości przeciwza­palne ma również kurkumina – skład­nik korzenia kurkumy. Nowe analizy skupiają się na jej możliwym zastoso­waniu w terapii choroby Parkinsona.

Kurkuma (Curcuma longa)

Japońscy badacze wykazali niedawno, że głów­ny składnik olejku kurkumowego o nazwie ar-turmeron „silnie chronił neurony dopaminergiczne”, czyli komórki mózgowe wytwarzające neu­roprzekaźnik – dopaminę. U pacjentów z chorobą Parkinsona neurony te są atakowane, co powoduje drżenie, sztywność mięśni, zaburzenia mowy i inne objawy. Japońscy naukowcy uważają, że aromatyczny ar-turmeron zmniejsza stan zapalny w obrębie mi­krogleju – komórek odpornościowych mózgu – i łagodzi stres oksydacyjny41.

Jak bezpiecznie stosować olejki eteryczne?

Ze względu na wysokie stężenie nie­które olejki eteryczne, jeśli są stosowa­ne nieodpowiednio, mogą spowodować zgon. 5-mililitrowa buteleczka olejku golteriowego może np. zabić dziecko, jeśli jej zawartość zostanie przez nie po­łknięta, ponieważ zawiera ok. 7 g sali­cylanów (odpowiednik ponad 20 g aspi­ryny w tabletkach)!

Podczas sto­sowania olejków eterycznych nigdy nie należy lekceważyć ich mocy. Wyznacz­nikiem powinny być standardowe wytyczne dotyczące rozcieńczania w zależności od wieku oraz wiedza, czy olejki, których chce się używać, są objęte dodatkowymi środkami ostrożności. Dobrym źródłem ważnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania olejków eterycznych jest amerykańskie Narodowe Towarzy­stwo Holistycznej Aromaterapii.

Sztyft Mamy Z na poprawę nastroju i złagodzenie przygnębienia
Sabrina Zielinski, znana również jako Mama Z, oraz jej mąż Eric Zie­linski oferują na swojej stronie internetowej – Natural Living Family (naturallivingfamily. com) – mnóstwo informacji na temat badań dotyczących olejków eterycznych i ich stosowania, m.in. w formie książek, programów i dar­mowych przepisów. Należy do nich podana poniżej receptu­ra rozpraszająca ponure nastroje.

sztyft z olejkiem eterycznym

Składniki
1 kropla olejku cytrynowego
1 kropla olejku bergamotowego
1 kropla olejku jagodlinowego
1 kropla olejku kadzidłowego
1 kropla olejku melisowego
1 kropla olejku lawendowego
10 ml wybranego oleju nośnikowego, np. jojoba, oliwy z oliwek, oleju kokoso­wego, arganowego lub migdałowego,
10-mililitrowa butelka ze szkła oranżowego ze sztyftem.
Sposób przygotowania
Dodaj do butelki po kropli każ­dego ze stabilizujących na­strój olejków eterycznych.
Wypełnij ją ulubionym ole­jem nośnikowym.
Wymieszaj olejki eteryczne z ole­jem nośnikowym w butelce przez obracanie jej między dłońmi.
Nakładaj na punkty na ciele, w któ­rych puls jest wyczuwalny.
Jeśli wolisz poprawiający nastrój sprej do pomieszczeń, wlej po 4 krople każdego z wymienionych powyżej olejków eterycznych do 60-mililitrowej butelki z atomizerem i wypełnij ją 95-procentowym alkoholem.

Rozprosz niepokój dzięki uspokajającej mieszance olejków
Aromaterapeutka Jennifer Lane z San Jose w Kalifornii w USA podaje ten przepis na swojej stronie inter­netowej (lovingessentialoils.com) na ukojenie niepokoju nerwowego.
Składniki
2 krople olejku lawendowego
2 krople olejku bergamotowego
2 krople olejku różanego
2 krople olejku jagodlinowego
Sposób przygotowania
Dodaj krople olejków eterycz­nych do dyfuzora z zalecaną ilością wody. Zrelaksuj się i korzystaj.

olejek z rozmarynu

Mieszanka na skupienie Jodie Cohen
Według Cohen już samo otwarcie butelki z olejkiem rozmarynowym lub miętowym dla zaznajomienia się z zapachem to dobry sposób na roz­poczęcie aromaterapii. Autorka pro­ponuje poniższy przepis na poprawę koncentracji i funkcji poznawczych.
Składniki
8 kropli olejku miętowego
8 kropli olejku rozmarynowego
6 kropli olejku bazyliowego
2 krople olejku kardamonowego
30 ml oleju nośnikowego
Stosowanie
Nakładaj mieszankę bezpośred­nio na skórę nad skrońmi i w tyl­nej części karku i wmasowuj.

olejek kurkumowy

Olejek kurkumowy na wsparcie mięśni
Monika Pearson, autorka bloga Essential Oil Adviser (essentialo­iladviser.org), proponuje poniższy przepis z olejkiem kurkumowym.
Składniki
4 krople olejku kurkumowego
15 kropli olejku miętowego
15 kropli olejku lawendowego
2 łyżeczki mielonego pieprzu cayenne
1/2 szklanki oleju kokosowego
1/4 szklanki startego wosku pszczelego
Sposób przygotowania
Włóż wosk pszczeli i olej ko­kosowy do szklanego słoika. Umieść go w garnku, który na­pełnij wodą na głębokość 5 cm.
Podgrzej garnek na średnim ogniu, aby stopić wosk i olej kokosowy. Dokładnie wymieszaj składniki.
Zdejmij garnek z ognia, wmie­szaj pieprz cayenne i poczekaj, aż mieszanka wystygnie.
Dodaj olejki eteryczne, wlej mieszan­kę do pojemnika do przechowywania żywności i pozostaw do zastygnięcia.
UWAGA: Osoby stosujące środki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i aspiryna, a także te z zaburzeniami pęcherzyka żółciowego i kamieniami nerkowymi powinny unikać olejku kurkumowego. Pacjenci przyjmujący leki hipotensyjne lub na hemofilię powinni przed jego użyciem skonsultować się ze swoim lekarzem. Olejek kurkumowy może tymczasowo barwić skórę.

Bibliografia
 • Antioxidants (Basel), 2023; 12(8): 1633; Phytochemistry, 2023; 213: 113751
 • Molecules, 2012; 17(3): 2704–13; Nutrients, 2020; 12(6): 1739; Am J Chin Med, 2020; 48(6): 1353–68; Phytother Res, 2010; 24(4): 595–601
 • Adv Exp Med Biol, 2016; 928: 291–327; Front Pharmacol, 2023; 14: 1187181
 • Am J Ophthalmol Case Rep, 2023; 30: 101848
 • Mini Rev Med Chem, 2023; doi: 10.2174/1389557523666230725113446
 • Biomed Res Int, 2016; 2016: 5436738
 • Molecules, 2021; 26(4): 1107; CNS Neurosci Ther, 2023; 29(8): 2045–59; Front Pharmacol, 2022; 13: 860043; Phytother Res, 2021; 35(2): 657–79
 • Front Psychiatry, 2018; 9: 44; Front Hum Neurosci, 2022; 16: 866434
 • Front Aging Neurosci, 2017; 9: 168
 • Lancet, 2021; 398(10312): 1700–12; World Health Organization, “Depressive Disorder (Depression),” March 31, 2023, who.int
 • Int J Mol Sci, 2022; 23(3): 1217
 • Nat Neurosci, 2015; 18(10): 1386–93
 • J Tehran Heart Cent, 2013; 8(4): 169–76
 • CMAJ, 1998; 159(10): 1245–52; Front Psychiatry, 2021; 12: 792960; J R Soc Med, 2016; 109(10): 381–92
 • Curr Neuropharmacol, 2022; 20: 1073–92
 • Neuroimmunomodulation, 1995; 2(3): 174–80
 • Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci), 2021; 15(5): 279–90; Phytother Res, 2022; 36(6): 2342–51
 • Complement Ther Clin Pract, 2012; 18(3): 164–68
 • Phytother Res, 2021; 35(2): 657–79; Iran J Basic Med Sci, 2017; 20(6): 708–14
 • Pharmaceuticals (Basel), 2022; 15(5): 608; Int Immunopharmacol, 2020; 89(pt A): 107056
 • Front Public Health, 2023; 11: 1144404
 • Plants (Basel), 2022; 11(1): 21
 • J Exerc Rehabil, 2013; 9(2): 250–5
 • J Ethnopharmacol, 2018; 219: 23–30
 • J Evid Based Integr Med, 2023; 28: 2515690X221150527
 • Molecules, 2018; 23(5): 1061; Curr Neuropharmacol, 2022; 20(6): 1073–92
 • Stomatos, 2010; 16(30): 89–97
 • J Altern Complement Med, 2015; 21(12): 766–73
 • Chin Herb Med, 2020; 12(3): 303–9
 • WVU Today, “Aromatherapy May Reduce Nurses’ Stress, WVU Researcher Suggests,” May 1, 2020, wvutoday.wvu.edu
 • Cochrane Database Syst Rev, 2020; 8(8): CD003150
 • Neural Regen Res, 2019; 14(3): 441–45
 • Plants (Basel), 2022 Feb; 11(4): 514
 • Braz J Med Biol Res, 2022; 55: e11593
 • EJBAS, 2017; 4(2): 107–11
 • J Ethnopharmacol, 2023; 319(pt 1): 117151
 • Front Oncol, 2023; 13: 1255164
 • Biomed Pharmacother, 2021; 133: 110995; Front Pharmacol, 2020; 11: 579052; ACS Chem Neurosci, 2017; 8(8): 1756–66
 • Int J Neurosci, 2008; 118(1): 59–77
 • Physiol Pharmacol, 2021; 25(4): 288–95
 • Cells, 2021; 10(5): 1090
 • Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001; 58(3): 229–32
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny